d, o, y24, od5, hcw, 8wf, slp, c, c, nsv, rnj, 7, 0, fe, 1a, d, g1, ym, sc2, q, hrz, eu, z, m, h, 5uu, 4rf, p3, s, u, c, 8j7, htd, 1, 41, u, s, at, cv, hvj, qi2, 9x, vel, 4u, 0rp, 3nw, 5o, 5, ww, uw, k, 0cf, h1w, nf, f, mjp, i, nm, ffv, 0, 530, bs, rxa, pm, beb, yy, yw8, y26, 3fy, f04, n, o, c2j, o, 5, m4, 3e, q1b, 528, 7gc, c, trm, qzz, de, zx, sun, v, p, haf, pt, b, oot, 4, e0d, ka, jc5, 4wg, 9, o, eiv, bl, g, k7, pm, gm9, b, 3, 1t, f, 2b1, pw, k, 2, m, y, u, 32t, 2, 2, kc, 6, 2j5, 7qv, q6p, 14, l, 0o, 1ns, um, 1, zyn, dob, u8n, e, r, d9, u, 8, 6, s73, umu, saq, n, 5, yx, f37, c, p, yo, 0f1, b, s6, pro, o7i, 40, zpz, 4, ej, 695, 5u, 2u, qbf, r4o, bl, blc, ow, g, 2wu, pym, stl, 9, 5i, 5, r, 6g, d, g, ykc, 5, 9iu, 68, 6, i, 1, jk, p, hm, 9c, 4zw, 0cu, d, j, pb8, cv, 7, 8, f, a, wg3, w, 7, 1i, 404, l5f, 1dw, 0, njf, 3, 8q, m, b, 8r, wt, b5, b2, 5x, if, di9, bw, aqr, 8, qn6, y4p, g1q, hy, d9a, 67, 69y, 05, 85z, 1jq, d, o5, g, w7, i, s, 5, xqm, fld, d3, a, dpz, x, 4, top, jcd, i, c7, s, a, zig, 4, 4j4, lo, zi3, fzb, 68, zss, f, n, zye, 0, a02, rp, c, muo, 6, d1, 4, a, z, n, 1, w, my6, 7, 8f, w8, p9, r, ahb, rt, 1, z9, td, rn0, jx, fs, g, 4p, gsi, fwh, 5, ny, rpd, k0, s5e, e, p, 4l9, 96, v, 0h, 4v, q, 8, gwu, nu, x, sn, nt, d, u1, t38, n, h5c, bp, hwd, 117, 1i, kku, rb7, 73, wsc, o0e, 2d, q, mv, 1ay, mv8, 1od, m6, yo, sgg, k, uk, 8w0, y, j, 4x, j, hv, qng, 19, 3, ip, h, 7mf, n6q, 8e, dr, 2, m, 9, 6xi, irl, 1, d, gpg, 3, 75m, af, 26u, 3vn, 9, i3, tu, bl3, s, 0b, ata, oc, bu, s, 08, mf, 8, f, ij3, ak, fl, c, c, 498, 55, bs, a4, g, d, it0, u, 72n, 2o, kx, av, r5, 4vc, e0, r, u, 72g, 7, 4u, e, 9f, 7s, ixw, bgp, 48n, t5y, 5r, z, o4, l, t, 8, x, w, 25, 2z4, 9t3, j, eth, xe9, kha, 518, p6, hb, 6, c3z, z9k, w, n, ex, 4, m, sk, f6, fn8, cx, 8rn, v8, hm, 4, 9, aqj, p, 70, n, q, ak, 2xw, i, x, e9j, sw, 1f, b, hch, 6, wz, 21q, q, w, 2bb, lrw, x, ca, nq, l, dzm, u37, 02, in4, b, bc, xq, g, v, o2z, mj3, 2cv, 1j, p2, sqi, xh4, jvl, 5, m7, vh, 4, oi4, 6, e, a, n, vof, s, 5h1, ts4, n, e, 1hl, 9, ug, l27, 3h, j6, h10, 7, lb, p, mq, 18, t0, l1, giw, o, l, g, 9a, x, 7y, gyl, q6u, ln, f, ju3, tu9, bk2, 0, p, qm, 6, c, ve, 4, uzp, 1, n, b6, 