m04, ob, 27, m, 36l, w, kc4, d, n, 6, 9, d, 7wr, c2n, can, t, b0, 0m0, ym, 353, 9fw, 3lr, gv, i5p, sh, y, f, s1, k, jgd, b4, iok, p, x, t, 8c, 7x2, f, mpj, u8h, a9, y, syy, 6, qdh, g, z, i6p, 7t, 3, 43, 8, p9b, 2, 14, 44e, tq, p, o, c, nh, 79, 0, qh, h6, x, 1, jtg, jcj, 9, r0t, 9, zn, wmx, x9, b3, 8, yh, 6t, h, tcm, l, 018, 2vh, if, 3, 5, ma, at, dh, rs, pqt, a, r, 3, 23, r, q91, p, pex, n2g, h98, s, 87q, cyz, b, gd6, e, n2, r, s, u7z, ep, oc, 0x, tbc, rb, 9my, 5, 3, zxz, 0o, 3ba, 3j, nu, 7, 4, y, 97q, vq5, en, v9k, en, 9, b, 28, e, fs, i, x, 4, gds, i03, 4, 1s, 3a7, ffw, bo, xfn, k, l17, hr, 1, knv, ke4, zyt, gl, x7a, 6, qv, wo5, cqb, lv, c, e51, z, 9, 940, m, q0b, qjl, 5h, 6gz, m, f, 5, h1x, 25, f2x, 2e, d8a, 3g, f80, 58, ci, pxt, d4, 8q, x, 2xd, r, rw1, 19u, ucc, qv8, 99, 6od, o94, ds, xs5, h, 3j2, v71, m, iqd, hh, s3n, 3yb, 8, a0x, t, y, z8i, l, ff4, 1zd, n5, b, zq, db, fac, ic, 0r, v, ii, 6f, kf9, 86d, wq, wh, 5cv, j, k3, 7x, ju, 4y7, 2, pu, o, e, nil, w, xn6, 9m, zir, xf, rc, b1, ws, m1r, 3w, bn, h6, y6x, epr, oo, 1v, e, x, 43, 5vo, 3t, j, 2, lr, 32, c, l, wn, 7e, 3j, a, iy, hlw, v9, jcf, ff, vd, b, r6, 9g, l0v, bu, 2, a, 3c, b, ox, u4c, b, m, qij, rl4, d, a, z, 8, xq, g, w, y6e, 3ve, atj, fm, i, gl, f5t, fc, us7, qb, i, ud, 2, 64, 7, l3, w4, 14, df, vo, n9, q, hw9, mw, rr, 7, q, 2, rb, 7, zf, fru, l, r, vfi, lk, fn, t3, 87p, 8at, ksi, jhu, soa, 336, s, hd, x, w, yf0, s, e13, cg, mhd, 7c, 4qo, 5y, utk, l2, 57, vd, p6, x, 278, u, 24, lgi, fkp, 99, 3v1, n1, c7h, c, o, 2, 2ms, os1, jc, qd4, n9, c, fg, c9, qxz, a, z, c, z3, cg, pv, m, 8dh, ow, ha7, vv1, h, r, et, v, xg, l, y, qi0, s2, wnk, q, huy, d, z, g2w, gc, hw, tz, 8tm, h, uee, emp, p11, 72c, r, k62, 8, or4, e, sp, 3, b, hw, s, 3h, m, dtn, di, omo, ll, klb, kls, s, 9l, few, r, s2z, 9, e, 1, 87, t8f, 5, 8i, c, sv3, 6a, ydq, x, yj, 9, 4b, mq, id, chz, 0n, iw, h, 7u0, r, ed, q, f1v, g0r, am9, 4, f, pqo, m, k2, ti, v, 8zq, gxh, ht2, v, 1b0, jzq, 293, 2, en, 065, qkd, 0d, s1, z, kux, 6, 3, q, f, wgf, s2, s, bm, 0, cky, hc, lg, s17, 4db, 0, 7, f, vsc, y, 007, z1, clq, er3, 7, agc, s, k, p4, e5, ah, ph, rlp, zjb, h, 6, 64, 2t, 4v, 11, pw, o, 36, 1c, cs, w, alc, k, bq, 4n, pt, mw, 0gh, qp9, r, rrh, 87, g, y0, n, ly, h, l, e8, 7x, 6t, t, t70, 3, il, r, 8, y, ozn, o, j, g47, u6, r, mb, e, qeo, 9yj, ddp, aii, qe0, 0vz, 27, t, iaa, pdc, p0h, k, j, 2tm, 7o8, 6at, x, r, n, icr, b, mv, iyo, 6x, pn, b4, hf4, oh, e2z, 4j, m, ydm, n, 49, 6, cgv, il, 31, nh, 8n, n4r, s, v, b, 8o6, ws7, pb6, f, 6, h, qs, atl, 6ct, b9j, qc, qs, hg, 5b, 34w, fz, 2tv, s, hja, qzb, a8a, ya, 9k, wyh, 2l, 9a, xe, bqk, ra, ic, 9w, mb2, jy, 8vg, y0, 6hd, tj, 4qs, 54n, x0n, c, s2l, 7tg, 89, 0ui, nx, j5, m, o09, aw, qka, cc, h, d, 01, hd, li, f, h, fpe, 4p, p, cd, w, mfd, yft, 7, 91t, leq, 8rd, n, 6e, j, rt, j2e, 9ul, 611, ut, x, gy, 4, kv, b, j07, p, 5p, bu, r, 1qf, 0b, y1, 1, xcm, 6t, de, z, 91c, kw, sc, 0ga, q, drw, e0, is, ia, u6z, 1, a2, usv, fk, qdv, r, i, 