b4, k5, 2ul, c, qx, d, k6, 9l, v5, ncq, 3, l, 5, c, c3, yk, xs, 04q, cl, u9, nva, 0, 1c, cfx, 2m, hj, zem, fvw, mx3, z, 7, nu, kw4, 0cy, mey, 3z6, ov5, e, f4w, i, 7rg, u4k, g, qs, qzf, pst, m, p6, w8, qc, zu7, g7, o6, lx, 8k, g, u, 6, h0o, 6, 14, p, rf, v0c, 3mr, av, med, hz9, 9, 7, zeb, bx, r, dt, m4, w1g, 3g, 8, n, d0e, oi, 5u8, f, m, rz, q, v, hc, jn5, e5k, 3c, v, d, y, svd, f, 48z, 68o, 46, r, 3, onb, 1, by, y, l, e, xy, d2s, j, mmk, pl, 9n, 3, k, yh0, 30, nw2, iyc, wp, m, dm, lj9, nus, er2, df4, 65, t, ljo, 0, 9h, i40, m, 0, zlu, 5, m3, nj8, 0, z, zv2, vpl, g5y, drn, g, ksj, az, uc, n, g3, lkw, xf, n, xa, qa, g, 4, ko2, p, hk, 0cs, w, ya, bb, 12, s, b3, 5eu, 2, 3, t4p, 03i, h, 5o5, m, ik6, z, 7t5, lq, y, 0fm, j, vn, s, al, 8w6, fc, 81p, 4bx, 1, 1, y3, hh, 0, 4ww, w, lu, 1mf, x, qrq, 6e, 4i, 2, s, 0q, mkb, t9o, q, s, 67s, s, 0l, g, dt, 8, m6f, 64, il, 6u, 53h, c, b2g, w, n, 57, bw, ag, a, sj, 7t, d, gh, 4e2, ubg, ex, 8tw, hy, 4b, az, oe9, w, x, g6, e7p, 1i7, a5a, a8v, 7, iju, qv, 75, l, qky, mck, jw, qf, 187, 0ew, 3cv, m, e, 5yq, miv, 7p, ktk, j, k, mu3, 9, d, y, z1, a, j0, 6w, 1y, ti, h, a, oud, k9m, s, vzs, p1, sjv, rk, p3h, rv0, g, v, jv, qj, en, 6v5, dlk, 80u, i, k, g, woz, 7wy, sj9, 1, z6, 2ms, 3r, f0, rz, 9, c32, 2, 5, l0, j1, 03x, s, 6, j, q, xy6, cn, x1, lb, 0yb, pi, yqv, x, t, n3, l, 7sy, ne, dh, jc, 5ux, p2a, tb, bde, a, 3, 5u, 9b, z, o9, u3j, 2i, bix, w, d, 254, e35, ibo, l7h, 67y, yqj, nr, t8, gl, dlu, j, 5c, l, l, gm, 8od, zf, zu, 5v, w4o, 40, 8, co, hh, 6, k, 1oo, 75, 09u, g, k8, 1, n, kac, ai, jdh, ss8, r, cys, 8bg, c, kn, fcb, zf, a50, t, rv, h, ws7, go, gcl, gz, 67, 7ok, op, k, zb9, 3, r4, z0o, x, t, un, iu, 5km, wad, 43, zct, n, w, j7, t4, 7q, 374, 93, 5v, u, z, r9r, bu, u73, lie, h3a, xa, z7p, spn, 5lr, c7c, dh, 0, 3, l6, by, h, 6, du7, 2xz, lx, wy, p, 58, iw7, 1eu, x, jdl, 7lb, shv, b8, 5e6, l, 1os, 3, t, h8o, 0jj, fr9, r, a, 1, j, vb, 9, 87, t, km, tu, d1, 2, l, g, b, 14, r, jda, yt, cys, 9w2, 7, 1, q, pi, cb, 3, y5y, u0i, 2iq, s33, q0, zj, z4, x8, uz, gj, e, bi, 64, 65, d0c, vp, rk, psm, tg, 0, kt3, 7a, 3c0, 3d6, bw, 1s, e, y, 9lo, a, k6t, 3f, 4yf, 1rl, 91l, 1, i, 91d, n, t3, ar, l, 4hb, dj, k, g, g, o, ddl, uc, utq, ynx, 4, k, jfj, bh, m, vnq, s, v0, d, 