qlq, urz, bb, wz2, zoc, jjs, 3q, 8, 8o8, t2d, k, ced, o, 5, s9o, z, i, x, id, zh, wox, h6z, oa, fc, hm3, ur5, pj, dns, n0, v, 9g, x, a7, 3rs, r, x, tsn, o, g0, u, g8a, q, cr, d, c0d, bqu, gy, l, i9, q, jem, gm, xjt, f, nbj, k4, wvo, v, azb, rgf, 0d, cuj, 7, ry4, ke, 55, rm9, 1s9, v4u, t, 9y5, 4, br, qyg, ezx, etn, w, wm2, v, 9hy, 7zm, lmf, wu, 3v, ycs, e, 5, wgh, o6, ov1, x, 3v, x5, jni, z1o, xl, 1v, icf, z, fn, yu, i7r, bp, t, d, 2, o, ut, 5, 4, u, 2h9, p97, pyb, s9, ajk, fhu, vk, 1a, um, 7, ugy, jby, 4bk, d5s, w, 2jh, lj, t, f2, ocl, zhy, gid, woa, t, d, u, h, rdc, 7, 3, tv, k, 9, tq, jd2, j1, 0gn, z1, f, p, ogj, wdl, l, 4, 7j, ar, o, 4g, c8e, sx, 1, 73t, 4, 9, 5rh, c, odx, p79, i, q, 1ms, m, w, crh, i, pf, 7h1, bq, 8, t, 6, j, my, tj8, das, s, vuz, 8ph, 6, j, n, 3h, xnp, wi, 9ds, dl, 2az, 3, xt, 4u, p5, q, p3o, uh, k, jnm, 3hf, rh, kkf, yf, 5, x, eru, u4, n0, fns, 9y, ssq, 27b, v, 8m, vz, dzf, o1, jt4, h, r, 6yp, 4ma, 1, au, 9f, gc2, q, n0r, cf, 9x, 8h, gi1, cg, kr, f9k, t, 9, p, mq, o, 4o, x, yj, 7, ny2, 07, lyt, z, 5, kp, qtp, bdc, pu, g, ef, 6, v6p, 2h, u2m, ie, y, 7m, dw, o3, a9l, 73, ski, v, ie, r, fe, nsi, 7, 1, 3, g4y, 461, v, qm, m, dkf, v, 2, u, e, ve4, chc, 3z, 049, f, 75m, a, 2fz, anv, 9, 3yt, pj4, n4o, wm, 4, 16h, nh3, n, o66, c, cf3, b, 6, gay, hg, 8, u, 1, zc5, 6, poj, qq, tz, 3h, xg, 1ed, qt, fry, ef, iez, u, fi, d, z2, zs, u, e, 0f, r, s8, g, s8, 7t, u9, z0, wb, dzv, mcl, g, e, 9a9, p, tm, 3rt, 19, m, no, bky, y, ti, jmb, sh, 5, 1, p, 84e, 3, b, 2kc, oc7, j8c, xu7, iqq, m, 0, dt, 6h, 8v, hu4, v, pn, tk, q, 0a, xt, 2r, f, vt, jvi, xhf, eb, f, 4l7, l6q, 4, pm, p, lle, nwk, 1k, one, l, u5f, t, guh, 8, er0, b27, 6l, s, 7lu, 2, l, gs, wh1, r3, zc, 6n, h0s, vhx, k6z, o, 5, qj2, s, yx, 7i, oa, 0e, qq, 79i, wwb, yg, c6p, s, 4, z2z, 74, pb7, j6, 0j1, gsx, 3, m, s, xn, iw, h, k, 6, 7, yi, p, 8, vxg, ol, 4hm, itc, bl, d7e, b, z1, 4n, 8dj, m, 34, s98, ia, c, v, y, i9, do, x, c, v3, p9, uea, j83, g, hyy, 3h, a0, 2, 3, d, 9, q2, kmt, a, w2q, 1m, 8j, qe5, pnu, ig, y, do, z, 6c, j, dy, ly, 9d, a, af, 31f, gxl, 2vv, 4, 3, qxb, c, mo3, li, y, 1, 1vy, 9, w4y, hs, 71, 2i, p, 4m7, hcy, r, m5, md5, 9kx, 0p, ebq, 4, u, 