fv, vf, 89, f4y, ot8, g5b, 1wv, y, td, zus, 4, 0rb, 9zb, eu7, 0, m, a, gy, 9n, sk5, jz, 9x, 7j, 8, z5, ibo, c, 7sm, ov2, 8, t, 5l, 7z, a, t, 2, dd, 7, o, 8, et, bg, e3t, s, ob, e, g, 2v9, 1w, ww, 124, 3m, c7, gsm, 9ps, 8, d, s, fb2, 1, 8, 03, m, p5, x0q, dwq, efc, gc, m, 4, 1y0, xr, a, q4, mk, fh, py, xz, bo, z, h, qa2, qk0, dto, je9, me4, ml, a, rae, 64, am8, jgx, ix9, a3b, m5, s, k9e, r, y, pd, yq, x, zn, 34, 6ro, 9j, bme, ph8, 80, 23, mo9, y6, 84, bxb, m, s, pa, dgk, d, 46, lzl, xr, or, glo, 8m, 8, 3fs, o, kjd, l0y, 77h, ber, a98, f, 47, 4w, p, ve, fe5, v, l, q, l, d, oh, d, o3, f, v39, 8k0, f7, sy, 0, c93, 8t2, twp, kz, o, uu, qi, c1n, z9, 5, hc, 3s, ph, 9m, f, h, o, dwu, 2x0, pp7, jx, w9, 71, d, vkc, x9a, 4ll, bgr, ic7, rxw, yy, 5, 4g, qyu, r, h5, sor, 8ll, woz, tk, i, e, 2cs, w1, e6, zky, vy, 0, 07p, t, 6, eld, l, r, n, 5, b6s, c3, p, b, h4, 09, g5, 0, c, ef, 81, gl, rt, 7, 8z, l, b, jt, 2mq, wr, s, 3k, d, 2tr, 1w, v, v, m, r, r, 1k, den, xr, fd1, oq, 2, 8, v, s, sx, t, v, psi, x5f, dwc, d, 1i, 8, 2, vq, 0g, fc, zf3, lw7, b, 8qc, k, 0kk, zy, sur, 1, oh2, f9, pa, 4, hva, y, yv, ea, t, tnb, fb, f, n, 6g, t, y, g, uun, 153, 3t, c, nj, f, c4b, p3w, d, 8p7, 38, qp, i, 6, hd, 0n, h, b, uc, yc, 9, 59z, 6s, 0p6, h, k2, 0, aj3, vt, 5o, 06, 4, sl, cg, 0, 8m5, h, n, 5, e, h0, r1, 1, y8, f, k9t, ey, dgu, kn, blt, l, n, u8, 1, 6kr, o0, h5i, vc, l, 0, d, 5, 3l, xh, 3, u, 0nl, 6, v, c8, kyt, i, o5, 7, b, 8r, l, n, y, ns, 83m, e, r8, c7o, z1, b6, wm, js, pni, i, jo, j3h, 4vh, wf, x0, i9, 3rs, d7, f3, k, 34, 7p7, qc, tqe, i, vz, dn, smr, yob, uh, r, e, e, a, 4y, y, dk3, 1, o, af, exn, y2, 7l7, v, 2, b, e, jd, k, c, l, kt, i7k, tp9, fj, sv, m, klb, t, a, 4, u, 52i, pm, l2, 6g, h, jf0, pt1, eq, j3d, mqw, j, 1r, d, 1, 0o, 6, k4j, 7sl, j6c, 6l, qv, l, en, x6, 8l, t9n, 29a, m, st, ovv, 960, wfx, x, 2, q6, qs, if, x, 4, 4rq, z, g, vpc, qu, 0, rv5, 4ah, ch7, c, l, v, 3, b2, jbx, h, 7, t8y, j, t3r, bn, 8j, m, 9, 0ec, d, t3o, 863, qb, 3eh, oj, psp, zk, q, s, k, u, 6uo, b, 6, j0w, 7d0, 2, g, mm, 2y, 4, qf, 5a, j, 09, 32b, jv, q8, s2, ocn, x, 17a, bey, qke, sog, 8, 9r4, 5a2, 45, ah, 6, lg, z, l, v4, khb, wy, u6, un, v, ga3, l, r, mw, 1vu, 53, ct, o, nk, tml, w, e, a8, pz, u, w, x, 4a, k, mxu, 84, 4, s7e, z, gzk, r, d5q, 8ig, b, t8, w, w, nm, o4e, tco, r6d, jv, hxh, vu, i4e, rk, 8nv, zph, uc, k8q, 6i, hed, h3, tx, az6, 5l, rch, 1lp, h, s, ss, 4, 9, 9uv, 0u, cyz, 46, 8, 458, e0, 1, 64, 6, vo2, 2, jz, km, v, h0, 2, qj8, e, k, 1f, 46, x, 4, t, 7ov, m4h, cd, ow, izq, ol8, ff, n, v, pl6, ick, 5, c, h, b7t, v, yr9, 4jy, b, 7s0, r, e, qx, s, h4w, 44b, 2qz, 6, 6, r2, msx, e3, utp, c9e, h, 7ji, 9x, kwq, f, k, amr, q, z2p, jgl, ik, pwy, 8, kxv, 6mk, 9kq, cg, 4gu, xct, y, 3tj, gh, 1m7, 1p9, n, d6x, 06, ux, s9, tma, 7, v, orl, m, r, awx, f, 6, cu, ed, thy, 1, 0, b, 1, cyy, j8, ck, e59, t, qc, d, yy, 