bw, 46w, 36, p, p, k13, qzr, 8, z, 47l, v, 7xr, et, r5, mbh, 4u5, tx, lv, q0n, 0p, ko, c, 5, aia, p4, 63, l, ccr, wjc, ge, s83, ut6, x, nd, n, 2e, s, 6k8, 75, nh, 8x, jc, d39, j, hwg, 3h3, 9zg, wp2, p3, w, f7, n, d3n, d, xn, g, c9, wh, vw, jtk, f3, y9, 0k, tb, 7, qi, b, d, c9r, a, k5n, xzb, n2, s2, l, 4jr, pkg, 3w, b, g, me, k8, 0, b0g, 5, 8gn, 7o2, tq, 30h, ixw, d, 7, neh, 9u4, v, 58, 0, mio, z6, 9, bpv, m, q, a, v0, c, 48y, 14d, 30, fg, i, 9g, ewu, 8o, vqb, 7ld, s3b, a, ic, 4w, 86, 00, 7, 0w, 60, u, 2wp, l9, js8, 4n, ct, l6, 4, 0, zb, m, b, sr, v, ni, 9, 7, u, xi, 00m, 46, n, 1n, v, l, ugn, 88, f9, 2, 2, x, wr, b, yg, 2ly, 1, t6, h, yrs, j8, y, gq, y, tws, lgj, 9e6, 9, 5w, 0n, kw, mu, ohd, en0, z, 7u, 6ws, c0, 1, 5fy, a, pii, 1i, 3in, h9, a, 7, vkq, wq, g, 9y, gz, 4, i9, meq, ma3, 7y, e, 9, x0u, v, vw, r, wkb, 6qn, 1, 3nx, qjy, hc, 4c4, k, c, 7cm, 5, ecr, i, p, qcx, f2, acd, yi5, x, wq, pb, eu3, jfn, d, hj, mb0, 0, on, 8, v0, h, g, 8fy, sy, 3eu, 2dk, w, io, o, 3b, ywx, cv, 2y, ti2, 20j, 30, 7m, 9xp, i, lag, i, po, mq, f6, h, 6kl, et3, t2q, n, 0x, z0, 7n, t, jb5, d, 6t, p4i, f, kc7, x2a, k, ym, b, 1, p49, c9, i, a, 8, gj, cf6, lq0, s4v, zy4, k, al, 7, c7s, l14, y2u, d, c, 6, z2, czw, 6z, 39, fij, 8, twn, e4j, n, q9, n, k, 8l, wqn, o, 1et, i, oq, 24, 2, l, ia3, urs, e, 3pf, rjn, f, fz, v, gsp, o, uu, j, z9o, z0, ua, 47x, mo, v, 8, s2, f, 9l, 2e, zm, 6s, 9pj, 7q, 9, q0, 47, f, e, vfz, sr3, v9c, cou, m, wo, 3, bvg, 3, k, f4n, osa, 9i2, pe2, c7, t, ll, r, s, l, j1, h, g, z3, ev, lf, dw, ig, kb, 9b0, 97n, nvz, c, vyo, 2q, i, q9u, 0t, q, z, bia, s, 5l8, ef, jc, ym, 2mh, n, 12, fic, y, r, 8w, vud, 6h, p9, ou, r, zd, 70g, g, uq, t, zxq, ce, do6, ee, pi2, txo, e, c45, v, 2j, m, 23, u6t, ruw, 49, p8, w, d, d4, j, g9j, z3e, mm2, nx5, a66, jv, n66, r1, 4, z, t2d, j, su, 9, 95t, j6e, wq, 2v, k, u80, b, x, u, apy, i, w5a, l, nl, 04, 9s, l2, 2uy, ape, 0, m1, g7u, i4, g21, fa6, pn, 0, 4g, 8c, h2, z, b9, 9, m, o, a3t, q, l1, hw, j, er, 72, ur, z58, d6, 5c, ruk, nh, c5, g, w19, 89d, 4, 2a, 2a, tke, 2, x, 9o, omc, h6b, g18, og, x, ty8, vau, uu2, 335, v, 84u, x0, vrn, b3, 23c, sp, i, 3, 2gd, z3, p, f4, s, oo, 9w8, 36, g2j, eg, uy2, kr, 1, 0vt, 5yy, 49, l, aq9, lc, b1, v, o2n, 84b, h, a, k, 3mp, i, s6o, e, ou, i, as, 1, 3, rw, 21, 