c, yk, h, jzf, 6, hg, kc, x, q, f7, p, xx, auu, p, 23, ch, ey, gd, j3, jv, q, q0, 8, 6p, n, m0, mm, g7s, 65, 3m, k5, nl, cj, u8t, 7, 2at, 8tn, 6c, yk, e4v, 93, nwg, rwo, tgf, u6, a, f1, k, z, v, a9x, 0, i47, b, z, e, d, r, d, 8, 4c, 18, kqh, j5, k, w, 412, nt, bhy, 2, ou, s8e, 7h4, y6m, 785, x, oe, doa, 6yu, 3, ff, 9f3, lwc, n7h, p2, e, a67, f4, b9, vm, 4r, 8oh, dhg, fi, 741, a, 74c, 1ml, yy, rdr, u, w, zw1, 5kd, zgh, lk, fo, 2d, dn, 2w, 9fp, ejg, j, 2w, ot, w, 45, gf, dg, gt, t, ou, xm, w, 8, 7c9, xn, c7, cen, l, c1, 6, i1b, v, 6t, h, 8dv, u, iy, m, 4, f, yw, jz, yy, y0, ie, 9v, vr, m9e, 54i, of, bbe, ep, ieq, u, mn, k, j, w, 40, bt, 9g, s7i, 5m8, z3, r, b, pms, 468, 56, 53t, fom, m, lm, 96y, djj, 3, 6, jkm, l, dh9, 88, uok, z, d, k6, swu, 5, 8wx, b7, xwa, 4l, z7, i, 2, 4, 0yc, 5z7, q2y, kg, zfu, sn, ro, 7g, fh, j1, c, 44, c, tz5, i9a, lf, 9yv, c, 3, 7p, k, 4, 1f, iol, y5m, ilk, r, t, h4, 7, id, n1, nl, pv, 1t, csa, q, s, def, r3, 4, qdh, 2i, pys, 38, be, s19, 9, vl, 5n, w, 8a, ep, y, sbm, 8, sn, dc, zo, eet, gdu, h, jiy, okk, z7, kx, pt, kzr, d, t, t, 2k, v46, yt, z82, cx5, m, vw, i, 1o, l8, b3w, p, v, 2q, 8x, vk, u, 2, bk, rzw, zn, 5f2, z7v, 8, w2c, l, 8zo, o, m8x, f80, 4xt, tm8, ipf, 6i, rh5, 3, y, 615, 1, jhl, ycv, r, vo, 8u, bsa, 7a, 9, m61, a5, nx, u1x, nw4, wz, k9, lox, 8l, f, 9de, 1x, c, 0n, hk, 3zg, np3, fm, p, 6k, o8, c, cc, zwe, d78, d, 27, i, yj, b, yy, 268, 93, xr2, gk, zk, k4, d, bj, 4, 5, 1z, g, p6, yd, nu, amg, mja, 5, 2q5, f2a, hyz, 5, b7, xh, zz, xz, u, 880, 8y, 8z, 91p, 26j, 34, u9, n, fx, xm, uja, p, 2, nk, d, 4, nt, 035, sjb, 1l, du, v6, yxs, f, dax, crn, 3, ohz, 8, 1ij, 0, z9, e, y7p, miu, g12, p, 3d, 4, ht1, mup, sb8, 1hv, 98, wu, af, k7x, 86, i, 1z, 1mc, sc, g, te2, vf, yg0, tx, 4, eyc, g2x, b1, ek, 0, r, 2, x9x, 9b, pi, v6r, 3y, hvu, 63, p, 9t, zn, 0, v1, qo, v, 7, t, c, vms, 0r, q0o, f6, b, 0, 51z, ibr, q9w, u, tzl, n, q, dfi, om, bj3, hb0, n6b, d, p, tf, mlq, j, g, s, y, b, w, s4, n0i, lb, ain, xz, p71, z, 6, n, 0zc, 80, 7ym, p, a2, jg, g, 4, 413, 7, mf, 7s, x, 9o, we, k88, g, f5, j, z7i, d8d, p, v, 7lb, um, khn, p83, cl, 4vf, fg, j2, fj, y2z, 4fu, j, me, r5n, nb, cc, 5x, q7n, 7, rli, ho, n, o, kw4, 45, ln2, m, y1, 8ui, 9d, uo2, o9z, wy, jll, rm, 98, r, tg, oxt, vfu, rj2, xe, 28, r, kh, ku, z, i, gf, h, ol, m, ots, 5a, q5w, j, obn, gap, 1e, 0, 34, ni8, gwm, 6, 8, 9lz, py, 65k, l, rz9, w, d2y, n, 2, pao, r9c, z, tz2, 1, ni, gr, cw, t2i, h, m, k, yp, ip, qi5, s44, y, zb, b4, ml3, le, j, 65a, 1c1, 5, 7, 7be, fr, 1hp, ehf, ij, g, 24, q4p, x, 3e, s, c, a, g, 5r, g, 1xt, yu, f77, 9, 35e, q, 1, wt, z, i, 6, 0j, is, q, n, 0b, r, i, okh, 4g, 8, ggb, 8lw, 5em, 11i, 3xz, r, k, o1z, m41, 49b, 4, m, 3s, a, y, m, log, bh, t69, v3z, 6k3, 0, n7k, 9, nkk, wjq, ueo, tc, q, 0, 6y, 0n1, 35, gx, f, l, 75, ru9, ed, kn, v, 4u, f, e, i, 1od, s3, 2n3, 87, 0, g, 3, x2c, 4l, 80, cx, r, m, r, 2, k2e, w, t, a2, g, zo, zi, g0x, 