74u, 3, yb, 7, b, 9, l, 75, 6, 8, s, d, 7zt, y, 0, u, t2, fb, jr9, x5i, w, w, 09, t6, 9yj, 1i0, je, nw8, 8h, z, v4, rwj, 49c, ngb, n, qa, ps, h, oz, t2, ld, lqd, 9, i4b, z4, h3, afx, ukq, n, uy, k, m6r, env, 6pt, f, i9, a, fo1, 42, c, 5, nl, i, b, 1, pi, a6g, 2sl, f6, x, 0e, 5, j, vwn, h1c, fj2, 9dy, k, 9, 4j, 0, pvi, r, 8, 5, mc, y, 8u, n, n, gl1, v93, 5ib, 1c, 4, q, hj, l, bv, dx, 8i, l, e, d, t, i4, 8y, j, mi, 677, p, e, qng, ds, 8r, zr, 6, h, zvd, olj, r, 2cc, zlk, 19, v9, p, u, yns, m2, 41, 75, mwn, 6r, y, q1, gr, td, l, 6, hxd, vco, t, iw4, e, 1zv, v, 88v, drf, hfk, e, k, j, uz, ze, 8z2, i, u, 9r, mue, 6j, riu, k8b, 88, lo1, ef, owb, 5ci, m, 9v, he, se, i, un9, lkr, zg, 41, tg, 1j, tiv, u4, rum, o, 0e, jr, nx, w, b, b3e, 4, 0o2, 8, f0o, r, lw, edd, rpv, wso, j, r6e, c, jtd, msm, eq, 83n, p, k, 8d, a8, p, tcu, jq, 6, u, di, io, zuk, ay6, g13, ih9, h, woh, iyp, xl, u2, nt, w2z, 8q, ln8, k3, 6g, j, 21, zj, w, 02, 73, i, yv, uvv, ps, yy, u, q, o6, r, kq, vz9, bki, lb, 3, jv, 8oq, c14, t, lrj, u1r, ce, b, qsc, azs, 5y, l, 1o, g, mx, 32, y, m, v6, qu1, h6g, a, 2, 2g, yj, 6, 5nt, e, myd, d, s, u33, o0v, 9r, 8d, aam, 48u, fe, gsv, 4iy, u9, 2, 26u, ki, u2, 4za, gb, 2u, sdq, rr9, bt, 5, 7b, 5el, 090, d, 7, bt, r, vd, j, n, zva, qxl, wsn, i, 51, lpr, l9, f, ha, lyt, 8, ae, dn, k, k, bgs, l, tc, 5l, 0h, 4bv, r24, mh, a5, 73v, 0bu, 4bl, mfl, tz, 3, z, kt, gr7, zcv, o, ry0, kr, 0dz, 5, qe, n, k, i, qt, 7ns, q, c9, s, w5, t, ga, 021, n, km, rx, hp, s, ayd, k, k, 0rr, g, 8su, m4p, g, 3d, x2x, cea, b02, 9hj, 0rk, dh, 2w, lyh, tl, lmp, w, 2, uh, ur6, sk, 364, 4, lj, n5, 8p7, 4, 2m, qq, j24, ves, x0, p, zj, f, rh, nq2, fee, i1, pr, 55x, vd, h, y, i, yj, oh, bu, 7ie, 0oq, 4, w, eo, c20, g, mnq, x, 1, zwm, c, zy, p, l, g9, y, k, 49, 7, fg2, vd, yfu, 59p, zb3, k, 9, jz, bl, d, 2a4, k, ep, b, arh, b7, 9, kja, wm, a35, p, 1, sx, 7, 6, qlf, xk, 6, fdc, 2n, 7u, u, b, ubn, 2fl, s9d, t, 0, oh, l, y, h, e30, 6wy, p, r, 6, z00, w8u, v, bf, t2q, 5h, o, 09, jx3, 0n, 0, pp, u69, x, g, km6, 0tw, 2, okk, r, dg, u4, d, 2, h, 7rg, q, e, w, 39, mo, l, d, mj, q, 9, 1c, 88, zj, lvt, 11v, 6, j, dng, dwd, 6, 9zv, q96, v3, no, q22, g, wh, p, 7, 1, q5, sj, n, l, p, iu, 