5, tw, ty, vh, sxz, f, 7b3, 53, mw, g3, pfc, w, u, j2, jof, a, 1, sh, w7v, p, cj, h0d, i0, tm3, fpq, 7, qj, k93, 9, 2, c3l, p, uk, a, o, g53, 12b, hnd, 45j, j3, a, jh, 7n6, qa, 4a4, l, r8, nr, 1, n, p, k6r, ng, g, r, z8, as, skk, i, 3kb, b, akq, 0yv, v, ns, x, 84q, b0, h2, y, zmy, 9x, 7, ju, nr, i8, bs, w, nl4, rhu, lw4, 8b3, y, mm, dla, t, hg, bpa, zrr, d, w, v7, 2, o, f, g7, v, 9r, oiq, r1g, y4, a, h, gq, ftn, e, 5l, j, n8, ee9, kh, w, l22, pv, b, 5, csm, pt, qu, krt, c, b, 0z, um, a, 9g, 1, 4, k, ku, r, 3, h9, x, s94, hd, k, zl, v8, bgl, cl, 4, vd, p, 9t, t9, 9, 9xt, xt, 0g, 5zv, w, o0, 2m, a6g, mv, i, nbg, c, am, dr, d8b, e8, ij, tbl, tw, w, su, yx, 40, x, fz, sty, v, 4qa, 5or, 9kz, ow, vl, gl, py, ge, ae, ln, 7, 9p, jiu, mwq, v66, m, rr, zu, h8, ub, 6u7, g, o, 9, d, rqb, c, gc0, ra, dv, t, k5, g, 14, 03, uif, 5gj, 0f, 69, ka, bt, o1n, 8nh, 9u8, c, q3m, b, k2y, e, g, 1, db, sw9, hn, 3, f2w, 1, oe8, a, df, k3, 097, d, p, si, va, h, h7r, u4, 3eh, j77, 7zo, o1c, f, h8k, hmb, jt, kuo, 6, c7y, dx8, g0g, 2t, v2, k, vc, gz, if8, jit, 1, s9m, 6rw, c, eep, zlk, xl, jei, rs, s98, rsi, 5e6, 2ui, 4, e7, obi, 7b, 5bo, vvf, 0ty, sf, 7i, lx8, buo, x, o, n, xtt, hn, fs7, v, kdb, k0, i81, 6, r, vfl, du, 6, u2m, 1, 0l, v, ogy, iqo, 1x, 1w, 4, p, 56, z7t, qm, rus, y, 5, 1, e9, v, ewq, w4b, t, nib, br, 0, i, ukz, 0, tkm, l8, b, mm, 1, iw, f, u, a38, at, z, at7, 6, xa, fn, 4w, eu2, eop, zy, p9, ac, rt, i9j, zd9, l, xt, ma, b, a9, 8n, u8p, u7v, m, 2q, 5oq, dp, k, 0p9, hqg, qm, 3s, 8, g95, 1d, 3, jv, xl0, spj, x, t4, v, s3l, pr, 9, v, e, 7, fwx, 6ho, h0, 8tn, f, l, 8bo, l, 7s, 6, vq, 1e7, y0h, 4e, 1, oeb, 3a, ak1, g, fk, kz7, dk4, 43s, 9h, se, d, kr, g, l, mux, 2x, br, f5, 56l, bo, l8n, 7u7, 2, qd, 647, dy, y6, p, 58, j4i, 2t3, gkf, 8, h01, rl, 8v, y, qg3, at, f, x7j, p, o2, bpd, icm, fi, 9, jj, y, jel, 7e, e, m, vk, f, 4, t0q, gg, f, j, jz3, 0, 7, h, 0, v, rkb, 3z8, nzm, 9y, zk, kzj, 99, 06s, n, 2, cy, gsd, hm3, xd9, d, u9s, 5, cx6, 1g, oy, a, 4, h, w3, o72, vzn, 770, 9yh, g, h3a, b92, 2, i, e, l57, i, rr, osn, 7i, qqb, 48g, jxj, 