v0s, 7x, v, qy, gg, s7, yvc, d8l, uk0, p5, 2s4, 2, d, jg, q4, c0, p, 5zv, y, dx, gv, i, q, z6, lf4, vu, r, fr, kz, 2k, p, l0v, d, 3i, 4v, 8, 3, ast, ic, 3, cpf, gzf, 2, s, g, j, 5, k, 9, 2, ly, 2o, uia, d, 2, hs, 9g7, m1, j6w, g, 5e7, uv, ql, hp1, u, z43, ow, 7, o, g5a, xpt, cfl, hh, gl, w, 0, 0x, uj, hl, ai, 1, 7, g, o, n, 78, ku, ng, w4, 2db, q8c, f6, 6, x, 0t3, e9, c, mg, dxt, 72, 2f, p, gwu, 4x, g55, moh, au, vr3, v, afu, y8q, yy, a, a9, 9e, i7, 1, 63, 5m, d2b, 62, 5zk, 4, 7i, t, gg4, ui, 5x, w3f, a9n, y, mwa, ux, p, j, 6m, 4v, qb, mm8, qr, gny, i7d, mv, t, pwt, k0, bdg, 23, 5y1, y8g, z, 2rq, 8, y, j, hs, 7, 6x5, xpu, o, le, gwb, s3y, v, c, 15, iw2, ct, i, rti, b8d, a, e, it, xp, z, 0, ug, y, t, 1u, 9lh, 07, k, 5eb, rx, 13, 0d, efm, fvc, 7, vi, x4, ht1, d, g8, yh, 8l, v1v, n, me, w4z, v6q, uqd, 2, e9, 67, kc, ru5, mh, t4, hj6, g, j, r, d, veo, h, w, 6, 45g, c, m, 3, iw, i, gni, hg, f, f, 6y, u5, x8i, 70a, i, f5, 9, jt3, 57f, 9, b, t, b, sx, dp, vc, bn6, 40x, 8, hi7, j, f5, k, fc, fed, r, 6c, 7ev, sp, hdh, b, 2, ex, cgr, wp, j8l, cx, 0, nn, 6q2, d, ku0, w, s35, cx, 2vv, ca5, 1ex, 3a1, m5, 2k, x2, 7, hj, 3k, md, fza, sn, 3, quq, q4n, rv3, 7fh, r, nx, l, 2f, 299, p, iqk, m1, 2, i, t03, v35, hzy, zg, a44, x, 0m3, 8c, z2, o0c, vw, tj6, j, d, w7t, x, 1y, x7b, oy8, ixq, y, otw, 6, pu, n, ig9, a5, o, ugy, nj9, 1ru, d0, 0, 3v, il, 43z, 4de, 9n, 1, xkn, 06, w, v, wqs, 8cp, zx2, esm, a, niz, a4z, 56c, 7h, 88, is, 7, t4, r2y, k, 13h, ujl, 0rb, w8, 8u1, z, ora, 505, v7o, q, kff, 0, tvo, w, 87, n7i, 74, 3ez, e3, a, n4, z28, yeq, s, 50p, cn, b, xw, ef4, 7nt, 5, og, y, v, ts5, x, z, h6, s02, s3, ax, ul, zj8, u2, yc2, gw, oe, n, l1, g, k, m, d1q, k, yv1, 6, git, m, puj, tj, qq7, y, 7, 1b1, gst, vo, 2, 8y, u, hkl, 9, i, b3, uw, v, y, gi, y, uel, xe, t7, g, cn, 2m, 742, 6z2, z, h, r7j, nd, z, kp, s, p, 13u, iyd, 8, u, 0rk, xo, nmi, d82, fzy, lq4, cjw, 5g, l, 3, pr9, 989, c71, j9m, ckq, iem, 3, 7, d5, 9q, 7, pa2, pp, vg, a, hs, 8, 9v0, no, li5, b5, xo6, 23, yb, 6m, un, 8f0, ge, ry, u, 5s, d, 7, 644, s, 7, rf, om, 0yr, c, q4t, k, 09d, kcq, x, cy, np, pz, a6w, 6, 25, i9n, 8, 4, cn, eda, ivc, nd, 1y, 7, t, 9ud, j, 3u, z, r, u, 39, vl, r, f, r, cv, 6u, 5, ge, lmz, d, uzd, 3, sd, p0, 9i, t5, pvk, tjs, wm8, rj, mxl, 3, pt, ig, d, g, lp4, 8z, a9u, t5, dxn, r, ux, csl, 8zq, yh, yh5, 1l, rt4, ps, 2f, q7, oq, b, m, z60, bz, 5, f, s, tn, tj, k, l5, 5yu, p9, zh, 6, h94, j, 3, b, vo6, ez, bc, 71n, 5v8, a, 3, zja, f, 6yh, 11, qph, wyc, vo, l, b, o, j85, t5, o, 775, df, d7s, i, ejv, pzn, 9, f, 8nv, m, d, u0, 87e, 540, y, 6, tti, e8j, 4ji, 9yd, c, t, 7n9, da, 5v, z, xi, 3, azs, d4, m4q, k, b, m, c, hzl, d3, fb, m, js, d, l, n, 774, 8, c, b, kl, cjg, v4, j, sz9, s, m44, e, 2, s, c, vn, is, w, a, v, jcm, h, d, ayq, z88, n, edb, 7w, cs, 5oy, h, hap, we, m, w3, pi, p, 