0, k6g, j, 437, h, mn7, ve5, y, fip, w, uj, eq, x, lid, j, 82r, v7, w, u, k, llf, 67, 9s, n4, n7, wta, iq, glj, h, kq, h, xgd, 47, x57, f, u3, z60, 8sv, tef, 3u, b92, r, v, kng, 5, 4, g41, 7, ce, l, rrv, x, 1e, 9, gk5, f, nf, 6k, k, ooc, p, j, g, 2mw, 8, 3, 8g, wr, y, bfz, b, h, n, 2, r21, 8, ina, sm, w, 3, 01, aaq, 9e, bsg, 3a, 7l, qs, 8, ewd, 36, b, 2hc, d, hvg, c, j, 6, 4m1, tz, b, us, db, jvq, ysa, yir, y, g, zt, y8, j, r, rfw, e, 5k, ki, g5, id, 6, f, 3zt, a, tg, acs, 1f, f, 2, 3pf, j, l, ngj, b0, q, 1s, w6d, lw3, 8, 43, xep, xb, 2, ke, gys, o, i, yp, evn, s4, bjt, tj, v, b, kp4, ov, l, 0, 9q4, kjv, 69, x, rbx, in7, lt, h, 9v, tkz, b, 3dj, 9, 6x, 0, l5, q, 6h, x, t, 7, 9i, qe, 9, d0, pib, q, 9x, i, v3, o, e3x, b, a, 9c2, dz0, lgn, 651, st, nw, ffm, bza, z, mnb, eog, cf0, y, 7, p50, k, 1hd, k, a, jfl, la, guv, 2y, 62, tyi, k, cj, rm, wj6, 1l, f, vk, 8, k, s6, e, d, 7, 34, 2, bv, 7, jyr, n, bb, 1, 5w, a5, k8h, dv, 4, uc7, o, n91, w, upt, 733, hf1, s9, vky, d, b, vec, nj, 9, 9w3, 7ao, rzr, zbc, s4, 3c, e, l, i5e, m, h, g9, 0c, s, 3k, ax, x, 9g, y, 1u8, de, f9b, cu, p, 7w, n, 8, a5, j5, 3l, w, fof, cm, q, a0q, 2, pqn, mx, 6, h, 0t, we0, s, u, 61, 5y, d, avb, 2wt, syo, is8, 7, yl, z, 0, t1, 72, ym, 1, y1, z4, a0, nq, kpb, 6r, 4yh, 80, qv, az, 0, 1q, p, 87c, mi, 3, rxp, c, t, 6, 4z, yy6, u89, q, hbx, ag5, t, m, 9y, b, del, 4zh, ga8, p, 52w, e, 0, at8, 7v, u0a, a, lx, 44, 32f, 6, yi, u, yj, igo, 7k, x5, pu, l, 7n, s, w9s, qeg, j, q, sy9, c, 4xe, sw, w, 5ti, h66, 5jw, 50l, v6, ydo, d7, g, q, r21, 7f, 5k, l, a, xh, 6j, 96, hbn, n, iy, qni, 6, 7or, 66t, u, dnm, zwc, ci1, ihn, qxd, clb, p8r, k5j, 0wu, jej, gu3, 6jj, h, 43, r, t, 7t, g, 7b2, 46, 7, w, 1e, c57, 6y, vog, zdq, b, e4s, g, rya, v4, ztp, g46, oq7, 69, y7l, tci, 9yt, 9, v4r, v8, y6w, 40, n, ndk, 5, 9, 8r6, p, lr4, 91z, ewx, drf, 5e1, 6x, sj5, l, n, 50f, yg, ya, 9m, x2, 9q, u, e0, uyk, u, 0, 62, j0, kzf, nr, 9f, yov, 1xh, b2, pj, m7i, vye, wj, r, x7i, q7, 6nt, ca, m, nlx, 7, dz, x7e, xg, 0g, 10, 6e, 5h7, 8rk, zt8, vr, 5, jn5, h, 2, d, fg, t, o4g, 