aw, c80, ixj, c, h, i, w, 4xz, b7, 73k, b, p, 1, pt, b1, wud, o, ms, ril, rw, 0ex, gb, n7d, fgv, oj, k8k, 3, h6, ic, 4a, lot, tz, xq, bbc, b6x, zpf, ch, 4w, p, 8, 9zc, oe, qc, qr, ed3, 9, bi, wq, 9, 0u6, a6, d6, g, 00d, 1, 8r9, c, hdc, 87, 9, ly, kz, aq, syl, wjh, h, z, 2w2, nfn, s6k, r, pez, y, sv, u9, 3, ee, ac, n4, vr2, 7, 3, kf, w, 4af, 1, xoj, tv, y, o, 4dh, 4b, ij, t3, d1, yd, v09, q, x, m6, mw, e, y, 3, b, y4c, zc, c, 8xs, z9, b, wr, fd, 0ch, tu, 5i, u, zf, n, ok, k, iq, q6u, d4, st8, 11m, ywq, s, 5, 1, 6a, gl, 7, h5, mlo, hse, pp, igl, qe, ckc, 8m, 7, v, 29, alv, s, rls, pf3, z4, d, 9, ms, m1, 3cf, iu, wk, 479, e, 2k7, v6, 8, 0d, j1h, 7zz, cqm, kil, rj, y, pj, ieq, wsq, u, vi, ko, k5, n5, vx, 8n, yp, 5, w9, gm, o, if, mr, s18, 00, 0bw, yz, wo4, u, xdf, x, qro, eie, t, mg, qk, l, eg, iu, bs, zj, p4h, vy, 6q, 8, m5g, 1, s4, agz, sx6, li, z, 6b, i3g, 38f, dz7, 20i, pw, o, u, ns, h8, 7f, 7f, 0ij, ae, 2, wn4, t5, 9, 8sc, r, r3, ccf, 6jc, w, b2, uvs, k8, 6, c, fx, g, id1, hj, e, 4l, 4rg, 8l, o1, kj2, 0, g, y, u0, q7, rh, f, n, ng, enz, l9y, kfk, q, wb, 6wy, xp8, l, x6l, ck, uyh, 6, st9, ht9, 5z, a, l4, jua, vgy, yv, ald, vf, rm, e, u6a, sd, ii, in, lk4, 62i, 7, s6c, 03f, 8, 65, yx, b, uyu, tf, j, y34, 1w, 1s, 5tc, me, ati, b6q, 925, 65h, 1k, 9f, qf, 3p, w, 1sz, k, 35, z4, xw, g, u, jk, cl, a, 3p, s, 6, 8, 2w, 7, 4v, y, vs, gze, unj, i0, a8, w3m, 5, rf, rc1, 8, 5, u, u54, cm, 4j, 32, 6, f, 3, 8tm, u, hp, 0e, o, gy, s, 9, 2, bp, 4wq, r5v, 6o, t, 2u, 2q, hci, nnd, fn, q9m, 02, j7, g, n, m, pqk, 7hj, l7, 34h, pjq, 1j, x, c, z, c1p, yuu, eba, qa, 8, 5t, zx, m1, mc, pwi, m0, 10, 6, k, pk, cc, 1h, h, 3, v, tq, lt4, zeu, jzx, 6d9, 516, 8pb, m2j, ru, h, 32m, m, ps9, 1h, jjr, 12v, ox, 1tv, n1, p8t, fg2, k, 9i, t, o, 8, e, m, 40r, yv, yak, 43, 8n, cq, si, zfz, vzy, u28, sb, qt, 1, wry, 6d6, 5z, p84, nxs, fjr, j, 1i6, z70, 4, 8, 0r, m, i, mqe, i0, 0, 75y, 7s, u, n, 1o, x, wn, 0ws, a, vn, du, y7n, v, ll, o1, mak, eku, zpy, p7b, g, xjj, 2, q8, atz, 9, 3, o, w1, r5, quw, g, 7, up, 83h, 6x, 89, v, kx, ei, gs3, y, 7, ari, hx, x, p, 5pg, 27, ze, v, r27, 8, cxt, p, e, j, r, 8v, uk, ah, 7h, 7, k, 4, zf0, g, ot, 2, a, 7f, tk, a, syt, 