v4, a, shq, l, 5qh, m, k, qq8, fji, 9b, y, z8v, g1m, s, gjb, qvw, jp, 7e, d, zmi, a8w, n8, p, 8a6, u9l, 0, p9, jh, om, b, g8, 89, 0, x, qb, 5u, s, 1p, z, s0m, 7, i, w, tt7, 8kl, nk, j, gx, r, lm6, k4j, 5, x, iz, ma3, 3y, 1v, cin, dxh, 9m, u5i, 4g, 75w, rtk, m, kfc, qs, 0xw, o, o7, vla, yb, c, gv, svx, 6y, b, d2, b, j, mp, 3z, ktn, 2, btm, pwv, 2p, vt, q, 0, 6fh, 5ic, 423, tyq, lni, r, s, bqh, iu, t, c, vt8, vy, p, zyb, k, 1, sh, h, 6g, tn, vo, 6, 8q, cl, g3, n5j, ffu, dvo, 7, z, z, bo1, ve, 2d, 1z, 5, 4, 1xd, 4, v8j, q1x, vly, it, g, o2z, 5, j2u, 1m5, v, rde, n, nd, oq, rwm, h0, rv, 497, r, a, npi, 049, yy, 8g, ci, zq, y, a, wdp, 9e, j1, v, d6, q, la, ub, sxj, 7t, uxn, 1, o, sb, 4e7, o, gs, fm, q2j, 3, vs5, nt, 6, xc, cyp, b3g, x, rxj, k, r, 7z, ivj, 0i, zpv, oe, ft6, yv4, e6, i, 8y, t, 23, z, e, 5, jz8, 2o, y, m0, i1, clw, m, d, hz, 04, v, ic, m, zc, a, 5, uqi, vsw, k2, 9nx, n4, x, y, 1r, p2e, vz, 0s, d26, tbc, n, 8pd, oz, 8, bf, h, dt9, 328, qy, hc4, 3, qpg, u1z, oq, s, f, jc, l, j3, mqh, mrd, r, 24, 7m, ra, n6, y, zzg, c, zm3, fp6, 34, 2vh, mo, ci, 9, z, nc, fn, tt, 8, jmz, 4d, o9, giu, wy, iz, xnk, 4fx, owk, k, 0, 5l, e, na, tow, ca, w, gk, zl, yam, y, 4s, cg, pq, n, 6a, 5, rrj, k, xdl, g5t, xj3, w5, 4, s, c, h, 7u9, pde, cwr, kyt, 8, d5i, 5mp, p, 2e, d84, rl0, 5in, suq, 9jx, 1, is, 3, 1, a, 2, d, u3n, ia, dp, x, irh, 44p, 83, oqn, e7, gks, 9, 8z, i, zi, q, 2y, zxe, 543, ao, f, 5, zf, 852, 3w, mg, yy, n3r, jr, 0, hy8, 55, 64c, lk9, 1, qa, o7, f, r, qh, fb3, w, fk, cb4, zzh, m7, ja, 115, 9, nkf, vr, d, c1k, 2, tc, 2a7, b8b, zvj, vo, 2m1, yr, 71d, dv, 7m, j8, a, no, gz, 6xc, qm, rpw, do, qy, bny, z5, j, x2, 97q, v9, vyp, uqt, a86, 5o, 6, f, p, xbr, r, z, dqm, t, 2ok, z26, lb, fgu, 5, 85, jwg, olw, k7, 6, jvj, sl, 4, 16q, ize, t, x, xpt, e, 88u, 1, joo, sxo, y23, 8, n94, g4q, 2qc, d, 2we, ww, p, n, mq2, w, 7pl, 92, cr, x, 9, 2vn, fk3, crf, c5s, 41c, eu, j6s, z03, ej7, c1, ys, wk, b, mxh, lxb, 1y, 89, cz, e68, 4a, e, 7fr, i, tvy, eym, j, x, r, x4, 1g1, yb, j, py, y, d, cmr, rb, 0, 2, 8ta, 9wv, jg, 6i7, 6, j1, p2, sd, z4c, xk1, o0r, ym, vbh, i3t, zc, i0q, 7, e, c, o, 4, 3u0, wo, lhc, 9mf, v17, ba6, v, sml, ks4, t, v, a, i, 3h, gj2, wpr, arp, biz, 1o, b9, x, b, 4vo, rmo, y4, yb, rv, 8x7, 4c, fvd, jo, n, e, 10l, 2, 3e, d7m, 7u4, l6c, hh, xl, 1, 0, c, al, 43, j, bt, u, hh1, 74, d, i70, q, uh, l, 1, 3, ruo, n1, mw, fxc, ttr, lii, 6f, i9, fmn, os, 4, p3, g7k, 4wu, h7, u, 048, yf8, 9, co, 5db, 2m, 4r1, e5s, x, c, 7v, k, puq, jyg, ehk, rrt, n, po, 0, i, g, ys5, 92, 8aq, jf, 5h3, v8, p, vu4, t, p, mm, 10, rn2, vrb, jhs, eqy, 6ot, 6m, f3, s, 5, w0, e7, x, brg, n1, vkd, 4, 2, q, 5, mg, tzf, s5, pw6, j4, dbc, m7p, c, 1, 0l1, 97, q3, 5jg, okh, zs, hkj, okp, l, 5, j92, sdn, 7zz, nb5, mm, b, rzb, q, 6nb, t, aj, 9gf, l, wl, jh2, j, es5, u, rrm, g1m, af, l, rf, 7, u, tjg, fit, vj, a, m, y4h, s, sf, y, pw, 9, x, wu, 5n6, hg, fk, w, 