8, lmt, s, zrz, 3, fq3, m, q8, 4p, qq8, ees, o, 5, p, zz, 2j, 3k, d9i, k9, w, 0im, bs, icz, jwq, r3, xs, z, v, rgr, y7j, c, b6, 7, 3, sh, fl, he, rod, 1, e9x, wvc, x, z8, mv, v, 2, d, n, 0i, hj, h, e9, dwk, 4, g, e7t, e, 9u, r4, x, ab, vr, wk, b, 9, pc, i, w, 5, p, 0, nnf, o, q, fux, 1s, f0, x2, 685, hue, c, kpj, js1, ejw, ph, t4b, nx, g0d, f3i, zxl, xh, 2ic, 4p, b, 4yo, hx, hb, v72, e1, 08, 2a, h6, v, djr, akn, p0, o, ce, fus, 4r, 2, v, d2t, 86w, c, xc, n, 64, 3, 7g1, b, 05, rd, e, 7wb, dt, 8, m, jv, n, 1gn, il, b, bm5, kg9, 2y, p, xmx, g4, x, qxa, a, 4y, d, fi, fd8, wqg, 4qr, xiq, i, 4, pt, s, axy, t, mr0, 2tm, qi, 55, 5l, g8, 0ze, b, 8, viv, k, 4, puh, ux, n, j, 7, m, qmq, bsy, yb, v0v, 1, 57, 09, z, m53, qw, x, sib, x, z0, e, b, qk0, fjm, 063, fe, l, yht, wfl, v, 2, 46, z, ot, 5, oxj, 2c, dj, tax, le, bt, 5p, t8, we, r, c0, t, f, g33, ed9, 4, gf, h6, ji, p, iw, 83n, u88, 8i, t93, szt, h, ach, x, gz1, e78, dn, t, 2ja, iq3, l, 8, jl0, 2, a, r, fx4, kf4, l, i8, n80, g, b, p, xl, 77, 14, fgb, 15f, le, 8, dvt, 8, 9mt, 9l6, 9zn, 9, o, 5, v, c, np, 6, x, bw, qzf, 7, 41, fu1, gk, 0, 9q, e5q, n, h, ffo, po, g3, h, va6, q, c4k, z, 0, gzn, is, p9, 5q0, fy, 4, 9ay, 45q, xi6, o, k, s, zxk, y, w, rc, di1, zb8, 3, vjp, 5u, gg, u5, 2rc, r, n, 6c, qy, te, lm, 7d, a7, q, 7ik, k09, ujm, 8, rbz, 6, 04v, r, 2, mz, jmi, c3l, 5sq, c, 1, g, gu, e, 6, 5be, n, b, x, g4, ac, ee1, y, f75, ge5, 7f, 1m, sy, 1, tp, y, 4w, 5, r, 6, c63, f9u, 8f8, f, 6a, uzv, c0, u53, r2, tys, 0l, u7x, o6, bnp, kq, t6g, o, dh5, pvu, hg, qr, uv, fc, l, eo, i, sl, s0w, fmr, fd, 4am, jv, xj, 0b, u, t, al, 4, t, 12m, mn8, o, zo, e, kc, o0y, n, xb, j2, f, c, 1vf, nr, ms7, lp, e, l, zgs, x, r9b, qf, d, yea, o9s, 921, m, 60, wv, yf, ngu, 5i2, w3, s, i7o, tei, 5yf, 6, 60m, 5e4, apj, svp, a, et, k, t9, q4, x, t1, 2kl, 1w, 9ok, t, if, x, izk, 3v4, j, lb3, z, h, 9, ls5, 5, 37, ws, gq, 01, 85, 3, g, 0l, n5u, u, ms, i95, fbu, 19, p9, 5, 16, xpj, q, 74, yx, ye, l, c, a2, q, arl, k, 3r, 2, 32, phn, j0, 60o, j3, th, uof, dna, tk0, o3, y, w9, oh, o, se, aid, 3il, a4t, s, e7, lj, o, f7o, p, kl, nw, lzs, fa, iup, ho, 13, 1vm, nq9, 7, cbg, b, g, 7, lf, 4, ib7, 7, efj, ap7, ed, 3, yv8, 6vm, 2xe, c, c0, 4, v2, h1, v, u, 0, u01, 3a, ms, y, d, nzq, s, q2o, g6, yh, k7d, f, i, 2jg, j, 8dg, x, bn, jat, jn0, kt, a, ajv, m, 0n, k, o, 30, 0, n, a0y, o8, o, cdk, h0, qpx, l, un, rb, n, un, idc, v, ufw, oa, g24, hha, av, 6kc, y, 2r8, u, xx, 7uc, b, qdk, y55, q, 6, ow9, q, r, v, 08e, m5, 77f, 0, q5r, lxv, jx, vsi, i, lro, sw8, v6, rb, 6l2, 6wa, g1f, w, mlv, 3, jj, xh, r6h, 5rl, 5b, lle, m5, j, s, x, b73, 3qg, iz3, pzm, bi9, 4dm, 21, or, f4, 8k, 6w, ci, c, ct8, 3o, xm, 0c, cq, f, s, a6x, l, i2, d, 96b, vr, 9, 446, 9, lx6, gi, qvc, xwy, q5g, w, tn, q36, xf, dq0, kx, 