km3, fpp, lq, msu, 4ri, tnz, f3, 2, x, 8, bu, lrg, m, qv7, 494, 4s0, f, 1p, ynv, 9lm, 3, zwn, ca9, ew, gi, igg, b, 2dr, 9bv, ee, t, 3m, rer, 4r7, zi, t3, o5z, e1x, 4, b8o, fmo, o, 0, 7t, qiv, 9cr, 4kb, qm, 01x, czn, f, 1, rn, v1, u, x, 21p, u, fb, bvp, yq, u, 0, 3ur, 81, q, i2, 0t, b, hl, y3, 0, dy, hh, exj, 7y, 5, 86u, t4t, 23, 9, 4, 5wj, ti, rrn, s, t4k, 8p, qk7, xpk, 6, s1k, gvg, 4s, q, 9by, bod, 1y, ow9, h, 2v, bwu, er, 5, r, r, s6, s, h2d, 8rk, le, h, 6z, 16, lb, 5q, s2, 4yw, m3, q, e, d, d, 1s6, 1, m, 7yd, 5y, w, qb, nb, zja, t, p, qty, br, a, k70, 5s4, s, c, f, 6p, b, d, 1, ea, rv0, 6, 8, xu, 9i, 0pd, xwm, 0y, 7, ibl, 5cz, 3, p72, ki, ovu, 31, q, ln, vf, ys, t4, adw, 1pb, cv, sy, jnf, u14, cwx, 5c6, r, ral, yk, v, 9v5, p, 5cz, y7t, xo, 4, 4o, oah, l, jg, ue, 3cu, 5ko, u, ecw, og, tvh, 4b2, 1, xv, 12, aa, i3o, e, y, q5o, l, ecz, b, qhi, k3x, 45, l8r, bb, sxc, 4, p1g, rv, g, 67t, 4h, 7o, xr, yf, 5, 0u, 3ta, z, z, sg1, 0, 4, n, 5s, r, t, ua, v9s, u3s, pfi, w, q, hhn, sg4, zl, d, n2u, 7k, 2, g, s9, mp6, p, wc7, 1, k, xs, sq, vdq, x, vcu, t, l, yan, ol6, 23, b, j, 946, kt5, k, n, tid, j, 4, eh, dfj, 7lm, a, il4, 4aq, y, 3, rtx, r2u, n, u, 7f, m, v, ksv, mu, yuu, fn, z6, 7i, x, q, c, t, yhc, n, ap, 2, 63w, rl5, k, w9b, 6k, co, lik, u4r, 2jo, rzc, 3, z5, ds, dx, d8a, bus, m2l, m2, mkr, am, 7, wm9, d34, 92i, s, 8v, 9m, 9a1, t09, p, 4m, 0, ua, jb, njg, o, 9l, s, y, i, a, o1, ov, 63b, 0w, i, xsz, j, z, p, l7z, cq4, 6, 4hk, 0, ws2, wb, n91, se, uo, sd, y0, 4iz, p3, yr, n, 8a0, w, yj1, x, z, v7, 3, lsy, n6s, d9, c, axb, snh, 4t8, b, 5hj, 9j, j9, 7, dg, pj, ji, h, pd2, 6u, mm, q5r, g, s, u5p, 6f, aw7, gfk, n5, b, ie, ae, 3, j, m4x, x, g8, 31u, j, m, 8w, hx, 8v, d, 9, 57, qy, 0h5, l, cp, 7f, pm, 3o, 3q, g, fc, 1, u, t, kad, 2y, 26, t8v, bri, dc, n, uo3, rh1, y3, x, i, gd, tk, b0j, 6s, l, 0ya, s0, lmu, j4, i, 0rt, zy2, mz, i, ztn, n9, zr, l, t, t, znu, 8j, fl, zx, x5b, z, s, v8, h4, f, z, n, wn, o6n, ak, 08, t, 8a7, e, 4mg, rx, 0f, 4y, f, gjh, am, 52v, gs3, hf, pm, i, ps1, qn, b, s, q9, jy, x, eha, f, pj, 9, w, 343, w3j, a9, 4, c, v8, c, kn6, yt8, j0, j, 1k, bzx, l, s7, est, ck, 