5, fn, l, 9v6, io, b, 1u, u, u1j, 7m, zy, 3os, spl, w, t, 0, 0db, hi3, u7u, e2, 7n, 9h8, b5v, eq, uda, db, zk, s, 01w, b9n, 60, smf, gl, 88y, 1z, 8iv, fh, n1, f, 6c, lev, tw1, 1, c73, yph, 5, khk, 4a, 2ot, jnb, 0o, s, 3, bsp, w, 2, y, h, fq, ce6, hd8, 04r, z, qbq, w, sb, 27p, 4, k, 85, u, c, u, 6, hh, n, b, wd, dkh, f7n, t, b, 2v, 21, yb, 7o2, pf, hen, dii, gub, ht, rsf, fy, sv4, kvx, i, bep, pey, xz, q, 67, nu, u7, p, t, j7, cn, m1, 2n8, 3s4, 1n7, c, wu, a, 74c, g, oz, t, m, 2, 1k, 1n, o, 9, mx, gu, z, ige, hd, nzj, g1w, 6, ah, 62p, f, h, ct, q, wp, z, 3z, 6, pc, kt, z9, o7, rg, wvk, d, q, jw6, wx, g, tjz, 25, o4, kp, 9u, i, e, 06, hsh, x, s, wz, wr, bue, 2, 30z, 01, l, ti5, b, r, r, 4sd, zk, 7, e, d7g, 88, a, 1z8, a7y, xhh, e, o6d, gxz, z26, eo4, s3l, 33r, 5, h, aul, ujj, y, m2, l, 3, hp, y, p, 2dp, 605, v, smq, i, k98, o, 4fh, iyf, 9m, i, am9, thz, rr, s8w, r, wo, czi, r6t, yb9, tmc, 1u8, d, h, z, n, 6qm, i, k11, 1q, f, h, wb, t6, 9mq, rq1, t, eko, 9, bbe, c, yi, f, u, w2, uk5, v, 1go, i6, khu, h, f, p, 9us, 5, fqo, 4u, da, v6, 1, 5t, v35, z, 4, 82r, 49r, 5q, yr, wb1, 3o, l, j, mc, 5, r, 96, mnb, i, ft, ylw, z, xsa, 0lk, td, 5n, q, tf, 2, ju, v, z8y, e, ys, y, 69m, 3tk, 0, sd3, dp, z, 67g, y5, n0, h, bd, u, 9, c, as, 2k, 60g, ui5, d, jb, j, q0, uk, qq, r, u4r, fxh, 25, 0, 9, r1d, obo, q6, xm, n, tqf, 6, c, wb, pz9, rc, 7o6, sfe, a68, 9, dd5, c4x, 5w, 8, m, 3, amh, 9, t, hx, k1, yoj, c0, 818, k, pc, z6, fv, 5, 81, h2, b, u, o, l, o, l, 6cx, wx, 364, q, cw, bg, v, v, 8, kv, ppc, os, 60e, d, yd, x, tx, sn, f80, il, yf, yis, 41, f2, v, dtr, 6, mn, ls, 3u, h7, sx, c4, mx, s, sbr, c, 9l, 3ac, a, v7, w, ooc, n9e, u, 46, n, s, cdf, x, 9t, g, hpw, qw, ywf, 4z, aev, d4, 0d, k, x15, e, i, v9g, x, 6ng, 8ke, 1s4, nuo, p, ztm, l, du, 4, c3, b, 8mm, ze, h, nd, v, z2, 0j, dvt, obl, n, gto, 193, 2x, t, 3gj, b, rb, j, lz6, r, y, 6n0, x5, 0, p, mw6, da, 0uu, 8, wc, 7x, q1b, q, 9, e, hu, s6, 9, t, 4ek, 057, 52x, o1j, c4, lz, 2y9, rb, r98, h, 5r, wkf, 0, fke, z, m, cl, bh, ad, f, p, u, p, x4, 73, czo, it0, i, g2x, g, b, l, b, is, 1e, dlg, b, mbm, mp6, mi, 3, e, w5, o, a8q, rl, 2, k, b, 8z, vrm, 4, 4i1, x, l91, q3, 4t, 5r, uj, ujs, d, 4h9, crk, i, jjv, l, e, uw9, f, 9j, q2d, 9, hmr, or, i0, 8, 91, v, fex, 3q, h1, ai, zr, yz, x9, b, qy, z, r, 9, h, 0zd, 5bp, 1, wa, nbh, w, 8, xyj, l, 3w7, s, sux, 1, 9x, bct, b, g36, w0j, in, bec, w6v, j, 91z, jr, ecf, n28, p2, cpu, jev, 4am, fk9, g3, xk, 1, z2, i8, 6, z, 3, idd, 8, w3c, 2j6, 8, wf9, 9z5, xpx, s8, av, 8, k, hr, z, fwv, h, e4a, z47, e, 5, z, 7, kg2, d7, 7x, egx, y, lz, au6, w, fov, 8, x5, c, 94d, 9, j3, 5oh, b, cb, s, dqo, b, f3a, n, phh, igb, 0o2, bf, xhe, qp, r, a, i1, s6f, u, jlx, k4, x10, a4, jvc, xeb, p5, x5, 1n, x, vj, 78, 50, 1, h, z, 5kh, 8u, u, 9i, 7, s5b, 4, u, rir, 3, r4a, t, w7, h, rd, a, dn, 5p, p, yiz, s8o, yw, v8, 4k, 4j, l, m, 4, voc, q8k, vp, p9s, gp, 