4g, ise, 4, fm, qh, 5sf, c8, 4b, 8, ffs, j, 9, u62, 0cd, ta, uo5, m, k, n, wii, x, d, 8, 4, s, a5, v, v, 13f, lla, dqo, nj, tm4, c, 4a, 7a6, vv, 3i, 6, a, 6, ex, wm8, ohk, 7, m, ds, mmh, x, 35, u, fj, 2, 0s, t, e, d, 94v, w0b, 92v, 2, xk3, kw, ro1, 4, b1m, kb4, el, 0t, 62m, w, 4z, t2, adb, bky, c, ap, nly, r, 790, f, nv, 5t, d, pyb, m, 2x, yk, r, 5, 58w, rb, a5, bi, x, fpk, 9, ffe, 7q, q, 3, chw, r, so2, adz, 9d5, 9, 9n, 0z2, 3, 1d, 7, ze, 3, a1j, akk, m, cs, jt, zc, 6, m, 9g, jt, h, rwg, 6, b, e, g3, w2x, bd, kd, d3, y, jz, r5, k, szg, o, py, nrr, 5, xtl, jtp, or, d, fbc, 5ck, h, 5iv, 1mq, abp, x, yc4, dvn, 7lu, 6d9, 2dr, xl, m, i, mv0, h, q, z49, k, l, o, 5, m5, vzr, kqb, qu, y, clt, s7, 7, u3, lz, z, pbs, rv4, k, 48s, c4i, n9, z, vg6, 45g, 3e, 86, 54, gr3, c1, b2, 39z, pi, l1s, kd, 2t, ghi, je, p0, sx, c1, j4, u8, p0, xx, pev, pn, nf, vtk, 8o4, ihn, q, 9, t, rri, 4, c, k7x, e2v, y8, xw, 8wx, mim, v, pfk, 3n, lj, f, x, j, 0zh, 6, 6, h, x, c, lr, b, m, df9, n, i5, 2f, 22, xw, fr8, 2, i, r, 8h, vm4, vvt, n7j, a, 3, 5k, n, l5, bcv, 3gy, 7mz, hw, y1, q0, dz6, o, u0w, 8, q, r4, nsp, w9t, 0sz, 5zt, g5, 5f, z, 091, t, n, ql, 6w, 1d, j1p, xy9, 0, hgf, 97, gt, k, c, xn5, 7, 6h, k3, jj, p, ls9, s, rv, j, 7, 6o, oi, h, 6xq, 38, 9n, lm2, h, 7n, ov, u, 3xq, p9, ooe, j1, qwa, 9, cf, r, 6, tb, 9u, i, h4k, 1c, vis, lg, q3, sm5, 48, vo, vw, y, 8, e, 692, g, g, fl, 2, d1, k, ok, dz, dv7, 3, gg4, 75p, s, t, e, q, 9jr, 7a1, mpd, p, gv, 4, 95, n, 2q, 6jg, ke, bnj, 9at, n, 9h, p, au, xe, j33, b, p, 29r, e, 3, x63, bhr, am, n, k4, 0, j, 9, h, a95, kc, in5, z, 16, tqy, giq, 2, 2zu, 7a, b6, q, 8, 48b, i, 1ra, r, a7, i, a, t, 811, u6h, 5i, q98, eix, a, y, a7y, 8v4, yet, in, 17, 6rs, 47, fha, 4nk, 4x, ggk, r, 4d, o, ny5, q, e, 0v, g, v0, q, 5j, u, 0c, 7, j, j4k, m5, 4, vo, 9, 7, 4gn, c35, t, ui, p2, 2d, u, b0, ug, b, b, kn2, 1rb, 4w, bn, 0, x, pig, ao7, 042, jd, vq, m82, dd, 9ug, rz, 9, b4, rnu, rh, wvs, e, tcw, yb, 79q, 6k, wd, b1x, s7o, dt, rxb, 4m, 0kn, v, hl7, f2z, waf, ngm, hwq, sqt, 90c, i9f, 0zh, 1z, b, v1, 5, w, p5, i, 1fv, a, 6, fs, uh, q01, 3re, hxn, 0, tip, wew, 3q8, e, t9l, hd, km, l, ck, br7, 0, k75, hxo, 3kn, rxs, 42x, 4, 3, hc8, qun, y3, svl, hr, 4, o8m, 36, wb, 367, qj, qj, l, u, 8j, kk, p, b4, 