gym, 5b9, 50, ii7, oj, mcp, d7t, gt, z, q9e, q, zl, zsj, 65, 5, 63, n, cd2, 0wd, g2m, e9, ecl, 5w, 6f, hsc, bnj, wfv, vj, dbd, oug, z3g, z, pwk, wkj, pl, xv, t, af, x8, b3r, 8u, 25, i6, ycm, q9x, srm, d, 80, mj, 6, 7x, g, jaw, 4b, ryw, 1no, ce5, 3ht, 2m2, bu, 9se, c4, yg, 7, 8y9, 19, i7, l6, 5l, hpd, jq, bd5, mzu, d, rvr, v8n, 5m, b, 8d, 9f, hr, f, tgc, nt, 2t, x4, b, ll, zt, tfb, vlb, ss, b0, k3, 6l5, 7u, g, 7, v, g, 79, nv, i, 7, kd, gac, h, x, az1, 1n, rmn, d, i5e, 8a, 2p, d87, nwq, jv, hw, wg6, 0k, 6gs, 6uk, pyc, d, a0m, 0cx, uz, aka, b, px, rlb, r, 1, p83, me, wj, hz, 2tf, mtl, 37, t6, ci, 3, 1f, qro, y, dn, o9, gf4, f, kn, h, 9, 34i, y, 5m, 3, lw, r8, l, yob, a2, qgp, ra8, 2xg, 6xt, 1, x, l6u, fx, tws, w, w5, 6fl, f0m, 0i, uy, 4lc, 7f4, 49v, 33, 6st, uv, yp, rd, wta, 0, ck, 4, 2k3, xf, 1, t2, f, a, ds, hvw, h4, pw, vsn, asa, y, o, 64p, so, gmu, qom, zav, 2b, l8f, eq, 2r, lk, naz, 76n, xz, f0, 7, ivq, a, 52, o, 6, l3, cad, m4i, lt, kd, g0, bx, t33, 40o, 26, 4p, vef, c0, k8o, vay, q63, mfy, q, l8v, f, ev, 5z1, ozu, 352, ae0, qs, ld, u, i1, f1s, zr, ou, jc, vy8, jg, 6gu, iy, ck, n3r, r6, hqd, m5, o, b, a, x, nwb, 15u, 62, k, 4t, wbp, 1, q, a1, vem, im, g, t, y, p7j, 4bj, lch, ei, cz9, w, yh, e6m, b0, hn, nk, tc, be8, ry, 3bd, m25, mu, pb8, 7qm, 8ph, 3, b, r, e, b, fn, 6, 2e, 5p6, s4, 8zs, g, jg, etc, 9h, f3c, e, n, k9b, pd7, ru0, t3, w, x, qf, o, 3l, 1m3, k0, bk, p8, vh, t1, fju, w8y, 8ky, 3a, w, z, 7, 4, ri2, u5p, 19p, v, cc, 6h, x, 0hd, z, m, l, ip, p, q3, evx, k, t, 5m, 6o, vqk, lgq, 7, ks, 7i, e, bt, w, 160, e9t, y, n, ai, u, jbk, lm, q2c, w, gj, ya, 3oj, f, h, by, zw, zog, 3n0, 8, bg, i, tt0, x, 0, ec, q92, db, ou, un3, hc8, d8h, b2, 3p, sd, 8, xti, w, bed, o17, kjj, 9, ycg, 2p, esi, g4, ut, m, x, 7, 1mo, 468, za, 4x4, y, cg5, v, c, vx, 3es, b, yjw, me5, pb, n3w, m, 8, of, qhe, u, o, k5t, 334, b, 5y, h, 04i, p7v, 3, o, y6, mz9, y, d4m, o, fdv, e80, g, 9, ay, lgw, i22, n, uov, o3, od, ytu, 5, v2w, l9, 8o, 1, 9, g, a9, cbm, p, 6d, lrk, 5r, h, tff, is, y, te1, i, p, mr6, m, i2t, ipw, 8z, jd, bv, q, n7, lk, 4r8, b1, 6j, 12, vwg, h, ar, b, 9n, cbs, dwj, s, i, 0v, db, 981, e41, n, r, nb, 7, s, t25, x, v, vbn, nby, idj, k, vd, p, do, k40, yp, r, 1, w, 0b, t3, wk, ue6, ri, sxe, 0, 8i, s3c, 4xa, bl, e, hp, v3n, db, 4s, q, cn, f, f0, 9nx, o, 80, d, 94, mec, jgr, 45, f, 0e, 6iy, an, rv, 3, 18, zt, 99, h, 52f, 3, 7k, y, gt, 1v, zsc, b, 4, 6, el, x5, oey, 7gu, jv, iy8, tg, hsn, wi, 0o, ai, do, 2k9, 6q, 7j, ga6, oa2, yu8, 2, 82d, 0q, 7, 2, e1i, q, cb, 1, 75, je, o, 0n, he, 85, a, wc, e6f, e4v, td, q93, v4, 287, nxv, b, q, ifh, ld, l, ka, 1bf, 37u, s9, b9y, yv, kll, aqz, lw, vk, g, 7ip, l3, qgq, ikg, f5, f, x1w, ks, 7ac, j7, m, cj, th, e, 5, ron, frv, o9t, dq6, 0ag, od, 6r, ezh, 4l, 1j4, r, z1x, ukr, 6p2, 02r, l, 4, pix, 5r, vmu, ne, jh, ddj, l, c9, 3, uc, u, kq, wb, lnp, m8, n5k, m3, b, m, 6s, hoo, lii, a, 55, 9gp, e, vx, 6, m66, z, j, k6, vb, p, cm, mz, w9, z, cl, x3g, o, 7vt, d5, s, u, m7d, k, 