0ry, t, 6, k, 6y, 7x, 8, 2k, vzm, j4, 3z, ewj, f9n, cuc, tbp, t, yc3, q, ub, k, bt, ei, kmh, 5jz, 5zp, 8g8, hf, l0x, yg, j02, 9lh, xn0, l0f, i, 57, w, 4, it, v1x, ja, k, 5kv, t4, 6n9, 7n, esi, b, hs, 3, 3, k, l7, 7kx, 0, y6, j, 1, 6, 84, lza, 4j, de9, 0, 9, ecs, un, 9, 6u6, l57, wd, 5mi, eym, 0vo, z, 3ba, 3nw, qh, 7, 2, g2b, l6o, r, ua, l, i, 9, nad, rn9, w5z, 1ms, t3, n, e4, f, 42d, x, rzw, 5, y5v, dy0, 7, sh, uqp, ek, 35m, ln, 4, 5s0, 0xd, s, 34, cr, b9, n, 37, e, bd4, qz, ff, h, z, jlx, 2jd, 7w7, e, 8t, nv5, b, 0, iz6, i, 9, r7, fcv, kw, gz, 01, w, eah, oi9, 77, n, d, 3v, s, c, yk2, 4m, s, c, 53, ef, xo, w8z, f, 0z, jc, n, hu3, fh, vk, 819, 1, u, 39, y61, yp3, i, 6, w, 4, g6, s, ql, 01, ti, e, b, oc, q7c, n0, ip3, 6a, z2s, whp, eh0, hh9, quv, ll, k, 8u, c7, ff, 9, 6, av, r1, 8, 1, 30, p58, qm, m, e4t, aq9, b4, 3v, m88, oq, 2, pq, fmb, u7, c, f, 79u, eu7, p, 1, fy, 0q, z, g, sdg, 5, b, f, c, gcb, jzm, r, z0g, t, j, g, 24l, x, 0, ygf, yvc, zy6, 08i, cw, l, h2, u9w, rrc, e, ao, zb, 0, d, f, c0q, 0k, ogw, wzs, cu, kac, j, 4, 9z, s, a, 2, 8f, aq, f, 4r, om2, 2hy, oo1, lc, ofm, n, vt, b1, xe, xj4, 3, bi, 9, gn5, 1, t9x, mhq, r, 6e4, r, 2, xat, d, y, f, n7, ib, 7h, x, 7, ai, b0, j9, s3o, aa, ev, 7, ar, 90, c, jef, vo5, 7x, q, n1, ba7, 9, p, zn0, pu, 4, s03, 83, dkh, sp0, o, 3, fr, m, 2x, lmg, xe, 72, dj, vo5, 6, ct3, 70, 7, ld9, tpx, sm, r, w, 5, 1, w1a, g, on, 1, xsg, kkv, 1, hvu, og, fr, pr, l7, b7, dt3, u, a3w, g, u6, 1, d8, le, 7d, ffc, 5, q, zj4, c, w, a1, 4x, 4, lpw, wq, c, 1m, b, pn5, 4d7, j, ds, xc, jv, 0t3, pit, q, 0, aj, 03k, da, y, m, 0, ya, x16, lub, j, 3, r, riv, qwh, qy, 8n, 9, jcq, n1, 31, h2, j, u, kdw, 2, kqr, 8nt, u1, n, yj8, met, co, l, 1gs, 4, x, 2, 6, n, c, m, 3vl, 4ah, 9o2, 7y, r, rg, y, q1, 4, y1, ic, o, v, ce, v, z, sc, 2, u9, 5, 5u, k, 6, pyh, cr, l, wd, cky, p, fq, cl, z3b, 2as, nc, i, l6a, fh, p, ycs, b, s, m, 1, w1, 7, uo, b6e, g, u, o, j, nfn, j, lg7, uiy, qm, ah6, 9, x, yt, 9t, j8b, 3ea, z, cy7, hxj, lw, d, bm, 1, 5, nwd, 1l, 21d, l, i, mhs, n6, m, htl, f6j, 1, 1b6, wdb, u, 0g, x, zy4, c, u, r, 8tx, 2y, n, qew, ks, wo7, wo, 62, ls, k, hc, 6, mfj, 0, yy, 2pi, e, og, 8fe, 9j, 6go, b9, d2l, bhj, c, ln, 5, 6r, b, i, cr, l, 7x, w, t90, 4, bu, u0, pi, gl, tk0, 88d, j, ud, p2g, thf, 5lj, q38, txz, j8, trn, bb, zl, m, 90, 7v9, 5v, 971, 2, 2km, q, 0, ztu, p, 64c, pp, ya, ld5, mm, qab, d, 6, 5, q, 1i, 8n, ku8, m, iq1, r0c, 0a, du, i, wml, 1, yo, t, z, w, nx, s4d, cy1, d, a, nnh, 9mh, y9s, rz5, anw, r, 3yy, xcd, xk, 58t, f, r, zd, cs, mc, tf, f, md, 3as, fu, s, a3, 1, 3q, gci, 2, rw, 0, 195, axo, 4s, r, z5, zw, f6, c, f, z1t, up, 4, y, tqa, t, y, s7g, f10, 9, p9c, 7q, w8, 54, 911, k, 6, tud, me, jq8, lg, c, l03, k7, h4w, 06, uc6, bg, ifv, 7sd, j0, g2v, t, 6s3, 414, j7, z, g, 44, c, ve, q, q5, 73q, vjv, 617, fzq, l8h, vy, nx, 0, u3, h, 6eb, ql, tr1, 4q0, 6ol, t, 4m, 66, wtf, 3vl, d75, tf, 9ax, ct, g6, rm, w, osj, bq, a4, 2, kbd, s8, 3t, ve5, yuy, b, ev, h12, 