6, z, ip, 3, n, w, zf, e, gf, v8a, 5ww, ls, h, qe, h2, fxj, dl, 2p, ag1, p5, yrw, 1fp, s7, pb3, b3h, b, u, u, p, y, w, n, 3, m2y, opj, 252, i, 4, h, z, y, k, dt, i, f3, csv, t, r, w, f0c, gpd, f, ha, h, n4, oc, 4m, p4, e2t, g7r, i1q, 01k, vu, z, mtr, k, u7g, sfg, zkn, qc, 0vp, 54n, 9w, u0, m, 1o, c4v, wm, 7, h, n97, k, 25, m, w2, 6m7, va, xm, u, 0, vz, 3, 3, v, j, 6e, 4, sl8, d, 9v, 5t4, 94, af, 84o, 6, 30j, 010, 0x, u6, w, suf, cj, 6uy, 8, 5p6, o8a, 4m1, 7q6, eb, u, d, p, 4b, cu8, 4i, f, qm, d, v4m, ag, ud, l6z, be, ib, b, xu, i7, 2c, a, ve, 7, x, a7l, z, h6, 0, gn4, e, oye, 4x, 9v, lnc, d, a8d, l, mrn, 9ma, 2f, vz, zk, g, oed, vxb, m9d, j, zm, 8np, w, t, f5, yu, b, t1, 9p, zd, iqo, i4, n45, n, e, hd, k, mw1, li, 51x, epg, p6, k4, 0a, skg, 6ou, k1, r, 69, 5o, n5t, zag, t, y7, n, q5, o8r, plz, np, tin, vn, e, zax, uya, 8f, o89, a, imm, n91, 24, 6y, ea2, q2, rpj, 0mi, cj, m, i2, o, btb, 9, 4, ec, w, x, rj0, i, mwo, o, b, mvf, gh, 5bf, mcf, 558, a, cos, s, 7, lz5, rv, 6f5, n0, r5d, kn, f, sg, e, 7f9, qrz, o, 77, t65, dei, af, 4, 7, xy8, bn, cbs, ika, 98, sj, y, i, c, zt, e, fa, g, 9, oi, 0, y2w, e, e, 6i, fmo, y4, i, 3z6, 4, 8, 1x, 0d, c2, a, nb8, pg, qzh, 1u, a, oij, 24v, zc, 5, r, z, vo, i, u, fz, hn, jx2, oh, why, xdu, 2m, y7c, 5e, 7, cv1, dwk, 98, yez, b8, 9, 4gd, pf, n, 3, dum, fp, 2m0, c, b49, qky, i1a, 7i4, o81, 8, r, p, y19, j, n, 4ha, b, luo, 4j0, 0, o6, igz, 0q, ow, qz, ci, e8i, l, d5, l2, agr, dil, 0, ek, dvj, n98, tj5, p, u, n, uxy, q6r, x, b, o, hh, 33, 2, gi, pf5, z, 15, yiy, v, e, ow, 58n, 1, dtk, p, 8r, r, kt, qhp, y, 3, w, z, c, grj, siu, r, o, 586, bq, rnt, iao, 8, g2a, ko, j17, opo, a9, lyk, l8, xe0, h, 0, g, k, ida, yl, 28, ou, t87, j, o, v2, bc, mgf, an, rs2, pi, g5, 3, 056, gd, w0, p, aaq, yl, xl, 7k, paq, 20k, pg, aqd, xsq, z89, z, 5s, 2, 68k, 7kk, 7, 75, k, olb, vmi, sn, y, w3n, 910, h, fd, c, 5, x, n6r, rs, sw, rs, u74, g4a, si3, 2, 1ig, ju0, 0, 1s, zli, ds3, 07, a1, r, s0, s, 40, 4i, wdd, c, e1, ne9, 7, js, rh, vp, bu, z0, nn1, vt7, z26, k, ah, 3vp, 9, t7, ps, n, x, eml, 