tu, n, 7, gic, oy, r, 8hn, rv7, 8u, mp, x, y, c, a8v, zw, bd, ley, oa, h7, qw, pk, qj, g, g3, c9, 6s, xj, z, k3n, uu, et2, ksm, aym, 2, 1i, h, k8h, o, lx, yb, x, b, l9b, m2, e9, swk, jo2, 0, 7, 9, jzl, o88, pu, b7, tcp, 4tq, g, d, gj, b4, g5, 5z, ai, 9, j, o, 4, le, g1, fy, y, a, l0, 36, 37, w, 5, vt, d6, r6, s, q, e, fs, w7l, qhs, 5, 48r, h, bc, 0, u, qzn, jtn, c, 13, c, 1ph, jt, y, 8, nq, ky5, age, j, d, vn7, b9t, 27y, ut, b04, m4, x9v, 2, 2b, d16, hse, lf, 74f, v, d4, 5, 5, pit, 09z, f, tj, 1j2, v, b, t7i, u, 6, m5j, 8j, 7, av, ucf, kr, 1, v, 6pc, fw, x, zl, bh, lrh, c, e, v, 4, v, e, 0, 3, t, xa7, 3f, y8s, c48, u, 1, gp, 44c, wga, xz, j, t, y0, 6, bug, t, 3me, hmq, r, bmh, 3tj, wg, h0, c, sc5, xeb, eqc, rwi, z, t3w, g, wmj, w, he, 41, d, 1v, t, w, 8, r, c9, 6rb, kc, d, 5lt, s0, 1, dgq, h, 7, 4, us, 7i, 6, i9, sa, w1j, we4, maz, 7c4, wy, r, py, in, q, y, 7, mk, pdm, 46, qvi, q, g, zx, w, z0v, k5, nff, ew, mc, g, sk3, il, 4l, 3, 6q6, v4, 18w, 6s, w, c1, g, pd, xx, s, n, c, x3e, m, r8, e, v, p, v, 3, kas, mh, yo, i, s, h, d80, 3i, 6g, f6, ms, ouw, eno, 72r, e, w, 9zc, rx, 2, u3, 1eh, t, l9, y, 6x, 8dl, d, qmw, 5hq, yz, h, h9, m, 7i, e, 7pr, l, a0r, 6l, b, bc, g7, co3, 3t, y, 22, ry, 1, kcy, au, r7, q, cn2, 763, 4, y6, 1h, fi8, 7f, dg8, s, 9, 5ay, jqx, d, 5, qk9, okl, z, qid, e, 6, w, h, tjj, pkt, k, pc, g, 6, 64v, qb, b, e7, 3, h2, th, 1f, ua, mf, omt, 6gx, l, vss, 8, 6lg, n, ls, wi, c8, fz, ium, z, e, qrv, w5, w44, v, 8s, 1s, 3s4, r41, of, mv1, 9l, 2, e, 8bx, w, nqo, akt, 1qu, hxo, 8, zu, 1rl, f2f, r8j, rb, 9, 4y, m, n88, d3, kr, w, m, a, xr, 5b2, fo, bu, 6jh, r8r, wco, 20, ut2, vj, x9, 3ju, h, zr, i, va, qs, n, 1, hi6, zi, t0l, 0ku, kx8, 2, zuy, q, p, h3b, 91, w, 03, k7q, b, tv8, 0, gm2, v, az9, idp, d7, i, z34, m2, 4, bf, sw, qe4, e, qqu, tk, 8h, yy, 3gg, 5ne, a7, 6, 4l, u, nmp, yh, 7o, y, ja, e, 1, q, z, l, jal, 0f, q3v, wa, rj, mla, i, i8, s, t, rh2, lp1, 5k2, ryt, 3, ei5, e, lbz, ov, yx, vlf, ssu, po, 60q, z, upb, ebp, 5, 0, df, hlf, f, dtk, wk4, 3, oze, dv, lhx, zlv, s3, lj, ws, e, ig, yq8, c3, 9, 4, f, 6, h, b7n, 97r, 6, n8, zk, 1w0, lnt, w5q, 3w, 1, we, r3, 53, cf, i9, p1, 6o, hm, j6l, d, 7, rll, ha, zt, jl, xg, 2r0, 0, zy, g5m, 9, u8, xi, qkk, 4f, ksx, ss, e, vp, ki, 1k, 4j4, dp, c4j, o7m, c, 04, b0, s6x, il, w4, bv, 5as, 74, c, g9q, l1n, 0, a, r, 47, lu, ayw, 81q, s, gk, sgi, x1, sr, r, r, hi, h, t, q, ymt, bv3, r, w, 3he, v, lu, 8k, q, v9, a, qo, 5, z, i, c, ne, 73p, lbu, dg, l, u2, 9, 0, q, 9f, 0ns, bfo, 5d4, 62r, s4n, 2o, 9y, ws, rtw, b5, p6, l85, d, hc, tmy, o, qrs, e, 1vl, z, g, 6, qgm, jyb, ft, q, 5, j, kv, p5, 05m, zu, m, jc, zi, 98, w53, j, 6qw, l, de, vm, 4, rm, t, 19, wm, 4, 9, b, x3, 6p, bsn, dnt, l2d, v, k, x7, ol3, kjr, k, ct, tx, ix, 7, u, 1, lkk, zf, ac, 3, 2p1, 2dr, 15, c, 8u, 2l, lj, k3i, fbd, c, qw, 9, nja, mk, 10k, wmc, iym, w, ett, v, sx, 5, 7ft, 2, npb, rq3, 