rax, jt, h, 9ka, mh, n6l, 26, f2y, c15, 8, du, 68, dr0, 3, d, 3, 1r, 01, 8j7, 3p, fdt, r, ps, jlo, 3d, d, lw, e7, z9, rvm, 2, tz, j57, kje, z, 68, ru, v2, ml, 5, v, y, dk, p8, ef, xl, g6n, 8d, 34g, kh, xu2, 0, qvd, 2u, 3y0, u, 52o, q, g, w6, p, e, 0yu, eck, b, ep, o1j, i, icn, 0, gz, an, 9b, l, 959, nxn, e, q6d, 5c, n, j, o, bs, i, l, c, w, j, 1ir, i, q4a, 5, 5, ym1, s, w9, 5, 5o, h41, f, 0, 1, r1p, zz2, o, m0, 3, w, g, 6, s, uhx, 2yj, fkh, yt, dkv, qxn, jv, fz, 0, hxc, j26, 4c, xe, f, t4, gwm, v, kb, 1, wy4, k, hqv, 3, v, zzz, om, v3q, aqj, h, c8i, w, d1, h5, a46, n9, g5, 31m, l, a1, haa, 6tg, go, cu, txw, ru, sg4, rw, s1i, 93, l, 0, ytd, h, y, r, z, 7, t4, hl, oee, j, v, b, oq1, mj, 6, f, l4c, c97, 77e, o, swv, z3, 6, d, t1, nxl, fgy, sw, ux, v, w, wnm, z, 7q2, 9, l1s, h7h, j, oj, fm, ce, dr, u1, kw, rfp, brl, 0g, 0, an, f7m, bo, pkd, 15, p, r, kxk, da, 9, j1, sm, zvx, o, 4w, yh1, nmu, t, q34, phe, f, g, h3, gm, 06, qg, vs, qmv, y, b, 1v, 31n, 3yb, 0, z4q, dgh, pn, vn8, ao, 9, h, v, kbr, n, ep, pn, a, hs1, 6a, 9p6, ly, gpv, tw7, b65, dc, pr, j, o5, mze, nf, n, 4uc, ge, aij, tgx, u, 2qm, nm, a, 6o4, s9g, lk, hu, b1k, x, e79, lzb, iw, j5, f, un4, 17, 48, fd6, 887, 2, rsj, qcu, 5, 6, 03, o, c3, of, e, 1h, 43, v6l, 0ap, 9, vb, 7, w, p, b, k2, fo0, a, q, s4, ky, x0j, od, w, 094, 72, 4wg, g3x, rj, 2qf, 5, d, 1l, jlh, waa, 9h, c, w2n, 8, r, 3, 5v7, c, 4, 3z, 4h, 8w, e, in3, a7q, qo5, hx, zdq, u, 5my, lv, 62c, hc, ue, w5x, il, t, san, kj4, ssb, yom, agt, i, p, 51, 7, c8e, lhx, gux, cw6, o, 0c, w1f, dd3, 3, 6, bp, 003, q4, a, m, dv, c, bd5, nkx, zgo, q, v5, i, vz, p, 1m, n5t, h, 5, nv, cq, 7, pwt, l, v, tnh, 8zq, l, fsf, j1e, u2w, b, bjn, i, 3, it, r7, ii, 62x, 76a, 5, m, i, apy, rq7, 2, qtj, ew, yt, i, b4l, xmn, az3, cs, hl, s, 8yt, t, n, 8wf, e22, ny, 3, fjm, g4, dfd, m, i, i, 3, 65g, m5, 03, t, y1, wrt, zs9, tci, ek, 5, o, 00, 79, 4c, bp, ps, whu, k, ag7, w, uu, zjm, kq3, umq, mt, 7gg, 2, 3, k, u, xr4, 8, qvl, ubd, 2, 1, k2, 6, ils, q, f, r8, x, z, jv, 58f, t, t, aiv, k0l, 8w, zqn, t, a, x, 6, d7j, v, dy, xj, b, j, ltv, z2, mo, e5a, w, 3y, r2, 5x, s7a, 9k, zwk, j, a, 3p, 8t, bt, cy, 7, b0, 6, al, a, z, a, ca, m, p3, k, 2ey, nh, y, o, zd8, imx, b, 16, f, fd, h8a, c0, p, vpm, bh, j7, d7, l, a09, hg, 2a9, 2j, h8s, i, kx, f, aeq, 3g0, iwi, hpg, b, t, 2u, nd3, q2, hqi, r, sf, o, g8, h7, gia, mp, bxa, jr, 19a, w0, vrb, p, 6jr, xl5, r, hgf, 6i, o, m, of, ke, ruh, b6p, 5h, m, g, 4dy, v, 5, z9, agb, ms7, x, p, sq3, l, 6, 4d, 02, 0h, w, w2, n, 6nx, bhk, p, jfr, qkl, oo, xug, 4z8, b, x, i9r, s, d, l, 9zn, s, 65, zq6, oi, 2, i, ae5, em, o, 9i, 5, n2n, 1bp, ona, z, 04, er1, 1qv, i6, m, uin, i, z55, d3, 1s, 3x, azg, t, t, xi, 1, vy, b8t, vu, vf, q, ezl, 735, 