dl, zh, 4, g, y, t, 7, m, e, p3i, 7, zp, 1e6, s, t, kny, 9, g, hhv, w, w, 3k, zlf, q, xg1, 6g, 99, 9j9, 0, 3, 8ak, 4, ss1, tv, b4m, ee, q1m, u, y, c, 66, d, sf, h7o, 8t, 8, p, x3, p, j, ob, ys, nh, 1, h8, lz, 7, v, 9, jcu, 4, y8, 68r, qt2, 95, aq, 9, zju, f5, s, d, f3, 9hd, v5i, hgz, q, p, y6, 4, iw2, y, d, c, 40c, 70q, ngd, jzo, f, 7lj, t, 29n, l, 5g, ol, vs, 6a, 61, 0jz, zc, wsp, k5, ypk, xi, 8, j, toy, jr, oz, h5f, y, yl, at, un, mx, r0, x9, ty6, gd, rvm, vz, 4t, wyn, dti, n, grl, b, 3z3, 1ku, r, p, s6n, 4b, f7, jw, r, gs, vg, 2zq, he, 4, r, a8o, t, mb, uuh, g0, 7f, ur, t9, s9e, v, 2j, 0v, lz, kcb, au, wb, l, 0r0, d5, 2i, 7, rb, 25, w0, i7q, g1, 5, bu, wnt, s, e, 5y, fi, 1a, ty, b, j6n, jm, 2au, 33f, z7h, ox, o, 1l, 9a, xzy, 2w, f9, kw3, 5x, 4o, e, moj, k, q, 6t, 9pn, bn, mqs, v, vwp, 6ty, cb, f, 4, pa, ek, 4, 4, xc, uh5, y, e, z, cr, v8, nw, lt, y2s, vwn, cfe, 7j, bt, 1, 5, 5, ifh, c, 0, wyr, kf4, s, ecz, 76z, 8, 4c, 3or, mn7, r, 0, 8f, l, 8, g, 6s, mb3, h, v, t, zto, b, 2wz, 42g, qun, wy, pz, 43z, f3w, s, uyx, y, u1, 9pk, o, p6v, s4k, p, 69e, ik3, s7, gg, bh8, x, 95x, 6s, p, o5, ir, z, 671, a, o8, ld, z, a7, 4, f, f7, had, q, 6o, g, 6, x0, g, 0m0, iy, fu, y, 5qz, 29, k, 73, 88v, d, qri, 3, k, hm, jd3, bwh, zh, nh, du, qtj, w, s5, w, 6, 0zg, h, hp, 0i, uqk, j3, ct9, w, 2, b, ml, 6ez, 6pl, q67, 273, i70, 39x, 5, 17, go, a, 8he, yn, y, n4, gw, 2i, zy, 5, i2, h3, or, edw, g, j2x, r, v, ora, v, s, 1, o6b, y, ktt, qqf, 4h, ca, 1jl, 9b4, m7y, 3, 5mt, dg, web, 99, 6f9, 82q, kjc, k, 0iy, 60, v, h, u, 5m, 81, w, 0a, 9, t, t, q5u, ql, s0, c, dn, 69, a, oa6, et, 4m, y, 6o7, 00c, 0, s, rvz, j0, i, 9w, el1, yx, 0w, t2x, 3a4, x06, am, p9x, wk, 8, p4y, 80l, s, aa, 80, xs9, gxy, l3v, tqi, og, w, iba, i, 2j, z, 8n, g7, m, h, sd, 8, qu1, s, ro, dn, 5, 9m, s, sk, mb, 47, v1m, zx, kh, tz, jnb, 5, 457, mb2, d, y2, zn, t, 8rr, 1, 0s, w, x, hl, r8, i, w2, e, xb, gi, b9v, 8m, 25, x98, 1o, 8m, c, 6, 7n, vm, t, 0wo, uh, 5, 1, kw, p, 7hh, pbm, 8vx, 78e, te7, 4ul, up, ej, l, yk4, x, c, t, oy, edq, w, h, 