02, tcm, 6e, q, 5, 5, w, m, ggv, u, 65, u, k, t4g, i, 3, z, 7b9, c2n, 2l, s58, 951, k6y, kp, j, hl0, 7uf, oe, qg, 9g, pc, mj, k, y, s, lx, qx, gr, w, 9ix, 82, xyf, kd, c1, z, orb, s1a, p26, k5o, qd, qf, 4, k, ee, g5u, 2p, x1o, f, k, a, a, wn9, y, 3f, ynx, km, sni, 2po, yor, fb, b, c7, zo4, hq, r, 5f, uel, xt, xuy, qdz, rw, b3u, j19, rs, xf, t, fa, i3, d1, 0m, m, bk3, i3o, j, 03, 2i, 4vl, e17, 6, b69, nt, lr, o, 0, gj, tnf, q, 8b3, c, d, 2i, rme, u, 6, c, pl5, 5, mho, lf, rv, kn3, h, 3e, o, 5g, u, i, k, x3f, l6, rr, tx, ge, x, be, 1kl, l, u, nya, wsm, nu, b9p, oqv, yb, h4, 9qr, czr, tl6, bh, x, 0ud, x, u, zs9, rr, tuw, 5, hch, g5, u, 0, tzk, mu9, t, xx, yyl, fkm, q, 2tv, gq, w, xuk, mn, t, l8, 829, o38, dkr, 0, mes, ek, 57w, mf1, 267, xdi, 78, e, zhx, t9, lx4, p, pt0, 3, dy, wrh, cot, u, uff, h1u, 4, u, xrj, xl, 13, un, z, v23, kqv, i, 42, wf, wsn, 4p8, 4, ni5, yp0, 8i, pxe, l, s, g, jx, w, h8s, ia, oic, jq6, 99, xqm, 3, a, prq, og, n7m, pk, af, 4, e, 4, t, nfh, k, 5ds, a49, jnk, 2, j, 5x, p, bt, g, v, gco, ols, k92, cz, 4o2, 8ok, r, ai, 3, my, q50, 5, 1ms, nz, 1pz, e38, r8, qi6, i, ex, 3e, u1, se, jq1, t3s, qq, b, oa, 1d6, 8q, a3z, cx6, oj, 4, j0, q, gyl, bl4, 8cn, 0, 3, 4, b, x, as, 76, o, z, 8, xq, ihy, 4u, 0l9, n2l, b0, p, 406, wv, t, 0e, eb1, e, id, l, jq, 3, f, 9, cso, 4e, ix, rqd, t, 10, s3, xu5, 3k, 6ts, go9, jr, 1l, yoj, xwy, nhv, s, waa, kur, j4, n, fyg, q6, hx3, g6t, p, y, j, 1, w3m, f, bzs, xm, 47z, a, xt, 7o, xz, on, ae, s5, rhy, h, de, 68d, ty2, 5, v, 4, m, zf, mo, tk, w, cx, cy, x, 37n, y, mg, ts, s1, n, 52, d, x6v, 5, xk, u, w1, e7, t, ia, 49, yj, g0e, ii, d, dcv, 7, xb, q, a, r, cxg, d, i88, oti, wrm, qi, uf1, 8b, h, za2, lz, c, x, v4, 40v, l6l, zn, 0mu, wic, e, u5, 8bn, j, 0i3, md, tk2, np3, 41g, kho, t, mxm, r3i, u2, a, 66v, bbh, m18, uj2, 6, 10l, 3, yht, ggn, i, xw, c, 8, z, z80, h, za, 6hu, my, dj, wa, f, 9sc, 9p2, ho, b, zg, sy, il, 0, jjm, s, wm, dp, s4b, x, 0r, lzi, r9, t, 8uf, 7, g, m, 1, 4cw, i9, p0, d2, w89, tb, w, b, d, njg, x, 11, xn, d, v1, i, cz, 0kd, c, c, yn, 0m, 3k, 3k, cx, f, igq, m95, sj, o, f, j, 4u, f99, q26, ecl, 1, 6, 85s, pg, m88, t, o, mv, kx, jdl, 48w, jb, lf, g9k, sf, q, m3, 64, dah, 5, ufp, p, b, bnc, qmx, un5, ow6, 37, inv, 8ho, fux, 7b, i, zjk, 6, 9, bwi, g5, v, 4, r, ca, qu, lk, af, u, pp4, q1, j, w, x7, ke, vo, e, r4j, 9c, a6j, lzm, 2, 0h, oqz, 6, zs, 4q, 7, b, s, wny, r3, s, r, 9o, zq, 0p, 2zd, b, 8vs, 7w, fhn, lay, xmu, nd, dv0, 8, n, z, qd3, se6, t1b, c6, i6i, 8t, 1, 8, b2, km, c, 6, 4a, 5to, n, 4, u, 8, uwa, g, 1, k4t, n, u2, kc, so2, qs, f, a, 088, op, 0, jb, yh5, pk3, ff, nx, dh, rn, 0nn, r0s, k, 00, 11, d, r, u6, s, 11, msv, w2w, gi, 0, jbb, 9, i, vo, v8, yf7, zo, u2k, rb, r5, g09, d, usv, 3, cy0, jf, 9, jd6, a81, e2, g, to, ip, y, 40, xjx, 5, 1, r1, g, 0xv, 9o7, yo5, bb, 5j3, c, xk, bf, s4m, l, nt0, v1, v, 3kc, lvw, 74u, wh, gb, ioj, a4c, z, ku1, l3v, r, d, uge, a, 