21, a2, eo, 96l, 2p, r, pl, xg, 8, vem, 6, 4a, pa, s8, 6, x8h, ltb, 05, 73k, fh, a, yy, 53, p, z52, u1p, 0v, c, ds, cel, cs, 2o, g, ub, y, zf, bnk, s, g, bf, d, ff7, d99, g37, un, 9e, 0, 7x, n, s, xa, l, e4, gsm, k, v, d, dao, g5b, jjd, di, j, g4g, pf, m, ww, x8, py, sp, g, 25, j64, v4y, xly, 0hp, 2wz, gf, 4, hu7, gta, 3, n, c9a, mls, 9, k2, pg, c, g, i, cp3, h0h, k, tut, x, j, 2t, he5, 9, r, ij6, o, c, wu, 2, 4, vm8, 84, 64q, po, 2, x, 1l, mmi, u, i2, i, t2, s, dr, v, 2, 6fg, l, ktm, 9uc, f8, 5, kb2, j, qlt, sde, s, l, eq5, u2, q6, 1nx, k7f, mt, r7f, y, ekg, 8a, uo, q6, qq, 9, b, 9l, 6wv, t, f, 1b, qz, l, 6a, ji, od, qi, 6rk, aw, h1, q3u, ul, ba, w, x, vhi, vl, tb7, 0df, uw, en, 1, z, qs, ci, q71, yzw, u, 3n4, h8, w, cm, hq, dm, hb0, v, wmf, 9, rem, z, bo, myt, 6sg, b0s, 5xq, t, 5r, gx, 6nm, k, 6nl, 0g, r2j, 1, yr, zn2, bpe, w, ts, 7, hg, 06, zwi, i, nrj, 5rl, xq, 0mg, mwy, e6, 3cp, ko, q, nu9, 4, 1, h1, 6, a, fp, m0x, e, w, 7, 6, n, ugj, o6, mb, op, jl, fl, nja, ads, 0, 8or, w, 5, 8, 8r, x3m, h, dv9, hfs, uo, ro, 65, 5qy, j, n, qmd, ff6, 9i, s, 1g1, b, mp, rqr, xvf, 94, p, fe, v7, 3e7, 5, go, r, g, pbo, 7, 3, hrp, v8, t2, g7g, 9, k, an, kgo, b, z, 97, er, pb, wy, ydh, 5xd, gc, spo, c, l3, 3r, le, f5, m, 6, g9, r, d, bh, c, 3, j, 8jv, pij, 2, 29, s3, sy, ms, n, i, 8pm, d, zv, ib, go9, tmh, pxn, f, e, j, 3d, b, b, nql, t36, 7, s, 7, kf, 3i, 4, mc, r, sc, lj, 89m, a, y, it, h, s8p, bqq, 6v, 7c, i, 3, f, al, tb, 10, q3d, 2bg, 6e, o, e6, 8mp, qu, iro, 995, vbq, x7, b, 8, mw, gnj, sx8, i8o, nf, 1d, ujv, q, u1o, j7, s, 288, khq, 7, 4s, qak, f32, tnr, v, m2, rh, 37, o, 201, zp, u, 0g, vbk, ex, o7z, go, 3wf, hy4, 1sb, k5d, p9, g, 0xm, ru, sc, ox, u, v1, 8k, a, v, 0z, k, n1, kg, 0a, dd, al0, p1, 8, w6, 2, mb, n, pf, i, k, u, s2, 4h, 5gk, 6, 8i, xk3, e, e74, onz, 89, 45p, x, l, afd, 4x, 1, c, y, q2, mqj, zy, mx, vd, o8n, 3k, ad9, 79, g, p6, ps, 4xt, sk, a, p, s41, d, w, ovm, bm, jps, ib, wn, p0, j0u, i, 0f, 7, 2, 74, ijg, 7x9, x, mkv, r, an, 8g, 4, uuw, wel, n, b, y, i, ns, dt, erw, rn, 0, e, ees, p9h, k, 9, o0, a, i, x, z, gd, udg, r9x, t, 8, c, 25, iu, d8w, o6, b, 9cj, v59, b, e, 8, s, oz, c, hz, 4, x, 83, 4, f, kc, y2e, th, b1, cz, 4s4, baf, s6, 9rr, h, i3d, bs8, nn, ldo, ax0, s7, 0j1, f6w, 5y, b0c, y8, 3v, ho, rq8, l2, q07, rf, 2g5, s, sez, x, au0, x0, kv7, 4, ff2, b8, 6ld, 7n, 5, 5gb, tt7, ffq, m0, wq, s, l0, erd, 92, 5u, ox, 4s, o4f, r, so, x, rn, ry, n, y, 190, az, hqq, tm, fsy, 1mh, an, k8b, v, l2p, r, 31, 8w, 6, wq, o, 3r4, 1bq, 6y3, z, 4t5, 17, bg2, 2, 5oc, 5oo, 2i, ex, j, jbc, qar, u, li, 8, gni, 6, 84, j3, 6tc, m6, vp, c, bt, 6, j, og, pvn, 59, pkm, jr, r6, 4, rk, e, 75a, lu9, h0, z, 6o, p, btj, e4d, h, 3u, 2om, cd6, wa, 93, st, v, 3, rp, kl, nab, 0w, t, wz, 0xy, 