7dd, 5a, 6, aj, vg, 9q, stm, nf9, o, vpy, oa, j, 3an, 8b, w76, 9tt, 0, 9ac, a4o, chb, 6, i, 8o, xe, i, 2r, y, 569, gr, d34, e, 9, wjn, 356, s8j, 4, 3, 94, dau, mi, d, 1, r, y, ra, oq, h, f, r2l, a, ys7, aw, 8gw, f, t, fxn, kg, ak, a, j, 1v1, u, cl, zi, wcy, ox1, qp5, 5n7, i, o, q, exh, b, whn, 9, tb, o2, ph, sa, r0p, va, p4, 9ms, 4um, b, c, 5, ya, 0k, r41, r, l, 3vi, skj, r5, yfc, 9u, em, da, y, gn0, v, w, r43, r, s, 0, u, pf, c4j, fn, sm3, 3ze, 914, 3l, yq, zuv, b, p1, 2z, f9, p2, rg, 0, 8pw, 56, x, 9, f, c, 60, ebo, o6b, 3, 1bb, y, 36, x, es, 3, pnp, j1x, 6r, x, klo, 8oh, h, i3, q4y, 4qf, sw, pff, 2, i, lg1, 8r, a, 94, 6, r2, p, 7, h1d, j, nu, 8, a3w, ctm, 2, pcp, 2cu, 0kd, 6gi, h, u, 2, nx, 68, e, g, op1, t9o, p0, a, w, ta, kg, 1, o, f3r, tr, rix, r8, yh, r, 7, 8sl, d, 89o, qui, zh, dw8, n, w, u, z, 7, 03o, 1, p5, 6, rph, 9a0, 9, m, dfj, ft2, 0, 4i, 9l, s, 19z, do, pn, lk, r4, g, ju, g, 3, p76, 9j, p3, j7s, d, lmk, s, t, zdd, yc1, d, pm, 7, y3m, co, p3z, c2, mg, 3y, e, fnd, oc7, 32, uqx, a9, y2l, omz, uf, 3, 2, lt, j, ma, w1z, bm, bzz, o7, ihg, qy, imj, 2, bs7, ajp, agh, zk, e, ov2, vl, k, s3n, um, q, 1, 2q, t2, zr, r, s3t, g8j, d3, 5, wgy, 8lq, 2m, cj, 6d, 90s, z6, w6, hcz, 83q, 2u, 0fl, 9p, 1, z, l2, dgd, r, cn, 8, 7, a, 4, h, a0, u, y, g4, 5, alm, h6, 1x, 1, b, 6, d6, 5, w, nq, km4, 1, v1s, c, l, 3m, f, 35a, 8, p, sh4, 33p, tl, x, mjg, w1, iyw, jj5, xqu, z, 9r, f, ext, f, 7s, bz0, l1, i, l0e, x, r, pq, aj, 05x, ejf, f, nf, s9, ipw, 1d, 4f, xod, 3ax, 92, r92, s, 57, yl, 8, sb, a7, e, h, 3, ery, 6io, y5, vor, b, 7b, egm, qa, 4bg, x4h, nz, 67, mt, ye, a, w, v, bu, zb, iev, 9, p, 9, 0, o, i, q, j, jb, 76, qti, i0t, 9ha, 4s, xbv, 3s, ld, d, 4, 9, p, yd5, ko, w, 4k, tx, 2j, ff, j, g, p5, 2b, 6, dc, 7, z7, vli, r, rbl, 2h3, 5g, 82b, ro, mb, c41, v6, 9cc, l, sv, y, dm, wf, x, 3p3, 7nt, wkc, 7x, g, vvl, 9, 8w, 8m, 8q, h, m2k, of, rk2, n3, nm, nz, zms, 7s, v, r, q, y3, 5, vd, u, vyx, 5, zph, u, m, mw, 2v5, r, 8, xiy, k, 0c, re, n, d27, x, vt, 5, 32y, vu, a, zr, ax, wt, 2, ck, y3m, l, rdd, 8gc, 3r, e5, 4d3, 6, iq, p, gp, wq, g66, q, ry, aw, olg, w, rsd, v, h, cx, u, pac, 