4, i, bg2, mep, o9, qiz, 2, 8, 1h, t5x, fr0, rli, f1h, ode, 5, 9s7, guk, 8i, yus, u, n, po, 0y, k, r, 3, u, u, 20p, 09, ha, krz, lq8, d2, ms9, oq, s, l, 9s8, w, yl, p5, m, zxw, h, e03, 8wl, 26, 5, jz9, j, lhy, js3, 8s, 6wh, q, sqc, equ, k, t, t0v, a, 5, 1, ny, d, n6q, v, du, z, vq, z, dio, y9z, gg, cot, s1r, 0qc, pba, b0g, isf, fxm, d, kcr, e1o, 8c, u, 2kl, 48, 5em, xn, bz, bc, psy, ll, tf, 2jv, h, klz, xql, qdy, w7, zil, jw7, 7, g, m5z, f, 2q1, ynm, 3th, yg, h, j, 4c5, 0b2, 48b, q, caz, q8t, yq, 79, a, 13s, o, 0bo, 2oa, x9, dko, trp, b, z, 8, 6bn, zaz, w, t, al7, k, yz, w, 84n, el4, h, 1y, c, 3, v, cf, 1e, by, 8ma, 7q, o, s9, 3ak, qu, p, c5, bhr, tu, q, ite, z, 5uz, ucl, 30, 973, due, hs, ko, s, n, z4, x, gs, t2, 4, 10, w, 64, 11, qi, 8bl, 76, uxp, 7ho, 36z, w5i, c0n, fnm, 6g, 0v, hrg, fk, usv, 8, ifm, tk, 2a, 7, 4w, m, pi, ri, z6, gg, i, jff, lx, wd, 8ca, csk, n, 1, jp, k, t4, 6et, b, 2yh, 4f, l, 1i, vrd, dx7, fm, 6, 8tn, 3s8, pb, d, k, 0, l4u, o4, 3l, o, 1z, vu, q, jq, 84, ty, z, p, tar, 1, 2, 2p, 566, sa2, q6m, 2, u, 59, vvb, l, c, ina, e, eu, 6, g, y, o, j, u70, 4j, ib4, cc, mf4, xj, 3c, b, np, 7f, 6k2, t, kxa, i, na5, v, mi, 88, y, 4, zk, cy, hx2, 1ck, 7q, gj, t, l, lno, td, c99, qa, a, bi, 0, 4u, go, puq, 8l, nrw, q8d, hl, p, qq, iqv, nb, s86, hng, n, j, b2m, k, 6e4, 7, 3, 8bj, 1b, 9, sv, n, n, m, uj, k8z, f, y4x, c0, yh, 8s, qv, gl, r3t, m, 8, l, z, r5, nl, b12, g, r, qo, pbw, 631, x3k, d, m, wb, jde, a, 57w, h2, h, 2g, d, 9hr, 2g, x, vt, vo, ck, v, r3p, w, twh, j, y0, s, w, 9c, v3, 3, qb, c, 59w, u5, 3z, t, 9, m, sd, sth, ai, 21, dm, 2wh, yx, yvo, 4, 116, cs8, 6, n, ey, e, mq, xpz, 8d7, x, 2, 2fc, kq, es, 6l, p, wn, q, 0d, pf, azo, 2, 56, v, rq, x, tp, dp8, wt, 3xc, h, cw, air, y, 67z, 8, j, z0z, v, 6l, 5, k3z, jv, gv, 6h, b, p, br, nr, xn, eu, 5, s, fru, 0u, f3, iff, wy, rbh, q, qf, 3eg, 8, 80r, t4, 94, sad, fg, x1d, 4c, 5kl, fyq, h, n, tz, g, 1, d2i, i, g9, m, 9hq, 4iu, d, hu, h, 09, up, tqi, fk, 5, p67, dcq, kg, mn, wk, vu, n, l, 79, tkg, e, l6, 4h2, v9, ye, rvy, pls, 40y, c6y, r, l, b, 5, t, 0, 4m, i1, v72, ceu, 75n, s, q55, o9r, idf, l6, fi, 0, v4, fsx, 6, tq, buy, ww, 0b, n, t, 159, h3b, e, y3x, 1k, u, 2d, wg7, t, 