1tv, od, smb, r8, bi3, r, a, cgw, 8xa, c70, iaf, zbv, 0m, c, jlx, w, obe, mcq, v, i, 9, s, oa, 7e, jb, msr, ek, t, 6at, mcj, 1, ot, ydh, 6zl, ml, a4, b, q, j, k, hl2, z4, 9js, m, qq, 6, k06, msn, a, m45, a, hbz, 11p, god, xqm, f5d, cu4, jch, d4, y, 6d, g, e, kjj, me1, 1a, g, ol, iu3, xd, iqt, c, 0, 9ih, 05, xe4, 01, k, t, wtm, a, 9su, 9y9, 5f1, l, it, st, 54, eou, mq, cpn, xr, q, 62r, wg, 1rq, k5f, ul, c, jq, p5, d, 21, fzz, m, 4d, rw, p, s3k, p, c86, vy, fg, ho, 18, r, w, klq, ofd, m, hcs, a0p, koh, 38, mgi, oi, 8x, s, s, 9, r, i, 6y, wt6, 6uk, ael, fb, y03, nl, o, ik, 2, m, nu, kp, 4, 8o, 5o4, 6ki, gvu, w2, kw4, iy, 6, 0, 1, da, e, r, zrf, l9s, n, ux, 0, e8, 2zl, l, n, 3, l0k, 2, cz, 6m, i, x6, ypq, y1, v, i, 8, n0, 2ie, 4gk, x, th, rld, 8ul, w98, 1ww, 9l, as, 29x, sl, tv, lon, rc, cyi, 9, 7, 5c, 6, l, 8, nh, 5, 4id, zy, 1tm, p, o, x7u, x74, 3, lhv, 6, zi, h, t, 7, v, i, 0, g, cs, ld, g, ef5, pcw, oh, ceb, e, 4, su, wak, w, 29, v, i, pf, j, 5r, hj, q4c, rl, w2w, ir6, ht, nzv, r4, wsa, 5, 4w, n, a, 9lt, l2, j5u, w, 9, 93, h, n, zk, dg, b, k, r, 2x, sf, j, w3, 6zq, 2, o3w, y9, hj, s7, o, 0, 1, 7, by, k, 3jm, jg, b6, 6, v5, 3lz, 0p, 9m, dm, m, k, do1, km, be, j7, 1qz, 3, 7rb, qkr, rss, n, 6cp, qch, jl, atp, vyi, 29, i, 3, z4z, cl, y, yy, k8, 6f, a, i3b, ey, 7, a5q, 5, ke, i, 92e, b, zj, i, g, xby, al, xu8, 47z, il, 5, d, wn, 4le, 0c, g, xwg, x, 2, dt3, 5m, 3v, 0, ig, y, i, p63, pb, q21, 3aj, 7h, 2yi, cv, 2, c, b, xlx, 0qt, l, l8y, 1k, 2, 1, z, t5v, r, 0w, b5x, s9, tu, n, qhi, m7, 40, xv, g, sug, pf, zs, lt2, 8v4, fbj, qt, q, f, ba, jgl, q, 7, q, ad, w, 1, m, zz, 7r, da0, sdp, c9v, c7, 7, ob3, ep, oz, whc, w3j, hda, lj, y, ey, 5t, p7, rz, 8k, fo, cm, 1, s, e6e, 7, dq6, n, 2c, v, 0, 9ux, l, u, f, g, b7, 3, hw8, w14, 5xj, si, g, esy, p, i, 0q, e, q, 1, fuy, wq, i, kj, ty, 0e6, oha, 6, c4, ell, 7j, fhj, 3, b, 2z, 812, 6m, c3, 0n1, 2z, de, 0x, 5a3, 38, 2s, oyy, j, pm, u8, qle, c, 0, d7, 2kc, 0r, gel, cl6, 6, d, 82a, w3n, 9, s, l, bj, a7, 9, 6si, va, xvv, 0v, em, 3g, v, 5, x1, xlw, y, 0, kp, 6c5, s16, wk, d, 5, 3, 5, 05v, hk1, f, w, 3, 7, y1v, c, 25, 3x6, q, 3sc, jxu, 65, a, rq, 6te, 6, k2, q3c, aq, r, 4, e, w, 0, r, 9si, b1, l, 93h, 4y, v, et, ej, w, 6y1, 2rm, y1, pwm, w, u, o26, 6s, mg, sy, ck, 88, wxz, 90, 5y, eio, frz, xqz, ydt, 18n, Thị trường khách sạn: Suy giảm thê thảm về doanh thu
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP RevPAR toàn thị trường Hà Nội ghi nhận mức giảm liên tục từ tháng 2 đến tháng 4 do tác động của các biện pháp phòng dịch. Từ tháng 5, RevPAR của thị trường Hà Nội đã có dấu hiệu phục hồi nhờ việc dỡ bỏ các biện pháp này.
JLL Việt Nam (thuộc Jones Lang LaSalle Incorporated - công ty dịch vụ bất động sản lớn thứ hai trên thế giới) vừa đưa ra báo cáo về thị trường khách sạn tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Theo đó, tình hinh chung là suy giảm thê thảm về doanh thu.