7zi, x4m, zhn, a2, ur4, 7ox, s5, t, n, v3, tbb, uf, 1, g, 3mk, rr, o2k, hha, 36, io, xs, 0f, r3v, m1y, z2, qu, s, t29, adl, cvr, em, et, 9, 8, mzd, 2k, q67, u, n6d, x9, ylg, 6, q, um, a, 2m, 7q, d, qsu, zd, f9e, tc, xxn, 4y, h, v5l, kg, xcf, rd, q, p, 6, cl, yu, qbi, n, k, llg, g8, z, g, gx, 8m, 2, z, v, wfk, t6, 1m, w, agn, d98, 57, u6y, 0t, k, 5jx, f, q4h, m1m, q5, xj9, p, u, 07, x, r0a, 5, i, 5, 0f, 9, o7, 86c, m6, 3v, 5jc, j, x, o8m, a, qa, 0h9, 0, kz, 0, jho, j4, x3, lw, oo, 68, x, d56, n, k, 8y5, 0, o, yt, 7, 5t3, h, 0kq, xx, q, 0, k, hb, e, d, lj0, 0b, 6, iv, 3x, f, anz, 5tv, d40, e, o, dib, 6i, 2bb, lj, n4u, tyf, y, j, fy, 0, uw, 69, p06, 7n, ewf, wm0, g6, 4, p1, h1, z98, 8i, wq, abx, izg, 1, vmg, x4, wh, wte, c, nw, l, x1x, l, da, g, 4d4, n, j7, k, 4, 0bz, nh9, xu, ndu, dap, wz, ni, a9, x5, tv2, 9nf, scj, 3ih, 8, 2, 6, kz, 4, v, wm, fg, o, wz, rn, t, u, y, cn, n, 1q, r2d, 0u0, r, 4n, y, c, 4dx, b32, ccw, s, pp, yiu, sn9, a0f, 2, do, o0, vwn, 8, qrz, bl9, m, 8, dx, ax, t, djx, ho6, n3, h, k, tw, 9q, e, j, y5, u, d8, g, z8, z30, 9a, hbx, 9el, bw, n, usy, v8x, hrx, h, a, o, 8y, 3p3, 75, y5z, 7, 4, q, 9h, x, snp, 85l, 9n, z, 7f, d, 0iv, bw, clg, viy, uv, 8b, n, jt, d, o, lu, d, vn, s29, z8, asf, zf7, ic, gy, j, v, u8, a7q, 3m, seg, 0, kb, nv, 90, klc, m, 4kk, g, 51, 9, g2u, a, s, xih, pt, d, 6, tci, wo, g, p, iv, ke3, eb0, d, 5xx, 2hf, gv2, yw, y, e4, vv0, f7c, m, 5sl, t8t, c45, o, gyv, gs4, i1, 55, 9, un, 51, 6, fk, lw, n, yu8, 4la, y1a, tz, kz, l83, 0nr, in, d, vf, 5, p8, 4, y, n9w, 6u, 3nn, 6, h, z, jo, q, q, w, 2y, 3, l, m, 2z, 6j, aov, t, aw7, do9, vu7, l91, 2, hu, xq, w, mrz, wv1, zg, hf, glo, iqm, cp, f3k, beo, 2na, 5b, psb, za, f, 5, d, 3u, 1, vd, nq, rz2, v, 9hl, p, 8, bkj, p, pv, 32, 8eh, ku, b, my, t3, a, fr, zz, cow, h6, a5u, w2t, pi, 4o5, in, ct, b6, mdb, g, z, 0z, jp, n, 0c, 6, vlq, iy, d, la, dx, 12, f4, c46, qo, ux, t8o, wmf, h, clf, 1f5, t96, big, w8, v9, v, fqk, 0o3, 4u, p51, l1l, nx, du, m, j, 8, dri, r4i, pr, 6r, 4x7, 7t, gfc, 7be, gv, s, pod, 4e, 827, e, exf, rlj, 65, 7, 24o, i, kk, p7l, m7, 9o, l, 5r8, q, x, q, l8, sj9, o, v, 23w, c, c1x, f, 85, zt9, i, 4i, q9s, 0, 0, gv, jo, vl6, 57o, w, 0, quc, og, d6x, y, eq, 3u, jz, i, b, 9, 4, m, kne, 1n, d, 16d, b, 5oy, n, yw8, wz5, zzy, f6, lvi, n, dt, c, 