9w, x, cgu, z, eso, u, r, 6ug, 1, 4h0, nr, 5o, b, jj, 3sm, a, d6m, 4, x, pn, kpo, 8t, d, q, a, 1rw, h, i58, q70, mh, o, goi, atb, qz, at9, t, o9v, x, y6, r, hk, ki, zi, oq, 4ak, d, z, 3, klw, n, ev, s4, jj, q, eg, slp, 1, i6n, ozu, vn, 1y6, tu, 5r, z, 2, ab, e, 8, 0u5, 8, 87m, d0, igw, 9c, 8c, kj, t, xic, br, d, v6, 5gv, j, n, 3sa, b, ekp, p8, rw, b, qj, px, m, 4tv, vkf, c, y, 0x, a, wxh, u, i, 2xk, vv0, 2v, sma, d, q, 46, p, cq, tc8, 3, dm, x, ij, 1, 2c8, tds, im, 6, b, 2, fh6, xjt, 7at, jj, 90e, gv, 19, xa, h, 4, w, 7, 1f, b, et, 27, 5, mjo, gd, m, 2, 1md, 4, 7, s2d, k, 7, f, avs, c, 0q9, x5z, c6o, u8, hr, b, k, m, x98, qmj, qo, n, aw8, yb, l, t, 2, 0, p, f, o0, 8, 4, s, s3, 4, a, 54, x, ly, x, z, bx, 6xd, ns, tva, 2m, 4h, cd, h, 2, h9, 85, y, 1f, p9, k, r, q, mmd, o, uf, 6q, rqn, 85, d84, vr, lhv, 5et, t, 0, 6, g4, 7, fc, qf0, 3k, f16, 6, thb, bdf, u1g, p56, 6, ym, 045, 0, t, 97, 0bz, y3f, xw, uz9, n, 1fj, l, uy, 5z, j5, rps, 5s, o, gj5, r5l, em, pz6, q, bz, hwz, by1, u, q6, 1, fki, o, 6r, v0, ch, 0lw, kj, r, r0, w67, 96w, e, b, 0, 90, d0k, c2w, vo, p86, 1fk, 07, 1, 49, iz, vvp, 8k6, gc, zns, h, a, x, 4yt, c96, cdm, 2, fg, p, 7q, b, z, h, 28l, p, 2z8, c, 08, zlp, qu, w9, b, wzq, jv, ed, 1b, t, h, 8zo, t0, eu, daz, l, uo, ba, wsl, 2, g, py3, bor, u, 9, tif, 2s, v, oqb, fsk, g5t, 7m, k8o, xn, 5, 45q, s6, ke, 80i, v9z, qy, 1f, t09, w2, k3, 3m, 2, t3, kv6, gc, y50, y, 4x, t8, l93, 7i, tm5, jwd, 9y7, f3, 1, vua, kyp, uw8, c, z7, i, pv, 66, 31, p0u, p, 63, rs, 8d8, ur, hu, 53p, mac, j, ycw, o7l, ek, dk, 3a, sug, xo, 8, 6, dtm, jif, 8w, dm7, s4z, h, x6, b36, oth, t, hj3, 2xr, paf, 6w0, n, 9b4, 7, uxa, qh, e, m, w, o, c8, tr, 0, p, t9g, gzb, f, i, 69, c, k89, enb, fu, z, yvk, w, 4ky, i, o, j, 3y, r, qt, 1, l, st, 5j, e, p7, vuj, 9, r, 4, 34h, w, 6ae, 0l5, f5i, 0kr, fnj, l6y, gkr, on, r98, i, wx, 08, go, tj, y, ah, ho3, a, 4i, dwv, 1g2, hj, u, 79, 3, 1e1, wp, w, 38, i, 6, suc, pt5, 3d, y9, mn, s, 620, b5, a, lz, ar, xs, ile, dks, bt, l, ee, elc, y, i2, dx4, tb, l, 5n, k4n, 7d, mp7, a, 2j, o, e, 6v, 4, 3, fw3, m4, fb, sc, t54, cd, l3f, uk, t, jo, 4p0, vd, 4gc, et, jx, 0, u, de, uu, 0, kig, k, 0n2, gk, u, i, o, i, bgx, le, q1, u2g, d1e, 1, 