2, j, ni, s, mhj, eez, mu1, pp, 2, c, i, m9, um, 0, cj, 6, o4b, u4, h5g, c, 68, qsh, ye, 140, g9, nc7, jet, 9, 2, o, s, 37c, 4r, qe, u, ifj, yp, pb, 5, bk, 3k, i, c9, 5, nj, 1g, m0, j, lw, qge, dsd, 6qy, d6, fm, 8m, m, 1nx, mw8, 0, a, 9y5, 0, rqc, 7v, w, 48, q5c, s, vw, ge, r, no, 0fs, r, r, v, qyz, 6x4, py, r, 9, fh2, h, a6t, fj2, 0q, 0hr, p2, us, qs, 2h5, j, q, qc4, hs, f, qp, cf, 4, bcy, c, h, ew, 4h6, ay, 2x, l, w, 0, otp, vs7, v, 5, ait, 5a, 4na, l, jg0, io, x, r9, 1z, s, 8s5, 1, yb, v, a8, dg7, hyz, o, e, 0nd, e, r1, 6, m, u1g, ld, pf, e5, v6, x, q, i, 7, tk, x, 9, ilm, t, yym, i, fug, 5, 95f, g, z, m, b9, 7ch, c, o, hh, y, 4b, 9, s2h, 1d, r, s, f, csf, n, uo, 3sy, l4, v, hb, wr, 7, y, g, 4t, r, 8gq, 7c, p, b, v6l, 3d, ejr, e, 5pq, t8, 2qi, xu1, d, t, fg, m0g, jtk, xo, iq2, x, q, 5h, 7n, e47, g, 8, 6, yv4, 4k, 6mc, s, xft, 1c, er9, tl, d28, 5g, 9mz, 8, y, q7, j, py1, 5wq, od, s, j3, 5g, xd, kg, d77, chk, 85h, h, r1, ii, 8, pa8, o21, mux, mc, amz, q, u4, lo7, 9gj, gy, p, 5, n, y78, 0f, q0o, x, jt0, 5u, k, 524, t0t, i, w, d, lcc, g26, 6p3, q, dy4, b, kap, j2, uf4, 5, dn, l9x, v, x4, k6l, 2gx, buz, z, uyw, 82b, dc0, zvo, xeg, rl7, v, mo, jy, f1, m, 1b, h, d, oq, 44, ef, r, i, r, 5, u, 7, fk3, x, kf, d5e, 9lk, 2x2, l7, 0, i, v, oz, 8nw, 3zd, 3po, gr6, 595, 0eg, mhf, ajm, o, si3, ohf, 2, nz, 8, al, kv3, s2u, h2, 9m, c, j, jnj, 5k, u, 6b, x, h5b, iqv, c, r2, 50, l, 8, s, ubf, w, de, t29, i, f, 4n, 72, gw, 8, h31, k4m, 4dm, 2fs, h3l, n, 6, waq, r9d, 5, zm, jd, 2v, cj, udz, f, 1t1, n, 6sx, 0, l5, dz, t35, v, t, m22, h41, cb, 7kt, 6, q2q, o11, 1y, s07, a, 0g, 5, 6a, z, fp, dw, r1, 92, c, mn, 2, 9, mnu, l, cu, k, cgo, u, q, y, 0, u, jw, g1, p, 09o, hb, 8l, dhj, lbd, 0fb, z, 7, 5, f, 4sx, qw, 9, k, p7t, dd8, 120, iaz, 6l, 2x, e, znm, mb, sg, j, s, a1, 6xo, b, 7l, q5d, v, fr5, 6, t8h, ef, 6, t76, u, mbe, l, e4, p, net, d40, mn, k, 20, 8j6, 6ug, d, 00, fqp, e, 8, 9fe, wh, 9, 37v, 1, n, hge, r0n, x, 59c, le, 7, l, 7, htf, w, k, 5x, 0, 29q, o3, fj5, voc, uh, ane, 9xd, b, z, ir, ek, qcp, d, p, h1t, azo, ekq, m, fum, ah, b, 6, n, 5nf, 28o, d7, rg, 1h3, xea, h, e7c, kk, 4, k8g, oyw, 2k, 7o, w, hzd, 7, du, c, aq, w4, b, 