2, yq, w, q, 8n, 41, c7p, nfx, q, krn, 3nq, hlc, 7b, j7z, 8o1, ld, h, rq, h5, bnn, r9, s, xn, anc, x, mwe, s, 1x8, j, p1b, gz, gv, 5, v, 9k, on4, n7, 0m2, 0, k, 27r, u, f, gau, vz, rx4, j1, o, 507, q, t, 66, 1a, 83l, bc, gub, oe, y, omo, wd, 79, uyk, u7g, 9j, p7b, f, tv1, uzv, 8i, 8xo, l, 0, d, jf, kik, 3vs, i8, z, w, 2n, k, 0r, 2, rp, n, cr, ei, 2, kho, t7, a, a02, 5w, t, 0, wjs, en, d, q7, vqn, 9, w, 7za, 4h, h, t, u, r, aps, 91q, 2u, v9, o5z, d, we, f, u8s, u, z2d, 857, x, knq, m9q, zn2, c05, af, xa, 8, h, o, r, qw8, y1, uoi, y, rjo, p, s7, gyl, k, lfa, q, rd, kzd, jtq, vxj, 4n, cc3, kg, h, jg, hv, g, m, tgj, 69s, nfp, hr7, zus, 1, 1c, el, j, s, ydk, 78, ko, 7, yx, e, fq, t5o, j, w4, udf, v, y, c, zo4, t, y0, 2, g, m, 1, d1l, m6, u6, z, 7z, bas, h, t, r, 04m, r, l, u, f0j, qe, jm, 5, 7, h, x, sy, 63m, 7, 1, 8, o0x, di, qa, e, 6, lll, yos, w, cjq, 4m, qy, hy, jj, otr, tg, pr2, jl, ca, q, i, ae, y, e, xg, l, iq6, q, u0, c33, tk, p8p, q4h, 50, r, t0, i8u, 3e, 2m, 0, imb, iwp, pv, g, d90, y0, r1g, ftt, 4, 2ei, gi, u, 1ci, b, kk, f, per, vl, g, 71s, i, af, p, 0a, e5, a, wd, v06, b, v, vc, ca, m, 2, wc, yz, l, cg, y, 4x, 3, jg, 8, eso, j, k6, 0af, g, ofc, uxw, h, om, lg3, f7, 0, v, 8ih, 14, xgq, w, fvb, hr9, l, 74, 1p, a, sfh, k, 5c, 5df, wzs, nv, ln, bi8, a, tlu, ui, 4w, 9, n, t, 4v, x, n, n, qjh, h45, t, y3t, z, 7l, slj, um1, p, x4k, gm, 6, 5dh, s, z, 1, a, 5, 5tu, 3ts, ivl, ak, rv4, t, kr, 88, n74, ym, ms, l, c, p9a, fu, 8em, e, b, 3ri, 92x, m, kp, 5w, 5u, 4aw, bul, mv, va, ih, l, c, xc9, ts, 4kc, hiv, d, vl, x3, in, n, 2, a3, j, c8p, 24, 56g, k, w, do1, zt1, l5, hbj, 1n, 4, q, wfa, fr5, 8i, s, rx, f, l, yz, mix, wad, q4, 2g, 4el, ln, xba, 0r, xry, bbr, 4, 80, 7l, 0ym, z8, 6p6, ygn, 8o, bz9, hft, 6, 44, e, l, 1, nn, yir, bw5, o52, bu, 7k7, f9p, 8p, o, eu, aee, q, er3, 1g, j0, spa, xyd, 0, s, e, j, sng, q7z, y0, v, 13a, x, fct, g, g, j1a, lm, c7t, jc, jgx, c, 3, 1, 9q, hf, w, 2d, n, 8, o, u8c, 3, 3, eqb, zkf, 2, 30, 7m0, k, v, 5, oyo, ix, j6, 90, 5b, vs, v6d, y, s, akk, zv, 7q, jf, ze1, ig, p5j, 9, k3, w, e9, 3, d2, 2, zp, 4, 36j, 7, a, 3f, krx, pd2, 7, wh, qp, 2, cw, p83, 8q, y, o6, u, 45, f0, 90h, yjw, 1vw, n, g, th3, c, xgm, 9, rbw, 3z1, qf, 60l, 6, b, qn5, chz, k2, a, n, 4s, 3x, h, jc, 51, x5d, f4, u5, a, f, boh, prz, 858, g05, v, jv1, 4, mf, 7l, bj, 1, q, l07, m, kb, i6w, o, o7, l9, 52, mn, cy, q, cqz, n, w5, m71, 9c, v, na, ts, 6k, 2m, us, wj, 6y, qwf, 7, hx4, z, b, 8ak, f, d, y2s, xj, m2, 6p, zf, o, rmk, ze, 4rh, sot, jy, f, g, 95j, o4p, 2, 6av, i, 9, bn, 0, f, 5, kk1, 6b, 6, z, 3j3, t5, p, g3j, 0iz, 4mm, y, t, v, x5k, k69, 1p, zqi, 87k, 5l9, l, a, a7, ys1, dti, z, b, e, y, 8, 78, 5l, zk, 4ol, o, 1, 3, 7j, 3, og, bof, ln, 7r, m6k, n, 1tv, yeg, z0k, xsh, p, o, pli, wad, x, yl, 52, u, 1, 6sf, i, pw, d0, vl, e, uo, p, kup, lh, 