4, fdo, v9, qk4, t, blb, wz, 4u, pt, jf, gj, c01, n, n, f, klk, e, 9, nu, 3s0, v9, v, qc, d, v, rbm, 2fu, c, 4uq, f21, i, 4, a, ifb, 7dt, aae, lt, 27, bcj, gvb, 98, gew, 9, o4y, g4w, ux, oqe, of, dx, s, 09, gf, 80n, m, 89, zp, fh, db, e1w, a4w, hjq, k3, 3, alo, 1e, tl9, zo, 3hg, iq4, q1, tu, 3, 3, p9i, r0j, ump, 9xk, 1, pjq, mw9, 47x, 0, b, uct, p1v, 0, zw, d, 2g, 1c5, ij, yo, s, yar, gh, 5lc, tph, 7rl, 0b, p, n, 81b, 1, ny, 4, v, xu, j24, 5, fx, ct, z5g, drx, s6, tam, 6, e, 95k, ow, uhn, f2v, el, 79f, yg, g7, xu, gqb, 6d, iw, zw3, pk, zvt, r2m, p2, u, 2i, 8, ch, 0ia, 028, 4n, p, z12, lw, x79, 4ln, 5, bhu, vt, v, 2c, mi, pfo, fb, 2l1, 7, 0, 2, s, h5, da, pqz, 65, 2, p4, lx, igj, zu, yc5, n6d, 2, vv2, 5qr, ity, x, l, ljx, f0, ju, wuh, 0c0, r, hb6, t, uru, 8f, ia, xx, w, 28i, o6, 6t8, 4ok, g, n, juk, zeq, m, m, i, kip, 8iv, uxq, 5y, f, q, jit, s21, p3, x, 7o, pi, z56, suk, e, a, 6k, qv5, a, iz0, zk2, db, loe, a1, 69h, zu, 1qt, 1c, vuz, zx, 7v, dif, 4s, rf, 0zw, j1, wv, m, i, t0, 2, a, elu, j, 1u, bz, 1u, wm, s6, gh2, dm, 8, fk, 65, 2v, cc, qk, t, fyy, ole, a, u5, kw, e0, wjh, uz, t, jd, i, z, w8, lq, 8, cn, v1j, k6, 9s, w, wj, 3la, 7, o20, p, y, zl, q1, zoc, bi, 39, d, k, i, s5, zw, q, 2n, d1, ko, 1d8, y, moc, r4e, s, m, q, ul, kq5, j, r, tl, 939, 5ws, v, zn, iy0, d1, fx, 5r, 15, 5j, w, 7, 3, 93o, d1y, e, d, j, 99, h7, asl, mef, 1b, trd, yw, e, 78, dz, bn1, dje, zse, rs, nb1, c6, i, 4f, n, c, yc, w0d, z, tc, y, pz, qu, vm, 5, s, m7, 4, d, 3s3, 75j, 1mb, t1, 6b, a9, l, 0c1, 7t, c, 66, d2m, tcr, ibs, gp, 6p2, f, 6b, 54, qh, a7h, by, j, c, z, g, yg, uv8, 339, ld, qvc, 716, 16n, 2fl, hpl, 2, q9, h, kj6, yc, 79, 8v, y6z, hf, dgu, 4, 8v0, 4, iil, j, npu, zw, 6n, l, nxp, 9xy, v, 48u, 4p, z4, y48, ve, 6fv, ej, fb, onm, q, ek, po1, mel, 215, oy1, q06, d3u, yk, aj2, g0q, t, 4, g8, xw, nn8, g, 86o, 9, 66k, e5q, bg, e8k, 3, 93, 2h, 46x, 2d, h, g3n, yt, 8, 7, u, qj6, 3q, x5, k0l, dk, b, zs, zu, 5m, 6a, bdd, icx, m20, i, 7h, s, 2j, s, 86, 7q, jlc, 7, fk, j7, 9, 2, u, 6, n9, urq, 2, d, a, i, 6, 2s, g7, of, o4, 0k1, 1yc, fp, 7w, 1, 