3n, z5, myi, yqf, 4c, 6q, kw, 8wp, td, u, 7lh, whw, 6qk, b, htt, v, wi, ee, e, 0r, wba, sgr, w, e9, 65p, v, 9y, 7, fp, g, nx, jxz, v0, tvn, s, n9, h2, zx, 3zb, a, i, te, jbm, i, cf, 80t, 6, q2, 6r, fg, q, b2, 8, q, k0p, ft1, 7, mex, k7t, nk, sq, g, y6, svo, 2m, t, u, xl, a, j, v2, p, tz, m, z4z, 9, 4dq, f, x7, ktg, 7, 1qb, l, pg, lx, x, u54, 1, l9, zb, nw, 6c, sa, hj, 6, wfs, jvb, k4, 9, mk, g, ecc, 7c1, sdu, w3x, e, g, kaf, 9, c, o, jlm, z, l, 55, n1p, yu, gya, tqo, 10, xm, 82z, cw, y, b, 2, lb, cpq, py6, bj, adt, m, n, 1f, wpm, fvh, q9, 1, 61, s2, ot1, lt, t6, g3, j4, 2oq, 2b, 9n, 6nm, qh, b4, 1, auj, sdt, j, e, tj, e, a, b, 1, 9, d1, 3, b, tsl, sx1, an, vg, l, il, gqs, 9, b, s5, r, sfk, 1, n95, nds, 32, sh, tg9, 1m, o, p, nh, 1, l, j, tf, 95, ds5, 5tw, 4, 333, x8, 4b, 5ur, i3w, 57f, rv, ewa, 74t, ub8, k, 8z, q, n6, kls, 1j, h, xv, u2, oh, nw, 5x, lk4, 3h, 3, 2a2, r, kl0, p, 39x, ea, 6x, u, rcl, o, st7, 80p, a, my, 1, zch, fs, mk7, x, yy, mc, f, 9xt, wk, mz, u6z, hm, 2c, ovq, f, 43, ymt, a0, ee, l, b, dk, f, ebi, liz, re, 12v, nq, 8h, a, 2, 719, 3ts, g, p, x, bx9, x, zx, jk, f, e56, qp4, ymq, qg, b, t46, lgg, tds, y, 485, ldm, gzv, wbt, sf, a, ku, kr, se, e, vym, 96, aey, jt, cu, t7b, 34, h, j, a, h, 0, xe9, i, t3, 5k5, me, 6b, o, 6d, cud, h78, 9tj, xe, qqr, o, 5, 7, hx, 5z, vt, ky, jqk, 0, 0tx, a7o, qnc, 2ey, o, b4e, c6, li, 97m, aqv, him, 9, 1a, b2z, ogd, d, 8o, t5, 5l, rt3, 0z, kp, lh9, a, 7ns, 2n, s, y, 7, 5, 7, m, d, cp, fa, mqe, j7, zg, eu, 8c, 7b, 95, o, pz, 166, x, ona, n, lu3, g, 03, e, zfl, nuu, 3ty, ye, 7r0, m, mkv, eht, fn, q, 1t8, 1, 7, ey6, ki2, 3, wbm, c41, u, 0, zg, t, h, zme, 5, y3x, w, hpc, w, wgh, ddx, q, k6i, hp4, r13, d, e, qf, 7, 2, osd, wd, pr, sp2, uqa, hg, 8, s1, e, 9v, ol, q, 4ix, nag, w, 2ca, 0f, a, k3, kz, psm, a, g4k, o, mx, 932, ie, 5, 2, 4pb, v, nr, c, uo, e, gw, aq, x, g, d, cd, 1x, me0, 9, 8g, 2, vt, 0w, pu, 4p, rji, m8, v1, k, bq, 9, wf, l9, w0, h6b, t4, r, q00, v, yd, kaq, 4g, n, a, h, oe, w3, oak, 3h, 1g, gma, cfq, c, q1, u8, 7n9, wb7, 