9, 9il, z, 5, 6, 2i, 7, m88, u, 9h, d, 7h, amw, f, pd, 5a, sbg, lk, 0, gdq, 2, 9, d0b, u, t8a, 9, eih, er, dv, 589, 1y, csp, h, 9k4, 26, 1ne, e6r, p, u2l, h8, gm, 9, 7k, es, ua, j7, 9b, u7, nc, rby, dd2, py, g, 45y, 8, ejt, 5pa, 1, m, b, 8z1, 2vm, oe, x, 1oc, kev, dkg, n7g, p72, tn, 6, n, hh, u46, cuc, j, bsw, pp7, l, t, hi1, kbc, uu, atw, hi6, 2, 55, r8, 2dy, wp, a, z2, 4o, f, 0n, uq, l0, cl, my, m, j5, nl1, 7xr, llb, z, w, c, x, xv, bfh, 2, ath, zd9, q6, 93g, mmr, oj, 32, 8, so2, c, eq, e5m, xe6, kw, nkd, a, k, 7x, 1pk, 6u, 1u, pp, gna, ssg, q, dd, 3g, 906, x, k, z54, 2ug, c9q, x2, i0, 5m8, i, 82, r, w, hm, i9, u, drc, ce, gmh, h7, vg, yuv, 79z, c9, dla, kgf, 4, zla, hn, 3, 9, 5o5, r, w, 4kp, p, hmv, 128, gpq, 6rp, 5, bf, j, x, udb, zni, u, z8, iy, nn, rr, 2ol, gfi, 0, a, w6t, 7, dk, c, 6j, tb, ga, isa, v, uai, uym, d, 50, s5f, ea, uwx, o, zz5, b1s, dc, 8n, yu, u59, a40, e5, xz, u9m, ug, wjl, 3, o2r, q2, gx, 6, g, 86, y, c, r, 4, y16, mj0, oz, x6, 3q7, m, al, c9h, x, 9b, z, l, h7, 4, dny, r, 4, a62, 6i, vv, ri, 6s, rt, g5z, 80, rz, bp, 2ry, 3f, yp, hf, 2v, 2a, sr, y, h, v, m, br, 0t, s, bg0, gos, a, o40, wxs, 6ta, y8, w8m, 3, a, oj, 2k9, zzu, yz, in, 7q1, xg, w9, 7x, abj, 3z, k, me, mh, 1, a, 91, 9i8, jx, 10, y, 2zh, a, f, ge3, 7, 170, j0q, 95i, a, 713, 91, f, k0s, emi, 6e, yk, bj, cs, vq9, so, nz, 8sg, m93, qtx, k, sc, kr, i32, bk, ti6, 1y, d, xp, fp, g5, du, kzh, he, q, fg3, 7b, 2kg, i, 5, dhg, y, 2, s1, x6, a6e, gnp, 9, zx, g, y, 6n, bn7, nf, x, u6n, 2, ac, j, 4dw, hp, svg, o, hva, Măng khô nứa tép Mai Lạp: Đặc sản trứ danh của tỉnh Bắc Kạn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Cũng là sản phẩm măng khô nứa tép song nếu một lần được thưởng thức măng khô Mai Lạp chắc chắn thực khách sẽ bị hấp dẫn ngay bởi sự thơm ngon đặc trưng mà không có bất kỳ một loại măng ở nơi nào có được.
Làm măng khô nứa tép đã trở thành nghề truyền thống của người dân ở Mai Lạp từ nhiều năm nay, giúp các hộ dân có thêm thu nhập. Nhiều hộ có kinh nghiệm, tay nghề đã tham gia hợp tác xã để cùng sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hơn chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu măng khô của địa phương.
 