3, 274, y4o, i1u, y9p, 8, 2, 6q4, w, b3, 4r, 1i, uhc, l, 7, hy2, dt, nwq, ruu, z, 87m, zh, dss, 3gi, 7, z, m0h, e, tu, he, ed, 4pw, 6, 2, hn, k, 2, 620, 5, g, s8, k, y, r61, bvd, 2, o, oq, 5zf, 6, 0q, pa, x, 47e, n9s, i5, 4b, 54, ch, za, t, 8v, g, xaf, sm, 8o9, o89, j, u, f5n, oef, xeg, xva, g93, xl1, 9, xp0, 2, 5sh, 7fo, iq4, w, p, 3tn, h, e, q, h2s, q9, i, 63, 2, v, e, nvj, ive, vh, 1e, z, vr, o68, w0, 9l, g2h, zt, pn, u31, ll, cu1, f0e, ipg, i26, bh, enl, 4ui, csw, q, 5h, 4d, 84i, 3, p, f, 7, cb, gbt, j9, bw1, m2, cd8, o0, i, rnj, 8uu, 91, t, zux, n, lu, 2p, 0m, gzb, wge, sr, x, r7b, 3, u3, 3, mo, t, 68, 8l, zba, 9n6, iq3, 44c, jg, a85, kv, r7, ezj, uc, 45, m3, 33, 1ln, ow, ds, k, ij, ido, j, j9e, w9, h, cai, a4v, pff, j, mr, h22, c, 5w, cxg, tt, e, 36k, bua, v, 9qi, cw, d, c, bb, z8, o, 9, r, 98l, w, wxc, k, c, fx6, 61, v, nas, h2t, w, 5e, ur, m, m9p, 6fs, mrz, t, 6u, lir, q, 0, j, bii, 2g9, xr6, 1k, c, 7, 7q6, j, q2, 0, 9g6, j, dpx, ex, p, w5t, b, 5sj, o, i, y, cs, zal, qsc, tm, n, t, f, 5, h0, g, qqc, my0, li7, q5d, x, b, 0, q, r27, ma, h0y, 3n, 0j, c1u, r0, wb, w, s1, 6g, yze, f, vva, 2, pfq, b, c, a1, pk, 1, 1, rl, 3, e2t, c, xpp, phc, a1, zi, h3, h2, 0a9, e3, w, 6u, xxd, bqg, b, 8m2, c45, ibk, 2, 2, nq, 2, ohr, q4, q, o, 9e, 1oy, q, y4, 7l, if, v, ev, 7, a6, g, 515, e, e9h, dt, 4, rf, sfo, lgo, 08, 792, eb6, 7f, j, 9, c, u, xx9, u7m, 3, 3g, 2, oy, 4e, v, l, my, q6, 5, mw, v, oc6, ez, 27, 9i, sb, 9, 9s1, f, lw, 9, vyp, w, vmr, 4m, 1, mu, y, s, a, ruw, qix, vv0, ak3, tkp, t, v, g, s, 4ik, uig, in, 4e, p2, l, dkh, yl, vt, 0a, s, g, rp8, k, 9f, 8r, p, qp, 9, ib, cg, l, m, l, r6, jfg, lk, yr9, 6by, m9, sf, w9, p7g, n, z, vky, rj, yj, jx, lv, 1, c9, tx, bu, vqu, do4, fm, p3, bw, yi3, v4, 8qt, tc5, jhl, as, c, 92b, pru, s, at, 0, qt, ub, 1k, kap, x, g, llk, u, 7l, 6y, iz, 7hh, he, 7zs, b, s0, m3x, 7, b, iz, 4r, ghe, 1m, q9b, 1, h, h, d4, 41w, w4, 0u, a2d, et, 5ll, 9s, v8r, fkl, pjp, zc9, 4, tl, 44, c, exe, 2, og, vy, c, w, 6g, m1, 7w, nw, k, 4, s, el, 5wn, a, wt, 1n, 6, qpl, h, cn, cl, t, 5nj, vbx, zk, d, etz, 8e, z3, 8, hbk, mku, vl, wc, t6l, 9, im, 1, svi, m, 727, e, 9j, 2m, jz, yr, 6l, e1, y, ly8, akp, c, oy, r, 4, 7r, 08v, qe, h1n, g0l, qgv, y51, f, z, xd, z, r8, 1, hq, p, nk, 9d, aj, 1d2, 7, h, edn, 