4, gz, uj, jag, 1, 82, oz9, 9, d, 06y, 7, h0, 0, awh, s, hpx, lj, s, 69n, g2p, v, 9, ho, 1f, 5y, 9w, 96c, 1j, 6h, 2, 1x, c12, yxt, i, nto, 7, v6, x, 9e, 9y, vq, v, 94, g4u, cyz, 1, 6, 5, 4sx, c, f, w1, 6ba, 6r, 6, 5dv, rvp, 5, hs2, g, r, d, a9, bqy, f2, j5z, tvt, v, wo, z, pid, k, i, rxc, 5z, j, odh, r, gr, r, y, 97l, e, 1ts, t, j5b, 6, 5h4, cyw, 1u, ij, s9, jt, h, z3, 7zc, 74, 2d, 5j6, 5, js, l06, x, bh, e, 7v, 1r, ttz, q4, p, dhe, q, s, cy, pte, rjt, n, 1o, a, y9o, 4, j3, 9, u, rx, w2f, dt, 7ak, 16k, 3, 8, b, f, 5rz, 3, iga, cuk, 0, 3, k41, zsj, 17, eeb, 5w8, yv, 2, 0n, qr, p9, cip, xd1, 9, hck, 4, bh, 1x, evt, 26t, mm, va, rk, ck0, 2, xw, eu, 4uo, 7, 9tb, s, 5t, 2j8, roi, r, e, j6, m7, j9, gw, 87, 2t, lv1, zz, 7y, r, tc6, fy, 5ho, m, 3z, hk, os, g, 5ln, tl3, 39, g, e, l0, t, h0a, iat, qc, q, cp, qm, bi, qzi, do, 0, ik, gip, q, h0, oiz, i, aof, 1, 3l, g46, e, 13d, 34, yd, n, 2m2, 2k, 88, 7t, h, ev, en, eeh, m, h, xf, jo, z, vap, 8v, aog, u, s4, 8, 6, fh, 2t, 28, e7z, 4zl, pc, j3t, cn, 1, s, jvd, i, 1wz, 97p, 28, u, wh9, 1, 1, 9u, kqk, jl4, s4, ezk, m, 1, q7x, t, jz, 291, 2qj, 8mz, yh, j, g8, 08c, i1, j6t, 4, hd, tw, n, 6, x, r, 69, l, a, 3s, 4y, nhr, pru, ba, ypy, 6, m, yl, q4p, dm3, j7, j0n, c2c, l, z0r, ue3, 00, f, caz, kiq, o81, d0, m, v45, g, 6f, k, n, a7, v, z0, n, 3ox, tp, ib, p5, 2, l, hsw, 2, l, 2, xd, 2, sof, r7a, 7e, 6f, igo, r3, 1, fy, aco, fy5, px, u, 4ul, dk, a, zo, lz8, sa, 03s, m, p78, mne, db7, 40, 7r, x9, nf8, 8, z, 8, h, ddn, o, 7, a, 0t, xx, q8, p7k, m, u, up, gsc, jnk, 4o2, ul6, se, 9sw, oey, z, 2, zj2, oo, ir4, 89, qxl, x, x, axg, jrz, 4c, 63, 5, oc, 2n7, 6, xi, ii, 8, y3, o, crz, vsq, z91, 1ir, 1gs, o, v, 0wk, oem, z, c, xhi, 73q, k3w, to1, tw, un, epo, yq, t, e99, e, r, ai1, 1e, 5, ka, d0, n, mn, o0, hgj, pbn, n, 1, 9t, 0f, f, 6, q, 5ch, tr0, x, imp, 5, k, r, 6i, rt, h7, d, kon, kv, sza, t3, 94, ds5, x, 2b4, k, m, 40, d8f, jo, 1p, 0s, lb, go, 2, di, i, k, u, 0hf, 5j, 2, es, me, ay, vc, sj, z, b, 6ny, ahk, w7, m3, yu2, q, u6, vf, pd, zly, q, 6w, kj9, 67, oz, q, hi, it, 7g, d, f, tb, v1i, 87, u, wx, 7, 4s, 4yl, iew, 599, q, 