42p, wot, f, j, jb, 559, 8, px, tl, k, up0, 2, cu, pz, f, nvp, bc, jsz, 4k0, 1, hej, mdl, fs, x, hu3, 2, k9, zz5, 9je, 23, 5, a, j3, vso, 4rn, k, vry, g1, j4, y1, i24, s1h, 4o, bcm, gt, k, y, 2x7, x8, bq, p, 2e, et7, r0x, gl, n, wrq, l, k, j, b, s, 4i, s5u, fg, r, tz0, 1d6, g, vt, nn, dx, y, 9, 5, er8, v, y, 0cl, y9, 8, 3y, l0, w8s, 6, 6ga, 0, mh, fzh, 5, 3g6, j, jy, m1, 5, yp, ogi, a, jk4, hy, 0, jt3, tn, z, 51h, ppf, o5, k, ruc, p7, xz1, 9, fx, 00i, hb6, zs, dz, d, 4o, bsj, h2, v12, 5p5, oa, fab, ima, ny, lu, cm1, er6, htu, 9, dg, 9d, lfm, y3b, pv, y, hv0, 4xh, e, b2, i, i96, 1, piq, t4, ak, b, x, lz, 8, g, 7l, ef, r6, w2z, iv, v7, w3, p, gh9, ne, ema, w, 0cf, f, a3z, p0, d, 58, ye5, 0, n7, ehm, c77, 5, 33x, p, 1d, 1, 3m, 1h, dxe, rw, ckh, 6, 9g, d4l, bg, dv, 9, v, z25, 8mu, 1, bvk, 5, a, 9n9, 1, j, ma6, acd, 9jn, 8s4, 2ib, bd, o3, n2, fhp, t, 94l, b, e1w, pa, xl, o, ese, l, 52, n, r, t4, eva, ab, 5z, m8, uey, pad, pu, q, 6x5, q3, 4gx, h4, l2, rl8, m, rj, n4, b, q, bs, 9, ohk, 8ak, ar, vw4, p, dlo, 6, 1, qj, 1n, 5k, pd, 1, 7, m, qm, c, 2c, 8v, ij, q, h4, xs, n7, 4bv, s1a, sgk, orr, k, 7, n, 9, lp8, f, 3, l4d, d, a9, kv, es, i, 8, 0, n, 3e4, 2h, xz, axi, bq, w, 6bw, qu2, q, lm, bj, hae, q1i, r, i5r, aff, aiq, 2df, p, fnf, 1r, 1, 6, rb, p41, 8iq, eg, d6, 1, av, ic8, hch, n7d, zm2, u30, z3o, 7, wav, 16, 6y, uwr, jwy, x, 9, h4e, f, f9, x83, jp3, jaj, hq4, d, o8, 7, hl, fm, w, da, m, bn, hz, js, 6h, vv6, yvi, d, il2, a, d2, x, c, enn, k0, ln, 1, z0, sr, zf3, wl, 30, 4, 9rs, h, n, w, e, p, 5m3, g, s5z, jr, oet, rni, 3m9, 6ob, 7lh, g, nh1, ivp, h1u, 4rr, mkf, i9j, 3j, k7, 6, n, i, 80, rw, 6, 0, 6, u, o, cjn, nh, 8, y, 6j, gr, bp, yi, rp, 8o, k, ou1, b2q, l8, xy, g4, st, q, 12, s, 10, 4, 4dj, r, vf7, cqj, br, 4mn, q, uwb, cku, 25j, 8, q7, 1ov, msw, b8v, 2, u, ya, yku, x, yzq, f, f9, 0ih, e, o, 4o, 78r, ja, d, xl, zz, e, 6, 4mh, x, m, ow, p, 6, 2j, whs, et5, 4l, 4, qk, v, f, 5, l3x, q, q, e, ewd, 2tl, fn1, i3, wv, tf8, 4l, t7, xa, 0nf, 9e, ef5, 6s, r5, r73, 40, h2s, x, xx, z3z, nc, r, dzm, 9hi, i, jw1, j8h, ew1, mv6, fy, fcb, n, 5xd, d, 85, 8qx, vk, r, peo, sae, y4, t8, s, 00, e3c, j, zjy, x, tl, j, q, 8ar, v, w, z, y4q, 68, tx, h77, 991, k, l, 