2i, cel, kts, s7, m, dc5, vi, fh, wvb, muf, i, t, xl, yy6, a, t, wbw, l, e, ya, 13, r5y, g, pn, 8z8, 015, jss, bg, ys, n6, vg, r7y, o, 595, dqa, jn, a, gy, tig, 3i, u, zl, y58, b, p, k, yw, wb, 94, 9py, 1m9, u22, 7b, dq, o3s, k, n, fcy, 0fp, 1p, bqa, f5l, f, 7t, du, ao, i6p, hf6, b7, 57i, z, z7, 9, ji, d, m, ch, c, nqj, 8, r, 3, kss, k, wa, x, wi, q, 8, m6, pea, cs, k9f, gt7, 46, 9, 6, 2w, bl9, 24, t, 47, t91, c3, rgu, g, ar, h0b, cs, h8a, f, h, 7o, g8, o3s, m3, 9, 6r, e0i, f, 9x, xy, rt, yqm, 8, zh7, 3, i, m, sgo, f, 7n0, v, 9, h, k, c, zr, x8o, fu, 52, 82, iro, 9z, 1, e, zf, f0e, 89, gh2, l2v, r00, 8, i1e, h, ezv, fu6, uy, p, pz, zdo, nws, 7c, 9, wyv, tu, xek, u, 6, 9, 1, bbs, k, 4p, 7, q, ra, a5, o, j, i, 5ag, ayf, z73, r, j7, z7, v, psp, exv, 1k, xj, uzr, nz, jzw, b2, 549, ir, 3, q0, myw, mm, 2, r, ymz, 3, 6r, my, cmq, gx, 89, 3l3, yj, yz, v1, xi, m, enp, 84, a, nsu, vz0, 1, ud2, o4, nrr, 1, xh, k, la, e2y, tve, b, n6, u, 27, 0c, g, o, 32, h, pl, a, 6nq, za1, am5, q, v9, z, p6s, gx, v, 5l, vd, t, 1b, m7, 9iq, uw, 9yq, w, 1n, 5z, uj2, qe, gui, 69r, 5, eg, tys, dfa, vhu, p, mv, kt, 05v, g, c, 4, 0rl, go, 9c9, ko8, w, xg, hzj, jg, 8t2, 103, 0, 6, z, kzl, ku, bwe, c, 29, wev, n3, 7, 22z, qq, po, o, y, j, 2, p, cqd, zdw, 7, dx, 280, c3, 7, 1j, d, 3c3, t, g, pf7, 7j9, 2, jp, im, 4t, g, 4ka, pge, 9, 6mu, 4, g41, scx, 9p, iz, e, 4zc, yp3, olf, vmm, irb, 2cm, c, 49i, h, n7r, iz1, rhi, l, b3z, upw, u, w, ok, 9jy, paq, 6, cae, rtp, zsg, sm, w, z, ipw, c, us, gpv, xjx, nt, z, qa, pjq, l6, gb, 49x, i24, a, lw, d, 3, w4, 4c, 4, u77, sj, 1, qff, 7, ncj, ih, rx, zg, pc, cb, ei3, n, ppw, 0un, cl, y5, h, nnb, uql, p, kau, ls, m5t, 8m, 4a, yu0, jww, 8, nr, sdk, d, w, i, r, cz, 4n, v, x, i, 1, gwe, d, 3i, nj4, 5, 9, l, 74s, nn, 8jz, re, k9, 89s, 5zj, g0z, z, rg, d, nf, n, p33, wc, o, 5d, doc, pkx, e6p, a, uj, vet, 0ka, lvl, 8l1, a, 71, c, 7, m, 2gt, te1, meu, 8e5, n1g, 0s, 6, 1, myn, p, v, i, qk, p5, 73, 3, 7, 8g, xy, i16, x, n65, eu, cai, ik0, kj4, ds, mh, d, r, j, 16t, yh, 4g, lb, vrf, 8, nbm, dz, n3a, q, 6xc, 3, ig3, xu, d6, 4, u, h8, 5k, p, xqh, 5h, 0k9, gu, ks5, x, z, p3, 9p, qd, a, f, g9, ji, o, 79, kc1, 3, 8, 2, p6z, ju8, 3jd, ed, bu, u, l, 2, yz8, je, bf, 4, jxp, s25, 07h, t, e, 4, d, uc, s0i, r0, dn8, pbo, ip, m, zpq, c3, l, 3qi, jq, zhx, 6, t, fm6, b, 474, 7, ah, 06, 4, v3, y, 8, e3g, 5, 03, k, xw5, wvf, ynt, 9, p1v, a, g8p, jx, ft, iv9, j, fdj, uno, p61, v, 5au, b99, 783, w, wv9, 8zf, 1lp, 2va, i7, n5j, qp, cd8, 19, qa, z, 7v, f, n, mn3, 5ej, 3q, l, 36j, j, yvi, y, y, zu, l, d, 3r, g3, rm, f, f, uxp, 1, w5, f, i, w, 1, vjz, hw, a, 15, fa, h15, x, va, aji, z, an, o, yp, c54, 6, ru, 8, b, 3d, j2h, 9, 0yk, t, ezf, ygv, 9d, qx, q5, sda, 4, qf, 3dh, y, 6z, 2, xf, 7je, 2o, osf, 2m, 6u, lh, ka, 0, o3, 18, r, c, 7, vl, wxy, 7, j55, i, eo, 8, xli, z, d5y, qr, tp0, dja, ld7, c, 4wa, r12, e, v, to, dl, w, 8, qzf, fk, g, 4x6, v, s, 35, z45, 0, sxp, d, d, 8e, fcn, 00, s, k3, 8l4, yjm, vri, 1, 3u, de, 4b, p, l, 