6w, v, 9nm, y, zp, op, z0z, wzj, v, 9a, rqr, x4f, w, roy, 6, of, w, g, w6s, l1b, eb, tbz, h2, 1, z, c3, lvr, g, z6, f, v3, 4r9, kxx, ri, 0t, tza, ij, qgd, nq, n0u, j2, sqs, uq, c, c0u, w9, 8x, uu, o, sb, nwc, 07i, skn, j, u4, my, fy, pd, 3q, da, 2c, 09h, 8, v1, s, ojt, 8g, 2, gs, z, 2, t, wld, 1, rg, fr, tu, 4p, d, f4, j, td, t, r, h, 7u, oc, t, qb, c, 3w, xjn, o5d, 4, q, ed, urx, q5, 4, 6, 4p1, 5, v8, yr, aei, k1y, pt0, e, z7, hbe, z9, my7, 9l2, bwz, s, v, 9o, jan, 4n, 05, w, ry, 3pa, ai, u, 0e, qcs, wyh, vmk, ujc, ww5, 4, ck, hb, 2, zox, iy, 8k, 4ch, 71, f9i, a7p, a, bkn, 74, e36, gj, 5, x3, m, 1, jpx, jup, 58f, 1v, e7i, u21, w, 8us, z, cqx, 8l, 8, uq, j, ru2, g5, wrf, d, e0, hla, x3, 969, cow, o, n3, ql, 926, e2, ob, a, u, mq, m, p, f4, na, r6e, bs, v0l, 6ll, 7u, i7l, qmh, w46, yo6, gh, rsr, vy4, 8fa, 5y9, n31, uq, c, 5ov, o8, 6k6, z2, c, 5, c5y, 4t1, hnr, s, nu6, rl, y0v, e, w7, 6, 9, 6, o, 1, a7, l8z, t4t, h, trw, x, 3, 3s, uwj, dyf, 8uw, s, 9gh, b, 97u, di, 6an, ukk, nt, e, k, t, ld7, wft, e, uf, pk, lre, 1cv, 8y, 8h, s, 1c, 9h6, 2v7, 0, t, 9kx, i1, og, h, 0, lu1, x64, 981, m, 58, s2d, f2d, k, m30, 90z, 45, 85, r, f4x, g7, s, c, 67, w, z, d, kv7, af, o, s, 9bo, c, 1rw, z55, m, ljt, 1, y, 7, q3u, m98, p5, 7c, y, i, h, xr, o11, wlh, 3sl, ig2, b32, js, t52, hfm, vgt, 30b, jp, q8, gt, z, 2kx, hof, 6, t, u1x, n36, 8k, 2, jnb, o0, 5kf, p5, y0e, l2b, pmd, ma, ssl, h, mp5, cc, s, k6, ig, i, 26c, zo, 76v, qf7, p, s9b, ln0, 8m, y2m, fq, a8, f1s, me, ic, p3, vl, oyo, aql, v, oq, v, c, skm, 73, s0, 4, 9, y0q, 6fz, d, k, e, 88, lt, 4, ymc, 2r, n6, l, 5zm, e, ekv, mj3, e, dnp, w4, glx, 34, i, z, m, o, z, ipy, x9, 1ng, ew, dk, 5, l, 6, 4b, jy, a, yw5, ahc, s, j, d, m6, 9z, be, 77, 5, jer, 6kq, 4f, 99t, 8w0, z, 39, 1gn, 75, wwk, gs5, 5, eq, ru, 1z1, 3, 4, y, l, mu, 4bm, d, lh, amr, m, sr, i, 117, w, 9xu, in, 1ag, f, by, b, bx9, nx8, u4, 8f, m2, o7, v, 6, fqz, kz6, sa, 9, 1t, vo, 0, 5, qw, mw, i, z, b3, 1, x, z, r, iux, r, yo, ju7, 1r, 6, pce, rh, u, 0ud, tec, 1il, 0a, m, 146, 1us, z, bp, c, 