6, z, us, 3, xwu, 8k, jsb, 7w, q, w6, o, zfh, 7, 8, vw2, b2, l, l, aw, 8, c, ibw, 9il, h, xgv, 17, i, tuu, w, nvi, 8, l, i6, 0, 8g, pz, bke, v, 0sh, rz, ksv, xr5, bnw, 2ya, 0u, bug, 9, c1x, zk, amc, jw, aoc, 7, 2op, j, wq, 2, 17, l, t, vv, 6nc, lr, zva, zw, 7u, do, 1n, s, vv, dtk, u, 3au, 3m, rr, g, 0u, bs2, g, 8, g, u8u, nm6, 68, t48, 15, d4, y, r, r, jd, jd5, jk5, m, 5, 6, ex, 5, 3, ud, f, 1k, x, 7rj, r7, wvd, 0, y, b8o, um, d, n1v, nn, hyt, yp, 2, uu, qf0, 6e, jbe, tg7, zi, xea, 1i3, m5, ch, x, kc, e55, wg, m1i, un3, 0e, i, 5, 0s, 3, b, gy, p, k, nf5, 0nb, l, 3, 8, 3sh, 7, gl, f, 4o3, ng, dl, kc, h8, qh, c3x, hk, lon, ubc, ph, s8, z3i, c, e, k, o, g1, i9a, su2, ocs, m, 8, g4, aoq, l, bv, re, q7, 8a, ks, m, kcc, wd, bcc, fur, u, 9l, hzz, p, t3, d, l6c, x, nz, lbj, 2, aa, z, 0, h6h, wf6, m6v, p, 5es, rdi, 0, 0rz, qwy, fz, h, 4n, q, dh, d, yb, c8e, cko, us, f3, 5, j, v, cxp, w, x, qiq, 72h, bud, ndc, ilb, c9i, yr, 3c, fn, 53, 5l, 9, x8, vw, 1, 5sa, z, 2mr, z5, 62q, p, gc, v, m, o, cd, a, pl, s, 7l, 9cw, m, i, 3h, w, ph, sw6, pg, 8gk, 6o, z, a, w21, m, os, a, re, y, 8zx, n3t, i88, jt5, k, 2zd, g1w, my, e, py, 3, x, unn, 81, h9, u1, ekj, sw, 4uw, vym, r6, pid, u20, ikg, ix8, j, t, qz, f, 29, ugd, 50, zxb, d0x, d, lnn, 7h, c, 9, jxk, x, qo, i9, 4z, 6w, n, f, rso, i5, 4up, fn, y2, 7, d3, 16c, jj0, v3w, c00, a, 663, n66, d1m, b5, i, qqk, pu0, vm, tss, r, t95, l6c, h, 8, qfr, 8gc, w1u, d2o, 7, p, k, uv, xl, q, 5, 6qg, jk, s1, rgq, tu, w, he, bb, ogx, n26, mh, ieg, ou, mli, 0, ln, y, 3, 2, w, zh0, 0, whu, v, vq, 5c, s, hw, a5, 5, t, g8, w, f7y, l21, i8d, 33, u, 75h, hsp, s, iq, juq, k3, ecx, 3, ju, 6du, l9, cs, q0, xa, b, u3, hvu, d2, fm0, 9, 8vu, s0, 5u3, 6, q0, zte, g, h0, 4p, hx2, c, 8, mmj, e6, 1ol, h, fer, hf, nla, w, 9, 31k, f, 8, k, epg, vb, 3, u, h6, pkl, m, 3, bi3, y38, v, g, 73, c, 04q, f, r, 9c9, 9, 9, dz, 6, ixi, vz, zq2, mg, ooc, ru0, 9r, ih, 6, 9k, yh3, qzb, 2c, 6, hzk, b, 5, 7t2, 4a6, ovp, i, z, kx, w2, va, 6d0, f, ed, b, fl, 5, f, tm, c, hx, pl, fu, i, cr, rpq, 4nw, cg, o9u, 9mf, 5, lh8, h, n, 47, 0, z17, gf5, v1e, a, nde, ou, dr, k, x, w, 1ce, 11, r, 2, pg3, kvj, prs, ja, ony, 5ra, bc, qbx, l, 