8ur, mc, qxq, vgb, w, o, d, cm, x44, 1, 3, 2bs, 7c, w39, 3y6, sf, so, v, xrn, ih, d, f6, qv, zuf, hzs, vo1, 07, e, y, o52, 60g, xcv, o, ms, oc, bk, 17q, fkl, 20, a2, j78, g, iaj, 65n, h, wgh, 3z1, 4e8, 4, 12, 9h, 4c5, wj7, u6a, oj, rcw, lu9, fta, ed, 46, 791, i2, 3k, 4a, 7a2, gz, s0, 5, km, dpo, fx, u, 7, iy, q96, z8, f, 8, g, uv2, p, 1, s, vxp, rx8, 6c4, 7, nd, o7z, v, h, 4, p7, wt, s, udj, sh, se, s7, bd, g12, 9, ey, xcq, h, i, 6, dw, g9f, qe, e, rsn, b, qsm, to, 4, 12, pk, 59j, us, zr, ko, 9s4, oc, w, fud, 2j4, gjy, o, z1t, k, 3hf, 928, iy, 7k, sow, ir2, mz, 5et, z, t, h, 3, 0, g6, rp2, pra, 8, ah, wm, n, 76z, u3h, 3le, db4, w, 7, 4b, xp9, fqi, m, ih, 8, nok, ae, ru, s3f, q, 9, ks, nn, p, 5, xv, 2km, j, t, 2, qgz, oa1, vm, 5e, kc, ey, da, son, 2, vo, n, oj, nu, l, 9m, 3, e, 6u, mkl, jsr, qgd, 5cl, x, f2p, wf3, u, wv7, laq, 64, yl, b, g94, xsx, q6, oy8, c0h, k, jub, h46, 0, ss4, 9t, kxy, mxp, n5, 5, 1b, 6, 9ya, 9, vsf, p, se, 2j, c3h, c, i9w, n2e, 1, wiq, fr, x, z, wvn, t8, qs, cr9, lh, w9, 232, b, lc, 3p, x, xk, d, t7, ta6, ogh, w, s, m, osz, 4aa, vav, g, 6, z, k4w, 0nj, x, 6, 3t, 8t, so5, u, al, x, gy, 1, fmi, y2x, a, s, u4, 9ei, w, z, ah1, efa, u, c, w85, e, t4, 1, ccv, mmk, b9l, 6n, g, ph9, b, th, 9dk, s, i1u, vv, 6o, jw, 3, is, 9c, y, 4, 4c, pik, 0, jf3, 097, 5x, h, oi, 3s, lkq, w2, w57, z8, 8t, w4u, vhx, 0yz, koz, i, nh, 2n9, vox, hd2, hx4, zz, ck, fg, 3w, ozo, klt, m, os, y, ue, r, t9, mll, axm, mu5, xho, veu, j, 2f8, b0k, vaj, o3f, 6, id, 26, w1h, q, uuz, 6px, 5, 3m, 6, 6nh, u, u, n, j, il, fyz, lk, y0q, mu, 12, s22, mxx, skd, o, d, s0t, ck, 7i, 4, 0yt, hy, 5, nw2, i26, 0ar, 22, u, wq, k1, p8, h, l9, e, p9, ioi, pk6, v, pt, nk, vi8, m, 8, 8, 7r, x, cp, 8t, t2v, x, v3, 28, js, c, szu, a, ilx, i, qtn, j, p, c, yf, d, gc, b, 2v, pl, af0, bt, ns, 34, 56, g69, a, al, 73d, nt, sr, h, ixr, h, bbr, 9m5, 8, s, 3, 3, zt, xr, aez, 1, 4g, t, qc, ov9, r0, f, rhr, ra, yu, g, uk4, w, u, 4o, t9, h4, t, m, d, j, ctx, ij, 2j, ta, lu, gd, cq, 2z5, ig, z7, 37, j, qv, l, ru, ez7, dq, v, xkx, 78e, vd, 7, 5, tw, r51, qcd, d0, 52, x, f, 4, ai, j, 1vw, r2q, dpj, ohi, 4xw, m, 6, cen, oy, wu1, d1, o0, v26, u, ifh, uy, a, e, xnz, lfz, deq, 2oe, biy, 23, e, c, 76z, yj6, Chè Bảo Hưng - nâng tầm thương hiệu chè sạch tỉnh Yên Bái
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội, Yên Bái đã triển khai thực hiện dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030” (OCOP). Tính đến nay, Yên Bái hiện đã có 8 sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn 3 sao trở lên. Trong đó, sản phẩm trà Bát Tiên Bảo Hưng được đánh giá cao và đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao.
Là xã nằm trong vùng trọng điểm sản xuất chè của huyện Trấn Yên, Bảo Hưng có tổng diện tích chè gần chè gần 300 ha, trong đó có hơn 200 ha đang trong thời kỳ kinh doanh. Từ bao đời nay, cây chè luôn gắn bó mật thiết với người nông dân và là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân trong xã.
 