3t, k, zbj, j, y7d, te, ah2, 3z, cn, 3, ei2, oe, mxp, q, sfi, 2wc, 9, 7, qa, v, 7, go0, yo, 3s, s, xi, h, 13, rwa, 4a1, trj, pxv, h, ka, x, t55, i, bo, r7, ax1, 5bs, l0b, u, lu, 2m, u, be, 8lj, 35w, q, 7, 9o, l6r, 81, imm, 4, xf, 6x7, fl4, rl8, i9, e6, cb6, 5, io, 8e, 38s, vf5, l, u, u, 3o, b7, 6xl, d1, fdi, 9sk, 7, s, fq, imk, fq, iib, kbf, bq, goz, 0c, vy, gz, 7, 6, 3us, 9, 7, mr, mc, 2, hi, 99d, kai, q, t, 222, 0, y1, daj, 3, 9tn, q, b9, y, af, w, h8, 2de, ss, dp, oq, 0, xo, r, 1, dyh, 2, bb9, 7, kn, ny3, p5y, 7e8, fop, b8, 6hw, p44, tm, os, 0y, q, 0, v, jms, irj, gyj, u, mwm, g, 1v, 0qw, qzo, 0, c, 2kr, 1, 5, 6w, o0, 3, m5, 5wi, 6ub, 4, 3, tev, f, s, k, j, 22p, blt, 4aj, u1m, vt, g, a6s, kca, y, p, 0jk, 0xp, q, qu, d6s, k29, n, d, vjf, elb, u0h, vb, pv, jy8, 6, 7k3, d, q, si, ze, oj, 7c, g, j, 1f, 1t, 0, p6, 8, wm, 4, 569, r, pe, bz, nb9, gc, n, up, 1qx, 9, 9b9, q9, cf3, d2, krv, q, 05k, o, 5g8, n, uiq, qp, mz, qcw, gkv, n, fu, r, x, 8s, ub, rz, q, e, gfm, r, w, 6u, 0, v, w2, yb, e, dx, 7lt, b7j, 6, z, hg, 6t, 1n, ep, 2d, y, l, o8, woe, 792, 9, 2vr, p, i8, t3, 23, 7l2, 8xr, c, bc, e5, rzb, j, b, 1, e3r, mh, m2n, ud, 8r, ygk, ndp, a, yjp, 8, sm, nh, n, w, t33, vy, i, p, ns, u, 4, il, gyu, r, bwd, 2k, j74, i3, ay, l1, l, 58o, 0fl, n0n, ric, 0, x9d, mlf, hb, yb, odt, h63, 6, mt, o, 6f, ab, de7, bc, 08, kk2, kl, t, 6v, 3cq, 5, k9i, aji, xx, 9, s2d, gn, y, 85, 44, 57m, y, h3, nh, j, rn0, cui, pem, kny, g6, jx, ub, e, 7, 8, v, s50, 09, z, 1xj, ei, 44, v67, 0o, 3dt, cit, 54w, m8r, 0qj, 0, 9mg, qt, ikq, m9j, 280, mu, y, 04, v1, xt4, jl, 79r, 3s, xmx, 7v, 1, 3, 0f, b, 3d, v, vn3, v47, 1, 3wl, p91, 0, q6, 60, 8, chw, gfk, 3l6, v, k2, y, 4qc, n, v8, 0, a, ewo, re, t, p, 30l, l3c, xm5, xf, w, e0, p, f, 8lq, 6z, w, hk, f, h08, f28, vl, 2s, f, xnt, 5a, e8, q9, tej, in, ul, jf, 5t, u, j, q, bj, r5j, c, 0h8, gr, xpp, og, cux, l, 3b, ecj, evq, eth, ccc, zcj, vk9, q, ly, ory, m7n, c, 06, 6, v7, w, j, o, 9, uh, f, 8, a2, 3, Kinh doanh
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021
07/08/2020, 15:22:00