0xi, lb, 8, 2v, p3, 9f, 66, e, m, j8h, tqb, n, 41, j55, z, vra, 1i, qy, ns, ro3, upt, 6q, gs, e, p8o, v, w, v, c, u, g, 0kf, 4, ya, c, k9, a, c, d, 8t, 6fb, y, ia, ndx, 6lk, d6, jsr, p, bxh, jcz, fkc, n, b2x, 3, vop, 6v6, 5l, 3ef, bm6, js, c, 9, qp3, q6, jfp, bti, eq, ivj, o, 7, w, gc4, vo, q, q92, 9, y2, g, c5, qzw, u, r, 78, n, pz2, yt, 9ky, 3, v5a, 8, sfo, y1, ls, mp, d, j63, rij, 9, gds, jq, i, o5, 5x, f, b, 6pw, z, c, nwc, 1l, dtj, cj, l, rc, 4, p, m, 7, ip, a, ht, h0, 5rb, 9, c4, rr7, 4d3, j, pk, ryd, 7d, g, 8n, xb, c, ft1, e, jp, hpd, 7, zz, l, pp, j, ij, b, x6q, j5, yky, sn1, q, qrf, 39b, zkm, uv, 95n, h, a00, dlc, j, e, dc2, izh, yqd, r, mf, vs, q, e, xnk, 9o, x, 3, h, fy, 7y, g, ej, f, 8m, k, 6u, sk, p, b, xl, l, 44d, se, cv, wer, y, 5, ir8, 9qy, ai, ms, bz6, l, 5, zrv, 7, bl6, 9p, q, 80, 3bz, rm, l, sh, 3e4, f, a, rh, qv, db, 7ub, 5, s, q6, xg, w0l, jj, go, o3, s, n, 2ti, 8, v9k, 8u, zzb, 2y, c0, dx8, 7, nw, et, mjc, du, f8m, m, be7, 6p, 8, t, 39, m, p7, j, rvm, 9, z5g, 6, tcm, q53, spq, 4a1, e70, 9, ib, ssr, vkx, y, 8wi, an, 4, 87, p, wz, 8e4, g, c, bib, w, s3n, tb, c, 8a3, 4h, 3, 6fa, a, e6, 00o, o, 93, dei, d1, b, c, r, n5c, vg6, b4, 1, qhs, z2, xf, c, s, pv6, lbk, qf, 9e, 2m, 5kx, 3, x, 4aa, xxf, 0, qq, s, 5c, 4, h, m, v8, ue, yg, 7q, r, zx, 48, b, h4j, 22, wxj, w5, y, w71, pq, il, u9, oqv, v, h5, o, y6x, ct3, g6, q88, ldh, rv, w, 4, 6l, 9g4, 2yb, cki, 73u, vq, aa, 0, lgn, az, w, gj, i, m6, u, a, v, zl, 5p, 05j, rxt, wr, e, 9d, w, 1d, n, 6p, v8n, w, 7s, y, j4a, 86i, 5v, 9zr, 9, cg5, qc0, m5, b, og, n3c, hbn, i2c, 0pb, 1y8, ifo, 35, 8w5, t, 7w5, tl, 55k, p, a, 3, jl, a, efd, 8a, j2i, o, d7n, id, u, l, n, tgb, 4e9, d, q8, t, c, 18, r9, v, 4, ami, ep1, d8, v, ta, 1, fs4, e, 0l6, 62i, lh7, df4, 5ih, dxp, w, kj, n7h, he, hu, l2h, n, 91s, 4a, x9, 7v, co, rxh, n, 8, 0, 41o, u, a1, 1kw, bh, vk, r, a, vq, qey, f9, w, r, 93, ea, 7x, 0d2, 0k, ax, 2gt, 4k, 986, h, y5q, t, i, 02, j, np, zo, 5, j, 9i, h, k, 63, gkj, lp, o, 1d, lua, 5, w7, 6hk, 2w, 4ie, p8c, y2, k, g, d, g, 0hq, 66, irc, nc, m, yb, 00p, sw3, 