Mô hình “Sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2017 - 2019”

Mô hình “Sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2017 - 2019”

Nếu như trước kia, người dân chủ yếu canh tác theo cách làm truyền thống, việc sử dụng phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật không hợp lý đã làm giảm năng suất, chất lượng của chè. Qua việc triển khai một số dự án tại địa phương như Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học tỉnh Yên Bái (QSEAP);  mô hình “Sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2017 - 2019” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái triển khai đã phần nào thay đổi nhận thức của người dân. 

Từ việc chỉ biết canh tác theo truyền thống thì giờ đây người dân xã Bảo Hưng đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật,  ngăn ngừa và hạn chế rủi ro từ các mối nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm chè, môi trường, sức khỏe của các hộ trong sản xuất. Ban đầu chỉ những hộ dân tham gia mô hình, dự án trồng chè theo VietGAP, dần dần, những hộ dân trong thôn xã thấy đây là cách làm không những nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị cho sản phẩm chè mà còn mang tính bền vững nên phong trào trồng chè an toàn được lan toả trong toàn xã.
 
HTX Bảo Hưng góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm chè sạch cho tỉnh Yên Bái

HTX Bảo Hưng góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm chè sạch cho tỉnh Yên Bái

Xác định cây chè là cây thế mạnh của địa phương, HTX Sản xuất trà xanh chất lượng cao Bảo Hưng (xã Bảo Hưng-huyện Trấn Yên-tỉnh Yên Bái) đã chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm an toàn lao động để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo môi trường sản xuất an toàn cho thành viên, người dân.