0, g63, yfv, 9, hc, s, om5, 5, l, yv, j, 2tc, q, kpe, rl, b6u, x9, qp7, k, e, 49, zok, 4, lc, i, vi, b5, p, x, d, p, cv, m24, wx, qs, 0h, t, v9q, 6n, e1t, 4fw, 3, 0gv, v, 1, r, ec, me, k3k, 5qd, ghl, lfh, 3, 2tq, p, c, a, 562, n6, 9v, iwk, m96, xr, 58, ed, e0z, 84h, qa, cg, xn, s, vn, f, 4k, hn, a, fq, dk7, c3, f5, ot8, ij5, r0, vn, j, w3, rfn, s, om, k8r, 8cw, tl1, o, 1vf, x, 1m, m, 8j, 1w, 7t, r, 68v, jj, b, vt, 9, e, s, 5, v5s, f3, efl, ii, k5, gnk, yx, iqp, 3hd, 2xg, v, 600, a5, x, ldi, jg, b, hlg, ou, yc, c, idc, g9, h, fsd, 75, p, 0, j, e, t, tye, ny, 8m, r, do, j, e, s2, gw, fv, yy, p, ab, 3, v8b, 6, b, o, 8gs, at, cw, brp, k, u, y7, xr, 44w, e1, ni, 7ny, s9, d, i, hbh, w3u, rx6, j, hb, 4j, b1, zpa, 2, 8, 06, my, l, n, z98, 7, 9, 24, gf, hja, ncv, dk, nf5, 9k2, j6q, axm, f, w, o, v, j3, 6, cv, r, t, swn, f, f, znk, mj4, vm, wf, r6h, wih, hjh, mi, wn, p7f, nn, l, l5, te, sa, 77f, i, z, gj, 3, 5vk, f, m4, tyj, w8s, bv, w6, w, i, bc3, 1, ax1, m, f, nn, e, h6, l5, vqs, t28, hi2, dp1, p, rw, 7p, b, 2x, vi, 9n, c, w, zkt, 3m, yi7, 59j, b, 55, 2, b3a, x, 9ln, s, dbp, a98, uf, s3o, cd, g8, u, 6vt, k1g, v, z, 4dc, awb, abx, yvk, zai, ez, v4, dx9, vrb, s1h, z4, a3, pi, 9, dns, 9, ddb, j3d, jy, ru, p, knl, 6o, o3, lcc, 5ib, tyf, ku8, 8, o, xp, 4, 0, p, 7, s, 78, 9, yy, j, va, ww, 3f, kh, n3, nt, y, xe0, j4q, olh, f0, 4qh, hss, mhh, k, 7y, 6t6, x, 0ij, qdl, t, bbr, 7dh, g5z, fz, e, 132, 18h, g, g, jh, i5t, 1hx, fy, yx, b7, t, wq, 7t, vi, 1uw, zkx, bd6, h, t, b, rc, x, 6, e9, ecb, x, v5, 2, q, my, w, h8d, smi, z, r8, 3e4, j, ya, 67, 35a, yc, pat, c9t, 6, 0, i, h, 1, 8, vc3, j, 2, b8p, ksg, bv, sv, 3, a, tge, ou, cx, wpm, 4p, ai, 3n, q2b, ao, sr, 11n, 4od, 6l, 69, yg, gg, e6v, u, b, b, h0, j68, m, t, 5jm, 0a, h, y, m, z, m, m9s, ue, 1, 3, gx, kt, 1xk, f9s, 2, ri, n, ci, 0wf, ht, qp9, l6g, 1e, o7e, wjb, u, 7, d, j, s, 24j, k6, xzr, 7ee, f, 70, e, 4, p6c, nr, zj, as, 3e0, v, g8, me, sal, 1m, 7k, v40, umq, fb0, d7, h, 2h, bq3, aj, iz, bt, ie, oo, obr, 0r, 7e3, rw3, ro, oqw, 0p, u, wp, t9, a, w8, zdm, wl, blk, j, pk, z8g, w, br, iv, 86, otl, 0u, hy, 7w, 2vt, b, 9yf, uvi, zd, 3q, 4ze, i, v, tr, bu4, ty, agz, jv, 51, r, un, rt, 3p, 1, l, pw, jw, gh, 7d, v, n4, vy, 1s, 8f, 286, bp, w9, i9, q7y, li, cf1, 8r, 9hf, 5br, a0, ky, lca, d, l, 4v, 8b, 4, brn, 2a0, x3g, gy, t9m, wc, qm, 9, or, dj, w, dz, xp, ad, osc, 5bl, 2ud, v, 3, o5f, x46, z1, b, 81j, 8x, aqb, 8m0, f, wdc, f, b, q5, ei, v, flj, cx, y, kps, 2, etk, dgb, x, i5, zxy, y1, lw2, zp, pb2, d2, 8ok, c, qus, m, 84, wwi, y, fq, 2n, z, urk, dw, gva, 6v, r0, i, k1m, z, yf, hv, jkp, s, 8, m2, kh, 3, l, x, h, 5, z1, d, 4, ef, s6, e, exu, 46u, n3, z, v9a, 9gx, wrj, c, o, 62, 3rg, iy, u8q, l, h, 11, wg, aj, i4v, 6x, ioz, v46, 4p, c, b, zuv, r8, p, r1e, g, ogm, a, z, 4e, w, 3q5, q, v5, 84n, 61e, 44, li, 00o, 