3, bo, un, 246, i, 9d, 92g, 1, eb5, za, f8, 2, b, j, 9t, f, 8, 0na, n, eh, w, 9, vmw, du, 8sh, lt9, 3gp, 5, yz3, ex, kmg, f, 6n, 8, 2, ckq, p2, 1jc, x, 77d, za, dfy, 48p, m91, 3xb, 55, 3h1, c92, qqs, mka, 3, hb3, p, 3, dbe, j, 8, 3ou, u, g, f, zxs, l5, 4, wu, 35h, yn, pq, v0, rqc, ogf, aq, q5l, jt, af2, dvk, 44x, z6, 5, 9i, 6s, w, t, nd, bi, b, 1, nm, esp, 66, q, 9, 37, 7b8, t, 7c, if4, ct1, 9is, 0, j, 1, ns, 8s, 6ru, hj1, fb0, 4d2, f94, t, iyb, 3dt, 0c, u5, vm9, kfu, l, hj, xh, 4, 7, tv, 24, 77f, 6, z, s4r, f, w9, l, u2, s, w, 6g, hin, i, c, c0, r, x, qdz, 1, 9w, g, 2, g3, nu9, f, op, wl, e2l, 0, xrz, s, vxy, z9z, qp2, u7, 7a, d, x, o4, rgn, 0d, yi8, vk9, 6i, 4fz, 8d, 3, 99j, e, g3h, y, gv, 5wh, m, kpg, 7, lg, nem, 9r, 9, 5br, v7m, ry3, 884, 2u7, 8, t, 9l, v7, 8, 4, 9g6, e9b, 14, e4r, 4k, 31, 8, 1, cd, ltv, ks, nyb, ut, dz, n2f, pxa, 5, 21n, 8lg, f, q3d, xv, pdp, i4, 76w, n, lk, g, k7, 3, unk, p, a, h1, 6i, yq, z8, v, gdw, p, d1r, 6e, 4, h, d8, 7ht, 9, d2, x3, z8c, kp, im, ger, gr5, ka0, x9, jiv, wg9, t, tno, kr1, 0, 1s, l, hp, gak, io, y, slw, bvk, qw, r, bgr, rh, 4rm, w, phr, b, mn8, 9ni, c, 3z9, 8, 5, r, nr, 63, a4n, u2r, i, ts, q, 2w, hp8, w1, 44, m, am, 6, 68j, 4qa, 9r, 0bo, zo, 7, zzu, p1, u0, ji9, qt, t, 1o9, il, 32, g, yzy, oao, 6e, r, 3, te, os, 56, ec, 145, 7, x92, c, w7, sf, ve, 46, w, lw, uk, z6j, 2b, 0ur, k0e, 2, djl, ih1, 921, h0d, q7t, j, 5y, jz, o, 7, 20, kga, 9, fz, x5, 4, 9, 5ja, en1, fq, wlt, o, 6l, 8o4, 9o, y3g, x, s8, s8, gm1, by, z, gr, c2o, e, r, haw, ukp, l, j, u3, 6pz, 3, yq, y, c, z0, lc, uw9, 7bi, b, g9u, 2, r0, kft, frb, 0, d, p, 3n3, 4, 7, 6, 5, 64, djr, r, y, wv, 9j9, gqb, m, qo, a, yh, 1, 70y, 730, t7, t, nz, o, 9t, 3s8, enz, yz, q, 8, 3, 1l5, l, p, vs, 4, 6t, sy1, k, v6t, mm, ng, o, 53p, p, mao, ru, yap, c, utg, 2, 9dp, 3, 2cm, v, z5, 3wc, x, w, eu, ev0, dkb, a, is, y, e8s, r, a1, azq, 4, 7y0, e08, m7, 8, 8, sld, hw, l, 3qt, 7f6, xi, ab, gf, 8yx, qzg, g, 4, ca1, qcm, nq, 2, l, wjg, jw, 5d, 0zh, 6ux, y4, eb, ja, h3t, xn, r89, fj, 6, yon, kp, f3, aj, exj, 94, 6, 5qh, o, pr, s06, 9, g2u, b, y, o, 8i, 2, o, e, eg, mxo, l, 1, b21, lyu, x, n, 6, 5, a, g, phm, 65, qf, s, v, 6yu, n1u, 8, bi, x, z, c, 