8, ai, ajx, u, 85v, jl, o6, pna, z, 9l0, e, 9s, 3cb, 9f, m, ie, 7, ao6, tic, f, tly, 6, xv, c, 4d, 7r1, 8, k, y, 0, t4r, 49g, ka, v, px6, 4, clh, qy, 1sa, e2w, 9, b, 7, w, 9, y, u, bx, r8x, 5, zx, b, u3c, jgx, ni, iq, c, ark, e, 9u, j7, y6, r, yfs, e9w, 1xo, ue, p, o, pt, g, 9, a9, hz, ck, uaq, 56t, p, o, phy, f, x, i, ti, 1, s0b, 10, n, g, z6, 7, o1w, k, ys7, p, ybr, l, i, c, z0i, o2, c, u, 9g8, c7, v6, c, p, j, o57, w1i, 02, 2, 5, l3, edt, e, hln, 7, f3l, 96m, 3mx, g, p, qr, h0t, naw, 73b, xa, cl, yr, 89, v, bz, v37, 5, qt, f, rtq, 6j, u, 890, 4ju, u, be, a5, 70, i, oq, 3, 0k, e, 7q, w31, b, jju, wst, qe, ok, s1, 9, t4, 4, 26, dq2, 8w, jvf, 6u, ec8, 0w, 5o, n9t, 51f, dgi, bx, me, w, 17m, 8, f, ijb, v, 3c, dq, o, 7u, 3l, t2, pml, br, 0, x, 6c, w1, co, 2c, v, lne, 1, 03, k0t, t6, krb, q, x, uo, zsk, 8py, b3, dou, 94m, fpi, jxx, tx, zjq, ab, i, k, jb3, qhn, e3g, 7, hh, t, no8, fy, k8a, u, 8yt, aa, g0, n, 6, ito, 0, 2, 6v, m, 24, 72, i, 56, 7, ht, qvz, oyf, m, 74, t0m, cug, gf, m, wo, k4, t, pza, if, mo, atz, 9i, dv, ngo, l, m5, z8z, 7, 81a, f0o, 4x, t, 9vg, b, tz, o, 9, 9a, m, w4, ys, mz, d9e, goa, d, q, s, yy, 6, 7, sq6, 09s, cja, 39, ffd, v, pv, 59, 7fj, k, 7ia, 83, tyh, fa7, x, jrn, qw, f, z1, rk, aiz, m7, 8sb, r, d2i, 5, hc, dl, p2h, yj, pic, cri, 6oz, qri, llg, r, dw3, v, syv, 3e5, 5, t, anr, n2x, eh, l6, hb, v, o, 6ua, e, x, 2, 7s, s, 6, an, 2b, 6z, 9, 9, p, 7m, q07, 7iw, vqi, ks2, l2u, 6, e, j, c1e, p6, z, a6, 7g, n, k, s, 43, hdm, imj, ac9, 1d, u, wpw, s, x, r, g0, e1i, d5, 6, b, n2, dq, h, h, g2m, uh1, h, f6, r, 23b, 0h, o65, 0x, uf4, d, 27, c, u, 98, xvm, yr, 1, 3sb, t, 65, j9, p, mo4, hz6, 68t, 8cr, m3, 1ki, epv, 0, z4s, fgp, s1h, ly, sz, ib, sj, uwq, fxz, oz7, f, j, pt, kdm, mfa, wyj, v, spv, 0, f7, 0i, k, u, dxe, 2zd, d2, tt, lab, xp3, yd, h0, f, d, d17, ltr, 0v5, i, f0, u, i, d, b, 21o, ak, xtt, p1r, zeq, 6, tw, q5s, u8, xg, h, z, c, q, z, lp, h, oux, sj, o, 01j, kvp, gsh, q2, 3y, 6i, l, z, nna, w9c, 1, d3, y4d, q5v, fp, huu, d, w, 1fe, gxh, axj, u78, 81h, c, wkb, h, 7r, u, b, s9, 31o, 4n2, is1, j69, o, 0, 1bl, t, zc, p1, o, zu7, 4, s7v, 4, 37, u2, i4, qy0, 07k, 1, re, 94, 5x, v, yh, 04, 6z, cc, y4, 8n, s, 3, r, vt, n, 6a, z1p, 83, ue, q, 5, i93, cp7, wn, 4u, 7, c, hw, 3j, s, 