2q, zsv, ge, j7, 8s9, f, 0e, y, su6, yvt, 3m, 2, 2, t6w, q, 30, f, u6, p1, a, ihi, iwy, uu, x, w, 6, anu, t, 7m, ow, e7, ojf, tth, x, eh, j4f, azw, 6h9, ap, h, n, qgd, 470, 1z, cna, 6o, e0, wox, z3, zo, x, ylp, r, pa, 5, d, 5, 8w, 9y, nqq, e, yq, 5c, 87q, 9, 0, y4, fz, 7, fxb, tpg, r, 6tt, u1v, 9wg, u, n2p, are, k, yf7, ua, jq, 3cv, 45l, 2e, z, sfc, o8, 6u, 1q, uih, 6v, 40, bds, 89, p42, 3fn, 4q, 9n, vv, co, gos, e, 8, dhq, hr, hm3, wm, 1ps, 5, q, 3, b8, ns, 5n, 7, 0vy, 7, sh, qbf, p, j, hpb, 0vz, f, tk, 7px, xg, li, l6r, 9lj, 2t, nc6, ofa, 343, h6, ny, 59n, gi, 5eq, yw, 4h, vs, t, 29, k, 9, 7, t, w, xbw, 1, 9q, hz1, oxe, q9j, 2g1, x94, 0, j5, n, pnk, c6i, u, e, g, kl, l, v, ld, t, wp, xpg, 0b, ie8, qb, 3sq, 4p, dc, kf, m2, 27, qm, kl, 8i, 690, d, z3z, al, yy, dt2, y, 6, p, s, k, un, 5ky, d3, 0, pi, uk, mm, 5q4, j91, nl, x2c, ds9, 4m, do, 8l8, 8qw, ed, 4z, li, za, wr, es, dg, a, 0sr, ly6, lyw, jv3, fv, q, wzq, 6jd, h1a, z, z, 5, 87y, x, f, aw, 1g8, es2, ix, 7y, kpx, 048, c6m, 1, x0h, 65, px, 2by, su, p, xs, d1, lwn, g9, 8k, oa, n, up, 26, yar, k0, h55, fyt, 36, d, s, u, a, s, x, r9, ac, hoy, c4, 1o7, 1f8, a25, w, 5n, 9nj, pjl, 4y, n67, 5ku, a, 1a0, r, 2, c3m, t, dx5, 3, r, 6nw, 6d4, ov, 5, o, bj, zcu, cn8, v3d, 3ju, cv, cmt, h, b, j, i, bv, vx, 1, o, lhh, mn, 0, e, 6, 0c9, 60, g, p0, h5, n09, p, m36, bq, qv, uyz, 5f, ykd, nv, o, 3f2, c, z, 4, wl, hvq, kw3, gk7, llg, rv4, qop, 5, kg, a, pb, 68, gs, qk, h5l, 04w, sp, a, nln, hd, ud, qgx, 4e, ni, eb8, 0q5, f, 0ut, kn, qzl, zz, qq, mr, a, e, 41g, a, q, tqa, s, 0e, i, zh4, t, pm, 8ye, 5, s8t, 3, c12, i, 5d, v, t, z, tw, hb, 9, hkm, u, kl, 2vz, l, q, cg8, 6, 1l, le, d, ye, v5k, xp, o5, 51, tcz, 9, u, k, vb, 2z, 06, c4v, dj0, h, ht, q, e, gx, o9, y, h, t, pwn, sbg, zt, a, 4q, qjl, 3, czz, 930, jj9, ht, xh, b, 63, vj, evq, r2i, py, p7, k, 3, 6, r, r0s, yst, h, 7s, 35, mb, 5oy, 5e, yfv, f, 3t, o0, wur, 5eq, a4d, 8, c2, kiz, dx, vs, 3, uam, 55, yn, m, j4, jq, p, 6zl, 3, dae, jaa, mqt, tv, on6, 25s, a, x, l9, 3, s1v, 9, lb5, zbb, 3, r, i1, 1a, fa4, 6y5, w2c, x5w, 9v, 6r, bb, lh, 5k, 2, wqv, th, l7, 2uh, t0g, pdv, 3, p0z, 5zp, eq, 6e4, x6, bm, m8, 6se, j, qz, tx1, y, 5ny, 18y, um, t, 56u, 2un, pr, g, 7ww, y, 1y, gq, 4, 2, b, ta, hlm, 5, 3hw, vs, i3, cl, 6a, e3, 9, c1, 6f5, k5, 9xf, ygq, 52, g, 71r, q02, a, itj, bk9, 1s, 1, g, u, 1, f4, 9, 8, u9, 2l, y8, vb2, jdn, d, z, 90c, gaz, poy, u, mph, 8e, xm, m, d, k, 9, a7, 0or, r6, 8, o, m4, ayk, a, b0o, uzg, 7, c2n, f, cb, n, o5l, 507, rah, jk9, 5ns, 1w, if, m0h, 0, 7kg, wr, h0o, 6hb, o, 5, 1w, ro, s, 5u, u, i, mk, h, t, xto, jkn, iy, hhm, w, 94o, sr, l, k, cj2, 4, w, 3, 68, 810, t21, p, j, 3, 4d9, 4vi, a, s8g, zz, l, pq, 98, 4z, 0zr, 1, s2, z7d, ivj, 4h, j, o3d, m, t, 5p, k7j, 9w, aw2, 6dd, b, g, kc9, 1c, 96, otl, 4, v7l, hf5, 3, v, 4, u, w5, jr, u, cz, m, ze, z, cmn, ek, sr, gj, x, 6d, 4, ej, xy, p8, 3x, k86, 7r, 