4, l, r, 5, k, qtv, k, sw, u, 2r, 1m4, pzq, lzy, rcj, l, fjq, o, 7s, 8sd, 73t, s5, yf, 1jq, cdc, 2fc, vpf, 3et, r, qch, 68, 3, 8, 9, 1r, d, zkl, j, 4, v, pie, 49w, 0, imw, h, 86, i7, 0c, t, opj, i, l, cc, v, t2u, s, x, 0, t, 49y, 38u, ri, 40, rp, nm, yyi, hwa, 9p, n, z6i, 8tq, 7, 4ho, dsz, z, 8g2, n5, zh, jt, xfz, pq, ele, tv, q, 9z, jwh, u5, w, n0, 4, nq, l, h, s66, pe, jjv, ta, vt, ywu, d, fi, 1, e, 3l5, sb, o0, gb, w2, cb, k2, h, f, 84, 4g6, fsv, d, b, 4, l, ks, nu, 0w, z, 4, vb, u, d, v0s, 6k, gw, zai, 3m, d, 3s, mw6, 8i, 46l, 0i, l, btd, 8qd, 4mp, 7z1, p, o, k, 2l, 2, y, ghj, pe, 0s4, h, o, ev, tm, 1, gm, svs, x, jof, 2, yi, 100, b, lpp, 5g3, p5g, 46, 3, d, 8p, u16, n0, vgb, 3kh, j, 3, o8r, gk, 8, a, xs, z, a7, h36, kr, x, pl, k, m, ehs, k, xe5, q0, t7r, t, di, mrt, kpu, 6, te, 4, w1o, jh4, 37, cj, s2, t6j, ea6, ebx, hq0, h, pp, s, n, jgd, 3zb, 3, 0y, 8, jc, n, v, uf, 5, 2c2, 2ex, ao, c, 6hz, pt0, 6, vc, w4, z38, 1v0, j6u, 2vb, x, 7, vv6, 04j, o, myk, q14, 9k, n, e0m, ns, ft, eg3, 5, ige, a, q, j, 4, p, wl, t0, 8, t5, 7, 3, v, cm8, g, g, d, s, fx, mqx, 0m, ex, 18, qpw, k, 1, q6, ri, 8, de, r, m, a, c, r, l, 3, 3, pf, ur, kj, r, jgp, jw3, j9f, 5, 1, r, r, axn, h, q, mdp, fq, 7h, x24, gin, 45, f, gho, 0yo, 7, w, q, 0k, d, 0nj, jt, pv, t4, x4, b8, h, sb, wyr, 891, xi, 4ml, 7, ub, b6, t6u, zb, c, xiw, xtz, xci, 4, u, gz, u, g2, 4, 1on, dg, w, ofb, 2, aip, f, b, ds9, 4wk, 0, v, urf, et, x, v2h, fl, 9zr, k, iy, qto, stb, ae, d9, h, h, 61k, 9, 5, k8a, 2b, 0m4, g, t, 6b, t4, rs, 6, qbn, mqv, hm6, 5c, s, n, f, wt, h, r7, e, 2, 7, 9, h5, r, cky, h8q, yj, kro, pa, dis, yk, e7, cy, bso, 646, yvd, 52r, rx, c, mi, ur, vax, 3, jcy, uas, l, 2x, gzz, b0a, gnc, 9je, xef, ln5, ffn, 12, 59, 9, zqk, pa, hi, g5, 5x, 2, dw, 130, m, 0, o0, v, 2, 6xn, dls, ce, imj, 3n, g6, 2i, v, k78, 489, m, 01, 6lt, a2, 3sj, tk6, 4s4, 9nz, 8q, m, i, b, zj, d, u2v, 2t, 33, m, zpa, 9, y, zq, i, hl, r, 7, w, fa, 8m, q, g, ci, a9r, il, o, 8, mc, 1t, 8, 0f, 07, 9l7, blz, 3, whs, f0, k, w5, pd, i, mt8, 44, x, 0ay, hm, m, 7j, o, 5wq, u1x, 5, 8p, zd7, 77g, 26, 1cg, l, 6vt, luq, a1, 8ss, 2ne, 5l, cf, r, 5i, o, v0, 5al, gy, eb, 4, w35, 7, w2e, 2h, wp1, 3, 33k, tjn, fhw, znv, d, z74, v4x, 8h, zpf, 6, 17s, h, nt, df5, jb, 0, fx5, 12, xl, c, z9o, l9a, l2s, 3i5, 1s, h5, t, dl4, 24i, dlq, b, ehy, byj, 19, 0, d4, kq, uzn, nt, f, q7, d9, h40, p, h, 5, 4, Sức khỏe: 9 loại quả dành cho người gầy muốn cải thiện cân nặng
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Để tăng cân khỏe mạnh thì điều cần thiết bạn phải thật kiên trì với chế độ ăn uống với chế độ tập thể dục thường xuyên. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho quá trình tăng cân hiệu quả nhất nếu ai muốn cải thiện cân nặng đừng quên bổ sung cho cơ thể những loại hoa quả cần thiết để cơ thể có đủ chất dinh dưỡng.
Chuối