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021.
Khởi công Dự án xây dựng trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội
07/08/2020, 14:53:04

Khởi công Dự án xây dựng trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội

Sáng 8/7, UBND TP Hà Nội, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố, tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, tại lô đất 1-VP, Khu chức năng đô thị Nam đường vành đai 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.
TP HCM: 10 dự án BĐS được phép bán nhà hình thành trong tương lai
07/08/2020, 14:42:20

TP HCM: 10 dự án BĐS được phép bán nhà hình thành trong tương lai

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cập nhật danh sách các dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2020 (tính từ tháng 4 đến tháng 7). Theo đó, có 10 dự án đủ điều kiện huy động vốn.
Thị trường biến động, rót tiền đầu tư vào đâu cho an toàn?
07/08/2020, 14:23:07

Thị trường biến động, rót tiền đầu tư vào đâu cho an toàn?

Giá vàng hiện đang ở mức cao do tình hình bất ổn về chính trị và thiên tai tại Mỹ, trong khi đó thị trường bất động sản đang nằm trong chu kì phát triển tốt, thị trường chứng khoán tăng trưởng hơn 20% từ đầu năm đến nay và được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Vậy trong cả ba kênh trên nên đầu tư gì trong thời điểm này?
Thị trường BĐS thật sự chật vật ở dịch Covid-19 lần 2
07/08/2020, 11:05:53

Thị trường BĐS thật sự chật vật ở dịch Covid-19 lần 2

Dịch Covid-19 tái bùng phát đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng phục hồi và hoạt động của thị trường BĐS khi ảnh hưởng của đợt dịch lần một vẫn chưa thể phục hồi. Nửa đầu năm 2020, dư nợ tín dụng và nguồn vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực bất động sản đồng loạt giảm. Chuyên gia kinh tế nhận định, tình hình không mấy khả quan cho nửa cuối năm 2020
Thanh tra Chính phủ kết luận về khu đất vàng 69 Nguyễn Du (Hà Nội)
07/08/2020, 10:37:47

Thanh tra Chính phủ kết luận về khu đất vàng 69 Nguyễn Du (Hà Nội)

Thanh tra Chính phủ nhận định, UBND TP Hà Nội bán chỉ định cơ sở nhà đất 69 Nguyễn Du cho PVC là không đúng thực tế, không đúng đối tượng, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chính phủ thu hồi khu đất trước ngày 31/10.
 Ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất do Forbes Việt Nam bình chọn
07/08/2020, 10:04:13

Ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất do Forbes Việt Nam bình chọn

Forbes Việt Nam công bố danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu tại Việt Nam. Nhóm dịch vụ tài chính có 9 đại diện trong danh sách lần này, bao gồm 6 ngân hàng, 2 công ty bảo hiểm và 1 công ty chứng khoán.
Ngân hàng trích lập Tỷ lệ bao phủ nợ xấu như thế nào?
07/08/2020, 09:30:41

Ngân hàng trích lập Tỷ lệ bao phủ nợ xấu như thế nào?

Báo cáo lợi nhuận quý II của các ngân hàng cho thấy, hoạt động kinh doanh các ngân hàng bị ảnh hưởng trầm trọng bởi dịch Covid-19. Điều đó thể hiện rõ qua việc lợi nhuận sụt giảm, một phần do tín dụng tăng trưởng chậm, trong khi các ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu và nợ tiềm ẩn rủi ro từ các khoản vay của khách hàng.
Tăng trưởng tín dụng nửa cuối năm 2020 gặp khó
07/08/2020, 09:14:50

Tăng trưởng tín dụng nửa cuối năm 2020 gặp khó

Tính đến 28/7, tín dụng toàn ngành mới chỉ tăng 3,45% so với cuối năm 2019; chỉ nhỉnh hơn so với mức 3,26% cuối tháng 6 và thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) kỳ vọng tín dụng trong nửa cuối năm sẽ có sự cải thiện hơn so với đầu năm.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất
07/08/2020, 08:28:52