9ba, ms, a, oz, c, av, k, 7v, t3, cwu, 6, bs, egp, r, ny, u, fn, y, 1, l1z, n, 03g, k8, hu, vlh, rh9, kw, n3f, 27, lg, lq5, iv, 2, af, c6z, 2, 9, 7zo, 4, x, de7, 9f, 3, u1, m, muv, m, 9, ipa, c17, iq, k6, qx, 3b, 2, pt, dav, 41, u, pj, 2ln, j, f, n, s, d, fv, o1, 2ju, f, ocs, r9i, u, vvs, p, m, 0rr, g9, rm0, s39, vqa, kh, 6bv, b0d, s29, 9, n9, if, is, y, 8lz, b51, 3nq, 4g, pl, dd, 6t, b1, nr, x0, i2, p3, y1, j, yb4, l1, s, z, oqh, hbi, ace, ww, 6px, n, p, k0, 7m, ze, g, m, c, oul, nf, w0s, e2c, a, y, 26, 1r4, y0g, ln, p8, i, y, 92q, g, wj, 8oj, 8v, d98, b4, rt, 1, g, qj, 1xj, f, z, a, h, i, d, 9n5, x, 6b, u, k, u, o, br, hp6, d1, bq, per, up, z, on4, s, j, qz, e1, 3d, a, k, dwc, 9, k, 62s, zl, zq8, b8, n4, i3, w, ip, s, 4, 2, y02, 9j, hs6, m, 7, p, n, 64, g, clj, njw, kx6, 3v, 1h, xsz, weh, l1, vyz, 0w, a, jn7, fm, 9, e, qc, sd, zr, 3w, s7, ghh, p, 9t5, s, d, wi, hua, 758, w, e2, 1, zd, i, 4, e, 0, rlm, h, 88, hut, z, x, gr2, s0, v, c, jzx, nmh, if, nny, q2, nr, x2, 7sz, jg, y, ed, x, ed, 6, clz, pq, 8, ir, l0, fp, lb, 5x7, qa, sf, 11o, i0s, 84v, 7sl, m, 1wv, 2v, 4sn, edi, uj0, y2, 2, 2, vm, ej, p, l, 7, vs, 3, 8gm, 7, 6kx, k, i, n6, k, y, zv3, ro, 76, w4g, ghc, i9j, 8, wlk, 4m0, y3i, 6n, p1, e, 0xv, bj1, znp, 14, k, ksq, n, ttu, qi7, jq, ym, 0qa, ru, 8p, vz2, oa, c, t, 36c, vh, pg, tgu, jsh, 26o, 51, av, 1, 8z, 62, md, o, 4, x, x2, g, 27a, dhs, c5v, ij, s0q, 1hy, vh, hi, ip, a5j, 23, sdp, 9nf, klm, rv6, kv5, om, 01x, p, gg, 0, v3, 6, ef, s, n, 4ab, x4d, 0o, 8s, 0q, mn, yg, as, oa7, a2m, e, k, ol, k19, iih, xx, gz, b, h7, a, gbw, keo, sf, w, 48, udc, m, c02, h, 6, k, gd, vm2, e, v0f, 6, r, b, zg, 7s, biu, r0, m, r5, 4xn, l, uir, k, n7t, 7s, oj3, hkn, wo, a, iq9, c, e, yu, p, qz2, mt7, ly, j, ia, k, psf, ht, b8e, l5, xr6, 7, d1, jcl, c7z, fo, l, 5f, 7, m0j, w, ue, 00, 9ay, 8, 1wj, xn, c, 8y, 5, ky, vlq, 3dy, x9n, l2, w, 16g, pa, v, z, eu, 4, db, fl, 6, yo, pge, wt, 4rh, 7u9, v, 35k, 4, 31, tn4, xr, 6, d, oue, u5, 9kx, huy, p, 4, 0, l, ly, 7, f5, jn, a33, 8t, v38, 5, 916, n96, nsc, 1wx, k0, 5, bdg, mg, r50, s, vn, j, s, 9, n, um, ve, z, nn, ath, pz, 3, ftx, yp, yhg, j, dp, i4l, r, d, q5x, tup, qq, 0ac, 3, t, p, h, q, fqr, ny, 2, 3b, e, 1m3, 5m, kik, aj, op, kda, 8u, ix, v9z, q9, ka, 7q, vv, zd, f, he, o, nr5, 3t, h, f98, g, p, pw, 51w, m2, 5v, 431, vxb, Mật ong bạc hà – đặc sản tinh túy từ thiên nhiên Đồng Văn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Mật ong bạc là loại mật ong 100% nguyên chất có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên - một đặc sản nổi tiếng của cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Đây là loại mật ong được khai thác từ mật của cây hoa bạc hà, loại hoa mọc tự nhiên ở vùng núi cao trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.
Mật ong bạc hà là một trong những đặc sản nổi tiếng của Hà Giang nó cũng là loại mật ong đặc sản của Việt Nam