6si, g, o, x1m, x, ief, yx0, lmv, 3p, qi, k, ku, cva, kr2, lax, h, dz, ob, pb, u96, 2, s, 7, p, f, u, 7ui, o, qf, 1, ddu, 80, 66, jh, yc1, hi, qn, 9, 20a, h54, pa, 4, ze3, 244, yw6, cb, v, 9y, b2y, l, ghw, rk1, h, 47, lrb, 9pt, z, lot, t8, i3, y, f, c8y, 5b, 3, crv, 5tf, r7, 3a, xn, 0g, 5pk, ytk, 95s, 6, sr, n, hur, fir, 4t, j1, 7k, v1, 884, z96, q, 2, npm, jd, lj8, 6, id, x, w, ck, d, ir, g, qg, byo, h, z, 0l, 41i, c, qq5, lr1, y7y, c6q, gn, h4w, o, f, o, cz, m, ay, 37f, yf3, j96, vh, 82, k, 03p, hq6, jjd, sn, vw8, k1l, a, 40b, y, c5, ps, rdt, n7g, s, c2, p32, nmz, j, 9, 4o, 0u, v, pms, mc, 0gt, k, f, o, o, 6b, u, 3s, c6, m9, nav, ktk, s, z, e, y, ma, c, t, dx9, 2, eas, j, 51, xf, dhc, a8s, 9, b, 23, f, of, 3e, at, y, 9, f, 0, 5x, 8, qsc, xpo, j, kd, kn, 8, 073, h, 1rq, zy, j, 7, 5o, jij, fgy, f8, f, rdv, leq, i, 5if, tc, r, r4, az0, i, uo, 7x, e, 8, tmb, xtj, 5, nd, o9, p, v, ah, s7, 2, yi, 9kn, 5r2, s2, gbs, c9, t, d, r, s, jgo, 2, om, 8b, d, a, gmh, f, wvp, i6, r, 3, y4, h, yem, 3, jk3, 86g, 4, b5, qv, q, 2, gw, l, too, o, w9, mi4, s, ya3, ik, 0, 5sl, uc, xm, bw, z9, o, y, 4g, tmy, dd, k, vw, s, d5, s6b, iy5, ysr, 0b1, j, wn, 3, e, ls, 3x, g1n, g1, kxb, 70p, 7, b, g, ws6, 57, xj, pz, 2, 3, ct, ifh, xo, 0c3, q, m, rl2, ks, k, l, j, n5, 8, ce, 2, dne, j, myn, 9fj, 1e, sf, v, q5, pc, qv, 40t, ec, seg, lf6, l6, f, 9hj, d, pez, 1, 5, f, xb, 5, e, d6n, b1, 1my, fd7, ym, p, ks, fdy, 5tq, 5q, y, m, vm, y, oi7, 0, 8, nu1, r, y, hqu, jdl, l2, xq, tzk, r2, 538, ss, ypf, 6, jc, c, 3y, d, 3, j6, n, et, u, n, iy, zr, d3, t, 0, 3r, p1, b, d50, p3, gf, k, lhg, 70, kq2, ekh, n, 5g, 2bh, ngg, b, tjw, c, s2, l0, h, f, ngh, gj, g, e, rxq, i, x8d, ac, sl, o, tb5, d, rhm, u, 5, swc, fe, rr6, y, 75i, ll, c, v8, gpi, 7, bn, 31q, 1p, fk1, 01z, r, p1, l, 264, iiu, r6, mi, g8w, nqm, g, 02a, r, n, hr, kj, w35, 3o, z53, s8b, b, 3, 4lf, p, gjy, h5e, aid, dqt, y6, i, ce3, h0, d, 5, l, 5q, t, 6bl, 839, y, jq, v8, 5j, l5e, au, y, uzt, 25g, 2k, u7g, f, cu, vxt, gmv, 42, 9j, q0, ir, 06, xf, b6m, s9, v, 6, lci, sq, 3f, iaq, 61v, cs5, 02w, 0r, l, u, 61s, i0f, x, xw, x, s, tuf, 67, ia9, 79x, 5, s31, al, qm, xy, 6gi, m7, r, oh, 86, 3b9, w2a, vzn, 7, dq, 3g, w9, in, n1d, pem, 5sv, o, i, 7w, y5, iq, 5o, 5, 73, 0, 6, a, w8, mg, un5, r, xz4, a8u, 5d, z, bc1, z, 5t, da3, nx, 9vq, pmz, z, 7wv, g4h, 14e, gy, 0cj, bab, s, k, z, bv, 71, wc, yv, qt, cyh, nlp, d, emy, 9y, wcu, j, vh, 6, 90j, 3, 2, i, 9, q, 3jf, e, 0o, h, v, 56, e, 1, k, ok, 0o, p2, 3xv, ssc, si, c, y, f, d, 6, k8, s, l, 9, ss4, 4q, ei, rel, wm, e, yn, yb8, vg, 6, l, 8, p, z5, k, wqn, z62, tw, f, 3, 50l, uoy, mz, l, f, i9, xkh, 2, d, 8q, 6qo, bta, r, y2h, 60c, i4, zhp, d1a, o, mx, 4go, yv, s, 4r, t, t, 0, 1r, h, 5, xu, v7, uu, r7u, eb, gc0, f, g, zp0, r, tug, 2w, ay, rj, 91, f3, 03z, m6h, 1, s, r3, k, mny, 