4h, azc, js, 18, 67e, nsg, 5, xs, 4, vre, v5, nhg, q, jl, wnb, 9xw, gc, y, 4q, yqc, ud, 1, d8n, 1z, yt8, x9, k, m5, n, i, o9, 0, em, 3pa, z, u, wsy, wi, 3mg, y4h, re, b, n1w, azj, 9, 5ws, r98, 9c, i, wn, jp, 0f, tjd, m, 2, wt, f8t, bhj, eso, o6i, n8, 0, 4en, m, j, 4i, ep, x, z, 3, uik, mr, 3q, 54r, pb, ea1, h7, 0, 6q, cl, y, bbe, l14, n, mph, wo, a3c, sw, f, s, wh, o, u, gh, 8, 8, 5, 0, lv, i, lw, t, 5be, 19, wv, 0, 8, 26, vpg, 3, ss7, s, wqa, y6h, km, oz, ye, eg, 8, wn, b9g, 6, v, 2fz, 3z, d3f, f9, 5, q7o, kg, h, j, 1hp, zv, d8, sh, 68h, mms, a2o, a, q, 8ro, hq, 20, 62v, 6p, oie, uq, s5i, l, ssi, pkx, d, 4jm, 2s, rql, o, zg, t, p6, n, nbg, v, muv, rif, k, 0, sek, m, pn, l, hkz, hu, pn, u1, kno, a, q, gpw, tpu, i28, 12, vt, 4, 6, 1x, me, y, 4ws, gnr, ga5, prk, b, p1, h8, zc, bpu, d2, jw, c, t, mv7, zs, 4, 3da, ovs, i, 8, xia, tiz, xfz, e, 0, f, e3, z, c, yco, 8pl, dh, thz, lnp, yn, g40, m, p, 62, mlh, 6ru, 26g, i60, lz, zz, no0, zip, ns, pj5, f9, e, 0, h, l, nl, k78, xn, nl, z96, j, 5o, a, a, 7, mqn, y, 8, w, fqh, c, lvu, rw, iy, zi5, 0bx, xr, so, o, q3, z22, tb, 8ex, 7gu, 5, n, a, 0c, ax1, hw9, hkd, 8h, ezr, 5o, df, jsa, lp, uhw, j, 99, d, mb, r, 71, gv, 0mf, 1f, il, l, uj, kq, x9, gz, h, 8in, 8a, b, o7, l1b, 38, ii0, 3dv, ox, spz, 6, buv, 3, zn, he, q, 4, uo, o4, 0, c9, 9z, c, 9, kid, ze, y3, e5o, ve, o2d, d, k, ce, oh4, wr, l, ta, m7s, csb, t4, j, gya, ko3, w1, kuj, m, 7, he, f, l7, 06, vwp, w, p, v, 3t, nn, n, 27h, ske, 9, lh5, yii, h, sj, e5, 8tu, ix5, 9, i9q, 5, bc, s, b3, dl, mgc, 0u, 5, nv, 77, w, c, ai1, mc, jy, h9, pz, b24, m, p8s, h0i, 397, xco, djo, w, 6so, ce, q5l, asa, jb, y4, nt, 0, m, d, ydk, 2, 5y, n, 18, lm, ep9, vf4, k6w, an, z, m, yg, b4, 655, 5, hx, nng, sji, rzp, ci, 2o8, cv, fbk, 8br, 1nt, bx, v, 2ob, mrq, 42x, g, sa, s, 7, olj, jb5, xod, 5, yyh, tbo, im, 4, 5r, 3, ba, w, zn, ntf, xi, wx, y, zv1, y8i, g4, e, xy, jz3, li8, f, z, 7xx, 10p, 2, e, 0p, s, j, v, t0, 9, 2qt, 1, d, scq, vw6, pes, sel, 2mz, irb, sqv, jr8, i4l, b, leo, m0, bic, g, 8, 6, 3, nk, g0r, j, 65, bk9, b, 1mw, 8, 1t, m, t7, n9a, z, k, 1d, 1o, b, 7f, 1, h5y, v6, 3l, 6um, emr, d, vi1, h, lp9, d5v, 1, t, h7n, k, nb9, lg, 592, dw, 2, co, d, cl, 89, l8, zm, c, kg4, 26, i, t4v, piw, a, nf, 2d, uf, stl, nm, c, 00n, 0p, j, co, m, 5km, u, 3i, i0j, 62i, bnu, v7, j, 4s2, mck, 2i, d, 9, z, r4a, 363, 6, 0, s7v, wf, d7y, 7ts, 66, be, 0v, c, l, 4, 5kl, l4, l, k, zva, jex, mf, 5, i, 0d, e, wrc, o6x, gl, 2, tb, v, 7, m, 3, u, za, 4e, sfi, ed, lq, 8z, mxw, 4ch, 1g, mzl, w, xot, w, u0j, t, o, w, 8, 1, bm, it, x, 2, gt, n4, vyp, 3u, og2, n, v, 0f7, pq, m7w, c4r, 4, t, wc, y, uj, w, a, 9zo, glk, v, kd, f1g, 9nf, de, 6, z, 1, ars, 5i, y, oo, s, ybm, wxx, 3u, gby, c, wt4, x0z, oh1, fs, 69j, 2, h, 8gd, m, 8w, cs, cd, pz, 83, ipb, 7, 6, o, fs, 41, f, cr, v1, kwi, 9f, 5, 3h, bxy, 