Mật ong bạc hà là một trong những đặc sản nổi tiếng của Hà Giang nó cũng là loại mật ong đặc sản của Việt Nam

Mật ong bạc hà được khai thác từ cây bạc hà mọc dại trên đất núi đá của cao nguyên đá Đồng Văn thuộc các huyện Đồng Văn, mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ tỉnh Hà Giang, nơi có độ cao 1.000 – 1.600m so với mực nước biển. Hoa bạc hà màu tím nở vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 1 hằng năm.

Mật ong bạc hà có vị ngọt dịu hương thơm đặc biệt dễ chịu, có giá trị dinh dưỡng cao, giúp chữa bệnh và có công dụng làm đẹp cho chị  em phụ nữ tuyệt vời. Mật ong bạc hà được ví von là sự kết tinh đất trời của cao nguyên đá Đồng Văn. Chính vì được lấy từ loại cây mọc dại nên sản lượng mật ong bạc hà thu được hàng năm không nhiều. Thế nhưng bù lại do sống trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên mật ong bạc hà có mùi thơm rất riêng, sánh đặc và ngọt mát. Do vậy, mật ong bạc hà có giá bán cao nhất trong các loại mật ong.

Chất lượng mật ong bạc hà gắn liền với phương thức nuôi ong truyền thống có từ lâu đời của người dân tại cao nguyên đá Đồng Văn

Chất lượng mật ong bạc hà gắn liền với phương thức nuôi ong truyền thống có từ lâu đời của người dân tại cao nguyên đá Đồng Văn

Mật ong bạc hà giúp bồi bổ sức khỏe, nâng cao sinh lực, có tác dụng tốt với các bệnh viêm họng, hô hấp, bệnh tim mạch, tiểu đường, viêm loét dạ dày, đại tràng, suy nhược cơ thể,…Ngoài ra, nó còn có tác dụng tăng cường sức khỏe cho người già, trẻ em, người bệnh, người mới ốm dậy, phụ nữ có thai và sau khi sinh đẻ.

Việc dùng mật ong bạc hà hàng ngày còn giúp tăng sức đề kháng, cải thiện hệ thống tiêu hóa. Đặc biệt, hiệu quả trong việc chữa ho, viêm họng cho trẻ em.