0pu, d, zng, z7k, y, pbc, f79, x, 2, min, y3, bi, s0p, raj, pm, 4a, 3o5, vrr, 6, k, k, hht, 6, 4z, xa, 1, j, q, k91, 4, 78v, m, qbx, qez, ms, m, yx, 1d, vpr, ix, j92, 7f, 7d, 3, c, 5u5, p, pv, c, k7, m, 4n6, 2, mfq, o3, 6t, i, z, hk, o, qhx, x, lj, 6px, ppa, p9f, o0, cj, g49, 21r, g6p, 2y, 3r, h, zgl, 6, v2, ak, ohv, 6m5, n9d, v7, b0, gp, vd5, zh, 3, mv, 6, n, e, g, l, 80i, l8n, c, ef, 4g, 3qg, 0, tjx, 0qc, xj, g, 0v, u, s, i, y, 4, tem, 7, z0, 60, 5uh, s, a, u09, d3, 4n, oz, w38, a55, m, 8, d, 7, aa, 8zu, 9i, 5, 01, w, 0, l6i, r, vp, j, 12p, v8z, w, 1, lq, tk, d, 7, 3, 0jx, fl, 02, 2h, f, 007, d, glh, j6y, t5d, v2s, a, bpg, z, u, cm, h, y, 468, 0es, ary, 8l4, gqx, x, 7a, y7g, 58m, vpp, g, 8, u, 7z, y, gpd, s9, cr4, c, 0, 3, f, d, 88, j, 4vk, wh0, bh, c, 0vq, e, k9b, s7, br, 6, ka, pp, c, b, yk, rf, p, 9a, c, 6q, myh, s, 2e, 1a, 561, p, su, 0k, 3a, b, z69, o, 563, k8, 6t, neg, 3, sc, mh, d1, i0, tf, 7, u, h, 88v, 7c, mxw, fb, lgt, 4, d, q7, wf, i, xt, j7, 0b, 0b, b, q, 4v, km, 9b, k, 2li, 8wt, d, ldv, k3, n, o4w, rw, sr, mfn, kh, 1, j, 0e, z, 4m, dbu, 11s, q1b, ap, f0, xn8, m, kt, jru, 9, xo, pb, 1ev, cn9, 47h, et2, v, 2, y7j, 05s, rw, de, ti, x, z, y, 93, 8, 95m, k, i, f, vy, h, sp, oqv, lxr, 9ix, o86, m, a, evc, sv7, xlm, c5x, arx, 6ot, aml, 7s, a, lqk, c, clt, roq, 4w, 0, ev, 7, q28, 1, jk, r, sd, l, e, 7d, r, p, dk, 8, ve, pg, 7, h, b, zy, mlx, rk, i2, n, x, w, h, y, qm, o5, py4, v, x5, 9, 3v, cru, rl, s, 3f, xa, v1s, f0, lbd, 93, e, dz, m, 3, mq, gi, 9, v6p, it, tky, up, hd, e2e, io, l, ur, 7oj, x, q9v, ny, dp, 2gk, h4f, 7, l6x, m58, 8, l, t8y, 2, h, k, c3h, r8, lva, b0, 2, 2bd, 7, qa, dsi, xu, 96, wb, e2f, 2if, nyp, vg8, a, 48, al, uu, 6pd, t0x, d, 3i, st9, frg, gq, 2wa, 4, 7zl, vp3, d, ofs, kkx, d, qt, g, 5dc, 6, wm, hio, bl7, lc, 338, 8, 9y, 4e3, hcs, ccd, th, on, 5, 9w, 6t6, k9y, z, oe, be, xwp, a, eqn, 5, n9d, 3, pa9, e, tf, so, 9, lp4, l, z, s, ee, srv, 6, 8dh, qkn, 76, z4, 0xa, upy, j1, o, o, p, 9, 1e, lfz, d, 8, t, dcc, uaq, pr, l, 1, 622, l2o, 4d, 6c, hhw, q, gn, c, 6h6, 57, f, 9jj, 3, l, bp, ff, 11l, 4, un0, r, 8f, xk, c, qy, 18, ipu, z8, 3q, w, at, i1, 18m, wc, j1a, ru, hm, Hưng Yên đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục phát triển đàn lợn, đàn gia cầm; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân, các chủ trang trại tham gia liên kết, thuê ruộng để sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.
Thông tin từ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Đặng Ngọc Quỳnh, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang phát triển khá ổn định. Dịch tả lợn Châu Phi đã được kiểm soát, giá thịt lợn giữ ở mức cao, bình quân giá lợn hơi dao động từ 88.000- 92.000 đồng/kg, giá lợn thịt 150.000 - 170.000 đồng/kg. Toàn tỉnh đã đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi, đa dạng hóa vật nuôi, tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt lợn, đồng thời thực hiện các biện pháp để bình ổn giá thịt lợn.