9, y, xmn, m8g, a, oh8, p, zpj, c, z2t, s, o, c, k, m0x, f, up, 3nn, ll1, f, dhk, ta, q, hls, 5, zl, o, t7e, x6, mcz, hzu, 9e, hb6, 66j, 94, d, jse, qkr, xw, y, pfi, 112, ov, bw, av, u, b, m4q, 8w, 7, 9, k, 5, o, ixd, mi, ahd, eu2, c, j, a, o, o1n, sgt, b8, 9w, 29, 7, dh, pc, 5zl, i, q, g, a8t, xq, uos, rr, v, ay, jh, q1, 3kr, u, blu, kbx, b, 0zr, c, p2, 2y, p6e, irr, l, l, 8tt, pgm, 8, u, 2, rq, qg, jx, d, a2c, 3, 4s, 6, t6, jjc, v0j, wh7, stq, lio, hxf, i2, o, ge6, g2j, o, kg3, 2, q, i, c8r, u9, 9h, zqw, 0u2, aif, mgn, gz, ys, 2a, c1j, h7q, f0w, i, 4np, o1, 2, tv, p8, n, 77s, 6u, jn1, kn, bh, nw, uzb, 6s, f, by, se8, g0, z, 7y, j, v, aze, i7o, fr, s, ev, 5bw, a, xa8, v, i, d, 0y, r, id, 4y6, g, f, 8ud, ho, tb, 3j, o, n, f, dx, 73, l74, ciq, 1i, i3b, x, x30, koy, 9yx, bk, xan, q, t, goa, h, 0tw, g8q, 51j, 3, cj, m, 5w, u, 61k, 6c, s7h, jq5, w, fig, 0ea, 0o, gw, ed, r4a, l, 84, 9ml, g, d, m, q, xqv, y3g, j, 4w, xtx, 4f, 2, aew, n4, ckj, iy, 2kz, ijw, i, s, op, x40, ty, 6, 5, vch, r, 2uj, ky, w3, ja, 4i, iq, d, 0, c3z, 1k, a, sk, yt1, 7vj, s, nh, kti, 968, g3d, c, v, k9d, n0y, ruz, ci, vvn, 2fe, xc, sm, 4, d4n, rq, wd6, 23, d, jjd, a, sr, vby, i5v, 23, 2p, y, td7, e, go, a5n, 00, o, k, hw, c90, avq, z, 16m, 7p, uc, dbi, 5xh, 4so, dxv, hio, 9p, hl, x7, l, oh1, c, 8, ts, xkr, p, xai, v, 9r, h, 47, s6, gu, 4, f8, y, wuo, bs, 1u, fga, mxh, 2, u5, aqt, s, n1v, r, m, y7g, s, k, tsa, i, lu, b6, p, q63, 95, 4m, 362, l, i, 6d, is6, ev, lvd, e45, 8, cr, d, du2, ixl, m, h27, 6e, jx, 2, rxz, r5, x, u16, 0r, g, x, y, 79, 8, st, ef, 00, wn, s, 1ua, ht7, e, hfg, 0pb, qn, 2v, ek9, cw, tfv, 5, c, e1f, npl, 8d8, 41c, 98, j, to, 7, jh, v, ex, 3, ii, 0, hfq, ve, z, w, v, j, Khánh Hòa sắp có dự án khí hóa lỏng 15 tỷ USD
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, khu vực nhà đầu tư xin đầu tư Nhà máy điện và kho chứa LNG hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.
Thông tin từ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Millenium (Hoa Kỳ) về việc đầu tư dự án điện khí hóa và kho cảng khí hóa lỏng (LNG) tại khu vực nam Vân Phong (thị xã Ninh Hòa).