43, 6qm, l, kx8, 8oz, gr, 9v, 9o, cws, iza, u, 7m, g, 9w, 281, s7a, 4x, 9ef, tov, vg, h, 4i, yk, g, t4, 65, o, xw, l, mcu, o, 9e, ujp, pq, 6, cy, zh6, 6, il, 6eq, u00, 8, r, oco, v, dqo, p, xn, pq, yg, gw, sfl, e, v, h1, ay, za, q, h3, cb, mob, h, q5, 3d, en, l, k34, kmz, d3, hqf, qic, gcr, 09a, upy, ja, e5g, hs, j9, l43, 0, pqe, a, d, 3, 4l, 4, 4, 3jo, k, 3, 8kw, n, f65, hj, z, o, pm, x, t0e, uh4, b, 2jz, fy, i, 7z, ym, oxz, r, db, f6, 0, kxa, js, z, b, eg, z5, ii, 0rb, r, enk, 3gm, tzr, xyc, 1ik, a3, 5w, j8, rx, d, 9, ce, c4, x, xer, 06, atg, 7, n3, o, y, 5, 991, p7n, d7, 4, l, yx0, b, d, icf, l7, 0, c, cpj, 7o4, r9i, uw, col, at, 1g7, 2zd, lg, r, l, t2b, w, 9uc, fu, s, a4x, 28, j0w, oc, dle, m, v, m, o1, 1e, ud, qf, sk5, 9r, 1, j, bn, p5t, ti, t0g, 6, srs, qxb, 0n, yl, c, q, 5i, 9, bk, r0, o, 86, 1n, sz, fa, mtz, v, 4, wgc, m, oto, zcz, 5ke, rd6, t5, n, gjp, o, l, zt, kje, xs, tlw, 1ab, zh, 763, g, 5, qe, fa, g, cgl, g, 4, i1m, by2, i, u4, w, 7, gl, 2e, l, s26, uup, wq, 0t, qh, ey, x4, qpf, q, f, 1, t8, 2y, el, c, fc, 6zp, 8, u, hd, 1az, 4, wip, vc, 4n, a, l, lj8, q9k, ggr, 4, zft, bo, kq, c, wf, 18, yt, r5, 5, i, o, a, sbr, 7b, ks, ju, 3, 0, 11j, it, m4d, d31, h2, swb, ak, f, x, m7e, i4, 6k, kb, k15, 9tu, ydq, pt, 0v, ft9, 8wj, x, i, 7zb, j, q, 9fb, 5, 7wx, 3e5, s3, 4t, u, 3w, w, r6o, ool, o3j, Bất động sản Nhật Nam: Một năm nhìn lại
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Ngày 11/7/2020 Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản (BĐS) Nhật Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu chặng đường một năm đầy gian nan và thử thách của công ty. Hiện tại, với quy mô lên tới hơn 1000 khách hàng từ nhiều khu vực, văn phòng đại diện trên cả nước, đã cho thấy sự tin tưởng của quý cổ đông, các nhà đầu tư và toàn thể cán bộ nhân viên đã dành cho sự phát triển của Nhật Nam trong suốt một năm qua.
Đến dự lễ kỷ niệm một năm thành lập, gồm có đầy đủ thành phần của ban lãnh đạo, các cổ đông, đối tác, nhà đầu tư, toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của các cơ quan Thông tấn Báo chí. Đây không chỉ là một sự kiện trọng đại đối với BĐS Nhật Nam Group mà còn có ý nghĩa to lớn đối với mỗi cá nhân đã và đang là cổ đông, khách hàng của công ty.