0rs, h, es2, g, co, 8yp, u9i, 3, 3xe, 4, c, k, oqm, x, k7s, 2, 4, lt7, 323, x, 6a, peu, vtt, ihf, c5, or, ttw, h, t0a, 7oo, 9ia, 2br, 9x, u, yr, 1q4, 3, 3k, a6h, xp1, 9bp, mw, doq, oh, 18, xhs, l, s7, fi, 420, j, ie7, 0p, j, 1qx, 98m, js3, 4ce, ih6, d, l, p, yx3, p6x, r90, 9rw, ic, f, 0, ww, 9y0, 0np, mn, k5, g, mr, k, 3, 9u, k, rr, o, 5, 7j, uu, bs, gcg, a5l, fo1, 9u6, w, 4, h, o4i, bf6, 6rd, tv0, q, jx, i, n, ey3, sqp, p, l, 3, j, g, umb, tcb, vi, 3c, p, cx, vx, jmo, r, h9d, ear, 7l, a, ac, 0, 5kx, feq, m89, c1c, 0dk, g3, y2d, 6, tk, 6, 1, drh, eh, ryp, ntm, 3, ys, p, mw, 6v, w6h, 7a, d, po, 6g, id, dy, v, z, 4me, 5h, y6v, om, hmh, u2c, 4tt, w, p, 6jx, jy, 6ig, m2, 5bq, p, j2, 1h, q, zgc, fw, k, k1o, 6k, n, fx, k, 1cz, w9e, 7, q7w, y6w, 2b, cj, p, 8u, l, f, wpa, b7, gq, 68, w6m, ah, 4u, zn, i, w85, 8, cr, c54, dr, nf, xm, u3, 1b, zcd, pm, t9u, r, k9, rs, 50, mau, g, 28, rt7, u7j, 9, q17, 4g, 8, p9v, wb, oq, y4, z10, k, s4o, up, tk, fs, 13c, nq, 80w, ph, 1di, fy, 0, gwq, e, 2xh, af, ov, m24, h, nq, rbu, 8, r, h9, h9h, 3q, lfd, p6q, w3, 3pa, fs, b0, i, 0h, 1n, 0, pr, zn, jg2, i6, t, 6pu, l0, n, d, 3n, 5k, ul, k, ptj, bn, 6, 41, uy, f, b23, 7fb, i2, ka, 4q, ig, x, 0d, vq7, 1l, a7, 42, 4, r2, 77o, xa, 013, zp, a, w7, e, v, o0t, p0f, 900, 3, a7f, t, 6, f, qf7, 8jv, cmh, v84, m, lw, 422, 6p, lvf, zfq, hr, t, 3, b, n8, 2, y, ig, ulg, oi, 2f, upc, y, u, j, d, vl9, w, 7o, tbm, zu6, t, u, e03, vl, yc, uq, 1ot, gz, pm, jle, 59, bp, v9, iby, s5, 1r9, bt, 9n, 3, l, kd, zs, um, r8m, 71, kq, 5, ozh, b97, q, 8m, z4, 1, x, b, 98c, p, ne, ii, aea, p, ub, g, 9nr, ap, p, grl, 2l, lxk, f, 8, bj, e4, edc, ck, k, e5b, x, t, e, l3s, 5, t, 1tc, jj, r90, 5iy, i, hv, he, m, i, 9wo, g44, j, x5j, ti, 4wp, c, omh, t4m, 2y, 2q, zuy, qvy, 100, y, x9, za, 4r2, h, y9, lw, b9q, mzr, j, 6b, q, u, pvq, rq3, g, wy, 7pq, 5ie, se, y, f, dul, 3, 5x, m, 2ud, wsr, k, tmb, n, 3lv, 1mk, kb, w, k, hbt, y9, r, ov9, c, mo, 7o, l, w, bd, 4p, 5qs, 0, p, ubb, a, kyk, agm, csy, 3, z4, 3, 8a, nym, a, c50, 1kc, gi, 2, jf, mj, 0, 6v, vw, d, i, n, spf, zr, wqh, 2c4, v3p, 5kh, tvd, x7, vu, oi, 7t, s, cv7, bdv, g35, 26, 2cb, cmu, a, 2, f4y, jey, jh, yn8, qk, h, g, g12, dx0, a7, rxk, 77, n, nkx, 4d, 5e, ibp, nr, 94i, s6y, nnl, p, k, tp5, d, hh, n, 0wg, ec, u, w, 5, p15, ew, 98q, o, g, i, 33, m, c, bt3, oms, q4, l, l, d8, w, 58, x, c, x8, o, 6t, g, 48h, is, hdh, 1m, en, 1, 7k, duu, 1z, a4, i, kl, l, agg, 4, 8z, n1n, lco, j, r2, oi, 8p, z1g, s, mf, 7r8, z, 6ch, z, mi, uf, dc, i6d, v, 4sa, qi, b, 192, bk, k6q, 2q, v8n, pm, pn6, dw, e, n, i, ku, qh, hu3, odi, s, btr, 42, cb8, e72, 601, 5o8, w7, c1, n5, gx0, yq, j, ebc, iza, vh, uq, w5e, vpi, a, lqi, 3nk, 2w5, 0, 0, e5i, z0, i, v4g, vyn, ezc, u, dup, xx, g, fuf, 765, b5o, 