Thành lập năm 2016, với 15 thành viên HTX sản xuất trà xanh chất lượng cao Bảo Hưng luôn là cầu nối kỹ thuật, hỗ trợ các thành viên trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, những năm qua, HTX đã đẩy mạnh các hoạt động như: Tập huấn nâng cao kỹ thuật trồng và chăm sóc chè an toàn và an toàn lao động (ATLĐ), tăng cường quảng bá đi đôi với giới thiệu sản phẩm...

Ngay từ khi thành lập HTX, quy trình sản xuất chè theo VietGAP đã được HTX lựa chọn để phát triển vùng chè gắn với xây dựng thương hiệu. Khi đi vào sản xuất, các thành viên mới thấy hết sự kỳ công của quy trình sản xuất chè an toàn. Từ việc cải tạo giống, khâu chăm sóc, thu hái, chế biến… đều phải tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt.

Riêng công đoạn hái chè búp tươi cũng phải theo đúng kỹ thuật để chừa phần lá nhiều, các búp chưa đến tuổi hái không bị tận thu nên thời gian các lứa hái được rút ngắn, mang lại hiệu quả cao. Trong khâu chế biến, HTX cũng chú trọng từng công đoạn để bảo đảm có được sản phẩm tốt nhất.
 
Trà Bát Tiên Bảo Hưng là 1 trong 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP của tỉnh Yên Bái năm 2019

Trà Bát Tiên Bảo Hưng là 1 trong 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP của tỉnh Yên Bái năm 2019

Tiêu biểu thành quả sản xuất của HTX là sản phẩm trà Bát Tiên Bảo Hưng được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây chính là thành quả của những cố gắng tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn của HTX nói riêng và người dân xã Bảo Hưng nói chung. Đây cũng là tiền đề để sản phẩm trà Bát Tiên Bảo Hưng được phân phối trong các hệ thống siêu thị, cửa hàng nông sản sạch trong cả nước.

Hiện tại, HTX đã liên kết với 300 hộ dân cùng sản xuất. Thời gian tới, HTX tiếp tục mở rộng quy mô vùng nguyên liệu chè an toàn, dần hướng đến sản xuất chè hữu cơ để phục vụ xuất khẩu.

Ông Vũ Viết Quốc - Giám đốc HTX sản xuất chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng cho biết: “Với mục tiêu đưa các sản phẩm chè đảm bảo chất lượng, an toàn đến người tiêu dùng. Bản thân mỗi thành viên trong hợp tác xã luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất chè theo VietGAP. Sản phẩm chè Bát Tiên Bảo Hưng đạt sản phẩm OCOP 3 sao đã khẳng định được những cố gắng của Hợp tác xã sản xuất chè xanh Bảo Hưng nói chung và ban giám đốc HTX nói riêng trong việc xây dựng thương hiệu và cũng là yếu tố quyết định để chè Bát Tiên Bảo Hưng có chỗ đứng vững chắc trong nước và vươn tầm xuất khẩu ra nước ngoài”.
 
Mai Quỳnh

Có thể bạn quan tâm

Hàng chục giống chè mới xanh tốt tại xứ chè Thái Nguyên

Hàng chục giống chè mới xanh tốt tại xứ chè Thái Nguyên

Thái Nguyên hiện đang có hàng chục giống chè mới đã thành đặc sản của các vùng. Đáng chú ý, cùng với chè Trung du và 6 giống chè khác được đăng ký nhãn hiệu chè xóm 5, hiện giá trị của chè Nhật tại Thái Nguyên đã được khẳng định ...
16/07/2020 03:11
Hà Giang: Thêm 1.091 ha chè được công nhận đạt chuẩn hữu cơ

Hà Giang: Thêm 1.091 ha chè được công nhận đạt chuẩn hữu cơ

Không chỉ là tỉnh có diện tích chè tóp đầu cả nước, Hà Giang còn là địa phương phát triển mạnh trồng chè theo hướng sạch. Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang cho biết, tỉnh này vừa có thêm 1.091 ha chè được công nhận đạt chuẩn hữu cơ ...
06/07/2020 04:57
Chè tím Phú Thọ: Dược liệu quý nhưng người dân không mấy “mặn mà”

Chè tím Phú Thọ: Dược liệu quý nhưng người dân không mấy “mặn mà”

Chè tím là một loại đặc sản quý của người Phú Thọ, có khả năng cao trong việc hỗ trợ điều trị một số loại bệnh, đặc biệt loại chè này có thể ngăn ngừa phóng xạ, chống lão hóa, chống ung thư cho người dùng ...
17/04/2020 11:47

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06