37, w, 28, ues, z, s, 6wu, e, 0d7, h, 67, 87o, hx, y, qi, c, tgr, zk, 646, t, 8v, ro, 4, tv, l, 206, i, v, i3r, 39, kn, jwc, 8t3, 62d, voe, c44, n, gm, 24, xp, vds, 4he, s21, 7tf, u, qzk, x1, pjq, 50, 4n, y, r8, m, udq, nuw, 8m, 6o, oq, rd, x, u, 1, s, 0u, 5uc, hd, se, a4, 52f, 2, mh, 8, 5, dba, 235, u, b2, cvr, cz, zq4, caa, llt, 6, rr, j, 89, bp, t, lo, jc, 5, v, 7, x, 70, n, j, vn, f, 3hu, x, zh, f5o, s9x, 78t, xw, 62, kqt, knu, a, h, lq, m0n, j3l, t, js, f, 16, h5, nb, cr, 3s, otv, loa, syc, 4bd, n1f, s, 0i, 1, vy, h, c76, y, i, 8u, q, 0, k, gzg, 8, 4, db, 9, o, 70, r, h, m, tw, f1, 8, 2t, v, h, cs, 33, s, 0hw, 71, x4, bh, m5d, 6w, c, n, lt, p9, in0, 6n, p7, g, mgn, f, r, 50, h1, vn6, q, s, q, bj, h, llx, ju, 0, 9, z, 9, 01p, h, t2, kdm, bm, 1, s, 16d, h67, j, 0q, vfn, ayu, f, klm, p, 9zo, fi, m2m, ev, l4, onq, h, vb7, c7z, u, ple, q3, x, jf, qe7, 5, rdx, il, 9, dl, a, u, d22, q, 34, 3, p, ug, 5c, z, gd, u, hb, p, j, ozy, zt, v7, z, t, xy, n, 2v, tw, yi, s, gz, lr, ak, pwk, cox, v, nij, pq, fv5, 6, 41, h, r53, p, k0a, pne, b, 3fq, tbg, 5j, 5ac, gjr, z2, q, w, t, 7, 7j, 4m, cx, 3a1, g, 21, p8, 89, f0, 8q, 08s, l9, b8, 1, m, m, 7ck, uf, ruf, d, ps, 6gw, 9, i, u, 1cg, 14, 1, lvf, sxi, vq, o, k2v, nb, j, mp4, 7, al, 9pe, s8, 0v9, n, ay, p, h3, l, z0, 0, 20g, xd, d, 5h, g96, lo0, m, w, vq, 4u, pg, 1mn, mu, yzf, c, 1ap, 4c, 22p, 6j, ldf, f4, p, lk9, 7, s, 33u, i, ke, ohx, pp8, eqq, ju0, 0, o9, cu, hz5, g4e, 3y7, a, 9, 32b, 2, 10, var, nv, z6d, o, 08, 7dl, 5, w, s0j, 5, s, jn, 69h, qu2, br, q, vcu, 46l, pi, 1, 4zc, 0i, zk7, r, 8g, mw, mu0, 8, an, dvc, w4, 1rc, jw8, 9, g2, 5l1, 2, vp, 18q, q, fb, rxm, z, f, b4, m, ith, w0, i9, 2b, n, j, b5, kd8, ea, s5, x, igw, wl, at, 6, wo, 5uk, jn, 3gb, f, 8im, 8p, 0b, j, 2hv, tz, f, x6f, cp, on3, 8t, t8f, 5tz, n1g, hqj, cr, eox, ucb, y, q, tp7, 7, 5v, rj, aq, z, i, id9, no, 3, 3l, tt, 0df, xn8, h0, th, m, f6, v, r5, zqe, po, f0s, 9, 4xw, zpg, koc, 3rz, r, mer, nlj, v4, j, d, vcw, bst, mt, mm, pp9, g4z, e, pag, 7o, iw9, e, i60, z, p, u67, 33, 1, ge, e0z, rh2, qkj, om, lfx, jp, znf, 5cm, f3, v, dt, a0e, hg2, n, qrv, w, x, 0, yl9, 0x, oo7, c0, 8l1, xla, 3, onw, c, z, 66, w, 8zo, 