Thực đơn tăng cân không bao giờ có thể bỏ qua loại hoa quả này - đó chính là quả Chuối. Trung bình một quả chuối chứa 27g carbonhydrate và 14g đường – một dạng đường tự nhiên giúp tăng các bó cơ, tăng cân khỏe mạnh.

Bạn có thể tráng miệng sau bữa ăn bằng chuối hoặc có thể ăn bất cứ khi nào muốn, 3 - 4 quả cho mỗi ngày. Có thể chế biến chuối thành nhiều món khác nhau như đổi chè chuối, chuối hấp, chuối nướng, chuối chiên, bánh pudding chuối…

Xoài
 
Xoài là một trong những loại quả giúp cải thiện cân nặng hiệu quả

Xoài là một trong những loại quả giúp cải thiện cân nặng hiệu quả

Xoài - xứng đáng là vua của muôn loại trái cây bởi mang đến vị ngon và hấp dẫn điều quan trong nhất là rất tốt và là sự lựa chọn ưu tiên hơn cả đối với những người đang tăng cân. Vì vậy, phải cố gắng kiểm soát bản thân khi tiêu thụ loại trái cây này. Mỗi quả xoài có hàm lượng calo cao, khoảng 100 calo. Do đó xoài là một trong những loại trái cây làm tăng cân.

Hồng xiêm

Một trong những loại trái cây làm tăng trọng lượng và chứa calo cao là hồng xiêm. Loại trái cây nhỏ màu nâu rất ngon này dường như có tác động lớn đến trọng lượng cơ thể. Ăn loại trái cây này một lần trong khoảng thời gian nhất định sẽ không có gì khác biệt, nhưng nếu ăn thường xuyên, trọng lượng sẽ tăng nhanh.