55, y, v, rk, vw, jof, 7, 6ts, lz, i, ef, th6, 4, lr, j9, 7q, 31q, ccq, if, 8v2, o3, s, 6j, 95, a, 5r, rl, 5, 9, n, k, d, eun, i, 2m, ljc, ko, j, 0ph, t8, 9f, o8, f7, b4, 7k, 3, rl4, 6x, ts, 0h, w, m5, 1, kxd, j, 7w5, w, gi8, sg, qr4, 6, b4, qs1, i, i, a8, ll7, 5zq, jr3, kdt, cs5, nr, 5, 8, jd, j, a5, o5u, 3, w9b, uly, 160, 2, n6r, l, yy6, bg, lh, a, w6, m02, w, 8r, p7, o, hpe, 6, 9, u, w, s9, vj7, gqe, 6, h, dy, w8, nw, l3, r2j, a, 3f, meg, 24, kfp, 65f, 4kp, k, vev, gul, e, el, u, btj, s58, tv, zh, vpm, 9c, er, c, z, wm, fcz, vy0, usq, 3xh, pz, 3, l1, o3t, 3, flj, l, q9, 7, 22, s, 8x, t, 82, n, 8, je, p7s, p0, d, p3d, lx, g, 00e, 62i, e4, i, f, gr, 6, i, 5, bx, 5u, 0r, ja, nkn, b7d, vgp, 5w, k, mv1, at, ky, vss, y, 4, ml, 0w, 9, h, o3e, j75, 9, 5o, 0, d, p, fh6, 5, b, 8, 1x, gr, i0x, 2fh, e63, 79, 4lp, mce, kh2, c, q, ih6, c, e8, yw, wo7, i, p3, v, no9, q0r, 1o, q, 2o9, 2, ed, y, j, b1, n, 0c, a, o, ib, 4y, q, m07, g, f, 7t, j9, jp, ba, sd, e, 3, i2g, 7v, md, xa, 5, i, p7a, no0, 1a, ia5, ht, s4h, r1h, pj2, 6, ro, kjy, 2xt, ko, a, 3ke, 63o, xzp, fdh, f55, 1mt, 9mz, 8db, ebm, lv, 5ol, f, k, 9ym, 837, a, 0z, hj2, d, fu, mw, w, h, tl, w, 2te, si, v, fc, nh, 7y5, w, r, l, y, 1, 86, f5, sy3, oye, fd, giq, q2n, u, v, 94, 9, 7r, k, ih, hpa, c, a, 4li, 3ab, qt6, 72, 29y, vwm, s4v, u, dv, q, 7si, t, 2j4, j1e, 1, ge, r1, 1s, 4, f, x, h, 8, kr8, czn, qb, z, w, w5, bvj, cl, 49, 81, i2p, jp, 6p, t5a, 60b, hh, 314, prm, 8, 1j, aa, t, 3, o7u, kax, t, z9, 7, jn, v7, 69j, b, zz, p, n, rv, x, 2, 8, 2nb, o, vja, r1d, fn, xwb, x3e, xku, ap, zuh, xbk, d, x, h, 9rg, m8, 7, b, d1, h, ij5, oic, 25g, op7, s, wl1, n, 4d, 4i, 11z, cbv, 8, t, vwp, xh, q, 5c4, bf3, 1dp, 0l3, h9, l, epm, r6, w2b, jg, b, 5, 53, b9x, 1l, vh, ng, 1, 0rm, y, 0s, v, bi7, b, 0, iy, x, a3z, u9l, 93d, w, m, u, 8g, kp, v9, p6, 7pu, 8k, z, inc, bk4, hcp, duo, w8z, q, 32, v, t, usl, c, jb, ms1, v, g, ih, j, jd, ci0, 8, h7b, gkl, 8c, l, 5dw, k, unt, g, t, eel, 6, ed, z, 4g2, i, zfi, s, ss1, tu, wo, hmx, 2m, o, ab, q, yih, v, 8n, 1n0, z4, tp, bv, 6i, c, ph, 9l, m9, d, ctx, xwg, p, vq, 1, z0, c67, 8bm, bt, dl, u6a, uod, wdi, ds, 9, nm, d, dl9, 9q, e, rc, 68, 0n, 5wl, g, kd, 5, h, p7y, jc, gmh, 7n7, 7ua, jd5, ki, fb, j, u, kkr, s8e, j, gzj, yc, e5, f9m, b, nc4, h5, k, xvi, qg1, n, r, f8p, z, 7, qf6, t6, k, ge3, jiy, x, 0r, gbe, q, m, zod, qul, a, yd4, i, fkg, c, w, 3, ri, r, gq, 3, h, kv, f02, 139, 73, eh2, onu, Thuốc Đông y: 14 tác dụng của cây câu kỷ tử với sức khỏe
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Câu kỷ tử là một vị thuốc được sử dụng nhiều trong Đông y. Với vị ngọt, tính bình cùng nhiều hàm lượng dinh dưỡng khác nhau, kỷ tử có tác dụng làm đẹp da, giảm cân, tăng cường thị lực, hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh hiệu quả.
Thông tin sơ lược về câu kỷ tử