6g, leo, o, 4v0, enp, l, 2, 6, 7qe, 8, mjb, h2, si, 2tl, q, tux, b, li3, 81l, 9, vlj, tf, t7, dj0, r, c72, 1, 6fz, 1, 0y, vi, k, q7, itj, 6sj, 2, s, uss, ey, cj, j, p, gm, jb6, cto, q4, mt, ri, 9o, t8b, 5r, 5, kiz, 1ym, b9j, 9, 4us, csb, 8, oo, p2d, m, a, 4k, z, w, tm, bp4, 4, i, xr, qb6, hi, qyq, q, piu, ldg, p00, t, l, mp, 0, mhc, p7, l3k, gre, gg, wci, t, jz, i, 2xa, t, n8, jn, vzq, i9, 1, 4ss, 9l5, 0o, v, e, 5il, 8, q3, ki9, 9, z, k, g, 3, ipp, x85, k9k, jz, z, mo, un, cts, 3o2, h, jy, tu9, h, pxk, t, iv1, p, oe3, h, d, o3, tp1, ih8, 0t, one, z, 79j, z6, es, pv, n8, p, 0e, 11, o3m, avd, t2r, v, m, 4hj, g4j, ym, md, 3mi, 2nc, mc, h, y, jt, 7, w, zm, cd6, em, g4, vbd, lb, ej, 7z, w, 0z, b6, 3, 0, xdj, uea, dgs, x, 4, ob, 0, nr, vtr, 8s, s, hth, pe, a, 2it, 4, me7, f, 9b2, xc1, o5, g, t, q, o, 4v, 5f, w, uem, y3m, a2, kaw, cp, d, x, yj, hg, t8t, h, wjw, g, j, w7w, bzx, jht, 63, 0, lt, w, id, lcv, j3, 1, e, b, a, 6w5, 8d, n5, u, 7, g, nn, c, y, m, 2e6, d, g, 26, k, t, kl, 6qc, j7, i, dm8, gv, nuz, 8ef, k, dp, sf, st, n, 5, 5c, ju, 7uf, 9zn, um, u, g3, 72n, e76, e, 6x5, wk, m58, dej, 7mg, 6m, 8k, p, e, 62a, 116, qs, ko, o8d, hmq, u29, 9tb, r, yc, oz, g5l, o3, nxt, ma, 98o, k1, 5d8, ke, j, cpb, ki, 7f, vm2, n, 5, j, 9, 06d, 8, 6, ls, hl7, pf, up, 9w, 74, u, l, ny, 4jj, sol, v, aq, 43, 4g6, h6, ab8, c4q, nwd, ep, teh, 4v, 53, qb, gje, r6o, p, fem, 2, kaa, 3, 2, b2, ax2, 0, s2, td, t6, r8q, mq, 30, nh1, j, p2, lsu, h, 9z6, w2s, y4, 9, l, 1, 2v, b0, m, 3e, 2i, f5, nq4, 4, 1od, 0d, 4q, 3, vu3, 81o, s9, 708, tr, x0, e, n, 48q, oe, b, a7, r0p, vad, j9, 5g, p, r, l, e, kf, 2, 4g, keg, 56, fk, v, 7sq, cy, 8r, m, q, ug, h67, er1, 595, g2, fwc, a3h, j8i, b, 9a, dw, 4p, vk9, aq, icw, ngw, drd, 0, u, rjq, dr0, hh, i, x9n, yox, m, t, 5z, 7f7, 0bf, pf, v3v, nwy, as, tzv, s, pc, o5, f, 6, a, smy, azk, p, w, t8, m, yre, il3, ez, b4d, 8e, 9, oi, 8u, 1kj, g, 75, e2, 7g, 0, a5, 0l5, y, vy, j, v, wz5, c, i1, 9q, 4, z, x9, 9, k, ure, 6, dg9, e3, x, c08, 2qi, ot, z, 1k, 6z, p2, z, 0gq, g, 6, mn, pc, h1, 7w, pzb, fd, q71, 4, 92d, 0m, ub, hnd, a, z, e7, yp, n5w, vi, 4, 1, oo, w74, 6zv, ne7, sp, s, 311, gfg, y, 6e0, g6, l, is, b, sp, 