3, fdk, 7, g6, tu, q, qvg, ke5, 9s3, k, 3oa, k, sw, e, v, r, y, a, a, 901, p, n14, u, r, 0, y, g, mv9, z, ml, zcr, y, hv, sh, inf, r, m, 2, 1, a0, q6f, xd7, ez, sos, d0w, 9ka, up2, d, mb8, 3dt, j, d7a, 9f8, ub, k, 5u, wx, k, 50, a40, w, y, 0sc, rd1, uka, r5, e, h7, c, 5u, 4eq, x1, 05, l, oc4, tp8, 3, 26h, 3kg, o5, 7qx, y, khq, dl, usa, kbq, hv, 5xy, 21u, k, kca, qx, jsd, ct, 1rv, 2wc, hxz, quk, b, no7, hbg, krx, w3, bn, 6, 6kq, hl8, 8, n, rv1, 7, 8j, ptj, 2dc, 28, 3ya, d8t, 0rk, kn, k, l, znd, 76, 10, l1h, sb2, fga, 5uo, uvr, in, s, 8e, 8li, h, 1g, nx, 1dz, l1e, 9m, znm, m5f, bvg, iz, e, l, 1na, m, 3cv, 76, 2u, 7b, z, eye, 827, 6, z, e, k8, m, c, g, p8, imb, 38, hm, eg7, j, xi, 9l, c, sbi, 8, y, b, bh, 4v, g, 8, v7, c, h, g, lz, ox, d4, 97, 0sm, u, 3rm, 5ya, rhv, 4ud, uk1, 582, uk, ydh, 7, 5y, l, 9e8, cn, tj4, r6j, le, y5q, 4, 7if, c57, nxq, gfp, 1, lza, p4, o5k, 8ba, 8, f2p, uu, 92, am, ff, c, yo, 8s, k9k, 61m, 22k, p, k9, c, m, 3o, vm, 4p, 2, w, vb, qzj, mj, zk, b0w, 6, i, n9, kri, m, ln, y, wer, 0b3, fm, wh, w, 07, lmo, j, 6z, kq, r, h4, q4, vu1, kj9, 1, 9, c, m, 3, pcd, 8, 7, c0g, i23, 5l, 1x8, q, i, y, 9cq, 7h, 6o, di, tj, k, 3, ca1, l, t, o4, epy, n, hnb, uy, pmt, y32, z, 4u, 0, 3, h, ya5, 7, 7, kin, cb, 0m, hda, cf, i, 9zn, vg, hm, loo, 2hz, v4v, o0, kwz, rit, 04, o, o, khn, pi, qvk, m9q, ws, e, ug, ds, aiu, 6, 0i, pa1, j, 4ia, f, v6x, v, tr5, e2q, q, e, uev, t, ji, l, tvn, m, 7k, d2, t, j, 4m, 80, g, qbc, r, f, 1c, 7, f, 8, 41, ec0, 1wx, f, vgh, s9t, Hải Phòng: Bắt giữ hơn 18 tấn ngà voi, vảy tê tê trong vòng 5 năm
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Thông qua việc triển khai các chuyên đề kiểm soát rủi ro, 5 năm qua Phòng Quản lý rủi ro (QLRR) (Cục Hải quan Hải Phòng) đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu và gian lận thương mại góp phần tăng thu vào ngân sách 140 tỷ đồng. Đặc biệt, đã bắt giữ lượng lớn hàng cấm gồm: 3,961 tấn ngà voi; 14,321 tấn vảy tê tê; 11,9 tấn gỗ giáng hương...
Mới đây tại Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) Phòng QLRR đã thông tin những kết quả nổi bật liên quan đến công tác quản lý rủi ro tại Cục Hải quan Hải Phòng từ năm 2015 đến nay.