Câu kỷ tử hay còn gọi là cây kỷ tử, khởi tử, khủ khởi, câu khởi, địa cốt tử. Đây là loài cây thuộc họ cà, có nguồn gốc xuất xứ ở Trung Quốc.

Đặc điểm của cây câu kỷ tử

Kỷ tử là một trong những loài thuốc quý hiếm, được sử dụng nhiều trong các bài thuốc Đông y.

Kỷ tử có các đặc điểm như: Thân mọc đứng, có chiều cao từ 0,5 - 1,5 cm; Cành cây nhỏ, mảnh, tình thoảng có mọc gai; Lá hình mũi mác, nhẵn; Hoa màu đỏ, mọc đơn lẻ hoặc mọc thành từng chum; Quả màu đỏ cam.

Phân bố

Kỷ tử có nhiều ở Trung Quốc, phân bố chủ yếu ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam. Tuy nhiên, hiện nay loài cây này đã được nhập về trồng ở một số tỉnh biên giới phía Bắc.
 
Câu Kỷ tử là một trong những loài thuốc quý hiếm, được sử dụng nhiều trong các bài thuốc Đông y

Câu Kỷ tử là một trong những loài thuốc quý hiếm, được sử dụng nhiều trong các bài thuốc Đông y

Thành phần hóa học trong cây câu kỷ tử

Trong quả kỷ tử chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng, có tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Theo các nghiên cứu khoa học, trong 100g quả kỷ tử chứa các thành phần: 3,96mg carotene; 150mg canxi; 3,4 mg sắt; 3mg Vitamin C; 1,7mg axit nicotinic; 0,23mg amon sunfat.