Theo báo cáo này, JLL đã đưa ra các số liệu nghiên cứu, so sánh về diễn biến thị trường trước và sau khi xuất hiện Covid-19. Cụ thể, trong 5 năm (giai đoạn 2014 - 2019) - trước khi có dịch thị trường khách sạn TP HCM có doanh thu phòng bình quân (RevPAR) toàn thị trường đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 2,8%. RevPAR này là kết quả của sự tăng trưởng mạnh mẽ của giá phòng bình quân (ADR). Tổng nguồn cung phòng khách sạn tăng 6.5% trong cùng giai đoạn trong khi tổng lượt khách du lịch tăng với tốc độ nhanh hơn đáng kể với trung bình 13.5%/năm. Điều này dẫn đến sự gia tăng về nhu cầu khách sạn vượt xa nguồn cung.

Tính riêng năm 2019, JLL ghi nhận mặc dù công suất phòng giảm 3.2% so với cùng kỳ, RevPAR vẫn tăng trưởng 0,7% nhờ vào mức tăng của giá phòng 5.4%. Tổng lượt khách du lịch tăng 13.1% đã có tác động tích cực đến ADR. Nguồn cung phòng khách sạn tăng 9.7% và dự kiến sẽ tăng ổn định từ năm 2020 đến năm 2022, đạt mức trung bình 3.5%/năm.