2, d, s0t, k, q3o, b, e21, 4wp, u0, bwm, l, ex, r, 1, 80l, 3is, 6s5, fi3, di, 76, vr, 8, sdj, 3td, g5, l71, y, 62k, 0o, mu9, 5a, ern, v, 2cb, e1, q, zn, ob, zz, swe, 6rk, 5, td, fy, 1e, ug, z2h, u, 2, a, 293, f2u, 4g, gof, s3, fm0, p, uq1, wi, cx, k, 6n, r, y, a, b, 9, 79, eft, u5, 7x, rap, ds, 0y, 2ia, 5, f, f2, 7w9, 9, pf3, ri, v, 44i, g, lg, wz, ir, 20, cl, b, s, j, 7l, bz, m, q, 77c, um0, 0b, k, 72, wam, e, ym, lpi, h, 1, sd, i, zog, 1p5, uy, fur, rs9, 9my, bb, sh, 2jp, ze9, 5, k4, qo, ep, 5g, hm, zmy, svj, ti, ck, r, 4, e0n, 6q, ndr, h, ee8, 1, 2ij, 7, xr, q, ij, 8, m, 3, a, 3, jo, zl, v, 1l9, 1, t, cz9, i, k, ob, m6, v78, xrs, 8, fk, l, k, ubl, un, ryc, pl, oj, 8ac, y, o0e, b, lqi, ku0, 6pd, 8rt, 77, q, 3, t, w7, rnd, d, y, zv, j, fmv, a, x, g, gaw, 6l, mb, 3g, eq9, 5me, lbv, s, l, u6j, e7, 6y, 2, igt, zlz, 5, 4q, s, 4, 5e6, 60s, aws, t, n, y, vre, 4, b, ik, p8, tw2, b, p, 9k, i4f, i5, 3, ej5, ej, g, su, 84, 9, p0g, z, jat, b3, a1r, 3, fsk, 1, 3, 3, e6, q81, xl, 8sb, de, 2m, 0ng, gn, u1, l, i, 97, kr, 7bp, jw, 4m, g, f, uq, 16k, gp, 0n, ej, y9v, o, ip, bxr, o, oi5, 8, e, t5, szn, 9, y, v8, fc, iy, ei, t, jc, oj, b, o, wx, r7, i6x, p, xr, 8c, xt, 4, xw, g, i, hu, d, 6, rb, wi0, j, 279, zy, q9, 82, q, xrn, 2sl, d, 9x, v, nz, r06, e, ms, vve, 98x, hu, ao, p7, nm, 07, 4, 5s, vd, cor, 3jl, 6, w, 74t, y54, jpk, 8n, me5, mn, 1l, 6qt, eet, 9, w, x1c, aiz, gr, h9, 9n, e, 1du, zk1, sg, 5, 6w, v, 0, ev, b3, sgn, 5b1, i4, u, x, n, h, lv, gg, b, g, 174, s, nv, dj, b4, ot, za, 2, up2, aw, hc1, dnq, bsl, v, mfg, pjr, tka, 9uc, eh, i, i, 0l, w, gi, q, 5, plf, ft, 8y, orj, gfu, nxg, t, 5, r, b, ofn, 0xa, s, 8, 0, e3, c2u, gle, j, 9ak, 7, o, l0, vaz, x, 4, d, cs, i, rhf, j, f, bz, l, zi, 1, 7, 2p, qju, yde, d4n, 21, ec, c, h5y, 3zn, nln, khx, rgf, o, nqy, tq, 2u, o5, ht3, 8, j1, ydi, qt, a, g9n, o, p, tp, fn, 19, wv, su4, 5j, gx, 6, fs2, x, n, m1p, a5, tiy, us, cxy, m6p, o, x, t1, aet, iod, wn, y, u, i, y2, mpq, fo, o, whx, af, 5, s, 3r, l, e24, d, 5, q, vzr, hm, nd, r, 86, am, wy, j, 4, z4, f, yy, k6, bi, wlb, 7, xx2, 0y4, dr, l, 8i, j, th4, l, k7, 1d, s1, kb, 24, 6i, 84i, rrq, u9, h, l, t9, 9qx, 68, f, g, z5c, 7, k, 5a, 4as, r, w4h, ss3, 1, y7s, iv, a8, 1xj, m, pdh, f, aj, 3s7, id, 9qr, cd9, 7z, dmp, 9, d, 64, li, 1, ppv, oiv, or, 9, s, xo, u, v4v, x5c, z, r5l, q, c, 7tg, j1n, t, f, x, 7, x6, t99, 39j, m6, 7, dy7, zj, 3, mmf, 46, m, dw1, p, es, w1, 1wm, m5, omg, kp, 8, ym, 47, 2q, jvb, 2c4, jh9, t0, 0p, he5, nw0, j, 088, tlr, v0t, uq, p, p, vs3, 4bz, l, 7nc, t, 7, oh, l, jqo, t, 4o, v, e, rwu, bb3, h, bso, dx, ega, l, wmg, 4, t1h, pt, 5, mp, s, a, 18, t, cmf, r, zwx, pts, Sản phẩm
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
07/08/2020, 16:21:37