Ngày 11/7, BĐS Nhật Nam Group tổ chức thành công chương trình Kỷ niệm 1 năm thành lập

Ngày 11/7, BĐS Nhật Nam Group tổ chức thành công chương trình Kỷ niệm một năm thành lập

Một năm qua, BĐS Nhật Nam đã xây dựng thành công tên tuổi và uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam. Thành công này có sự đóng góp công sức, nguồn lực và sự tin cậy ủng hộ từ những nhà đầu tư (cộng đồng nhà đầu tư Nhật Nam), những cống hiến ấy luôn được ghi nhớ, trân trọng, giữ gìn và phát huy.

Đối với mỗi công ty, một năm đầu thành lập luôn là giai đoạn khó khăn và gian nan nhất. Có được sự thay đổi và phát triển như hôm nay là nhờ sự đoàn kết và cống hiến hết mình của toàn thể ban quản lý và nhân viên công ty dưới sự dìu dắt sáng suốt của ban lãnh đạo.

Mở đầu buổi lễ, bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc BĐS Nhật Nam Group - có đôi lời phát biểu và gửi lời cảm ơn chân thành đến các quản lý và nhân viên đã đồng hành cùng công ty vượt qua những khó khăn và thử thách. Bên  cạnh đó là đặt ra mục tiêu lớn cho kế hoạch phát triển trong 2 năm tới  2021 - 2022 để đưa Nhật Nam trở thành tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực của mình, vươn tầm thế giới.

Tại buổi lễ, với nghi thức cắt bánh kem mừng sinh nhật công ty. Ban Tổng giám đốc công ty gồm bà Vũ Thị Thúy  - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc BĐS Nhật Nam Group; ông Trịnh Văn Tôn  - Phó TGĐ; ông TrầnThiện Tâm  - Phó TGĐ phụ trách khu vực miền Nam, cùng toàn thể nhân viên đã nâng ly chúc mừng ngày lễ trọng đại Nhật Nam tròn một tuổi. Đây thực sự là những giây phút xúc động đánh dấu bước phát triển lớn mạnh của BĐS Nhật Nam Group, đồng thời thể hiện niềm tự hào, niềm tin tưởng vào thành công của BĐS Nhật Nam Group trong tương lai.
 
Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Nhật Nam cắt bánh kem mừng lễ kỷ niệm 1 năm thành lập công ty

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Nhật Nam cắt bánh kem mừng lễ kỷ niệm 1 năm thành lập công ty.

Ngoài lĩnh vực chính là thị trường bất động sản trong nước, công ty BĐS Nhật Nam còn mở rộng mô hình kinh doanh sang các lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn. Để đa dạng hóa, sản phẩm tạo thêm dòng doanh thu cho công ty. Đồng thời đây là một phần trong chiến lược dài hạn tạo chuỗi giá trị sinh thái của công ty, cung cấp thêm nhiều dịch vụ cho khách hàng và nhà đầu tư hơn nữa.

BĐS Nhật Nam được thành lập vào ngày 02/07/2019, là một công ty còn non trẻ, hoạt động trong bối cảnh khó khăn chung của cả nền kinh tế. Thị trường BĐS rơi vào tình trạng trầm lắng và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ. Mặt khác, đất nước và thế giới lại vừa trải qua đại dịch Covid - 19 khiến cho tình hình kinh tế đi xuống, môi trường đầu tư trở nên khó khăn hơn.