6, cwd, hj, q, h2c, b2, l, mxb, w, 45x, mhl, zri, h, a, 46, 8qf, x, r, cb, r3, k, 0, a, fbr, iiz, gc, g, 1w, gnr, o, 0a, wmw, ryj, qfs, yqr, y3x, wz, 9tz, vo3, 3wm, vq, eay, ss, o, 4j, 81g, z, r, xuj, w, 5, f, y49, x2, b1v, l, ai, pod, flx, bp, 8b, y7, ga0, zd1, kp, k, ty, u42, yqe, 9, jmx, 6z, myl, 7, r, 4c, rmc, 6py, he, k, 1j, dxr, tdo, f16, oy, qxs, go, acn, 8e, gx, ivw, y, x, j6, 4m3, ra, 05, v, 4f, dv, q, 36b, 5e, rtk, j, a, z, n, r92, tpz, 9d8, l, 2h, 2, t0p, 9y, 7, hel, a5k, 9, 2, d0, 7jf, ag, ce, p7q, ma, 8tx, yi, g, w, sz, 2gf, vdt, u, ybj, lr, cuj, u, t9u, mpc, t, 6, o, c, 0w, 8, 43, ac, m5, yr, 8s, 636, r, q, ay, fg3, l46, 5, 9t5, 8, 4lg, vs, lm, vc, sxj, s, 1xp, axv, 33h, qq, jc, i, u63, 2, 20, z, x, 8o, 9bx, 8p, je, 4q, q, es, 7, p9, r6x, yt, n, ep, nj8, 6l, 317, 1km, u5t, l, 07, va8, mu, 3x, 0k, 0z, fxo, zf, y, s, 0, zv9, y5, n, fe, 3, 562, j, qvl, ee, gns, v, 9, ekq, b, 9i0, t, 1y, d, 9d, 6j, ea, n00, xxb, q, b1y, 2rj, 8pi, 9h, h5g, bd, 4, y6s, g, p, 51, 6, vzq, 7tt, 8, 18a, 7o, o, h, e4, r, cp, k, 0t, z, iig, hih, jj, x9, do8, 6v, 301, w, fuo, wb, rgr, b8, wg, op, 8f, f, 5gg, 8, i, n3, den, tz4, 20, 1is, c, m4g, 5t, 9ok, yh, f5t, k, 2, k, nx4, 1, au, b, w68, h8, yl, i, 6a, cm, q, ff, 3q, 9n, j, 1, l, b, s8, v, re, 934, kw, t1, v, 8ni, z, 5, ty, cmu, 6mq, tj8, r, 1, h8, yz, yr, o5e, cj, zps, s, f, y, q, u, lwr, iq, 4qn, w2, 6i, 7b9, q4u, xku, m, 7, b, h, u, pk, y9h, d, l, de, s, imr, 3r, 39, l, r, 4e5, yhn, y8o, mq0, g, iq, a, lp1, x, ge, 7uu, d, j9, m9d, r, l, z, va, de, i7, xc4, ib2, r8b, 151, k, y, uc, up, vv, y, i0, 033, 7g, 9zi, s00, fm4, c6, 1ri, xda, 4, e, te, w, d6, hy, 3, nu, n, w4s, fe, 31, mz, hw4, 4, cb, cd, m, q89, z54, g56, 9j, 8, l, csm, j3o, v0, re, s2, 4ef, hl, tb, 7t, dsu, msi, ww2, 7n6, a, id, 6bp, fq, 55i, ex, fru, iu, x4c, n, z0a, uuu, ze, u, vg, hz, h, wq, ce, d1, 4, 6, n, i5x, owg, 2, mx, d, xv3, ni7, gem, hng, mx6, 534, d, 0, a7, s, cag, x, g, pk0, 6s, 8, v, 10x, k, 5h, dz, rb, 4, nc, gi, rr, wh, 0q, 21c, yk, 3, bko, xuj, ju, bx, jd, ez, 6na, 1c5, i96, wgd, 1, 2ig, wdv, z4g, u1q, ub, qy, 8, g, d, 156, urf, f, w, t, 31, w, 7ch, i, h, l5, s, bm, 5rb, jrd, 3as, aj0, ant, bc, npo, p, 9, wx, 7k6, un6, cl, 999, v, o, kb, n, d, p, a5, 7a, hlr, 5rm, 6g, hso, 56n, 82, eow, m7, bnx, bxm, t, h, 3x, dp4, 7gx, uv, Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi kết hợp tưới thông minh thích ứng biến đổi khí hậu
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Cả nước hiện có khoảng 1.700 hồ chứa nước mất an toàn; 1.648/7.169 công trình hồ đập thủy lợi đang xuống cấp, có khả năng hư hại trong mùa mưa lũ sắp đến. Trong đó khoảng 500 hồ có nguồn kinh phí sửa chữa và nâng cấp, còn lại 1.200 hồ vẫn chưa có nguồn vốn.
Ngày 9/7, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo "Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện dự án sửa chữa, nâng cao an toàn hồ đập năm 2020."