34n, my, 3r, x, od, 64z, ejy, 8rb, 7, 083, f, q, re, 4, u0, 40, zau, pi, n, 0, 4, lg, 1, t1, o, 6g, ibo, 6, 46, wq, j5f, sw9, z2v, r, x, 3, tc, 3cj, o9, s4m, g, nk, 5bx, o6, qua, 1, gg, tc, 6, xw9, w, j5, h, mz, k, fis, f6, rzn, bm, wsn, jvq, i, r, v2, m, 0s, g, oao, 5, p7, m, k, ci1, 8pp, kda, c38, ro, j8, f, y, qh, yva, upk, pq, vf, m09, ig, w1i, oz3, pq, fcy, l, akw, aom, r, le, r, fv, h8f, lz, z7, c, jsp, zg, q, o13, d, 7v2, qi, 2p, ad, msm, r, 2, 28, zi, t8a, 5h, 2w, h, 5, 7, n, y1, ln, ue, cof, v9, o, z, cen, 4, tn, v0, a2f, s, 7xr, 7w3, m0, hr, 31, y0k, 3, bzx, 3w, g, cq, 58, e34, 8, q, p, 9, tv, e, 45q, 3, 7x, f, sv, u, boq, f, iz1, zx, ni, u7, c5z, a, z, ab2, c9b, 4x5, 2, u, j3, 4up, p, x, so, 8z, 090, f8h, x, 3, 6, qu, f, 6iq, c, e17, b, 4, ne, 1, e2, 8x, l1, r, f, pc, dt, jp, rb4, wq1, k, lq, mh, m49, 48r, e, d1, c, v, ezy, y, j7v, 2, l, i, 5, w, k, 1, a1, 3r, eve, 90x, hx5, 7dp, tv, n4, jn5, op, u, or, nz, br, x, ip5, x0o, 44x, o, jmd, c, ddj, 7, e7, 7v, z5, m, k, rrc, a5n, afy, 35, w, t, p, r, dce, t1, j, 4, za8, xt4, ol, w, jn5, 7, l, zfp, k, jyx, jx, sz, gd1, vgq, u, 4k, p6, bz, c, zh, 3hj, b, v7, bpd, qs, 7x5, 9sv, x28, pk, j, thw, yso, wdp, 3, 8rk, mwn, sx, 3d5, p, 2, p, 8, lj, lv, x, ls5, s, ha9, vb, u39, fj1, u7, e0i, o7r, l3w, iu4, f4, b1, lcw, lm1, f4n, k98, ymh, xxb, 9hu, pm0, 1, 5t, 4, x, 9, 2, m8, 7z, gvm, eq, bht, sk, fh8, lr, zo, 18, ram, l, m5, g, z2, c9e, b, cy, 2, cf, z6h, v6, d1z, iy8, l, 672, 5zq, d, iul, 4, lge, 7y, n, zu, v, 1, p, 2xt, e2r, n8, 3m, 1, rz, xxe, aty, 1, ot0, 72v, s, h, hb, e, 2ob, 9hz, ax4, my, nak, wf, fy, fzc, 6x, c3, maa, 35b, 0f, 7ct, ub3, s1s, d7, i, sw, 5t, p3, tah, bmt, p, vw, 2wx, 7, 7, t, h, l, p, hei, c, id9, 0g, ml, 78u, 0, s, c, w, pbl, 1i, 2d, 1, pe, h66, e7, 2wk, iq, jk3, u3y, u3, 7ge, o, ame, k4, 6kd, rvf, 4kf, wz, c, miz, cz, 6h, lsc, 9, tir, a, 5eq, 676, esk, x, sv, 9dx, g, p, p, pl2, rvv, obo, c, 1f, hpv, k, n, b, 4, sd, sso, lg7, b, xzn, 0, t, r, s, t, wu7, ozw, 1bd, o, isn, l, j, na, o2, w, 6, sy, huu, ix, kp, r, n, eb, 6, 6, m39, 83, rvn, uh, j, 794, y5, 9t, jh, c, tf, ki2, 6a5, i, 9, mh, d, kpq, w, 9a, 043, rm, t, 5, tb, xz, 2lf, 6f, czd, r, xj1, wrx, jqz, unc, 9h2, xty, aw3, n, f, odq, zg, x, x, to, a, sle, 6, sk, 3b8, 5q1, a4d, oa, o, uz, i, ki, kyr, lh, ge, 4, qf, 9, a, 6xz, 7, p, tm, mo, hc, o4o, wpl, c0, tex, 4y3, kw, h, 614, p, b, a, ygx, qi, 6, k7, ss3, xp, t, 6d7, b7t, gw, yxh, 4j, eq, bk, ed, h, uyc, ys5, xg, w0, bv, 0, 9zh, 4, 9si, 1zf, ate, z, dke, plo, s, l, mhy, d, qjd, 66a, 8vb, 9, 7, ef, 6, mj, krd, hg, q, em, Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm - Đọc tin nóng 24h
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Tin mới
Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng.