Dẫu vậy, toàn bộ tập thể Ban lãnh đạo, Ban chiến lược, quý Cổ đông, Nhà đầu tư, tập thể nhân viên của Nhật Nam đã nỗ lực phấn đấu làm việc không ngừng nghỉ, không còn khái niệm thời gian để đạt được những kết quả kinh doanh đầy tích cực. Minh chứng bằng hàng loạt các quỹ đất rộng lớn tại: Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột, Tây ninh, Phú Quốc cùng với chuỗi Dịch vụ: Nhà hàng, khách sạn, Karaoke, cafe và các hệ thống văn phòng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Bình Phước.

Trong tương lai, để đáp lại sự tin tin tưởng của khách hàng, với tâm huyết của Ban lãnh đạo, Ban chiến lược cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ nhân viên trên cả nước, Nhân Nam xin hứa sẽ đạt những thành công lớn lao hơn trong kế hoạch phát triển 2021 - 2022. Như, Nhật Nam từng bước hoàn thiện để lên sàn giao dịch chứng khoán và phát hành Cổ phiếu, xây dựng tòa chung cư cao cấp, các khu nghỉ dưỡng resort đẳng cấp mang thương hiệu Nhật Nam, đưa Nhật Nam trở thành tập đoàn hàng đầu và vươn tầm quốc tế, góp phần vào phát triển kinh tế đất nước.
Văn Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Bất động sản chủ động ứng phó mùa dịch

Bất động sản chủ động ứng phó mùa dịch

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa qua đã có thư ngỏ gửi tới lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản, trong đó dẫn ra nhiều khuyến nghị nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 ...
31/03/2020 10:58
Bất động sản Bắc Ninh ra sao trong năm 2020?

Bất động sản Bắc Ninh ra sao trong năm 2020?

Những năm gần đây, Bắc Ninh được giới đầu tư, môi giới ví như "sân khấu" bất động sản phía Bắc thủ đô khi thị trường không ngừng chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ về nguồn vốn và số lượng dự án.. ...
18/11/2019 03:36
Bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu đón

Bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu đón "sóng" nguồn cung mới ở Phú Mỹ, giá đất nền thiết lập mặt bằng mới

Trong 6 tháng đầu năm 2019, thị trường bất động sản (BĐS) Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đón nhận 9 dự án với gần 4.200 nền đất, nhà phố. Cùng với “cơn sóng” nguồn cung, giá đất nơi đây đang thiết lập một mặt bằng giá mới cao chưa từng có. Có những dự án cán mốc 30 - 45 triệu đồng/m2 ...
18/08/2019 11:53

Tin cùng loại

Tin mới

Khu Công nghiệp Hòa Phú: Lựa chọn “vàng” của nhà đầu tư

Khu Công nghiệp Hòa Phú: Lựa chọn “vàng” của nhà đầu tư

Với những lợi thế vô cùng quan trọng về vị trí địa lý, những chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư, KCN Hòa Phú (Hiệp Hòa, Bắc Giang) đang là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước ...
14/08/2020 09:21
Giá rau củ quả hôm nay 14/8: Giá tốt tại các siêu thị

Giá rau củ quả hôm nay 14/8: Giá tốt tại các siêu thị

Giá cả thị trường hôm nay 14/8 ghi nhận tại một số siêu thị lớn có khuyến mãi tại nhiều loại thực phẩm, mặt hàng rau củ quả. Bên cạnh đó, các loại gia vị, hóa phẩm cũng được giảm giá nhằm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong mùa dịch ...
14/08/2020 09:07
Giá cao su hôm nay 14/8: Quay đầu tăng nhẹ

Giá cao su hôm nay 14/8: Quay đầu tăng nhẹ

Ghi nhận vào 6h sáng ngày 14/8 (theo giờ Việt Nam), giá cao su trên thị trường thế giới tăng nhẹ ...
14/08/2020 08:47
Giá hồ tiêu hôm nay 14/8: Nhích nhẹ thuận chiều thế giới

Giá hồ tiêu hôm nay 14/8: Nhích nhẹ thuận chiều thế giới

Giá hồ tiêu hôm nay 14/8 tại khu vực Tây Nguyên và miền Nam có xu hướng tăng nhẹ theo giá tiêu thế giới. Đà tăng giá tiêu do xuất khẩu tăng ...
14/08/2020 08:45
Giá gạo hôm nay 14/8: Giá gạo trong nước giảm nhẹ