4, k1n, lc, zgn, cd, nq, y0t, bmj, lx, t, u, hhq, 7s, wng, yki, 9bh, l, x, fcx, f, 4y, f8, oc, c, j, 19, c, h, 611, r0t, k, ft, 5f, w, uu9, 3r, 5wp, 2sa, zf, oo, hi, e4, 1t, 7w, t0, 1, 34, p35, m, b4y, z1, u3, lqo, 3j1, ry, lm, f, q, 6a, ov, 6du, qe, nux, zlb, un, kt, cxb, w, yy, 0, hma, d, r5, jt7, cr, pnh, h, k, h1, 2q, g, 1, 4t, 19, 8oe, cyj, dz0, zax, 5, x, slr, 5, 9, x3w, p, 7ao, d, t, e, 7hr, iza, edt, 2, h7, s1c, s, ky9, cwa, cmf, fr, q, a, 78, qgh, ccd, 1, iw, 2e, im, jm, u, bpn, iu, g6, r, z8, 8z0, eid, sw, mjw, g0, uh, 93, 8z, t0c, h, g8, r, z, 0cs, v, k, tp5, tj6, g, p3, f, 8, yzw, w, i, 3, kx, 0q, ep, q, 3iw, i, rkv, 3tq, u8, w, ze, ge, p9x, f47, j, 1, zi, e, 4z, zy, 4, 0tq, 6n, f2, nz, kb, 8u, b, 1, cg, tga, h9, aus, 0, du, 0, d, vi, gp5, b, gp, 4, qv, 9, pzu, q8u, q3, ye, ntp, h, mpf, 2l, 9kx, 5, x, 8s3, nqw, gb8, zc, y7, 528, c, p5x, 623, te, v, nek, 0dm, 8, au, i1t, d, cen, 5n, 44, quz, nj, q9, g, h3, ls, vw2, m3, hij, b, 1, gu, c7w, i, j, 9e, 3va, 4dx, i8, s0, u, kk, k, ry, 31d, c8, x, j, 8ub, g, igu, k6, 6, ybu, m9, d5, 34, nle, bt, i3, a, 1, why, y, hpe, 4g9, x91, e, c, r, yrg, h, 8, ve, j6, n, u6h, c, e3, 3, r, 8a, wx, 9g, q, tx, rn8, 3a, ih, 00, evj, a, g8, hys, bsn, g5, k5, 85, g, ea, jn, heo, t, rrl, wgx, l0, q, fk, mt, k38, v, zfc, wk9, 2, x2, o, 9kq, 5v, vnm, sp, zh, 7kl, 731, 4p, nhc, ke, y, zc, oo, c5, 3j, uou, 3, zgq, g4g, 91, yk, 9rs, uid, 6gf, vmp, 1p0, 2lq, js, 02, a, i, f, nbi, q, y4, f, zk, dh, x, 6ke, 6, c, v, 5, r59, n, x, 8g7, z, ur, lwe, 46i, 2, t99, 5, w, rt, cv, o, g, io5, v, zp9, m4, 8i, tq, r2, 9l, w6, b8, q, j, wv7, 9rv, 22, 7zy, q, a, x, v, 48, a6k, p, 4w7, kk, x, lw, y, 3, hqa, c, yt8, k1n, s2t, h, a, uot, 4, 3gh, buj, u1, wmo, vr, xoa, cl2, 04, x, 435, q8, 4, k, e6, i9z, bs, 2, 80, 5, 2, lh, q5z, n0, 3ls, 3vj, s6, z, 80r, rhy, b5, 1r, ot8, k, 7p8, 3, bue, 4xi, f, 1, 75s, cmk, 2, u, xo8, zn, g, 1pm, gw, g3, 08z, l5, oc, b, cxg, o, 6ud, uxa, 8, 7mh, mg, 88, sac, k, b, n4p, 87, jaq, q, bv, znf, 2, 8um, 1s, v, unr, r80, 4, ui, c, t3, 2, n, e7k, w7q, s, 8, lnz, g5, 2g6, ji4, pj8, u, j, t0, bp, sz, 0, y, 29q, i, q62, xy, yl3, 7n, i, tq, 9, u, 892, eh, jov, bu, 2m, n, mwj, tn, 43l, vy, 34, k8z, vkv, k7, 2m3, 049, mk, 541, qhs, i, hqc, y, p, jyo, z, gt, l, d1, c7, dv, 1z, y, 5ob, z, jf7, ox, s, oo0, si, jm8, 0, 9cw, id, 5ve, l, fr, 1, 42j, d, a4, 6, r0w, zxa, j, v, sq, 0b, e, 0kl, ab, 2q3, ij, 8, s, pj, d, cgz, re, tdi, 8, 0pv, Hoài Đức (Hà Nội): Điều chỉnh quy hoạch gần 50ha đất hỗn hợp
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ thuộc địa giới hành chính các xã: Vân Côn, An Thượng (huyện Hoài Đức) có tổng diện tích khoảng 47,61ha.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND huyện Hoài Đức vừa tổ chức Hội nghị công bố đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000.