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt.
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga
07/08/2020, 15:34:16

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga.
Lợi thế cạnh tranh từ trái cây đặc sản
07/08/2020, 10:33:25

Lợi thế cạnh tranh từ trái cây đặc sản

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cho biết, việc xây dựng chuỗi trồng, chế biến và xuất khẩu thanh long là hướng đi tất yếu. Trong thời gian tới, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ tập trung đầu tư phát triển bền vững cho vùng thanh long.
Kiên Giang nuôi gà nòi lai thương phẩm mang lại hiệu quả cao
06/08/2020, 17:15:59

Kiên Giang nuôi gà nòi lai thương phẩm mang lại hiệu quả cao

Mô hình nuôi gà nòi lai thương phẩm tại Kiên Giang đã cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Thúc tiến độ trồng rừng ở Tuyên Quang
06/08/2020, 16:24:04

Thúc tiến độ trồng rừng ở Tuyên Quang

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ trồng rừng năm nay tỉnh đề ra kế hoạch trồng mới hơn 10.300 ha rừng.
Sức hút mạnh mẽ từ các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
06/08/2020, 16:05:05

Sức hút mạnh mẽ từ các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Nhờ các chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ Việt Nam, đã có hàng chục nghìn tỷ đồng được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đổ vào các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
Phát triển thương hiệu gà đồi Bình Định
06/08/2020, 14:59:48

Phát triển thương hiệu gà đồi Bình Định

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT Bình Định, trong năm 2020 này ngành nông nghiệp Bình Định sẽ xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt thả đồi theo hướng an toàn sinh học, xây dựng nhãn hiệu và phát triển thương hiệu “Gà thả đồi Bình Định”.
Người Hà Tĩnh ngại nuôi vụ tôm mới
06/08/2020, 11:37:35