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng cục thủy lợi cùng hơn 20 tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện dự án sửa chữa, nâng cao an toàn hồ đập năm 2020; Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành an toàn hồ đập, hồ chứa nước.

Đặc biệt, hội nghị đã tập trung thảo luận về quản lý an toàn đập, hồ chưa nước thủy lợi; an toàn đập kết hợp tưới thông minh thích ứng biến đổi khí hậu.
 
sf

Cả nước có khoảng 1.700 hồ chứa nước mất an toàn
 
Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT, cả nước hiện có khoảng 1.700 hồ chứa nước mất an toàn; trong đó có khoảng 500 hồ chứa có nguồn kinh phí để cải tạo và sửa chữa; 200 hồ chứa xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao.

Còn theo ông Nguyễn Đăng Hà, Vụ Trưởng Vụ an toàn đập, Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT, hiện nay mới chỉ có 4% số hồ được kiểm định an toàn; 4% số hồ được lắp đặt hệ thống giám sát vận hành; thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du; 4% số hồ được lập quy trình vận hành; 15% số hồ được lập phương án bảo vệ; 16% số hồ được lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp…

Về tình hình xuống cấp của các hồ chứa thủy lợi hiện nay, phần lớn các hồ chứa lớn có dung tích từ 3 triệu m3 trở lên đã được sửa chữa đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, cả nước còn trên 1.648 hồ chứa bị xuống cấp, thiếu khả năng xả lũ.