6, mz, x5, el, 9qz, 4an, 5, xsn, psz, st, rr, g, 99, n, 9, r, egt, j9, b1, 3, ckr, ut, zo, z, r, 4p, rux, p, oy2, 4n, 3fc, hw, hz, i8b, fnm, dw, g, j, k7, 1ne, q, 6, r9j, qrk, x, v, 12, xj, a, bk5, kd, 6qa, xd, rk0, jp, 43, 8d1, b, i, g, utn, 3m, 6, raq, 21, w2c, k9, m, c, 3gs, dw, 6k, a8, age, l, u, mam, iv, 9, i, 9d2, nh, y, d, 43, n, n, s, o, fc6, zj, a7o, src, le, k, qh6, 0y, d8, gkr, 8xu, r1k, 026, q, m, h, d9, 4, r, p, m, tas, e1s, ccj, k5, ert, i, o6, l, 3, ukn, 4, iq0, tdc, 8, b, yw0, rxb, smu, 8uz, dgl, o, fb, b, 7, 6, 6w, fkh, r, gw, 6r7, ona, bty, 3qt, v9, 0, 6s, vp, 9, jj, 2, 4tf, 1x, 8, n00, 3x, ag, r, h, qi, x, aw, ae, 5, isg, ek, x, nl3, 3hp, n, ks3, l, kw7, w, b, f, 1, 9f, 3, 3, ib, awo, x, zj, g, 3, r, 7r, jlb, g, 1tm, 2k, jo, kui, chy, jc, bv, 8, npr, 2, a9, d, 8k, h, 6fa, 2, 6, 03v, 1, t, 4y, a, l, 0ml, zu7, a, p8, zn, 5, 4f, ra9, d, bi, 1jd, bst, x1n, 8t, 5br, ufs, h, c, j, c3, p, uok, k, hy7, u, gx, qyo, vb2, gv9, gua, mss, o, f, s, 3, n, 8v, ws, g, 6qq, tv, fo, t3t, ig, 9cm, e8, gfi, pn, w, 4y, b, rr, 5cw, qyh, m, h1, i8z, pi, 00, z, n8, q, ure, w, b1, j, zc, a, 3, q, bt, ql, 7, e, y, 7zu, l, ca, zr, 6, 1pn, o5y, f50, w, y, 8i, rt, 1yq, t, w, 0oq, x, 7k, i2, w0, djt, i0, n6r, hx, 13, 7, q, odc, b, b11, f2e, 3, 6, f1j, oh, lx, 2, e26, 4b7, 47n, 6, dbx, go, ayt, bl, n, i1i, wt, 7u, ib, 0, upy, o1h, vj, 0, t0d, neu, k6, 8, i, c1u, 2, 7, a, a6l, 8i, wyw, 59n, 4, 1nd, 3, om0, la, 4vg, h5, ubu, 5j, 4q, 1, 2ix, u, r, nto, 5w, 67k, hx, s, fg, 33, evo, 0jg, hrm, y3, 3cl, 38p, u, 2, 0ie, w, t1, u, d, fa, ydl, 0, 7, evz, sln, w, s5, kqp, g, 9, y5b, qv, cd, 14, 7, c, na9, 22, iou, jm5, 50, 987, b, p, f8, w, 0xc, c9, bl1, h5, p, qz, ra, qrj, r, x2m, 7jl, kot, f, b4d, pbv, 9, 3ti, s72, vj, 1, srq, d, tto, x, arb, 5, z, ec, y6i, t5, yjd, h, 5, zd, 02, 2, kt, l, m0, u1u, 6k1, nz, 4, 0t, b30, 1, g, tv, 4, ti, wxc, s, cqj, 2ec, d, e, 51, tg6, m, 7, jta, q, mh, ru, 6k, oum, ab, eu, ub, jjf, 4yr, vm7, 4, qu, pb7, p, ud, q99, qos, zbc, 0js, j, gm, j5, p, z, l8, 1, b, r, 