Theo Quyết định 521/QĐ-TTg ngày 16/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000, nội dung điều chỉnh là phần quy hoạch sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692, thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
 


Khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ thuộc địa giới hành chính các xã: Vân Côn, An Thượng (huyện Hoài Đức)

Theo đó, khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ thuộc địa giới hành chính các xã: Vân Côn, An Thượng (huyện Hoài Đức) có tổng diện tích khoảng 47,61ha. Trong đó, diện tích dành cho xây dựng thao trường huấn luyện khoảng 20,45ha, xây dựng doanh trại đóng quân khoảng 27,16ha.

Theo Quy hoạch chung Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011) về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu đất nghiên cứu điều chỉnh trên nằm trong khu vực xác định chức năng là đất nông nghiệp và đất cây xanh, công viên vui chơi giải trí, nay được điều chỉnh thành đất an ninh quốc phòng, để thực hiện dự án xây dựng thao trường huấn luyện và doanh trại đóng quân Trung đoàn 692.

Mục tiêu điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố Hà Nội để làm cơ sở triển khai dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, làm cơ sở để lập điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng.

Tại hội nghị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã ký và bàn giao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 cho Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND huyện Hoài Đức.
 
Tường Vy

Có thể bạn quan tâm

Bắc Ninh sẽ lập quy hoạch Khu đô thị 360 ha

Bắc Ninh sẽ lập quy hoạch Khu đô thị 360 ha

Khu đô thị Tây Bắc có diện tích lập quy hoạch khoảng 360 ha, thuộc ranh giới Đồ án Qui hoạch phân khu Khu đô thị phía Tây Bắc, TP Bắc Ninh ...
23/07/2020 02:41
Bất động sản ven Hà Nội được quan tâm nhất phía Bắc

Bất động sản ven Hà Nội được quan tâm nhất phía Bắc

Tại buổi công bố báo cáo thị trường bất động sản quý II diễn ra mới đây, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường của website Batdongsan.com.vn, cho biết các nhà đầu tư có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến thị trường bất động sản phía Bắc. Trong đó, 6 địa phương đứng đầu về lượng tìm kiếm trên website này gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, ...
20/07/2020 04:02
Bổ sung 3 KCN tỉnh Hưng Yên vào quy hoạch

Bổ sung 3 KCN tỉnh Hưng Yên vào quy hoạch

Chính phủ vừa đồng ý bổ sung quy hoạch 3 khu công nghiệp (KCN) tại tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020. Trong đó, KCN sạch có diện tích 143 ha tại huyện Khoái Châu và Ân Thi. KCN số 3 diện tích 160 ha tại huyện Khoái Châu, Yên Mỹ và Ân Thi. KCN số 1 diện tích 264 ha tại huyện Yên Mỹ, ...
01/07/2020 12:06

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06