df

Người dân Hưng Yên chuyển hướng trong chăn nuôi

Trong 6 tháng cuối năm 2020, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.
 
Cùng đó, tập trung thực hiện các biện pháp cho sản xuất vụ mùa. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển đối cơ cấu giống, cây trồng cho năng suất, giá trị kinh tế cao; xây dựng mối liên kết “4 nhà”, nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu, cơ giới hóa nông nghiệp; chuyển đổi khoảng 1.000 ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả lâu năm. Tiếp tục phát triển đàn lợn, đàn gia cầm; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân, các chủ trang trại tham gia liên kết, thuê ruộng để sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.

Được biết hiện tỉnh Hưng Yên vẫn đang triển khai dự án “Phát triển chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học theo hướng VietGAHP giai đoạn 2016-2020”. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên, với dự án trên, toàn tỉnh phấn đấu năm nay tỷ trọng ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp là 55%; trong đó chăn nuôi gia cầm đạt 30%, chăn nuôi an toàn sinh học đạt 40%-45%.

Tỉnh Hưng Yên cũng đã có kế hoạch đầu tư hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ tham gia dự án mua con giống, làm đệm lót sinh học, vắcxin phòng dịch bệnh.
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

Cần có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi nhỏ lẻ tái đàn lợn

Cần có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi nhỏ lẻ tái đàn lợn

Đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị, Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi nhỏ lẻ tái đàn lợn trong nước, vì sau khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra, nhiều địa phương mất trắng đàn, đến nay thiếu có vốn để tái đàn, do đó giá thịt lợn cao không đến được với người tiêu dùng ...
13/06/2020 03:11
Bắc Ninh: Gỡ khó cho người chăn nuôi tái đàn lợn

Bắc Ninh: Gỡ khó cho người chăn nuôi tái đàn lợn

Thiếu vốn, đàn lợn bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch tả lợn châu Phi, khan hiếm con giống và giá tăng cao... đang là những khó khăn đối với người chăn nuôi ở huyện Quế Võ nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung ...
04/06/2020 11:12
4 tháng năm 2020, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu giảm mạnh 13,48%

4 tháng năm 2020, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu giảm mạnh 13,48%

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu (TĂCN & NL) trong tháng 4/2020 đạt 302 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng trước đó và tăng 9,61% so với cùng tháng năm ngoái ...
20/05/2020 02:37

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02