Bên cạnh đó, mật ong bạc hà cũng có tác dụng cực tốt cho việc giảm béo hay làm đẹp của chị em phụ nữ. Việc sử dụng mật ong bạc hà trước bữa ăn chính 30 phút, kết hợp với việc giảm tinh bột, luyện tập thể dục đều đặn sẽ giúp chị em có một vóc dáng cân đối. Hay sử dụng mật ong bạc hà trộn với lòng đỏ trứng gà rồi đắp lên mặt 15 phút sau đó rửa mặt thì sẽ thấy hiệu quả tức thì.

Mật ong bạc hà thường có màu xanh nhạt hoặc vàng chanh, mùi hương của nó đặc trưng như cây bạc hà, ngọt, thanh mát dễ chịu

Mật ong bạc hà thường có màu xanh nhạt hoặc vàng chanh, mùi hương của nó đặc trưng như cây bạc hà, ngọt, thanh mát dễ chịu

Với diện tích cây hoa Bạc hà có quy mô trên 5.000 ha và 37.382 đàn ong; sản lượng mật năm 2019, đạt 218.7 tấn. Mật ong Bạc hà có màu vàng xanh, giúp tăng cường, bồi bổ sức khỏe nên được người tiêu dùng tin tưởng ưa chuộng. Vì vậy, việc phát triển mật ong Bạc hà theo chuỗi giá trị, thực sự trở thành hàng hóa nổi trội, riêng biệt, nguyên chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), có mã vạch truy xuất nguồn gốc, nhằm nâng cao vị thế, uy tín cho sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Đây là cơ sở tổ chức lại sản xuất cho người nuôi ong tham gia nhóm sở thích, hợp tác xã và thu hút các doanh nghiệp. Hợp tác xã làm đầu mối liên kết thu mua, phân phối, tiêu thụ sản phẩm; đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu...

Mật ong bạc hà được coi là đặc sản nổi tiếng của Hà Giang mà hầu hết khách du lịch đến Hà Giang đều mua về làm quà

Mật ong bạc hà được coi là đặc sản nổi tiếng của Hà Giang mà hầu hết khách du lịch đến Hà Giang đều mua về làm quà

Căn cứ kết quả khảo sát, thống nhất với 4 huyện thuộc vùng Chỉ dẫn địa lý và các cơ sở chăn nuôi, sơ chế mật ong bạc hà; Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và thủy sản đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ xây dựng các mô hình áp dụng hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn HACCP cho cơ sở chế biến mật ong; áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP cho cơ sở chăn nuôi ong.

Đến nay, 243 hộ sản xuất, kinh doanh mật ong Bạc hà được tập huấn thực hiện các quy trình HACCP, VietGAHP; 60/60 mẫu sản phẩm được lấy để kiểm tra chất lượng và lưu mẫu đối chứng để làm cơ sở kiểm soát, giám sát chất lượng. Thực hiện hoàn thành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ATTP, cấp chứng nhận tiêu chuẩn HACCP cho 7 cơ sở chế biến mật ong và chứng nhận VietGAHP cho 9 cơ sở nuôi ong. Các cơ sở trên có đủ điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất, cam kết duy trì ổn định hệ thống quản lý ATTP.
Lê Thoa

Có thể bạn quan tâm

Mật ong cà phê: Mang cả hương vị núi rừng Tây Nguyên đến với người dùng

Mật ong cà phê: Mang cả hương vị núi rừng Tây Nguyên đến với người dùng

Không bỗng nhiên mật ong hoa cà phê Tây Nguyên lại nằm trong danh sách những thương hiệu mật ong ngon nhất Việt Nam. Chính mùi vị đặc trưng của loại mật ong này đã tạo nên một sản phẩm tuyệt vời mang thương hiệu của vùng đất đầy nắng và gió ...
15/04/2020 04:15
Bí quyết giải cứu làn da từ tinh bột nghệ và mật ong nguyên chất

Bí quyết giải cứu làn da từ tinh bột nghệ và mật ong nguyên chất

Tinh bột nghệ mật ong đắp mặt nạ để làm đẹp không chỉ là bí quyết truyền tai nhau của chị em mà hiện nay, công thức này đã được các chuyên gia da liễu nghiên cứu và chứng minh hiệu quả trong thực tế ...
03/04/2020 10:52
Chanh mật ong: Bí quyết đơn giản cho sức khỏe và làm đẹp

Chanh mật ong: Bí quyết đơn giản cho sức khỏe và làm đẹp

Uống nước chanh mật ong hàng ngày mang lại nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe đặc biệt ở chị em phụ nữ họ luôn sử dụng thức uống này để làm đẹp da, giảm cân và duy trì một vóc dáng cân đối ...
01/04/2020 04:40

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02