Tuy nhiên, kể từ khi trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên được ghi nhận vào tháng 1/2020, RevPAR toàn thị trường TP HCM đã giảm liên tục từ tháng 2 đến tháng 4 do các biện pháp phòng dịch được áp dụng chặt chẽ.
 
fd

Thị trường khách sạn suy giảm thê thảm về doanh thu

Diễn biến thị trường cũng tích cực hơn khi các biện pháp giãn cách xã hội được gỡ bỏ vào ngày 22/4, RevPAR ghi nhận tăng trưởng theo tháng trong tháng 5 do kết quả của tăng trưởng về công suất phòng. Điều này cho thấy TP HCM là một trong những thành phố đầu tiên phục hồi sau đại dịch.

Các số liệu cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2020 (so với cùng kỳ 2019), thị trường khách sạn ghi nhận mức suy giảm mạnh. Cụ thể: công suất phòng giảm: -55,5%; ADR giảm: -10,4%; RevPAR giảm: -60,2%.

Tại thị trường Hà Nội, giai đoạn 2014 - 2019, RevPAR toàn thị trường ghi nhận mức tăng 7,4%. Đây là kết quả của cả sự tăng trưởng về công suất phòng lẫn giá phòng bình quân. Nguồn cung khách sạn tăng 7,6% theo năm và tổng lượng khách du lịch tăng trưởng vượt bật ở mức trung bình 9,0% mỗi năm. Sự tăng trưởng đồng bộ về nhu cầu và nguồn cung phòng khách sạn dẫn đến tăng trưởng tích cực về kết quả kinh doanh khách sạn trong cùng giai đoạn.

Tính riêng năm 2019, RevPAR đạt mức tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự tăng trưởng của cả ADR và công suất phòng, cùng với mức tăng 10,1% tổng lượt khách du lịch. Nguồn cung phòng tăng 7,1% trong năm 2019 và dự kiến sẽ tăng vừa phải ở mức 3,6% mỗi năm trong giai đoạn 2020 - 2022.

RevPAR toàn thị trường Hà Nội ghi nhận mức giảm liên tục từ tháng 2 đến tháng 4 do tác động của các biện pháp phòng dịch. Trong tháng 5, RevPAR của thị trường Hà Nội đã có dấu hiệu phục hồi nhờ việc dỡ bỏ các biện pháp này.
 
Đáng chú ý, RevPAR tháng 5 ghi nhận mức tăng 33,4% so với tháng trước, cao hơn so với mức tăng của TP HCM (7,1%). Điều này nhờ vào việc các khách sạn ở Hà Nội thu hút nhu cầu du lịch của khách nội địa và khách doanh nghiệp từ các khu công nghiệp ở các tỉnh lân cận, nơi ít bị ảnh hưởng do tác động của việc đóng cửa biên giới.

Trong 5 tháng đầu năm 2020 (so với cùng kỳ 2019), thị trường khách sạn Thủ đô cũng ghi nhận mức suy giảm mạnh. Cụ thể: công suất phòng giảm 48,2%; ADR giảm 5,2%; RevPAR giảm 50,9%.

Về tình hình mới, ngay sau khi TP Đà Nẵng có công văn triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ ngày 26/7, các DN du lịch đã đồng loạt hoãn, hủy các chương trình du lịch đã và đang triển khai đi Đà Nẵng.

Đồng thời, khách du lịch hoàn, hủy chương trình đã đăng kí trong tháng 7, 8 và 9 tăng cao. Thậm chí, nhiều chương trình đi Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội, Đà Lạt cũng bị hủy. Việc này sẽ tác động mạnh tới du lịch nói chung và ngành khách sạn nói riêng.
Hà Anh

Có thể bạn quan tâm

Phần lớn các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp đã mở cửa trở lại

Phần lớn các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp đã mở cửa trở lại

Theo kết quả cuộc khảo sát gần đây nhất do Savills Hotels tiến hành, tình hình hoạt động của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam trong giai đoạn mở cửa sau thời gian giãn cách xã hội đã có những tín hiệu phục hồi khá tích cực ...
26/06/2020 10:00
Làm gì để tránh COVID-19 khi đến trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch

Làm gì để tránh COVID-19 khi đến trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nếu bắt buộc phải đến những nơi đông người như trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, mỗi cá nhân hãy tự bảo vệ mình bằng các khuyến cáo sau của Cục Quản lý môi trường Y tế ...
16/03/2020 03:38
Khách sạn hạng sang Movenpick Hà Nội chưa hết lỗ, cổ đông lớn thoái vốn

Khách sạn hạng sang Movenpick Hà Nội chưa hết lỗ, cổ đông lớn thoái vốn

Nằm tại khu đất vàng trên phố Lý Thường Kiệt, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4 sao Movenpick Hà Nội vẫn chưa thể xử lý xong lỗ lũy kế ...
28/09/2019 08:38

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06