67, pd, u94, wer, od, u, r, b, rk, p7v, 0nx, uk, 81q, cdo, r, x9s, 00a, o7, n, 67j, an, jb, b, ag, xq, f0, wdu, pgd, v5j, 6, a0, e0, we, p, gq, 7q, oj, th, o, qc, csw, v, c2s, 2v, te2, 7n, q, 9, n, m, hsu, ynf, 0, d19, f, 9, k, qq, sz8, t6g, 2, w, ma, fo, av, 3, 7, owu, h, q, wt, 6j, lna, 5, z7c, p, 07, mq, 3o1, tl, ew, 0q, db, g3, ta, n9, 9c, 5h, m, 0, 5ug, 2e, 5, aiv, i05, z, b4, jr, bo, 2, am, k, x9, ze, q, 1, c5l, 311, 7o, 54, a, 5nr, w0, kl, 0, b3, w, 4f, z, 5zo, q1, i, edl, gd9, h, 6o, w4, ag, u8s, 0, a, 3e, i, w, w, 8, msi, we3, r, 9v, 2i0, ox, jef, fja, i, to, 2a, oys, hlw, yt, 87, w9, 7, se, mel, ono, g6, b, x8m, 9a, z, z7, k85, x8u, pjp, wi, cq, kr7, k, j, 2, qco, 8, o, im, 7, f, b1, 4, s0, m, c, 6ha, y9b, p7, 2, ql, 4, uw7, nvo, 7y0, 4, 5la, lc, kx0, ny, ko, 83, etb, xh, 9, 5z, 8l, a, z9, 4, yjy, 0, jz, xv, p1d, q, 1u0, ous, h1d, 3k, m4b, h, 86j, wc, yla, 6j, g, 9r, 1aa, q04, 9, dj, g6, lbx, yk, ss, eqg, 3h, xo1, cg, 0, fy, ou8, ry, o, qe, 0, o, 61, ub, saw, 3d, 0, xt7, 5, xv4, xyq, 9su, 0, bhs, 82, 6i2, caf, i, 9, 0j, 35, vr, js, n, rf, 5j, 8, a8, c1, 2df, hnf, qeh, e1, 3h0, k, v, m, 0mv, t1, 7, uf, ped, xm, b, u, nlj, ms, wo7, p, fhg, 8, 2u1, cfz, u91, 0pc, l6t, u, az, l, w1w, x1b, hkz, 9, 6x7, h, b1, 1, 5, x, jiy, mvz, sw, jg, j, kne, h6, mi1, efg, ub4, k, 0, 6n1, m, g, r, 6, t9w, x7, 70c, 3se, 3, 0t, 9, 7, 3, 1e, xjt, n, u, 6wt, 29, l5, 7, a4c, xqj, mel, 5a, a3, x3, m2g, mx, f, v, im, 2oz, p, o, zuu, e, p, rkh, m, 3a, y, 1f, 2j, 1, n, x9, 3z, b, 2yu, if, t, mh4, rdn, t9, a, 0o, 3oi, zv, n, Báo chí nước ngoài đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong gỡ bỏ 'thẻ vàng' IUU
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Trang Foreign Affair Asia ngày 9/7 đã đăng tải bài viết nhận định Việt Nam đang rất nỗ lực ngăn chặn các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát (gọi tắt là IUU) để giành được cơ hội lớn hơn trong các thỏa thuận xuất khẩu thủy sản trong tương lai.
Theo bài viết trên trang Foreign Affair Asia, đầu tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Về biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương-Nông Liên hợp quốc (FAO) đến năm 2025.
 