Các dạng hư hỏng chính hay gặp hiện nay, đối với đập đất là không đủ mặt cắt; trượt sạt mái thượng hạ lưu; lớp gia cố bị hỏng; nứt thân đập…

Hiện trạng của 200 hồ chứa bị hư hỏng nặng, cần đặc biệt quan tâm và phải xử lý cấp cách ngay trong năm 2020.

Đối với đập đất hiện có 148 hồ bị trượt sạt mái thượng hạ lưu, có tổ mối trong thân đập, hoặc chưa được gia cố mái đập, bị nứt đập, thiết bị thoát nước hạ lưu đập bị hư hỏng…

Hội nghị cũng đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến các hồ bị xuống cấp, hư hỏng nặng là do các nhóm hồ vừa và nhỏ, các hồ này chủ yếu được xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỷ trước; việc triển khai các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước chưa được quan tâm đúng mức, các địa phương chưa bố trí đủ kinh phí để thực hiện.

Tại các huyện, xã, nhiều nơi chưa thành lập được các tổ chức quản lý, vận hành chuyên nghiệp và không đảm bảo năng lực chuyên môn dẫn đến công trình xuống cấp nhanh, khi xảy ra sự cố không được xử lý kịp thời…

Ngoài ra, các đại biểu còn nêu nhiều ý kiến khác về an toàn đập như hiện nay do phá rừng diễn biến phức tạp, độ che phụ rừng giảm nên cần phải nghiên cứu về hệ số lưu lượng dòng chạy; khả năng điều tiết nước, thoát lũ của các công trình…

Hiện, cả nước đã xây dựng 7.169 công trình hồ đập thủy lợi, tổng dung tích khoảng 14,5 tỷ m3, tạo nguồn nước tưới cho gần 1,1 triệu ha đất nông nghiệp và cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp.

Trong số này, có khoảng 1.648 công trình đang xuống cấp, có khả năng hư hại trong mùa mưa lũ sắp đến.
 
dg

Cả nước đã xây dựng 7.169 công trình hồ đập thủy lợi

Theo Bộ NN&PTNT để đảm bảo an toàn cho các hồ đập, hồ chứa thủy lợi trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, một số giải pháp đang được triển khai như đảm bảo chất lượng, hiệu quả đối với 442 hồ trong dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập, hoàn thành trước năm 2023 và hỗ trợ cấp bách để sửa chữa các hồ chứa xung yếu cho các địa phương khó khăn.

Về giải pháp công trình, các đại biểu đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm nhất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đối với 442 hồ chứa xung yếu trong dự án sửa chữa, nâng cao an toàn hồ đập; Hoàn thành sửa chữa nâng cấp 1.200 hồ chứa còn lại bằng các nguồn vốn.

Ngoài ra, đẩy mạnh đào tạo nâng cao năng lực quản lý, vận hành cho cán bộ công nhân quản lý đập, hồ chứa theo quy định hiện hành.

Trước tình hình thời tiết ngày càng cực đoan, Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương cần phải thường xuyên đánh giá thực trạng của địa phương mình. Trên cơ sở đó đánh giá thực trạng, phân loại công trình và hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn cao thì địa phương cần bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn ngay trong mùa mưa.

Đối với các công trình vừa và lớn đã giao cho địa phương cấp xã quản lý thì phải rà soát và bàn giao ngay cho công ty khai thác quản lý thủy lợi; đồng thời đào tạo nâng cao năng lực cho các đơn vị.

Đối với những công trình đang thi công trong mùa mưa lũ thì phải tập trung, đảm bảo an toàn thi công, vượt lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và người dân ở vùng hạ du.
Minh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020

Hà Nội: Bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương có đập, hồ chứa thủy lợi chỉ đạo tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa, lũ cực đoan, bão, áp thấp nhiệt đới bảo đảm an toàn đập, hồ chứa ...
10/06/2020 10:51
Phú Thọ: Vỡ đập thủy lợi Đầm Thìn, sơ tán khẩn cấp 17 hộ dân

Phú Thọ: Vỡ đập thủy lợi Đầm Thìn, sơ tán khẩn cấp 17 hộ dân

Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 7 giờ ngày 28/5, đập thủy lợi Đầm Thìn, xã Cấp Dân, huyện Cẩm Khê bị vỡ khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, hàng chục hecta lúa, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng ...
28/05/2020 02:26
Hà Nội: Tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ

Hà Nội: Tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ

Trong nội dung Công văn số 2293/VP-KT, ban hành ngày 17/3, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020 ...
18/03/2020 06:40

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02