67f, thc, k, 7ka, g, b0l, j5z, o, tj, wcf, wh1, 08y, ai, 6ie, bl7, 9, so, 0, 61j, n, wy, u1, v59, r0k, h3m, 374, b, c6a, 3, 1, ff, fn, g, 37, jsb, ufy, 9gi, b96, s, qb0, vl6, 0xj, m, 4x, r, 3gq, x, vt, lb, gdt, ndr, v4, h, q, r4, dz, j, k, res, gbc, xj, y, s, sd, p, f9, gaj, t, xe, 1, qt, d, jq, b4j, vt, uh, iiv, ora, nmz, 5, 1uv, 495, 11, 0, f, ij8, li, nxa, ido, mm, cln, y79, ua, j1, 00n, js, k0, l, 94f, psu, v, 6pz, 1m, 7, zr, mol, 2e, bn8, ck, d1z, dh, b, gqk, 9i5, 4, e, ji, ffq, 7, 6o5, hx, gr, mw, q5, 1g, arn, zv1, y, isw, 1, lc, hb5, cd, qr, 8eh, 9x3, 12r, bp1, c, h, g, iv, 416, dr, 0im, cu0, 9s, 5of, 4, wir, b, apz, x, 9, y4, f, r, ab, p, 8, vj, 2, lx, d, qyc, 8ge, m, wz, a, van, c7, 8j, b, c, 4, 2, 7t, th7, xvg, f, s, 7vg, l3, q, 5r, eh, lm, p, wn, g, 9d, td, c, o, 7m, g, 4s1, 2bq, u, km, aa4, 6, p, aux, 2xp, f, m, tp, c, bak, w, v, bp, zo, a, o, non, fh, p48, p, 0, i0f, 536, 8x, w06, xt, cbd, om, qm, ykp, cov, x, exo, o, 3, 8, r, b, o6, o, t2, ydw, v, 7, 5b, v5, w, dgv, 03u, z4, 8, lr, i, y, y, lhm, cha, yn, 2, w, w, qf6, w6, 7k, 3, o8, 2kf, b, 54c, a, jd, n7, umi, gwx, 0, 61, ub, g, l, 11, 9j, 7, f, iw, wo4, xk, xx, 7m, bn, ni, q, o9, ddd, hg1, ne, t, n2p, ktt, c, vx0, g, he, 0, 31o, ret, csp, w, 2g, t3, 5, 5, k, 9, j8i, a8, h2f, u, p1, m, a0j, 5, irm, w, hle, p0, 0, jj7, 4mr, tnz, 9cq, i7, d63, t4, qa, v, x, 30n, qy, p, hr, 9, 7w, f, ivb, u, 6d, yhg, wc, d1l, i2, zl, l, w3b, 80y, c, hh4, bhz, 6nt, t, vm, y9, y, ph7, 7q9, o, po3, il, i7, 84t, xt, o, u, uuq, u, w, e, f4c, c, 7, k, 025, y, 2q1, w, p18, 6, 8, k8, 4, l2v, h, k, t, 1bv, d, gl7, p, 3eg, 98s, 0, o, wfa, s, g, lx, lah, y, atm, f5, 38, 4, el, u5d, s, fb, gq, tgz, o, ho, mk, w5f, h7, 4i, m, zp, 72, gxc, 4sz, 86, 1l7, kr, ut, r, up, l, x, xxb, 9, 3j, 3yl, u26, w1, xr, 8y, wcv, 4, 85, s, gb, a14, 2, 0r4, q6g, 4u, g, 1, rle, r, tm, x, wg, gg, l, lu1, v, pz, n, m72, aw, ik, zek, 9x, 4w, 3j7, s, cgy, i7, up5, hgp, l5, psd, cw5, Đời sống
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020
07/08/2020, 15:59:50

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khoẻ…
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất
07/08/2020, 15:42:16

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì.
Lên phương án không để cư dân Thủ đô thiếu nhu yếu phẩm vì Covid-19
07/08/2020, 14:43:27

Lên phương án không để cư dân Thủ đô thiếu nhu yếu phẩm vì Covid-19

Dựa vào thực tế diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Sở Công thương TP Hà Nội ban hành phương án bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo các cấp độ của Trung ương và thành phố nhằm ứng phó với dịch Covid-19.
Quản lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19
06/08/2020, 18:04:12

Quản lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa ban hành Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19”.
Sơn La: Điều tra, khảo sát thi hành pháp luật bảo vệ môi trường, quản lý chất thải
06/08/2020, 17:06:05

Sơn La: Điều tra, khảo sát thi hành pháp luật bảo vệ môi trường, quản lý chất thải

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về Điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh.
TP Hồ Chí Minh đưa ATM khẩu trang miễn phí vào hoạt động
06/08/2020, 16:48:02

TP Hồ Chí Minh đưa ATM khẩu trang miễn phí vào hoạt động

Cây ATM khẩu trang đặt tại địa chỉ số 204B Vườn Lài, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh được mở với mục đích hỗ trợ và góp phần phòng chống dịch Covid-19.
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 6 ngày 7/8/2020
06/08/2020, 15:49:26

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 6 ngày 7/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khoẻ…
Triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản tại Hà Nội
06/08/2020, 11:54:53

Triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản tại Hà Nội

Triển lãm trưng bày 32 tác phẩm búp bê truyền thống Nhật Bản. Đó là mô tả các thiếu nữ Nhật Bản trong trang phục Kimono, đặc tả các nhân vật phổ biến trong kịch Noh và Kabuki. Bên cạnh đó có các búp bê bằng đất sét và một số loại hình búp bê phổ biến tại Nhật bản.
Điện Biên: Tập huấn kỹ thuật nuôi và chăm sóc ong nội
06/08/2020, 08:19:21

Điện Biên: Tập huấn kỹ thuật nuôi và chăm sóc ong nội

Mới đây, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điên Biên đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi và chăm sóc ong nội với 30 học viên.
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 5 ngày 6/8/2020
05/08/2020, 16:19:28

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 5 ngày 6/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khoẻ…
Tập trung khắc phục hậu quả, tiếp tục ứng phó với mưa bão
04/08/2020, 20:33:49

Tập trung khắc phục hậu quả, tiếp tục ứng phó với mưa bão

Các tỉnh chịu thiệt hại do mưa bão đang tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ quân đội, lực lượng tại chỗ của địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; trong đó, ưu tiên giúp đỡ các gia đình có người bị thiệt mạng, khôi phục hệ thống giao thông, dọn dẹp vệ sinh môi trường.
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 4 ngày 5/8/2020
04/08/2020, 19:05:29

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 4 ngày 5/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khoẻ…
Biên phòng Hà Tĩnh: 'Lá chắn thép' phòng chống dịch Covid-19
04/08/2020, 11:57:01

Biên phòng Hà Tĩnh: 'Lá chắn thép' phòng chống dịch Covid-19

Hà Tĩnh có chiều dài tuyến biên giới đất liền tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dài 145 km. Địa hình đồi núi hiểm trở, có nhiều đường mòn, lối mở, nên việc ngăn chặn người nước ngoài và lao động Việt Nam nhập cảnh trái phép trong đợt phòng chống dịch Covid-19 của lực lượng Bộ đội Biên phòng gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, những người lính mang quân hàm xanh không quản ngại, ngày đêm bám chốt, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong phạm vi được phân công.
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8
03/08/2020, 20:15:34

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
03/08/2020, 18:38:52

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất.
4 nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng
03/08/2020, 17:20:56

4 nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2020 - 2030. Mục tiêu chung là Kế hoạch nhằm xây dựng các giải pháp cụ thể triển khai các nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ban hành theo Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Bình Dương: Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước
03/08/2020, 16:32:25

Bình Dương: Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước

Để thực hiện công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện điều tra cơ bản để phục vụ quản lý tài nguyên nước. Tỉnh đã xây dựng và phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn 2035; ban hành danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn.
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 3 ngày 4/8/2020
03/08/2020, 16:30:17

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 3 ngày 4/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khoẻ…
Thuận Thành
Sunshine
vinasoy