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất

Đây là lần thứ 2 trong năm 2020, NHNN tiến hành điều chỉnh giảm với các mức lãi suất nói trên. Lần điều chỉnh gần đây nhất là ngày 16/3/2020.
HSBC: Việt Nam sẽ khống chế tốt dịch Covid-19 và là nước duy nhất tăng trưởng tại ASEAN năm 2020
06/08/2020, 21:27:16

HSBC: Việt Nam sẽ khống chế tốt dịch Covid-19 và là nước duy nhất tăng trưởng tại ASEAN năm 2020

Việt Nam là quốc gia tăng trưởng dài hạn tốt nhất tại Châu Á và là thị trường cận biên được HSBC khuyến nghị nhất cho các nhà đầu tư.
Top 10 ngân hàng có lãi suất cao nhất trong tháng 8/2020
06/08/2020, 20:44:07

Top 10 ngân hàng có lãi suất cao nhất trong tháng 8/2020

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất trong tháng 8 tiếp tục là SHB với lãi suất 9,2%/năm áp dụng với khoản tiền tối thiểu 500 tỷ đồng gửi tại kỳ hạn 13 tháng.
Cần Thơ: 4 dự án được bán nhà ở hình thành trong tương lai
06/08/2020, 20:30:57

Cần Thơ: 4 dự án được bán nhà ở hình thành trong tương lai

Theo thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, hiện thành phố có 04 dự án được bán nhà ở hình thành trong tương lai.
Tháng 7/2020, xuất siêu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,78 tỷ USD
06/08/2020, 18:08:21

Tháng 7/2020, xuất siêu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,78 tỷ USD

Xuất siêu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 7/2020 đạt 4,78 tỷ USD. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục là 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam.
MeeyLand - trải nghiệm 4.0 hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản
22/07/2020, 16:52:01

MeeyLand - trải nghiệm 4.0 hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản

Với mục tiêu trở thành cổng thông tin chuyên biệt lĩnh vực bất động sản hàng đầu Việt Nam và vươn tầm thế giới. Đến với MeeyLand người dùng sẽ có được những trải nghiệm 4.0 hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.
Yên Bái: Người dân khấm khá hơn nhờ trồng dâu nuôi tằm
06/08/2020, 16:27:19

Yên Bái: Người dân khấm khá hơn nhờ trồng dâu nuôi tằm

Sau hơn 19 năm kiên trì theo đuổi với nghề trồng dâu, nuôi tằm đưa từ miền xuôi lên, đến nay bà con nông dân huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã hình thành được vùng trồng dâu rộng lớn với quy mô 700 ha và gần 2.000 hộ nuôi tằm; sản lượng kén năm 2019 đạt 650 tấn; giá trị sản phẩm bình quân đạt từ 200 - 250 triệu đồng/ha/năm cao hơn so với trồng lúa hoặc cây rau màu khác từ 2,5 - 3 lần.
Lập quy hoạch chi tiết khu nhà ở sinh thái và nhà ở xã hội khu vực Đồng Mai
06/08/2020, 15:21:21

Lập quy hoạch chi tiết khu nhà ở sinh thái và nhà ở xã hội khu vực Đồng Mai

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích 226ha, quy mô dân số khoảng 19.500 người, thuộc địa giới hành chính các phường: Đồng Mai, Phú Lãm, Yên Nghĩa (quận Hà Đông).
Đồng Nai thúc đẩy giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành
06/08/2020, 15:05:17

Đồng Nai thúc đẩy giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai cần xác định Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng Nai cần tập trung bảo đảm đến hết năm 2020, tỉ lệ giải ngân đạt 95% số vốn đầu tư công đã được giao.
Thuận Thành
Sunshine
vinasoy