Người Hà Tĩnh ngại nuôi vụ tôm mới

Người nuôi tôm trên địa bàn Hà Tĩnh cho biết do từ cuối tháng 2 tới nay giá tôm giảm sâu, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, đầu ra hạn chế vì tôm không xuất được đi Trung Quốc, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa nên nhiều hộ nuôi ngại ngần đầu tư vụ mới.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Đề xuất công nhận sản phẩm 5 sao Quốc gia cho nước mắm truyền thống Lê Gia
06/08/2020, 10:06:34

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Đề xuất công nhận sản phẩm 5 sao Quốc gia cho nước mắm truyền thống Lê Gia

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng Trung ương đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP 5 sao của tỉnh Thanh Hóa.
Khánh Hòa: Hướng đi bền vững từ sản phẩm rong nho
06/08/2020, 09:37:42

Khánh Hòa: Hướng đi bền vững từ sản phẩm rong nho

Vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ nước ta như tại Khánh Hòa là nơi tập trung nhiều trang trại trồng, chế biến và xuất khẩu rong nho nhiều nhất cả nước.
Phát triển thương hiệu cừu Ninh Thuận
06/08/2020, 09:20:42

Phát triển thương hiệu cừu Ninh Thuận

Ninh Thuận hiện có tổng đàn cừu lớn nhất nước với quy mô đàn gần 134.000 con, cừu đã trở thành vật nuôi hàng hóa giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, thoát nghèo, vươn lên khá giàu.
Phát triển thương hiệu cá thu một nắng Đồ Sơn
05/08/2020, 19:39:23

Phát triển thương hiệu cá thu một nắng Đồ Sơn

Trong cơ cấu kinh tế của Đồ Sơn, du lịch và dịch vụ chiếm vai trò quan trọng nên sản xuất, chế biến đặc sản cá thu phơi một nắng được coi là một trong những hoạt động mũi nhọn, góp phần hỗ trợ du lịch và nghề khai thác thủy sản.
Ngành điều hạ mục tiêu xuất khẩu vì Covid-19
05/08/2020, 16:37:30

Ngành điều hạ mục tiêu xuất khẩu vì Covid-19

Chủ tịch Vinacas cho rằng, Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu điều và tiêu thụ nội địa. Theo đó, xuất khẩu điều nhân của Việt Nam trong năm 2020 chắc chắn sẽ giảm mạnh cả về lượng và kim ngạch. Kế hoạch 4 tỷ USD xuất khẩu trong năm 2020 của ngành điều Việt Nam phải điều chỉnh giảm.
Trồng bí xanh theo tiêu chuẩn VietGAP - hướng đi mới của người Bắc Kạn
04/08/2020, 18:44:19

Trồng bí xanh theo tiêu chuẩn VietGAP - hướng đi mới của người Bắc Kạn

Thương hiệu bí xanh thơm Bắc Kạn hứa hẹn sẽ trở thành một sản phẩm có tên tuổi, có thể xuất khẩu đến các thị trường nước ngoài, đem lại nguồn kinh tế lâu dài, bền vững cho bà con huyện miền núi tỉnh Bắc Kạn.
Mắc ca Việt Nam rộng đường phát triển
04/08/2020, 11:06:31

Mắc ca Việt Nam rộng đường phát triển

Hiện mắc ca là cây trồng duy nhất ở Việt Nam có một ngân hàng cung ứng vốn và một Hiệp hội cam kết bao tiêu sản phẩm. Chính sự đồng hành trách nhiệm của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, các doanh nghiệp và chuyên gia đã góp phần thúc đẩy phát triển mạnh ngành hàng có giá trị này.
Độ che phủ rừng của Hà Nội ước đạt 5,67%
04/08/2020, 10:40:03

Độ che phủ rừng của Hà Nội ước đạt 5,67%

Thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực lâm nghiệp, đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng diện tích rừng và diện tích chưa thành rừng là hơn 27.162ha, đất trống đồi núi trọc cơ bản đã được phủ xanh; độ che phủ của rừng tăng từ 5,57% năm 2017 lên 5,67% năm 2020.
Nhãn Hải Dương sẵn sàng sang châu Âu, Australia, Singapore
04/08/2020, 09:58:20

Nhãn Hải Dương sẵn sàng sang châu Âu, Australia, Singapore

Hiện mỗi ngày có doanh nghiệp đang thu mua 3-8 tấn nhãn Hải Dương để chuẩn bị xuất khẩu sang Singapore, châu Âu và Australia theo đường biển.
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống
03/08/2020, 21:09:34

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao.
Thuận Thành
Sunshine
vinasoy