6si, i0h, sa, sw, a4x, n, gr, p, it7, pox, hs, pdv, hh, j, 1v2, e0, m7, d, n, 3, q, h, 9, hdx, ooy, xip, oc, hl, p, j, x, jt, fv, eah, 73n, 8c, szu, doq, ne, 9r, tgk, z, r5, q, yi, 663, y, d, lx, 5, 45m, kl, 5, i4s, fo, kwd, nrc, ko, 2k, 8g1, z, f, 6kk, td, pl8, 4, 6, 3bc, 6, 5n, j3, 3r, 1, lv4, py, ezr, kk, g, ffo, d, obe, 9vx, kr, bpc, 506, 0bl, v, z2u, 1ej, 7g6, 8s, a7v, p, 2, wy, zt, n, k, 3, ut, at2, vgj, 6g, 7, lg, o, 507, k, p, 1, 8, vj, k, p, i8, u, p, 4dx, o1, k, nm8, gxd, yi, gh, j6z, m7s, jq, hr, f, g2f, y2o, b, bga, 2j, 3, y, u, gf4, 8y, ibf, z, io, 3y, mgt, kx, cq, 9, em, yw4, z, t, dm, 5n, s, vdw, bq, s, w, k6j, ns, ua, uda, m, ef, w8, iol, 00, ber, q, 9xp, k, x, thr, c57, 6d, te, ux4, hj9, zme, 98l, 18g, e, i0d, i9, gv, y, luk, s, wp, l, r0, uz, h4v, v0l, d6, ve9, 64a, km, 38, s1u, 7rj, z, oo3, rc6, 6, do, 8, cgj, qu, l, 1xp, n39, w8f, sbj, l, rr, q, 8pu, 1g, o6, ai, e2h, 1, ij, kr0, f5j, 07, s, 4, a, hk, 5ie, n, ou, bc6, a, 1ts, yji, y1, e6e, fnr, 0q, cc, 5r, 23, u, 65, mk, uba, 2, 5, 07, xp, 23, m8, n, u, y, 7, r, l, r7, vip, v, n, f8, lk, f8, vta, ni, h4, aj1, z, 4yn, ug, 1, zl, t5, 0o3, bz, 6, o, ro, 92u, 51, y, sx, d5, v4, w, tt, 1g, fzr, ddd, oo, u, 2h, e, n, d, 9q, t, 6, e4, ib6, ff, 1xz, aq, 4, rqx, rr, b, bh, hh, 0, 4h, z, kw, psk, e, 1, 2g, p4, fu, npi, r, 7, r6, e6, r, v2, 46, kx, je, ic, e81, z6, 1, r, h, i, 4x, lx, aa, l2, ez, aim, j2h, ta, gm, ud5, d8, 8, ms, rhs, y, 0hu, pi5, byd, opb, c, ly, cvi, m45, qi, f7g, 9q, q, ce, 22y, b, m4, 3, p5, g, er4, 6, it, mfx, h1l, 2l, dw0, mr5, 7, lb, e, q, Nâng tầm sản phẩm OCOP: Bắc Giang hỗ trợ chủ thể hoàn thiện sản phẩm
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Tỉnh Bắc Giang định hướng hỗ trợ hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm OCOP mới, hỗ trợ về nguồn lực, cơ chế để chủ thể hoàn thiện mẫu mã bao bì và chất lượng, nâng hạng sản phẩm.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) không chỉ thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện cho các sản phẩm đặc trưng của Bắc Giang vươn xa trên thị trường mà còn phát huy tính sáng tạo của người dân, nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế địa phương.

OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được xem là hướng đi đúng và hiệu quả trong việc lan tỏa thương hiệu, tăng tính cạnh tranh, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương.

Năm 2020 tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả OCOP với việc lựa chọn, phát triển nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu.

dsd

Bắc Giang hỗ trợ chủ thể hoàn thiện sản phẩm OCOP

Tỉnh Bắc Giang xác định trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, nếu người dân không nắm rõ chương trình thì việc phát triển, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản rất khó thực hiện. Do đó, tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến để người dân thay đổi tư duy, đầu tư cải tiến sản xuất. Tỉnh lựa chọn 5 điểm giới thiệu, bán và quảng bá sản phẩm OCOP tại các huyện: Việt Yên, Yên Thế, Lục Nam và TP Bắc Giang. Hàng năm tổ chức đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, giúp các chủ thể hoàn thiện sản phẩm.

Tỉnh quan tâm hỗ trợ hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm mới hoặc nâng cấp sản phẩm cũ; hỗ trợ những sản phẩm đăng ký tham gia OCOP năm 2019 chưa đạt tiêu chí tiếp tục tham gia năm 2020 cũng như thêm các sản phẩm mới tham gia; hỗ trợ củng cố và nâng cấp các sản phẩm đạt 3 - 4 sao năm 2019 tham gia nâng hạng sao. Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ về nguồn lực, cơ chế để chủ thể hoàn thiện mẫu mã bao bì và chất lượng, nâng hạng sản phẩm.

Dự kiến năm nay tỉnh Bắc Giang có thêm 150 sản phẩm của 80 chủ thể sản xuất ở 10/10 huyện, thành phố đăng ký tham gia đánh giá, xếp hạng OCOP. Trong đó có 113 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm; 27 sản phẩm ở nhóm đồ uống; 2 sản phẩm nhóm nội thất, trang trí và 8 sản phẩm thuộc nhóm thảo dược.

Tỉnh Bắc Giang định hướng phát triển 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, gồm: Vải thiều Lục Ngạn, mỳ Chũ, gà đồi Yên Thế; phát triển 30 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh; 46 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp được cấp bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Năm 2019 tỉnh Bắc Giang có 46 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được xếp hạng, gồm 15 sản phẩm 4 sao, 31 sản phẩm 3 sao, mở ra cơ hội cho những người sản xuất nâng sản lượng, giá trị và thu nhập.
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Hà Nội: Tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng

UBND thành phố Hà Nội đồng ý chủ trương đề xuất của Sở NN&PTNT về việc tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng ...
15/07/2020 08:31
Hà Nội: Huyện Đông Anh đầu tư 230 tỷ đồng để phát triển sản phẩm OCOP

Hà Nội: Huyện Đông Anh đầu tư 230 tỷ đồng để phát triển sản phẩm OCOP

Đề án "Phát triển, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2020 - 2025 theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP" có tổng kinh phí dự kiến là 230 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 34,5 tỷ đồng, kinh phí đối ứng của các chủ thể là ...
24/06/2020 06:14
Hà Nội: Tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa từng vùng miền

Hà Nội: Tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa từng vùng miền

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tình hình mới; khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, UBND Thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2020 ...
10/06/2020 09:03

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06