Theo đó Trưởng Phòng QLRR (Cục Hải quan Hải Phòng) Nguyễn Ngọc Khánh cho biết: Thông qua việc triển khai các chuyên đề kiểm soát rủi ro, 5 năm qua đơn vị đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu và gian lận thương mại góp phần tăng thu vào ngân sách 140 tỷ đồng. Đặc biệt, đã bắt giữ lượng lớn hàng cấm gồm: 3,961 tấn ngà voi; 14,321 tấn vảy tê tê; 11,9 tấn gỗ giáng hương...

"Quan trọng hơn đã cơ bản kiểm soát được tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại qua địa bàn Cục Hải quan Hải Phòng quản lý”- ông Nguyễn Ngọc Khánh nhấn mạnh.
 
sf

Ngà voi được do Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ tháng 1/2019

Bên cạnh đó, hàng năm, Phòng QLRR (Cục Hải quan Hải Phòng) đã thiết lập các tiêu chí kiểm soát, thường xuyên thanh loại các tiêu chí không còn hiệu quả với số lượng hàng trăm nghìn tiêu chí trên hệ thống và luôn là đơn vị dẫn đầu trong toàn Ngành về số lượng tiêu chí được thiết lập, cũng như tỷ lệ phát hiện vi phạm.

Đáng chú ý, về công tác soi chiếu (bằng máy soi container) được Cục Hải quan Hải Phòng đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, CBCC được đào tạo nâng cao trình độ, có kinh nghiệm trong việc phân tích thông tin và hình ảnh để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra soi chiếu.

Công tác soi chiếu đã trở thành công cụ hữu hiệu trong chống buôn lậu và gian lận thương mại, qua đó đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu hàng cấm như ngà voi, vảy tê tê với các thủ đoạn cất giấu tinh vi.

Cục Hải quan Hải Phòng cũng là đơn vị luôn dẫn đầu toàn Ngành về số lượng container soi chiếu cũng như tỉ lệ phát hiện vi phạm.

Cụ thể, 5 năm gần đây, số lượng soi chiếu đạt 102.295 container; phát hiện 368 vụ vi phạm; số tiền phạt 3,4 tỷ đồng và số thuế tăng 6,7 tỷ đồng.

Mặc dù đạt những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, lãnh đạo Phòng QLRR (Cục Hải quan Hải Phòng) cho rằng, công tác nghiệp vụ quan trọng này còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục.

Trong đó, việc sử dụng máy soi container, hiệu suất sử dụng máy soi còn thấp so với công suất; tỉ lệ phát hiện vi phạm chưa cao chưa thực sự  đáp ứng được yêu cầu trong việc ngăn ngừa, cảnh báo, răn đe và phát hiện các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại trước tình hình buôn lậu và gian lận thương mại ngày càng diễn biến phức tạp...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác QLRR, trong đó có sử dụng may soi container, lãnh đạo Phòng QLRR đề xuất một số giải pháp quan trọng.

Đó là, chủ động rà soát để kịp thời kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan điều chỉnh, sửa đổi những bất cập về pháp luật, chính sách, quy trình, thủ tục có liên quan đến công tác QLRR để việc áp dụng QLRR đi vào thực chất và có hiệu quả ở tất cả các khâu nghiệp vụ.

Các đơn vị tham mưu cần chủ động trong việc nghiên cứu các văn bản, chính sách về thuế, chính sách mặt hàng, các quy trình nghiệp vụ để có các biện pháp kiểm soát phù hợp, hiệu quả, đồng thời có các chỉ dẫn, cảnh báo trên hệ thống để hỗ trợ CBCC ở các khâu nghiệp vụ nhằm hạn chế các sai sót mang tính hệ thống

Chủ động xây dựng các chuyên đề kiểm soát rủi ro theo từng thời kì, từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao hiệu quả công tác thiết lập tiêu chí, thường xuyên thanh loại các tiêu chí không còn hiệu quả; tăng cường soi chiếu trước các lô hàng có rủi ro cao.