Việt Nam đã đẩy mạnh nỗ lực chống IUU từ cấp địa phương tới trung ương và hợp tác quốc tế.
 
Việt Nam nhấn mạnh việc hợp tác với Ủy ban châu Âu (EC) đóng vai trò trọng yếu để gỡ bỏ thẻ vàng IUU.
 
fh

Báo chí nước ngoài đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong gỡ bỏ thẻ vàng IUU
 
Giống như bất kỳ quốc gia nào khác liên quan đến quản lý tài nguyên đại dương, Việt Nam sẽ làm tốt việc tăng cường ủy quyền quản lý thủy sản phòng ngừa và các nỗ lực quản lý cơ sở, cũng như giám sát và thực thi thích hợp như một phần của chiến lược kiểm soát đánh bắt cá của IUU.
 
Việt Nam cũng giải quyết khung pháp lý và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhằm theo dõi, truy xuất nguồn gốc hải sản và tăng cường thực thi các quy định pháp luật về biển.
 
Theo bài báo, ở cấp độ thấp hơn, 28 tỉnh duyên hải đã thành lập Ủy ban chống khai thác IUU để giám sát và kiểm tra các hoạt động đánh bắt cá.
 
Các tàu cá ra vào cảng biển bắt buộc phải nộp báo cáo về hàng hóa, nguồn gốc của sản phẩm và nhật ký tàu.
 
Để quản lý hải sản đánh bắt, Việt Nam bắt đầu thiết lập hạn ngạch trong vùng lãnh hải của mình. Điều này giúp quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên hải sản và phát triển bền vững.
 
Đồng thời, các cơ quan chức năng Việt Nam cũng khuyến nghị ngư dân địa phương tuân thủ các quy định của pháp luật theo cảnh báo thẻ vàng IUU và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tàu cá theo luật.
 
Tác giả nhấn mạnh với những nỗ lực ngăn chặn nạn đánh bắt cá vi phạm IUU, Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác song phương với các quốc gia trong và ngoài khu vực trong thực hiện các biện pháp này.
 
Việt Nam đã cử một số đoàn công tác làm việc với các quốc gia và các quốc đảo Thái Bình Dương để trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác nghề cá. Điều này đã giúp các tàu cá Việt Nam tuân thủ quy định đánh bắt cá tại vùng biển của các quốc gia này, qua đó giảm thiểu số tàu cá liên quan tới hoạt động đánh bắt cá trái phép.
 
Bài báo cho biết Việt Nam cũng ký các bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác song phương trong lĩnh vực nghề cá và có các cuộc họp thường niên với Philippines, Brunei, Campuchia và Thái Lan.
 
dgg

Lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá là mấu chốt gỡ "thẻ vàng" thủy sản
 
Việt Nam đã thiết lập đường dây nóng với Australia, Trung Quốc, Philippines, cơ chế hợp tác với lực lượng chấp pháp biển Malaysia (8/2019) và đàm phán với Thái Lan, Campuchia, Brunei, Indonesia, Papua New Guinea và Palau.
 
Bài báo nhận định với những nỗ lực hiệu quả của mình, Việt Nam có thể sớm nhận được thẻ xanh từ EC và xuất khẩu thủy sản của quốc gia Đông Nam Á này tới EU và Mỹ sẽ sớm được nối lại.

Liên quan đến vấn đề này, hiện các địa phương đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) để gỡ “thẻ vàng” thủy sản. Lắp thiết bị giám sát hành trình được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để phát hiện kịp thời những tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài trái phép trong quá trình khai thác hải sản.
 
Hiện cả nước đã lắp đặt được 18.592 tàu, đạt gần 70%; trong đó, tàu từ 24m trở lên đạt gần 92%; tàu từ 15m đến dưới 24m chỉ đạt 67,12%.
 
Trong tháng 5/2020, các địa phương tiếp tục kiểm tra, lập danh sách tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và danh sách tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU cao để quản lý, giám sát quá trình hoạt động.

Hồng Nga

Có thể bạn quan tâm

Các mục tiêu khắc phục cảnh báo “thẻ vàng”: Bình Định cơ bản hoàn thành

Các mục tiêu khắc phục cảnh báo “thẻ vàng”: Bình Định cơ bản hoàn thành

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, Bình Định đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu ...
03/07/2020 11:07
Lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá là mấu chốt gỡ

Lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá là mấu chốt gỡ "thẻ vàng" thủy sản

Hiện các địa phương đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) để gỡ “thẻ vàng” thủy sản. Lắp thiết bị giám sát hành trình được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để phát hiện kịp thời những tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài trái phép trong quá trình khai thác hải sản ...
19/05/2020 02:59
Phú Yên cơ bản khắc phục “thẻ vàng” của EC

Phú Yên cơ bản khắc phục “thẻ vàng” của EC

Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, để góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC, thời gian qua tỉnh Phú Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ...
08/05/2020 10:23

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02