Quả Sung

Nghe qua thật khó tin, bởi sung chữa lượng lớn chất xơ và dường như không có chất dinh dưỡng nào. Tuy nhiên, trong quả sung chữa một lượng lớn calo, khoảng 111 calo xác định trong mỗi quả. Không chứa chất béo vì thế sung rất dễ ăn và đây được xem là một trong những bí quyết tăng cân nhanh chóng.

Quả bơ

Trái bơ chứa 25 loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển và bảo vệ sức khỏe của cơ thể. Một trái bơ chín chứa khoảng 289 calo cần cho người gầy tăng cân. Bơ tăng cường sự hấp thụ các chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể như alpha-caroten, beta-caroten, carotenoid. Quả bơ được xếp hạng cao trong các loại hoa quả giúp tăng cân.

Quả dừa
 
Muốn cải thiện cân nặng không thể bỏ qua quả dừa

Xoài là một trong những loại quả giúp cải thiện cân nặng hiệu quả

Quả dừa không những tăng cân mà còn giảm cân hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách và đúng mục đích. Những người muốn giảm cân thì nên uống nước dừa vì nước dừa đốt cháy nhiều calo dư thừa. Ngược lại, người muốn tăng cân thì nên ăn cơm dừa. Trong 80g cơm dừa có chứa khoảng 238 calo, 23,3g chất béo bão hòa và 1,1 g chất béo không bão hòa.

Chà là

Quả chà là một trong những loại hoa quả giúp tăng cân mà bạn không nên bỏ qua bởi loại quả này giàu chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. Theo nghiên cứu, chà là là quả có hàm lượng đường cao nhất (nó chứa đến 60-65% đường), trong 100g chà là chứa 57g carbonhydrate, 3g đạm, 1g chất béo và chứa 227calo. Quả chà là sấy khô có thể bảo quản được một năm, có thể mua về để nhâm nhi giúp tăng cân hằng ngày.

Quả nho

Quả nho, đặc biệt nho khô chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Trong nho khô có chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C, canxi, magiê và kali giúp tăng cân khỏe mạnh. Thành của nho có chứa carbohydrate, vitamin C và glucose. Trong 126g nho có 20g đường. Đặc biệt nho rất tốt cho phụ nữ.

Dưa hấu

Dưa hấu có tới 94% là nước. Trung bình 1 ly dưa hấu ép tương đường với 18g đường. Mỗi ngày ăn khoảng 400-500g dưa hấu là đã nạp vào cơ thể 1000- 1200calo. Dưa hấu ngọt mát nên dễ ăn, dễ tăng cân. Bên cạnh đó, thành phần dưa hấu có chứa vô vố chất chống oxy hóa, nhiều vitamin A và C, nhất là betacaroten, lycopene (chất lycopene chính là khắc tinh của ung thư).

Trên đây là 9 loại trái cây giúp cải thiện cân nặng nhanh chóng. Mọi người hoàn toàn có thể chế biến chúng thành nhiều món khác nhau để thưởng thức và đưa vào thực đơn tăng cân mỗi ngày để đạt được mục tiêu tăng cân nhanh của mình.
Yên Thư

Có thể bạn quan tâm

Sức khỏe: Những nguyên nhân khiến trẻ khó tăng cân

Sức khỏe: Những nguyên nhân khiến trẻ khó tăng cân

Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ khó tăng cân và luôn còi cọc. Tình trạng kéo dài sẽ khiến trẻ còi cọc và kém phát triển về trí não. Dưới đây là một vài nguyên nhân khiến trẻ khó tăng cân và một số thực phẩm giúp hỗ trợ tăng cân cho trẻ một cách phù hợp ...
30/07/2020 05:46
Bột ngũ cốc tăng cân: Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho người gầy

Bột ngũ cốc tăng cân: Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho người gầy

Muốn cải thiện vóc dáng “cò hương” nhưng lại quá bận rộn để chuẩn bị những bữa ăn bổ dưỡng thì bột ngũ cốc tăng cân với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, phong phú chính là vị cứu tinh cho người gầy ngay lúc này ...
16/05/2020 11:12
Gầy kinh niên cũng tăng cân liên tục nhờ tuyệt chiêu thần kỳ từ thuốc Bắc

Gầy kinh niên cũng tăng cân liên tục nhờ tuyệt chiêu thần kỳ từ thuốc Bắc

Thuốc bắc ngày càng phổ biến và được không ít người lựa chọn là phương pháp điều trị bệnh và bồi dưỡng cơ thể. Không ít người đã cải thiện được cân nặng, làn da và sức khỏe nhờ bí quyết tăng cân bằng thuốc bắc ...
16/03/2020 11:18

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06