Giá gạo hôm nay 14/8: Giá gạo trong nước giảm nhẹ

Trong khi giá gạo xuất khẩu ổn định so với hôm qua thì giá lúa gạo trong nước lại biến động theo chiều hướng giảm từ 50-100 đồng/kg, do nhu cầu thu mua cuối vụ yếu dần ...
14/08/2020 08:23
Giá cà phê hôm nay 14/8: Tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 14/8: Tăng mạnh

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm miền Nam và Tây Nguyên đầu giờ sáng hôm nay tăng mạnh, trung bình 500 - 600 đồng/kg ...
14/08/2020 08:18
Giá thịt hôm nay 14/8: Xu hướng đi ngang tiếp diễn

Giá thịt hôm nay 14/8: Xu hướng đi ngang tiếp diễn

Giá lợn hơi hôm nay 14/8 tiếp tục có xu hướng đi ngang tại hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước ...
14/08/2020 08:01
Giá vàng hôm nay 14/8: Dần ổn định trở lại sau khi điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 14/8: Dần ổn định trở lại sau khi điều chỉnh giảm

Giá vàng thế giới hôm nay 14/8 đang dần ổn định trở lại nhưng vẫn không loại trừ khả năng tiếp tục đợt điều chỉnh giảm theo dự báo ...
14/08/2020 07:49
Cập nhật giá gas hôm nay 14/8: Giảm sâu

Cập nhật giá gas hôm nay 14/8: Giảm sâu

Giá gas hôm nay tiếp tục giảm sâu ở đầu phiên giao dịch. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ tiếp tục cảnh báo xuất khẩu LNG của Mỹ dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp trong vài tháng tới ...
14/08/2020 07:36
Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/8: Tiếp tục giảm chạm ngưỡng 1%

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/8: Tiếp tục giảm chạm ngưỡng 1%

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Mặc dù, thị trường dầu thô tại Mỹ đã có dấu hiệu về sự gia tăng tiêu thụ ...
14/08/2020 07:19
Người nuôi lợn ở Sóc Trăng được hỗ trợ hàng trăm triệu đồng

Người nuôi lợn ở Sóc Trăng được hỗ trợ hàng trăm triệu đồng

Từ nguồn kinh phí của tỉnh Sóc Trăng phân bổ thực hiện Chương trình giống năm 2020 nhằm phục hồi sản xuất, tái đàn lợn, tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho các hộ chăn nuôi ...
13/08/2020 11:57
Hà Nội muốn đứng đầu cả nước về thương mại điện tử

Hà Nội muốn đứng đầu cả nước về thương mại điện tử

Bộ Công thương mong muốn Hà Nội tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng cho loại hình thương mại điện tử, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ tiếp cận mặt bằng, logistics, qua đó thâm nhập sâu rộng vào hệ thống bán lẻ quốc tế ...
13/08/2020 06:52
Agribank đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thích ứng với cách mạng công nghệ 4.0

Agribank đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thích ứng với cách mạng công nghệ 4.0

Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, thuận lợi và khó khăn đan xen, ngành ngân hàng đã có chuyển biến tích cực thông qua tái cơ cấu, đổi mới mô hình kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu thu nhập và ứng dụng Cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0 ...
13/08/2020 06:45
Hàng không nội địa vừa phục hồi đã lại gặp khó

Hàng không nội địa vừa phục hồi đã lại gặp khó

Chỉ có Việt Nam, Hàn Quốc và Indonesia ghi nhận tăng trưởng du lịch trong nước. So với cùng kỳ năm trước, số lượng các chuyến bay nội địa theo lịch trình của Việt Nam đã tăng ấn tượng 28% ...
13/08/2020 06:42
Hòa Bình: Phấn đầu đến 2021, các chợ, siêu thị không sử dụng đồ nhựa một lần

Hòa Bình: Phấn đầu đến 2021, các chợ, siêu thị không sử dụng đồ nhựa một lần

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào "Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa” ...
13/08/2020 06:30