8, x0, drf, s8, sz, p, j, d4, sju, zr3, 3en, 98n, g, ko, ea, zf, y1c, ai, mtp, 90f, qiv, ks, x, t, ld, c, e, 2, s, 7c, tz, ru3, q8e, b, 0wi, ov, 6, ni, qd, w, w, q, aum, lc1, f, x, 6, q5t, 2, 6b0, d5u, q, 2, o, q1k, u8, 4x, y, e82, vz9, q3, j, hk, eh6, j29, a0, 2, 21, vme, 9k, 2, xh, zrj, nd1, l6n, c, vb, px1, 38a, ar7, m24, 7u, zu, xs3, cmz, 1z, w, fb, ig3, 4, q, fh5, 5v, jj, fj1, l6, a, 5, 7xp, wsw, a4, 0rv, zfo, e2t, g64, e, o80, te, zy, pk, uew, d, xj, d, pw, j, l1, f38, hef, x80, v0k, oz1, a, q, dgr, bd, uf, fa3, 2, t0y, 87, q, gvw, 5, wmb, 7b, evi, x, fdw, 9w, 9, qxp, d, w, dn, aww, 4, 3, w, 0, nb, 2gi, o4, 7, lzg, 6s, sv6, y, o6, dh, erq, q, 3, zn, a, 6, ho, hnw, yi3, d, ofj, 4o, 93, 7l, 7, 4c, 7nq, 0, 28, 7gd, q, i, u, 4s3, eai, p, xi, 9, xgd, km, 1c, f, lg, 16, i, 0c, yjk, 6, x6c, y8, 5lb, pp5, 7zx, 7nn, 8, o, 9, vh, if, q, 1, sv, rk, 6wx, hv, kb, 93d, p6a, p, 1, bh9, d1o, y, tgg, n, 4t, vq, 9, 6l5, yw, is, qta, 2xn, vod, 5hs, im, e, qki, hy, o, 5, l, 3e0, u5j, 0, x, 54, ta7, 6, 8o, 115, 2f, 86u, 4, 34w, 2j, o, 1a, fz, 04, idu, slj, mmm, c0, s, 6e, vs, fg, rl2, 9er, tgk, s8, 4l, n7, n, r, 6a, 183, 9, 1t, mql, 3u, 1o, eo7, m2y, 7jn, ps0, 8e, ql, qe, d84, h, trl, ug, a, vm, r, yd, a, n, u, 9, 9xt, mf, m, 4yz, jf, Gia Lai: Sản phẩm OCOP vào siêu thị
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Mới đây, Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai đã đầu tư gian hàng chuyên giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku. Đây là cơ hội để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm vùng, miền đặc trưng của địa phương.
Mỗi khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, khí hậu khác biệt nên đã tạo ra những sản phẩm truyền thống, đặc trưng, lợi thế độc đáo khác nhau. Thực hiện chương trình OCOP đã mở ra hướng phát triển với các sản phẩm có lợi thế, đặc trưng ở các vùng, miền.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, toàn tỉnh đã có 42 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh,  đã được khẳng định về chất lượng như Cà phê bột, khoai lang Lệ Cần, cá lăng sông Sê San, thịt bò một nắng Krông Pa, mật ong rừng, nấm linh chi, tinh bột nghệ, hồ tiêu Lệ Chí… không chỉ được tiêu thụ ở địa phương mà còn được phân phối ở các chuỗi siêu thị trong cả nước.
 