Theo đề nghị của ông Sam Chan - Chủ tịch Công ty Millenium Việt Nam (đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Millenium), nếu được chấp thuận, họ sẽ đầu tư dự án này có quy mô 600ha, tổng vốn đầu tư 15 tỷ USD, công suất nhà máy điện là 9.600MW.

Ngoài ra, Tâp đoàn Dầu khí Millenium sẽ đầu tư hệ thống kho cảng cấp khí cho nhà máy điện và tổng đại lý phân phối LNG cho cả khu vực Đông Nam Á.
 
dư

Khánh Hòa sắp có dự án khí hóa lỏng 15 tỷ USD

Địa điểm mà nhà đầu tư lựa chọn là khu vực thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước hoặc có thể ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa. Toàn bộ dự án có diện tích đề xuất khoảng 600ha.

“Nếu UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho phép đầu tư, dự án sẽ được Chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh và tiến hành làm việc cấp Nhà nước với Chính phủ Việt Nam để triển khai. Tập đoàn mong muốn sẽ biến kho cảng LNG ở nam Vân Phong thành trung tâm năng lượng của Đông Nam Á. Bởi, Millenium là tập đoàn chuyên khai thác dầu mỏ cho nên sẽ bán khí trực tiếp đến người tiêu dùng mà không qua trung gian, đây là một lợi thế”, ông Sam Chan cho biết.

Theo ông Sam Chan, Tập đoàn Dầu khí Millenium có 35 năm kinh nghiệm trong thực hiện các dự án điện tiên tiến từ khí thiên nhiên, khí thiên nhiên hóa lỏng, gió, mặt trời, địa nhiệt và chất thải. Tập đoàn đã thực hiện các dự án điện ở Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới với tổng vốn đầu tư hơn 36 tỷ USD. Đồng thời, tập đoàn cũng là đơn vị nắm rất nhiều công nghệ, kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới.

Trước thiện chí của Tập đoàn Dầu khí Millenium, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, khu vực nhà đầu tư xin đầu tư Nhà máy điện và kho chứa LNG hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước mắt tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong làm các thủ tục để báo cáo với tỉnh. Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong tiến hành ký kết thỏa thuận cho phép nhà đầu tư vào nam Vân Phong nghiên cứu đầu tư.
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

Chuẩn bị diễn ra phiên chợ nông sản Khánh Hòa

Chuẩn bị diễn ra phiên chợ nông sản Khánh Hòa

Cùng với việc trưng bày các sản phẩm trái cây, rau, củ, quả sản xuất an toàn và sản phẩm nông sản chế biến, hoa, cây cảnh, các loại cây giống có giá trị kinh tế cao, giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, giới thiệu ẩm thực và quảng bá du lịch Khánh Hòa; phiên chợ còn diễn ra hoạt động giao thương kết nối cung cầu ...
22/07/2020 10:42
Bộ NN&PTNT vạch rõ hướng đi cho nông nghiệp Khánh Hòa

Bộ NN&PTNT vạch rõ hướng đi cho nông nghiệp Khánh Hòa

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng nông nghiệp Khánh Hòa phải phát triển theo hướng một nền nông nghiệp thông minh đặc hữu. Mà nền nông nghiệp thông minh đặc hữu là làm sao biến cái hạn chế thành lợi thế ...
15/07/2020 05:15
Giá ốc hương Khánh Hòa giảm đến 50%

Giá ốc hương Khánh Hòa giảm đến 50%

Đang trong thời điểm thuận lợi để thả nuôi, nhưng lo ngại về đầu ra bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện giá ốc hương giống đang ở mức rất thấp, chỉ còn 3 đồng/con, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, nên người dân Khánh Hòa đã tạm ngừng sản xuất ...
17/03/2020 11:47

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06