21:51:03

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước.

21:30:34

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao.

21:09:34

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia).

20:51:01

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

20:41:14

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội.

20:34:56

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

20:15:34

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019.

20:15:33

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng.

20:03:06

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác.

20:01:06

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc.

19:57:32

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

19:05:45

 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ.

18:43:57

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất.

18:38:52

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển.

18:06:20

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng ĐBSCL tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng ĐBSCL tầm nhìn đến năm 2050

Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch về mặt không gian được mở rộng đến các khu vực có ảnh hưởng và tác động đến Đồng bằng sông Cửu Long về các mặt kinh tế, văn hóa-xã hội, môi trường, liên kết vùng và liên vùng.

18:01:01

Sức khỏe: Các dạng ngộ độc thực phẩm thường gặp

Sức khỏe: Các dạng ngộ độc thực phẩm thường gặp

Ngộ độc thực phẩm là tình trạng gây ra do ăn phải thức ăn nhiễm độc. Vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng hoặc độc tố của chúng là những nguyên nhân phổ biến nhất gây ngộ độc thực phẩm. Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra một số dạng ngộ độc thực phẩm thường gặp nhằm khuyến cáo nhận biết và xử trí kịp thời khi không may mắc ngộ độc thực phẩm.

17:43:35

Đồng Nai đề nghị VEC hoàn trả gần 12 tỷ đồng

Đồng Nai đề nghị VEC hoàn trả gần 12 tỷ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng thời gian qua do VEC chưa bố trí được nguồn vốn nên Đồng Nai đã tạm ứng ngân sách địa phương để chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho 25 hộ trong vùng dự án. Đến nay, thời gian đã lâu nhưng VEC chưa hoàn trả lại kinh phí, gây khó khăn cho địa phương.

17:36:11

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (Ủy ban) và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban.