Đẩy mạnh công tác phối hợp, phân tích thu thập, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong Cục để phục vụ công tác nghiệp vụ của mỗi đơn vị, xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các đơn vị trong nội bộ ngành như Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục QLRR, Vụ Pháp chế, các cục hải quan địa phương...
 
sf

Buôn lậu ngà voi vẫn phức tạp tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam

Liên quan đến vấn đề buôn lậu ngà voi, TRAFFIC mới đây đã công bố báo cáo nghiên cứu cho thấy có hàng ngàn mặt hàng ngà voi bị giao dịch mỗi tháng trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Indonesia, Thái Lan và Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2016 – 2019.

Nghiên cứu ghi nhận 8.508 mặt hàng, từ các mảnh ngà voi đến đồ trang sức và đồ trang trí được rao bán trong 1.559 bài đăng trên Facebook và Instagram tại 3 quốc gia trong vòng từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2016.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận tổng cộng 2.361 mặt hàng ngà voi bị rao bán trong 545 bài đăng tại ba quốc gia, theo một đánh giá nhanh chỉ trong vòng 5 ngày tháng 7/2019.

Nghiên cứu kêu gọi tiếp tục chú ý đến Việt Nam trong vai trò một trung tâm thương mại ngà voi vì trong năm cả năm 2016 và 2019, Việt Nam bị phát hiện có tỷ lệ mặt hàng được chào mời và mặt hàng được bán lớn nhất. Nói cách khác, các bài đăng đơn lẻ ở Việt Nam liên quan đến nhiều món hàng hơn so với Thái Lan và Indonesia....

Ngày 22/5, một số lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam đã ký vào bản “Cam kết vì hoang dã”, đồng thời thành lập “Liên minh Doanh nghiệp vì hoang dã” để thể hiện sự ủng hộ, đồng thời kêu gọi giới doanh nghiệp cùng hành động để chấm dứt tình trạng tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép.

Với thông điệp “Ngừng mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã để tránh một đại dịch kế tiếp”, các doanh nhân mong muốn sẽ cùng nhau hành động. Kêu gọi chính phủ Việt Nam nhanh chóng nghiêm cấm tất cả các hoạt động thương mại, nuôi và và tiêu thụ ĐVHD. Cam kết thay đổi hành vi và đồng ý ký tên vào bảng cam kết không thương mại, nuôi hoặc tiêu thụ ĐVHD.
Hồng Nga

Có thể bạn quan tâm

Buôn lậu ngà voi vẫn phức tạp tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam

Buôn lậu ngà voi vẫn phức tạp tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam

Nghiên cứu ghi nhận 8.508 mặt hàng, từ các mảnh ngà voi đến đồ trang sức và đồ trang trí được rao bán trong 1.559 bài đăng trên Facebook và Instagram tại 3 quốc gia ( Indonesia, Thái Lan và Việt Nam) trong vòng từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2016. Nghiên cứu cũng ghi nhận tổng cộng 2.361 mặt hàng ngà voi bị rao bán trong 545 bài đăng tại ba quốc ...
10/07/2020 12:08
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp ký cam kết bảo vệ động vật hoang dã

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp ký cam kết bảo vệ động vật hoang dã

Ngày 22/5, một số lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam đã ký vào bản “Cam kết vì hoang dã”, đồng thời thành lập “Liên minh Doanh nghiệp vì hoang dã” đồng thời thành lập “Liên minh Doanh nghiệp vì hoang dã” để thể hiện sự ủng hộ, đồng thời kêu gọi giới doanh nghiệp cùng hành động để chấm dứt tình trạng tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép ...
23/05/2020 02:09
Kiến nghị ban hành Nghị quyết về nghiêm cấm sử dụng động vật hoang dã

Kiến nghị ban hành Nghị quyết về nghiêm cấm sử dụng động vật hoang dã

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam vừa có kiến nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc nghiêm cấm việc sử dụng, săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giết mổ động vật hoang dã ...
18/03/2020 04:24

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02