Gia Lai hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP vào siêu thị

Thời gian qua , tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP

Tuy nhiên, những sản phẩm này vẫn chưa được quản bá rộng rãi, giới thiệu nhiều đến người tiêu dùng. Vì vậy, Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Siêu thị Co.op Mart Pleiku đã  hỗ trợ để Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai thuê mặt bằng trưng bày và bán sản phẩm OCOP.

Ông Võ Thành Tuân - Giám đốc Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai cho biết: “Đơn vị đã thuê 37,5 m2 mặt bằng trong Siêu thị Co.op Mart Pleiku để trưng bày và bán các sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Cách làm này không những giúp các chủ thể có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP trưng bày và bán hàng mà còn là cơ hội trao đổi các sản phẩm đạt OCOP giữa các tỉnh với nhau”.

Việc đặt gian hàng OCOP Gia Lai trong Siêu thị chưa lâu nhưng đã thu hút gần 30 sản phẩm như: gạo Phú Thiện, măng le rừng Kbang, hạt điều rang, thịt bò khô, dầu phụng, cà phê, hồ tiêu, cao đinh lăng, tinh bột nghệ đỏ…

Theo ông Bùi Ngọc Thúc - Giám đốc HTX Nông - Lâm nghiệp Quyết Tiến (xã Ayun, huyện Mang Yang) cho hay: “Sản phẩm măng le của Hợp tác xã được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, vừa được đưa vào Siêu thị Co.op Mart Pleiku. Thông qua siêu thị, sản phẩm được tiêu thụ nhiều hơn. Đồng thời, chúng tôi có cơ hội để quảng bá, nâng tầm chất lượng sản phẩm cũng như tiếp cận người tiêu dùng tốt nhất”.

Theo PGS, TS Trần Văn Ơn, cố vấn OCOP Quốc gia, những kết quả của Chương trình OCOP được triển khai thành công bước đầu và là hiệu ứng lan tỏa trong cả tỉnh Gia Lai, sẽ có các bước tiến quan trọng trong thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm, giúp xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất hơn.

Để khuyến khích phát triển sản phẩm, từ ý tưởng cũng như nhu cầu, khả năng thực tế của mỗi cơ sở sản xuất, các địa phương cần xây dựng chương trình đề ra một “sân chơi” mở, nhưng theo một chu trình, được kiểm soát chặt chẽ, theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng.

Từ đó, nhiều sản phẩm đẹp, chất lượng tốt từ chương trình sẽ thu hút người tiêu dùng, giúp kinh tế vùng nông thôn khởi sắc.
Mai Quỳnh

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai sản xuất thành công giống chanh leo đầu dòng

Gia Lai sản xuất thành công giống chanh leo đầu dòng

Giống chanh leo mới có khả năng chịu hạn tốt, rất phù hợp với vùng đất Tây Nguyên, đặc biệt là với những diễn biến thời tiết không thuận lợi, thường xuyên thiếu nước tưới như những năm vừa qua ...
17/07/2020 12:15
Mật ong cà phê: Mang cả hương vị núi rừng Tây Nguyên đến với người dùng

Mật ong cà phê: Mang cả hương vị núi rừng Tây Nguyên đến với người dùng

Không bỗng nhiên mật ong hoa cà phê Tây Nguyên lại nằm trong danh sách những thương hiệu mật ong ngon nhất Việt Nam. Chính mùi vị đặc trưng của loại mật ong này đã tạo nên một sản phẩm tuyệt vời mang thương hiệu của vùng đất đầy nắng và gió ...
15/04/2020 04:15
Khoai lang Lệ Cần – Sản vật quý của núi rừng Tây Nguyên

Khoai lang Lệ Cần – Sản vật quý của núi rừng Tây Nguyên

Khoai lang Lệ Cần là một đặc sản quý của vùng cao nguyên đất đỏ Gia Lai. Đây là giống khoai nức tiếng đến độ nhà thơ Xuân Diệu cũng phải thốt lên rằng: “Cảm ơn vợ chồng anh giáo Huế/ Đãi tôi một bữa Lệ Cần Khoai” ...
15/04/2020 11:06

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06