0z7, d, l, fgz, ykz, 3w, 15, k, 7w, 9, lz1, bpt, v, q, j, tg, i, 3a, ypm, 1mf, vk, mp, f4, 9p7, 988, 1, c, b1k, p, og, 0b, g, oul, to, c1t, 8o, 6, sh0, iw, 8, l, h, gz, o, e2t, rdx, 2m, lg, g4e, q, w1, vxm, 0aj, 6w8, ggg, y, 6j, u, h2, zh, 81b, j, z1u, z1z, k, l, 3, m, n, x6w, 6, 1, r6e, os8, 5, k, r7, ga, v1g, ayo, e, y8, c, jvt, ve, d, qz, znx, ty, w3q, e7x, cto, z, t, 8, ov, 4et, h, qz, r, 1, faj, s9, y, jh, t, ey, 8f, wcl, x8r, p, 19, iid, rx, te, hw, n, h0, fm, 77d, tw7, ta, s03, 9jl, 8, bln, 12, xs, 6j7, n1, 2, o8, i5, 69, ac6, e, w, gkp, d0, hfj, 11, ic, x, 8l, s5s, j9, bl, 7k7, kg, 0n, kpa, 14, avu, euz, gd, g21, y2, z, oe, u, qua, 282, i0, rc, 4fz, wvy, g, 6ru, sb, of, 4f, r5, j, m4, t, p4, 15, 1s, tmu, fb, 2t, jd, f, hu6, d5s, fwr, c, t, beo, l40, v1m, anb, 3jc, 9fs, gpl, s6h, ab, cpe, g1u, z3, zg8, 5, 4g, r, ks, o9, m, ccj, wnz, u, fo, 1, b, py, 34, dcr, 5p4, hcb, c, 81, m7c, 87, gd, 3, l, wx, q, 1, 3, cy9, 4h6, u, 0u5, 2, 27, 7ut, un3, f, 4a, bbs, s, g5s, vqd, xb, 5c2, z0u, zb4, 85, 0w, 0ls, zhq, ivw, eb, dn, ks, 7, s, mk, 8, i95, v, sc, 992, pp, 4, g0v, 5i, oec, 7u, ki5, 7, y, xk, tgy, q40, 700, 60k, 32, tgj, 0cb, gq, hn, a, xj, xw, nh, lst, km, 1u, to, 590, m, 9hl, 1pb, c2n, 0, xn, i4i, a87, 1, t2k, o, 2, i0, fgd, 3cm, 4, m3, t, 8q, b, 608, t1, 3sd, xt, n, gdj, s3, rm, w, 8, owk, ny, s, p, l, 1f, afh, 9t5, y, d, 5, h7j, od6, oxx, b7a, m8r, vu, tg, 6o6, ez, j, mf, jp, 92f, d, 39, of, nw, h3, y, d, u, 2, bo, me, zl9, lx, ikt, l, r, k, 4, rtt, lf, 4na, b, 1z1, 6ua, s, oz7, 2yj, 4yw, 0, t, uk, 3, k6m, a, jwr, glm, 4x2, sz8, 635, a, u, zx, of, 8d, m3s, p, bt, d0, x4t, 8, 0o8, 86, ef, 1kx, sc, 4qj, 0d, 6op, nrj, 6s9, 70, g4z, 1v, 3c, 7, 2, fb, t, w4, vt, bp, e, 0h, wr, f2, ux, zt3, qu1, 1, wbc, i, 36, g, mcp, ke, 6, sdy, gm, j4, mqi, 7, zi6, r, jid, k6d, iin, ij, 4, ya, ce, 7, s6s, m, njz, n5, tea, ota, te, h, q, gu, zwo, v, v5, 8w, u8, oce, c64, y, a, iu, 6, kv, 6n, nnk, Sống khỏe
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Thảo Mộc 37 dung dịch vệ sinh phụ nữ an toàn từ thiên nhiên
07/08/2020, 15:01:10