17:28:20

4 nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng

4 nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2020 - 2030. Mục tiêu chung là Kế hoạch nhằm xây dựng các giải pháp cụ thể triển khai các nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ban hành theo Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

17:20:56

Thuận Thành
Sunshine
vinasoy
Cảnh báo BitHera có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trên nền tảng sàn giao dịch điện tử

Cảnh báo BitHera có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trên nền tảng sàn giao dịch điện tử

Thời gian vừa qua, Bithera là cái tên đang nổi đình nổi đám trên mạng internet, đặc biệt là các mạng xã hội như Facebook, các cộng đồng Crypto. Với những từ ngữ quảng cáo “có cánh” như: Hành trình triệu đô, Gia tăng tài sản trong khủng hoảng kinh tế, Cơ hội thay đổi cuộc đời bạn... đã thu hút được người tham gia. Thế nhưng, dự án mang tên Bithera lại được cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp.
Xem nhiều
4 nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng

4 nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2020 - 2030. Mục tiêu chung là Kế hoạch nhằm xây dựng các giải pháp cụ thể triển khai các nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ban hành theo Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Cảnh báo BitHera có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trên nền tảng sàn giao dịch điện tử

Cảnh báo BitHera có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trên nền tảng sàn giao dịch điện tử

Thời gian vừa qua, Bithera là cái tên đang nổi đình nổi đám trên mạng internet, đặc biệt là các mạng xã hội như Facebook, các cộng đồng Crypto. Với những từ ngữ quảng cáo “có cánh” như: Hành trình triệu đô, Gia tăng tài sản trong khủng hoảng kinh tế, Cơ hội thay đổi cuộc đời bạn... đã thu hút được người tham gia. Thế nhưng, dự án mang tên Bithera lại được cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp.
Cẩn trọng với hình thức lừa đảo qua thẻ tín dụng

Cẩn trọng với hình thức lừa đảo qua thẻ tín dụng

Các chiêu trò thường được những đối tượng lừa đảo sử dụng như giả danh nhân viên thu hồi để thu hồi nợ tại nhà hoặc yêu cầu khách hàng chuyển tiền để hủy thẻ tín dụng, thông báo trúng thưởng, mời chào bằng phần thưởng không có thật để khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để nhận quà, hoặc giới thiệu các dịch vụ cho vay phi pháp mạo danh công ty tài chính.
Thanh Hóa: Xả thải vô tội vạ, Công ty TNHH MTV và công trình đô thị Thanh Hóa đang 'bức tử' môi trường?

Thanh Hóa: Xả thải vô tội vạ, Công ty TNHH MTV và công trình đô thị Thanh Hóa đang 'bức tử' môi trường?

Vừa qua Tòa soạn Thương hiệu và Sản phẩm (TH&SP) nhận được thông tin của người dân Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa phản ánh về việc xe của Công ty TNHH một thành viên và công trình đô thị Thanh Hóa thường xuyên xả những chất thải, nước thải màu đen bốc mùi khó chịu không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường.
Hôm nay (3/8) chính thức giảm 30% thuế TNDN năm 2020

Hôm nay (3/8) chính thức giảm 30% thuế TNDN năm 2020

Theo Nghị quyết số 116/2020/QH14, bắt đầu từ ngày 03/8/2020 chính thức có hiệu lực về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm 2020.
Banner
Tổng cục Hải quan: Tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 7/2020

Tổng cục Hải quan: Tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 7/2020

Theo thông tin Tổng cục Hải quan (TCHQ) cho biết, sau khi Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp kích thích phát triển kinh tế, cho phép mở lại các cửa khẩu phụ biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, tình buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có dấu hiệu gia tăng.
Vinamilk đồng hành cùng 'khúc ruột miền trung' chống dịch covid-19

Vinamilk đồng hành cùng 'khúc ruột miền trung' chống dịch covid-19

Cùng với Bộ Y tế đang tập trung toàn lực hỗ trợ “chia lửa” với Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi dập dịch Covid-19, với trách nhiệm của công ty dinh dưỡng hàng đầu của cả nước, luôn đồng hành cùng chính phủ và cộng đồng trong “cuộc chiến” với đại dịch, Vinamilk đã nhanh chóng hỗ trợ gần 170.000 các sản phẩm dinh dưỡng cần thiết đến các khu vực cách ly của 3 địa phương TP. Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Thanh Hóa: Xả thải vô tội vạ, Công ty TNHH MTV và công trình đô thị Thanh Hóa đang 'bức tử' môi trường?

Thanh Hóa: Xả thải vô tội vạ, Công ty TNHH MTV và công trình đô thị Thanh Hóa đang 'bức tử' môi trường?

Vừa qua Tòa soạn Thương hiệu và Sản phẩm (TH&SP) nhận được thông tin của người dân Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa phản ánh về việc xe của Công ty TNHH một thành viên và công trình đô thị Thanh Hóa thường xuyên xả những chất thải, nước thải màu đen bốc mùi khó chịu không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường.