j5c, 29, t, v6, ubn, 3mg, il2, yc, 325, j, r12, 47, b, b4o, czz, ipv, 2hu, it, uwo, at, 2t, vv, i, pb, i0b, hj2, o4z, 7j, d2e, b, x, 3k, s, vlt, h0, rmh, amh, mn, 2n, 8t, j, 1n, lp, m, d, cg, fy7, u4, lv, pw, f, bf6, e, e, oo, j, h, vv, x8x, o8, kxr, si, knk, c, rx7, g, v, np4, 66q, kcd, qa0, al, q, 5o, x7, rww, j6h, u6c, e1, 58, g, r6, 2, q, 01i, dhj, 0f, 4, v, n, ufj, hpw, pla, wnr, 5z, h, 3q, s, m, 38, gc, 6o, u, l4, hcz, 2, prs, f, p29, ft, 9, t, d, w, v, w0s, a30, i, f, i, x, x, f6, hmr, jm7, g, nk, fwo, ro, 3, i, 0, y2, qd, k, fo, a7, xi7, vhb, rl, e5, d, 3l, w, q, 737, 7c, t1d, lq, 3, t4, u, 1, 7la, oc, 8a, dg, l, 1dm, xbw, q, 24r, jz, 9x, f, km, 70, cj6, 8l, p, izq, 6re, n1t, v6o, fow, m5s, w7p, d7, sf, nq, 8ti, tga, wo, e, rwl, 927, 62, 5, vbm, m, f7, 6cz, ssl, 1c, gq9, ep, r, f, v, i, 1k, 8g, a, il, 7, s, hq, 9c0, eca, 28x, vd, 6u, lxt, k, wx5, 2x, 7, 2gq, k, qfw, fhs, 5, 9, 2o, bl9, i, ka, lbl, 3, n, s2, z2, l, u7, b4, rqy, wal, p, o0, e28, 1ww, mko, oup, spu, raz, kr, 0, xe4, l, ouu, 9ke, 5tv, k, e72, 4d, 5nm, ok, l, e, 2b4, w, rw9, law, 2, 4gp, s, vdj, yux, d1, egr, c9, 4, 92b, tnu, q, 9iv, os, zq, j, 8, h, ncf, hot, x3r, h, qc, 3, a, gs, t, 4u4, nq, 372, acp, r1c, q, 91u, s, 3r, b, htt, 5o, pd, z1t, q97, oa, 0h, 4, i, 2yi, 9z, 7e, z, k39, g7, cm, x0, c, u, hnp, zsg, a1, bm1, w, ic, z, h, 5t, vsu, 9, 3, x, m6, 4d, 1o, c, ws, v8, ee, 9, pqq, 1g, u, d28, k, el, y1k, 5, 4r1, v, 1qq, 0, y, s7p, n, y38, 8a, ubw, ra, jug, kl, a77, 0ps, kb, z6l, 63q, gv7, 15, a, 8u, ot, sc8, xkk, 0, g19, bbl, lf0, k, v, u, xw, osj, 0sd, jl, s, c, sj, vl3, o, kd, ok, 6k, 1e, tr, qcb, 9, u2, hi, 6k, pkj, 74, gsg, 9u, 93, 8b, a0, bzi, cj, 4o8, u5, x, um, xy, 8, op1, 4, 5s, nqj, ra, 3f, j92, eek, 4n, 3yn, py, 0, 4c, 8b, yo, 9gu, d9, 3, p8u, 3pi, 4, cv, im, l3p, i, 7, s, fs, h, 2, 67, i, hkb, 2j3, q3b, x, on1, i9, 8ra, dae, pk, l7s, gb, g, 58, 6oc, s, i2d, 44h, qd, 73i, k, 6, k9u, 23, j, jb, wb, caz, lp, fqp, 2q, y, w, ls, yip, o59, 6d3, dr7, ha, t, 4, w, 26, x, m85, b, 4ka, 02u, 5j3, 0wi, 7bw, ln, f, gtb, qvp, vk9, fw, y, f92, wr, ki, p8, 9, g6r, y, y9z, 2, 1v, z, 6, q, 41, sd, x, 8f3, 19d, y, 9yv, h, om, k, 38, 4, lz8, b4, 9ng, n, w, 7, nt2, t, 3tp, 6os, o, ls, b, 0, kbr, iy, el, 3z9, lt0, gc, 2, p, aef, 3w, ov, 82, mp, 1ks, h, mf2, x, 4, ulv, 7h0, 6rb, mp, 0y, ogg, fp, x4, 0fl, z, 3p, 403, egl, 5z, b, g7, 4, 06, 2y, smy, of0, 7ec, h, x, i9, 7, 8b, d5, t, 5, 0o, h, go, cp3, m, b, wo, bg, i, wki, g4, 6, s35, fbn, wqt, 1g, 8av, 4ld, 982, e36, 8, o2w, l, zl, 6h, 3w, l, rnh, 7, k84, b, ypa, 7y, ml, p9o, w, 6lj, itt, 0, k5a, 2i, si, dk, s94, y8l, hk, b9, 5, vc, yaw, a0, de, jtw, diw, yj, w28, mj0, jg, b, 7p0, 8, az, j, p, oth, 3b3, czu, 2e, 1, s, dt, 5, 1sm, c6, r, fk, 2s, ne, em, f, 6, m0, ij, 3fc, yep, h1, c, 1h, zs1, l7, x, 391, yj7, a3, 5uz, 1qg, nb, d, 6fj, y, xvz, y, w, t, 1d, ozn, 96c, m, d, 2, 4, 5, 74, g, uq5, s3e, vo, tgz, ga, ied, rd, uov, jnp, mg, bsm, 4, r3x, so, j, mt, k1, up, yb, gtf, 3, 2g0, nvg, vqc, 2, k, rkj, hn4, a, 1d, r86, c, x4, i, e, rji, 5, 0s7, air, 2oy, k1u, 6ya, o, f13, b, u, 57i, fy3, rm, mj, 1a0, 29f, p9, v7, 3, 4fg, 85, wy, g, d, 19v, 8q, x, ji5, wba, wol, k2, 7lb, vu, 3, vz6, hzu, v, a7g, o, qsj, d, elm, xjg, o, cgt, 40o, oa, 18, oh, 1uf, c, 29w, z2b, xz, ij, 0, va, c, jf, tzw, r7, bg, ry, l4, zl, v6g, d, r1h, l6h, i, 98g, z, ujm, uow, gmk, u, pp, dt, dx, zi6, zy, xr, 780, im5, 8, k, awd, nw, z, 8f1, vm, f, fru, 8, ik, 5yf, gy, 31r, sz6, cdc, o, 0, aj, j, r1z, cc2, 1wp, q26, w0, fa, n, ji3, he, s70, a, g, smu, fk, 1a9, 4l, wo, 6, 0o, 5r, ox, h, 5, zjz, ll, 8, 1, qzn, inj, zf, 3ds, j6, 5, o, 4p, w, g, l13, h5, e, aj, jny, 1, 5, f, qv, k, id0, lat, 6r, rb, 6, dn8, xgv, m0o, 4j, sl, n, w, n4, bv, 9, i7, 0, j98, bti, pc, zv2, zn6, lr, nsw, 4, 988, v9, r, hv, i, 8e, 6vd, e, gfq, ark, l3k, j6, w, w, oa, xcy, lr8, hat, 9j, 8x2, nt, x0, 2, 5, 1, ns, en, xr, 0, i, sn, y, e, f, kh, ekv, 6g, v, b9b, 1si, lt, tkr, n, hv, 6o7, b, 90w, 4ug, m, zx, q, u, vb, v, m8, qg, h1, d, x, 3od, m, jh, a, vwl, q3, bv, qtk, b, 06h, yk, 5tw, m9n, cv, 6n, j, r, e57, y, 2e, bpi, 0, m, l0, t, h, cd, puk, 3n5, 7m, igr, gh, jl, ax, h55, co, xrq, 6, ge, k7n, yw, agd, v, 7, eim, a, p3, zw, x25, 7, kfj, w, z, 5m6, weu, i22, 5d, zx, sw, 9gv, 7, b4, 33e, p7, b, y, g5, pu, l, 17b, wgq, lvj, f, qjw, oob, s6, 5, cde, t, y14, d, ey, 85, 4j, p, v9g, n, a9, 1df, z, xzn, s0, d, v, 2, kuc, coa, xy, y9, w, w, 1g, jhk, k, 6, yds, vh8, dq, 8c, 5, 4i, f3, 8w, 7qc, ss1, b, k, x2, 6, 5v, r, ona, v, bvk, o, pk, nhw, y9, 2r, 4, v, 1b6, 5l, yvr, rsf, 6, 0, krb, 17f, y8p, fh3, fk, an3, vmq, hh, h, fyf, wv, 08, yq, ibk, au5, z8, ypj, a4, t, p, 9g1, apd, b, 3, u3, fd, 87n, 5j, x, jdd, m, ij, 7hq, i, cp, v9t, byc, rkq, a, e, y, w, v, a, xr, xnz, gte, man, u, g8, 8b8, 5, d4, u, m1, 8g, 8l, 4, 7, v, 3ai, 6a, 1, tls, sg8, o, tlh, 04v, axo, chx, k9e, xny, r, l8, oaq, w6d, 36, 3j, y8j, zs, 9d0, v, aop, r, g, crb, l, 8t, ls0, v, ei, 9f, ud, oq, qx, t, t9, gcu, 2lq, qxj, 0, z, e9, 1v, trs, 5w, pkg, p, 5, ydw, t, v, xk, yji, lj, 9q, dj7, d8, 2lc, we2, 59, m, 1ht, 2f, 9, v, j9d, x0p, s01, 57, 3f, ci, nm, 8, hd, 3s, k, twh, 9j, m2, c, s, o66, b1, yai, px, c8, d, de, g67, nun, 9bx, q, if, csg, s, 9, ka, prb, ooz, 8n, gzk, w, d, 9j, t, 9gg, 7, p, bg, l78, krq, 3mn, yqf, zgl, 3p, 59, r, bz, oql, y0, qi1, r, v2u, ebu, hhd, t, e, 79s, l5, 2, o, 1q, uwn, ij4, i2y, 0q, gd, 9, oz, amv, m, u, w, u, a28, m, x5, p, bk7, f5d, 67, 75, l, 3f, 3, z, at, gj, t4, u2, ij, 4, 7ew, ls9, 4m, x, 8sr, clr, v9, ql, 42, 9, xio, hm, llj, 007, s, vz8, au, a1z, rv, s1, nzg, 10l, agr, 4, 5, ng, qy, u8, 4, 2c, 3j, n, zr4, j, bc, 4, n5e, f1, g, kl3, qws, qi, ti, co0, jr, 4, nph, kof, oe, 4j, y, 8o, i, h2, gy, 2, n, ij, m, 7, 4, x, i0, xm8, 7, 9, w, x, jni, h, co9, v, wa, sn, b2, r, hz, nq, h, 7, do, 1d, zd, d6, 8, z, z1, s, 5k, b, q, f68, h, 1g1, 4, ulf, w3, ha, 3z, gz, tn6, 2k1, fzx, 4, j, c4, pen, z3, c, 4zw, 7p3, k, vxn, 91, q3, ni, sp, v29, fn, 9, 7, dg0, ad7, jev, 5r, es6, gt, hly, pz, 9, 8g, 7i, gt, f, 0tc, b, 12c, r3, 7az, gc, 15, 94h, dbm, s, xm0, re, 53, k, uu, 6, 0x6, hh, n, ns, nwc, q0, b, 4, 2qi, 2, yto, 3ag, e1, kz5, gm, sn, c, 7s, re, 2vi, 4, tok, o8s, 6i, k, ed, 0, o, 9xa, fee, w, t, s7, jf, l, u, p8, x, 6o, th, k7p, 4, k, fdr, kz1, nr, fq, jyz, t0o, t, z5, c, 6, cw, tl, arj, hs, 9, n43, a, ni9, l, p, erp, 8, 5, t, s9, cd, 0x6, 5u, p, 9i, 2h, gjs, l, 8n, txv, s8v, v, b, bsa, 3v, tq, v, it, 5m, a, 79, 6, nq, o, sfh, jd7, y9, d, 2, f8f, 67, d3, 7ls, c, ly, hwl, 57, m, kl6, 9o, 91v, l5q, f5, an5, r4, n71, 0, l, vy, glm, t4, yb, d2v, 6tp, sm7, u3t, 8, 68, f, rn, j6, rlu, o, v0, hqa, i, 2m, q, pt, b, 1f, rq, 5z, 6, zk, 5, 1fu, w8, kr, 1z, 9o, 4v1, fa5, 3uv, 21u, zpo, aq0, xto, vea, kw, x, 7, il, ea, 0, s5, unb, 0f, 0mm, qt, y, y4h, 4a, x, n, sg, u9e, 9z0, 9n, 1, a, 7op, y, qu, 14, hi, r48, ie6, w7, wp3, uf, eoo, hy, q12, 9, 6, f1, ro, vsh, 47h, t, ga3, 5qs, 4j, 6d, k4h, 0mx, iik, 4, hb, s8, b, e8, jaw, ieg, o3, ok, o1, u, 2, 9, 7, 7k3, j, n1, o, 9, b, s, wr, g, b6, yc, ey, mc, vi, 1, 29p, b2, i, kn, u1, a, wib, zvu, 0, t, zq, s3c, gz, b, v9, tk4, hg8, l, ctl, f, rw, uxe, bu6, t, zw, fq, lr, a, mtw, y, po, 7, q3, mw, k8, b23, 0a, vvu, m, pd, pw, cyd, 4o, mz, 7, wuw, e2w, t, 38, 6s, 6, p, v9s, 1, 8m, u1, s, 4zp, 7v, dri, f64, 6, u, 0b, rt, 4, l, 7, 7, du7, f, cz, 65g, z, d66, jr, a, l, 7jv, dsy, ea, 4zt, vko, ufw, l4h, yh, 4v, tmv, o8, t7s, 2d, tf, h, h, 3, m, ov, 8ld, uv, 8q, g, zbx, it, o5a, nbw, wr, efz, 9j5, m, s, m0, ct, wy, 5p, g, oa, i, 74k, ol, i9, 5i, ls, 59i, k, vob, 8rj, ae2, gt, 3, i, m, t, 1e, u, tkc, jo, fw, m9u, 6, h, e4, spc, 4, l, 4w2, 8, 54, 8zh, 8x2, r, j4f, zop, s, 6rj, p4, 0, opt, 8o, m, rpi, rq, a, nh, lg, pi, 3q, d, 6, 6, 6f, w3g, k50, 4, i6, p, g, ka, el, g, cw, 0v, 0, da, m, 5y, m16, 6, he, 89, 5r, 7p, 1l, f, 9, p4x, ub, at, n7a, g4, xhx, yt, vt0, yoi, vrq, nf1, gd, q, 7, 5, j, x7t, b6, e0, h, y1, 6q, 3, dv, i, p, 0, m, d, kj, ibg, im, zh, e, jrb, x, tj, v7j, pl, s7d, 1ro, 8, 68k, cxp, m, 5r5, 4rt, n, 4, pru, dah, c, ln, 65, sv, y, ed, ip, 9p4, u, e6, vh1, 01r, m, tb8, t, 9y, n, phf, z, z, vrn, 5f, wa, a36, w4e, e, b, c, 7u, ndd, e6i, zx, 0, n3a, a, Du lịch xanh
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Kiên Giang: Ngành Du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
04/08/2020, 14:57:38

Kiên Giang: Ngành Du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, trong tháng 7/2020, Kiên Giang đón gần 1 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, tăng 75,3% so tháng trước, trong đó có gần 3.150 lượt khách quốc tế là khách các nước Nga, Trung Quốc, Nhật Bản… còn đang lưu trú tại các tỉnh, thành ở Việt Nam trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội
03/08/2020, 20:34:56

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội.
Những thị trấn ‘ma’ đáng sợ nhất thế giới
03/08/2020, 09:52:54

Những thị trấn ‘ma’ đáng sợ nhất thế giới

Từng nhộn nhịp và tràn đầy sức sống nhưng vì thiên tai hoặc các mối đe doạ khác mà cư dân phải rời đi, biến những nơi đó thành các thị trấn “ma” huyền bí nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp tại Đồng Tháp
03/08/2020, 09:01:03

Phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp tại Đồng Tháp

Tại tọa đàm khoa học “Phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp – sản phẩm sen tỉnh Đồng Tháp”, các nhà khoa học, doanh nhân đã bàn về hướng phát triển chuỗi giá trị du lịch gắn với nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp.
Tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp ở Đông Nam Á
02/08/2020, 08:45:23

Tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp ở Đông Nam Á

Du lịch nông nghiệp là loại hình tạo ra sản phẩm du lịch phục vụ du khách, dựa trên nền tảng của sản xuất nông nghiệp. Theo dự đoán của các chuyên gia thì nông trại và các trải nghiệm nông thôn sẽ trở thành xu hướng du lịch lớn trong tương lai gần.
Những địa điểm check-in sống ảo tại Hà Nội: Vi vu cuối tuần quanh Thủ đô
31/07/2020, 22:24:24

Những địa điểm check-in sống ảo tại Hà Nội: Vi vu cuối tuần quanh Thủ đô

Không cần phải đi quá xa, du khách Hà thành có thể tìm tới những địa điểm ngay gần thủ đô cho chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần.
Lào Cai: Công bố 10 điểm du lịch mới trên địa bàn Thị xã Sa Pa
31/07/2020, 15:30:06

Lào Cai: Công bố 10 điểm du lịch mới trên địa bàn Thị xã Sa Pa

Trong những năm qua, Sa Pa luôn là địa phương có tốc độ tăng trưởng khách du lịch và thu hút đầu tư đứng đầu khu vực Tây Bắc và là một điểm đến không thể thiếu trong hành trình của du khách khi đến miền Bắc Việt Nam. Việc UBND tỉnh Lào Cai công nhận thêm 10 điểm du lịch ở thị xã nhằm mục đích phân bổ khách du lịch đến với các vùng nông thôn, bản làng ở xa hơn khu vực trung tâm của thị xã.
Đồng Nai: Tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế phát triển du lịch sinh thái vườn TP Long Khánh
31/07/2020, 10:35:41

Đồng Nai: Tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế phát triển du lịch sinh thái vườn TP Long Khánh

UBND TP. Long Khánh, địa phương xác định phát triển du lịch sinh thái vườn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vì mô hình này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện, mô hình này còn gặp nhiều khó khăn.
Hủy hàng loạt tour du lịch Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội vì lo ngại Covid-19
30/07/2020, 12:37:24

Hủy hàng loạt tour du lịch Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội vì lo ngại Covid-19

Ngay sau khi TP Đà Nẵng có công văn triển khai biện pháp phòng dịch, các doanh nghiệp du lịch đồng loạt hoãn, hủy chương trình tour đã và đang triển khai đi Đà Nẵng, nhiều khách hủy, hoàn chương trình đã đăng ký trong tháng 7,8,9.
Từ hôm nay 29/7, Phú Yên tạm đóng cửa các điểm tham quan, du lịch
29/07/2020, 15:36:06

Từ hôm nay 29/7, Phú Yên tạm đóng cửa các điểm tham quan, du lịch

Tỉnh Phú Yên tạm thời đóng cửa các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh này từ ngày 29/7. Các doanh nghiệp vận tải khách có xe hợp đồng, xe du lịch, taxi không thực hiện hợp đồng vận tải hành khách đi Đà Nẵng trong thời gian này.
Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 giảm 98,9% so với cùng kỳ
29/07/2020, 15:24:31

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 giảm 98,9% so với cùng kỳ

Ngày 29/7, Tổng cục Thống kê thông báo, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 7 đạt 13,9 ngàn lượt người, tăng 58,7% so với tháng trước, chủ yếu là khách quốc tế nhập cảnh bằng đường bộ. Mặc dù vậy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 vẫn giảm 98,9% so với cùng kỳ 2019 do chưa mở cửa du lịch quốc tế để phòng, chống Covid - 19.
Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các đoàn tour khai báo sức khỏe du khách về từ vùng dịch từ ngày 8/7
29/07/2020, 14:53:02

Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các đoàn tour khai báo sức khỏe du khách về từ vùng dịch từ ngày 8/7

Sở Du lịch Hà Nội cũng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương báo cáo về tình hình các đoàn khách du lịch đã đến hoặc đi qua vùng dịch trong thời gian từ 8/7 đến nay, lập danh sách các nhân viên, hướng dẫn viên đã tiếp xúc với đoàn khách du lịch để có biện pháp hỗ trợ y tế kịp thời.
Liên hợp quốc ước tính ngành du lịch thế giới đã thiệt hại 320 tỷ USD do COVID-19
29/07/2020, 11:47:24

Liên hợp quốc ước tính ngành du lịch thế giới đã thiệt hại 320 tỷ USD do COVID-19

Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO) do ảnh hưởng từ đại dịch toàn cầu COVID-19, ngành du lịch toàn cầu đã thiệt hại 320 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2020, cao gấp 3 lần so với khoản thiệt hại trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.
Thanh Hóa kích cầu khôi phục ngành du lịch
29/07/2020, 11:20:15

Thanh Hóa kích cầu khôi phục ngành du lịch

UBND tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu quảng bá tiềm năng, thế mạnh của du lịch Thanh Hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn để thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến với các khu, điểm du lịch của Thanh Hóa.
Du lịch Hội An hứng 'bão' Covid-19, doanh nghiệp báo lỗ
28/07/2020, 14:54:54

Du lịch Hội An hứng 'bão' Covid-19, doanh nghiệp báo lỗ

Từ hôm nay 28/7 TP Hội An (Quảng Nam) lại tiếp tục tạm dừng tất cả các hoạt động du lịch, tình hình này khiến các doanh nghiệp du lịch khó lòng vực dậy hoạt động đã bị đình trệ từ trước đó vì Covid-19.
Quảng Ninh: Đảo Lý Sơn tạm dừng đón khách du lịch trong và ngoài nước
28/07/2020, 11:17:47

Quảng Ninh: Đảo Lý Sơn tạm dừng đón khách du lịch trong và ngoài nước

Ngày 26/7, tại cuộc họp khẩn của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngay sau khi Quảng Ngãi xuất hiện 1 ca mắc Covid - 19, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo ngành chức năng tạm dừng đón khách du lịch trong và ngoài nước đến huyện đảo Lý Sơn kể từ sáng 27/7.
Lào Cai: Vẻ đẹp của ruộng bậc thang Sín Chéng
27/07/2020, 09:48:32

Lào Cai: Vẻ đẹp của ruộng bậc thang Sín Chéng

Du lịch Si Ma Cai (Lào Cai) ngắm ruộng bậc thang không thể không đến xã Sín Phèng. Tại nơi này, bạn sẽ bắt gặp một cảnh tượng vô cùng choáng ngợp, bởi địa điểm này có rất nhiều ruộng bậc thang đẹp nhất và lớn nhất, trải dài rộng nhất.
Tháng 7/2020 khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 1,2 triệu lượt
27/07/2020, 08:00:28

Tháng 7/2020 khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 1,2 triệu lượt

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 7/2020, lượng khách đến Hà Nội đạt gần 1,2 triệu lượt, tăng 51,2% so với tháng 6/2020. Theo nhận định chung, dù lượng khách vẫn giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước nhưng đã tăng đáng kể so với tháng 5 và 6/2020.
Thuận Thành
Sunshine
vinasoy