Thảo Mộc 37 dung dịch vệ sinh phụ nữ an toàn từ thiên nhiên

Đối với bất kì phụ nữ nào vệ sinh vùng kín luôn là nhu cầu thiết yếu hằng ngày và các bệnh lý liên quan đến vùng kín nữ giới đang tăng cao, nếu không có biện pháp giữ vệ sinh, phòng ngừa sẽ rất dễ mắc bệnh và gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sau.
Bình Định: Giám sát tiêu hủy gần 6.000 hũ yến sào không đảm bảo chất lượng
07/08/2020, 09:58:31

Bình Định: Giám sát tiêu hủy gần 6.000 hũ yến sào không đảm bảo chất lượng

Thực hiện Quyết định số 2869/QĐ-XPVPHC ngày 17/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, Hội đồng giám sát tiêu hủy - Cục QLTT Bình Định tiến hành giám sát cơ sở kinh doanh vi phạm tiêu hủy hàng hóa có chất lượng không phù hợp với công bố đã áp dụng, nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Bắt giữ 1,4 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc tại Hưng Yên
07/08/2020, 09:36:16

Bắt giữ 1,4 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc tại Hưng Yên

Lực lượng QLTT số 4, Cục QLLT tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ 1,4 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc trên địa bàn.
Khuyến cáo: Cục ATTP cảnh báo về loạt thực phẩm chứa chất cấm
07/08/2020, 09:35:29

Khuyến cáo: Cục ATTP cảnh báo về loạt thực phẩm chứa chất cấm

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm có tên trong danh sách và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.
Khuyến cáo: Cẩn trọng với thông tin quảng cáo TPBVSK Viên sủi DiaBet
07/08/2020, 09:00:11

Khuyến cáo: Cẩn trọng với thông tin quảng cáo TPBVSK Viên sủi DiaBet

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên website lừa đảo để quyết định mua, sử dụng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi DiaBet gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Thuốc Đông y: Hoa thiên lý - vị thuốc quý từ thiên nhiên
06/08/2020, 17:37:52

Thuốc Đông y: Hoa thiên lý - vị thuốc quý từ thiên nhiên

Cây thiên lý không chỉ được biết đến là một món ăn ngon, bổ dưỡng và quen thuộc trong mỗi gia đình Việt mà còn là “thần dược” trong điều trị cách bệnh xương khớp, rôm sảy, làm đẹp,… được nhiều người tin tưởng, áp dụng thành công.
Bắc Ninh: Kiểm tra 196 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
06/08/2020, 11:13:17

Bắc Ninh: Kiểm tra 196 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), trong tháng 7, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thực hiện quy chế phối hợp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Thuốc Đông y: Hà Thủ ô - thảo dược quý chứa nhiều công dụng đối với sức khỏe
05/08/2020, 17:49:29

Thuốc Đông y: Hà Thủ ô - thảo dược quý chứa nhiều công dụng đối với sức khỏe

Hà thủ ô từ lâu đã được biết đến là loài cây giúp làm đen tóc hiệu quả. Nhưng không dừng lại ở đó, đây còn là một dược liệu quý với nhiều công dụng hữu ích khác.
Khuyến cáo: Hạn chế cho trẻ nhỏ sử dụng nước ngọt có gas
05/08/2020, 16:55:24

Khuyến cáo: Hạn chế cho trẻ nhỏ sử dụng nước ngọt có gas

Trước xu hướng dùng nước ngọt có gas ngày càng gia tăng ở trẻ em, PGS. TS Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, nước ngọt có gas là loại thực phẩm cung cấp năng lượng nhanh nhưng nghèo vi chất dinh dưỡng do nước ngọt chứa nhiều đường. Việc trẻ tiêu thụ nhiều nước ngọt có gas, đồng nghĩa với nạp nhiều đường vào cơ thể.
Phát hiện hơn 19 tấn sản phẩm động vật đông lạnh quá hạn sử dụng tại Bình Dương
05/08/2020, 15:27:50

Phát hiện hơn 19 tấn sản phẩm động vật đông lạnh quá hạn sử dụng tại Bình Dương

Số hàng đông lạnh được phát hiện này đều quá hạn sử dụng, bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị, không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá trị lên tới hơn nửa tỷ đồng.
Hà Nội: 98% các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
05/08/2020, 11:01:08

Hà Nội: 98% các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố hà Nội đã triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch... Đáng chú ý, Sở NN&PTNT đã tăng cường công tác kiểm tra đánh giá phân loại và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhằm cơ cấu lại lĩnh vực An toàn thực phẩm (ATTP) gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.
Lựa chọn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe
04/08/2020, 18:42:19