Thu hái và sơ chế câu kỷ tử

Trong dân gian, người ta thường dùng quả của cây kỷ tử để làm thuốc. Loại quả này có thể mang đi phơi hoặc phơi khô để dùng.

Thu hái: Quả của cây kỷ tử thường được thu hoạch vào mùa hạ và mùa thu.

Sơ chế: Sau khi hái thì mang đi rửa sạch, phơi khô hoặc mang đi sấy đến khi quả khô và cứng.

14 Tác dụng của câu kỷ tử đối với sức khỏe

Theo Đông y, quả kỷ tử có các tác dụng như cường thịnh âm đạo, an thần, nhuận phế, trừ phong, bổ gân cốt. Còn theo y học hiện đại, kỷ tử lại có tác dụng hạ đường huyết, tăng cường hệ miễn dịch, ức chế tế bào ung thư, tăng cường tái tạo máu…

Câu kỷ tử giúp tăng cường thị lực

Quả cây kỷ tử rất giàu zeaxanthin, giúp tăng cường thị lực, bảo vệ đôi mắt khỏi bệnh thoái hóa điểm vàng. Bên cạnh đó, thành phần này cũng giúp bảo vệ mắt khỏi các tác động của tia cực tím.

Câu kỷ tử giúp giảm cân

Quả kỷ tử chứa hàm lượng calo rất thấp, lại chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, giúp cho người dùng giảm cảm giác thèm ăn. Vì vậy, sử dụng quả câu lỷ tử thường xuyên sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Câu kỷ tử làm đẹp da

Do quả kỷ tử rất giàu beta-carotene, axit amin, vitamin C nên câu kỷ tử giúp ngừa lão hóa, cải thiện sắc tố da, hỗ trợ trị nám, mang lại cho bạn một làn da khỏe mạnh, hồng hào.
 
Câu kỳ tử có nhiều tác dụng trong làm đẹp

Câu kỳ tử có nhiều tác dụng trong làm đẹp

Câu kỷ tử giúp tóc nhanh dài

Kỷ tử chứa nhiều thành phần vitamin A, giúp tăng cường lưu thông máu trên da đầu, kích thích tóc nhanh mọc. Bên cạnh đó, thành phần vitamin C trong quả kỷ tử cũng góp phần tăng cường hấp thụ chất sắt, ngừa tình trạng gãy tóc cho người dùng.

Hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh nhờ câu kỷ tử

Hợp chất polysacarit có trong quả kỷ tử giúp hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh. Chính vì vậy, không khó hiểu khi kỷ tử là vị thuốc thường được sử dụng trong các bài thuốc dân gian để giúp trị chứng mất ngủ, mệt mỏi, suy nhược thần kinh kéo dài.

Câu kỷ tử giúp kéo dài tuổi thọ

Trong thành phần của cây câu kỷ tử có chất antioxidants và polysaccharides giúp chống lão hóa da, tăng khả năng sản sinh tế bào mới làm giãn quá trình lão hóa.

Câu kỷ tử giúp tăng cường năng lượng và sức khỏe

Là một trong nhức thảo dược giúp cơ thể dẻo dai, tăng sức chịu đựng và bền bỉ. Hơn nữa, câu kỷ tử còn loại bỏ mệt mỏi và tăng tốc độ phục hồi sức khỏe tốt hơn.

Câu kỷ tử giúp ngăn ngừa ung thư

Ít ai biết răng thảo dược này là một cây thuốc có chứa khoáng chất chống lại ung thư cực kỳ hiệu quả. Theo một vài nghiên cứu cho thấy, câu kỷ tử có thể bổ sung dinh dưỡng phòng chống ung thư gan và loại bỏ độc tố tốt cho cho cơ thể.

Câu kỷ tử hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Nếu các bạn hay đọc tài liệu của Trung Quốc có thể thấy câu kỷ tử hay được sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh tiểu đường. Vì chất polysaccharides giúp bình ổn lượng máu và chất betaine cũng ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ.
 
quả câu kỳ tử tươi

Quả câu kỳ tử tươi

Câu kỷ tử tăng sinh lý nam nữ

Một trong những tác dụng hỗ trợ cho đời sống vợ chồng tốt nhất hay được sử dụng trong Đông Y bởi câu kỷ từ gia tăng hàm lượng testosterone trong máu cho nên sẽ tăng sự ham muốn của nam và nữ.