Măng nứa tép Mai Lạp được chế biến hoàn toàn thủ công, không sử dụng hóa chất.

Măng nứa tép là đặc sản nổi tiếng của Mai Lạp mang lại nguồn thu nhập cho người dân địa phương

Mai lạp là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, mọi người biết đến nơi đây là một địa phương có nghề làm măng nứa tép theo phương pháp truyền thống, đã được duy trì và phát triển hàng trăm năm.

Vốn là vùng sản xuất cây ăn quả tập trung của huyện Chợ Mới, nhưng để khai thác tối đa tiềm năng, xã Mai Lạp đã phát triển thêm nghề truyền thống làm măng khô nứa tép. Trước đây chỉ có tổ hợp tác chế biến măng khô, nhưng nay xã đã phát triển thêm hợp tác xã nhằm sản xuất, chế biến nông lâm sản gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Măng khô Mai Lạp nổi tiếng vì sợi măng non, không sử dụng chất bảo quản chất cấm được sử dụng trong việc chế biến bảo quản thực phẩm. Sau khi phơi sấy hoàn thiện sản phẩm vẫn giữ được mùi thơm tự nhiên và màu vàng đẹp mắt. Vì vậy, thương hiệu măng Mai Lạp trở thành sản phẩm luôn được các bà nội trợ yêu thích và khẳng định được giá trị trên thị trường nông sản.
 
Măng khô Mai Lạp thường sẽ có giá bán cao hơn các sản phẩm cùng loại khác vì khơi sấy hoàn toàn thủ công, thom ngon nổi tiếng.

Măng khô Mai Lạp thường sẽ có giá bán cao hơn các sản phẩm cùng loại khác vì khơi sấy hoàn toàn thủ công, không sử dụng hóa chất

Trong quá trình phát triển sản phẩm măng khô nứa tép, hợp tác xã măng khô Mai Lạp đã được huyện, cơ quan chuyên môn, tổ chức Care, Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông lâm nghiệp miền núi (ADC) hỗ trợ đào tạo năng lực cho hội đồng quản trị, thiết kế bao bì, nhãn mác.

Hiện nay sản phẩm măng khô nứa tép của họ tác xã măng khô Mai Lạp đã được đóng gói ép chân không, tránh được ẩm mốc, có nhãn mác, tem vạch, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, vì vậy được người tiêu dùng ưa chuộng, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó.

Được biết, sản phẩm măng khô nứa tép Mai Lạp hiện đã được giới thiệu đến người tiêu dùng thông qua các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh như: Tuần lễ hồng không hạt tại Siêu thị Big C - Hà Nội; Tuần lễ trưng bày các sản phẩm an toàn, rõ nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội, trưng bày tại Trạm dừng nghỉ Hải Đăng trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội...

Thông qua xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm cho thấy măng khô nứa tép Mai Lạp có mức tiêu thụ tốt, giá có thể cao hơn măng khô ở một số nơi khác nhưng do làm thủ công và không dùng hóa chất để ngâm, bảo quản nên vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng. Đây là tín hiệu vui để măng khô Mai Lạp tiếp tục được đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm để cung cấp ra thị trường sản phẩm măng khô an toàn, chất lượng.
 
Lê Thoa

Có thể bạn quan tâm

Shan tuyết trà: Loại trà thuần mộc “đẳng cấp” nhất Việt Nam

Shan tuyết trà: Loại trà thuần mộc “đẳng cấp” nhất Việt Nam

Ai đã từng một lần được thưởng thức nhâm nhi ngụm trà Shan Tuyết thì sẽ khó có thể quên được vị chát đậm nhưng đượm ngọt của hương vị trà hòa quyện nơi đầu lưỡi. Không phải bỗng nhiên Shan Tuyết lại được mệnh danh là “đệ nhất danh trà Việt ...
21/04/2020 04:26
“Thủ phủ” hành tỏi Phía Bắc, niềm tự hào của người dân huyện Kinh Môn

“Thủ phủ” hành tỏi Phía Bắc, niềm tự hào của người dân huyện Kinh Môn

Không chỉ là cây trồng chủ lực, xóa đói giảm nghèo cho nhiều bà con ở Hải Dương, hành tỏi huyện Kinh Môn còn góp phần tạo nên một thương hiệu hành tỏi nức tiếng trong cả nước cho vùng đất này ...
20/04/2020 12:14
Khoai lang Lệ Cần – Sản vật quý của núi rừng Tây Nguyên

Khoai lang Lệ Cần – Sản vật quý của núi rừng Tây Nguyên

Khoai lang Lệ Cần là một đặc sản quý của vùng cao nguyên đất đỏ Gia Lai. Đây là giống khoai nức tiếng đến độ nhà thơ Xuân Diệu cũng phải thốt lên rằng: “Cảm ơn vợ chồng anh giáo Huế/ Đãi tôi một bữa Lệ Cần Khoai” ...
15/04/2020 11:06

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02