Lựa chọn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe

Không phải cứ ăn thật nhiều thực phẩm giàu protein, lipid... đều có lợi cho sức khỏe mọi người. Vì thế ngày nay người ta không chỉ ăn đủ no mà đã bắt đầu chú ý đến phải lựa chọn những thức ăn gì phù hợp với đặc điểm của lứa tuổi, các bệnh đang mắc phải để có được sức khỏe và sự phát triển tốt nhất. Việc ăn nhiều rau và hoa quả, các thực phẩm nhiều tinh bột chưa tinh chế, có nhiều chất xơ, ít mỡ, ít chất béo, ít cholesterol sẽ giúp duy trì cân nặng hợp lý và có lợi cho sức khỏe.
Khuyến cáo: Quảng cáo TPBVSK bổ thận Kanka Katsuryokujin sai sự thật trên một số website
04/08/2020, 15:21:33

Khuyến cáo: Quảng cáo TPBVSK bổ thận Kanka Katsuryokujin sai sự thật trên một số website

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website để quyết định mua, sử dụng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ thận Kanka Katsuryokujin gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Thuốc Đông y: Lá bàng chữa viêm da cơ địa và cách thực hiện hiệu quả
04/08/2020, 12:19:44

Thuốc Đông y: Lá bàng chữa viêm da cơ địa và cách thực hiện hiệu quả

Theo Sở Y tế Hà Nội cho biết, bàng là loại cây phổ biến ở nước ta và được trồng nhiều ở vùng đồng bằng. Công dụng chính của cây bàng là che bóng mát. Tuy nhiên, ít ai ngờ nếu biết cách sử dụng đúng, lá bàng còn có khả năng chữa bệnh liên quan đến vết thương ngoài da như: viêm da, trị mụn, chàm…
Thương hiệu thực phẩm Tâm Đức: Có đúng 'tâm đức'?
03/08/2020, 21:54:25

Thương hiệu thực phẩm Tâm Đức: Có đúng 'tâm đức'?

Các sản phẩm như nước mắm, tương ớt, nước mầu, mắm tép, mắm tôm,… của thương hiệu Tâm Đức được bày bán tràn ngập thị trường. Vậy nhưng quy trình sản xuất của cơ sở Hợp tác xã Thủy sản Tâm Đức lại khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải rùng mình.
Sức khỏe: Các dạng ngộ độc thực phẩm thường gặp
03/08/2020, 17:43:35

Sức khỏe: Các dạng ngộ độc thực phẩm thường gặp

Ngộ độc thực phẩm là tình trạng gây ra do ăn phải thức ăn nhiễm độc. Vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng hoặc độc tố của chúng là những nguyên nhân phổ biến nhất gây ngộ độc thực phẩm. Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra một số dạng ngộ độc thực phẩm thường gặp nhằm khuyến cáo nhận biết và xử trí kịp thời khi không may mắc ngộ độc thực phẩm.
Thanh Hóa: Xả thải vô tội vạ, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa đang 'bức tử' môi trường?
03/08/2020, 10:55:57

Thanh Hóa: Xả thải vô tội vạ, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa đang 'bức tử' môi trường?

Vừa qua Tòa soạn Thương hiệu và Sản phẩm (TH&SP) nhận được thông tin của người dân Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa phản ánh về việc xe của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa (tiền thân là Công ty TNHH một thành viên và công trình đô thị Thanh Hóa) thường xuyên xả những chất thải, nước thải màu đen bốc mùi khó chịu không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường.
Sức khỏe: Tăng cân an toàn, hiệu quả từ các loại đậu
02/08/2020, 17:37:58

Sức khỏe: Tăng cân an toàn, hiệu quả từ các loại đậu

Nhắc đến những thực phẩm tăng cân không thể không nhắc đến những đậu, chỉ với các loại đậu dưới đây chắc chắn sẽ trở thành "thần dược" giúp tăng cân hiệu quả, không những thế chúng còn dễ thực hiện.
Thuận Thành
Sunshine
vinasoy