Câu kỷ tử giảm đau đầu và chóng mặt

Theo các bài thuốc Đông Y, câu kỷ tử là một loại thảo dược có khả nặng phục hồi chức năng âm dương của thận cho nên sẽ hỗ trợ cải thiện tình trạng đau đầu và chóng mặt một cách hiệu quả.

Câu kỷ tử chữa bệnh mất ngủ, giúp ngủ ngon hơn

Đã có khá nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng loại thảo dược này chữa được bệnh mất ngủ và cải thiện giấc ngủ một cách ngon lành. Có một vài người mắc chứng mất ngủ và sử dụng thảo dược câu kỷ từ đã có một giấc ngủ sâu, đặc biệt là người lớn tuổi.

Câu kỷ tử cải thiện hệ thống miễn nhiễm

Cũng ít người biết răng câu kỷ tử vừa là một thảo dược trong Đông Y nhưng lại hỗ trợ cải thiện hệ thống miễn dịch trong cở thể. Thành phần polysaccharides làm tăng các tế bào miễn dịch làm cho hệ miễn nhiễm mạnh hơn.

Câu kỷ tử hỗ trợ điểu trị bệnh ho khan

Trong bài thuốc Đông Y sử dụng cây thảo dược Cây Kỷ tử kết hợp thêm một số thành phần khác sẽ giúp chữa trị bệnh ho khan một cách hiệu quả.

Những lưu ý khi sử dụng câu kỷ tử

Kỷ tử là một loại dược liệu được dùng nhiều trong Đông y. Tuy nhiên, khi sử dụng vị thuốc này, người dùng nên có những lưu ý sau:

Kỷ tử mặc dù có nhiều lợi ích tốt nhưng không phải ai cũng có thể dùng vị thuốc này. Theo Đông y, những người sau không nên dùng câu kỷ tử: Những người đang bị cảm sốt; Bệnh nhân tiểu đường; Phụ nữ đang mang thai không nên dùng kỷ tử vì nó có thể gây sảy thai; Kỷ tử không dùng cho mẹ sau sinh, vì nó có thể làm giảm khả năng bài tiết sữa, giảm chất lượng sữa mẹ.

Kỷ tử là vị thuốc được sử dụng rất phổ biến, vì vậy, bên cạnh việc lưu ý về đối tượng sử dụng, người dùng cũng nên lưu ý một số vấn đề sau: Không lạm dụng kỷ tử, vì điều này sẽ dễ gây ra các tác dụng phụ như chóng mặt, đầy hơi; Với trẻ em, chỉ nên dùng tối đa 5 hạt kỷ tử mỗi ngày.

Có thể nói, câu kỷ tử là một loại dược liệu quý, có nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, người dùng cần tìm hiểu kỹ lưỡng về vị thuốc này để phát huy công dụng của nó cũng như tránh gây ra các tác dụng không như mong muốn.
Yên Thư

Có thể bạn quan tâm

Thuốc Đông y: Bài thuốc dân gian chữa viêm xoang bằng lá lốt tại nhà

Thuốc Đông y: Bài thuốc dân gian chữa viêm xoang bằng lá lốt tại nhà

Từ xưa người dân có rất nhiều mẹo chữa viêm xoang, trong đó phải kể đến cách chữa viêm xoang bằng lá lốt cực đơn giản mà lại mang lại hiệu quả nhanh bất ngờ ...
02/07/2020 06:33
Cây an xoa - thảo dược quý trong các bài thuốc Đông y

Cây an xoa - thảo dược quý trong các bài thuốc Đông y

Cây an xoa là loại dược liệu đặc biệt chữa trị bệnh hiệu quả được nhiều cuốn sách về Đông y ghi nhận như: Từ điển Cây thuốc Việt, Dược học cổ truyền, Tự chữa bệnh bằng dược thảo,. ...
17/06/2020 07:19
Thuốc Đông y: 10 bài thuốc hỗ trợ trị bệnh hiệu quả từ lá trầu không

Thuốc Đông y: 10 bài thuốc hỗ trợ trị bệnh hiệu quả từ lá trầu không

Với thành phần dược tính vượt trội, lá trầu đã và đang được đưa vào bào chế các bài thuốc dân gian chữa bệnh hữu ích cho con người ...
22/05/2020 04:31

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02