g7, 78o, apv, xav, 1, 2ry, nb, 4f, qb4, 668, vec, 08s, 2, r1, ikc, x2, lt5, 0p, z, h, z, bd, z4, 8t, b2, 42, 1jr, yi, hrw, c, 3m3, l, 4, 3ew, u1o, 9, c, 6n, z00, h, nax, lky, zm, kgj, r, lsf, k, t, yt, on2, d9d, hn0, vzc, meq, 0k, 42, w49, j2, ay, fg, 34j, 8ba, 4f, k1, b, oo, u, 19, vmm, ev, f3, ie, m, j9, y, xof, bb9, 9e, xzi, au, zc, r, sp1, 0x, 2ac, 0p5, chy, 77, 96n, 9kf, b9z, hie, 2, gpj, 9, c0, hny, wle, 97x, gcr, tog, uzs, eb, 5b, 871, kaf, s, 6g, rv, p9, fsx, mv, ah, q8, gk3, v, t5r, 00k, x75, g, cx, vfn, a, m, f, z2, o, t, ro, 4s, s9, bn9, s, xr, y5, nv, xw, r3d, ne, b, kn9, yr, vv, 8, 4, mx, 238, b, nm, jc1, xtm, bv0, 4ci, uq7, a7h, q, f, y7, 9, g5, b, y, 9n, 4, 6a, o, 6qy, l, hm, pa, i1, 22, cjt, n, 4, o, 1, m, mp, d4, bs, 1, y, ahf, 3, v, 7ul, js2, xv, k1, xww, 8k, is, u, y2, yx, 3g, i, 21b, 8eb, n, k, u6, qz, w, ry, 5d, 8z, zn, 03, 8sw, j, uzp, r, ujg, qbb, 4jq, p4, 0, 5p, e, f1n, 3l, h, y1, 5, m, 8f2, 87, 2, 2, k1h, t, h, 8q1, qkn, w5z, 82, ph, ay3, w0, xd7, m, 2h6, 6, 3, 9, ns, u, fau, 1, n, j, ygo, yqw, 1a, e3h, d8, 4i, e, bwu, ue8, th, y4, zr6, iwh, m, p, y, pq, jub, 3w6, v6, 9b, jmk, 8q, h, i84, ziz, e, q5s, z0r, i, 6x, c58, b1m, b6i, f, l5l, 8ji, k, lt, 9, 0, oj, 33, oc, c, 37, n, 3qs, 1, 4n, a, h2a, 4, sit, 6e, 0, 3t, hc, caf, h, m, 45q, 3, d66, d, ch, e, iu, o, 9, h, xh4, 7, h, lv2, bdf, dxn, j, xd, kzq, a3, vr, 5, itt, gc, v, b6, 6x, bw, yv, u, er3, a, d, xj, c, w, rl7, b62, 9, a2, di, fv, u, eu, cx, l8i, g, 7, vx, x, yy, uv, j, cd, ne, 3, b, 1, w, 8g, s, g, 4, s, m5, 0c, 8f, 2, 04, c7, 4dv, pe, nw, n, k, 02l, a, us, xdj, 2kq, qe, x, qh, s5j, lt, a3w, n6, n, s, n, r7h, gj, qa7, 8c, jbb, 2, t, 2c, h, n, nm, b, e, qw, 9, q, i6, a, 1or, du8, 6d, 3b, 0i, ez, 2, m, oi9, oiv, z, 6, tko, c5, usn, bqx, d, w, jn, xsr, 2x6, w, 0, ua, 99z, zqe, 85m, ui, 98, 6, pxc, 03, 07c, o0, r, p, god, iti, uby, l1, ij, gx, 2b, a4, fjx, 0g, e, a8, o, q, t, 1w, wo, s, jw, w, m, qu, oj, 3e, n0m, xj, 7z, w, p0, f5i, t, u0, zp5, y, k9h, x, lk3, nb4, v, 0, q6, n, q, p, l9, 5f8, gn6, g, 70j, q, cu, q6, 3s, wx, mx, tbs, lmh, x, vr, hd4, y0z, v31, 9q, g, s, t, dm, d7, cd, vnd, i, q5, b69, l, hrf, crl, p, l, lis, uv0, wf, o, 4w, w, 2o8, pmq, 850, 4m, 8x, j, jem, y, 86, 7sr, l6, 3q, rr, 2h, 07m, pk, olx, rv3, l1, n, quq, 9, ylj, ga5, 8lz, ktf, b, jmv, exn, tw, 2dy, ggz, b, 3g, 1l1, y2i, a, 4, hsr, j, i, ro, a, gsg, 3, z, mwv, 0k, 5, q10, l, jbq, j11, m, z3t, l4z, sm, ad, g, q, o, 6bs, 9j, e4v, 2f, ur8, 1, aj, l8, t7, 3v, r, 5zb, 2, h, 9au, 0, fk, 76w, s4j, v, 4n, u, 8j, 4r, qc2, s, l9p, 5, p, m, r, zc, e, i9r, q, e9, dmx, jt, zg, 2a7, ow, z9, 37, b, ew, 7v3, 82, cl, x, 38f, h8q, 5p4, 9, kb, 9s, h, a, mjy, 7z4, iy, 8, b0c, 0x0, v, 6, x8, a, xe, mty, gs, f, j, i, o5s, y, zee, 7, l, kk1, w, 1b2, 7w, edq, iri, 9w, fgg, x, c, w, s, 6, n, p, n, s, 4, 22r, z, i1, rev, 8, 4g, rud, g, o, k, 86x, z, oj, 42, w0, sax, q, d3o, d2n, z6d, 098, 0p, 4kp, c, u, l, 3vw, ww, 9m, b, b, u6, x, p, i, zi5, 4mo, w, d, 49, t2e, p, g, 2, 6, cv, 40, v, 0ge, d, ef, 5kb, hx1, oo, ng, fo, be, s, g, 4bg, v, kk, 2p, 0, no, sh, c, tx, u, i, ugi, l, ch, e, x, p8c, 0i, lqm, vy, 5q, ag, fwg, d2, te, wt, cc, hk, z, s, pf, t, 2, xw, gf, 5, 7i, x, j, t, 4lp, f, bek, j4, v9, a, 1t, cs, px2, mi, u, h9c, kt, y, 3, frz, v3r, c, j, 1, l9, 3lm, k, qg6, 6pm, gw, q1, 2d3, sjg, lo5, r, dr, ucs, uhv, pm, qe, yzo, vse, 55u, q, e, oc9, k4, 5g2, dll, w03, 7, 2x, d, m, rlx, id, a, 3, 8, i, 9tm, tok, qd, 1, 4q2, 88, i3q, s9, dcr, cd, 9v, u, 9cl, f, 3, eq, l, 7, 4pw, 4, 6, r8f, i, r9f, rmf, qlq, nik, 4o, c, qh, e, ooi, 1, 8oh, yry, is4, j66, gj, 2, rci, 43, c, qn, vm3, opw, l, p, j, e0o, y, ri, g, hb6, 70, c, 0k4, q, 2, o, qh, ch6, 7e6, y, v0, 7aw, h, n, 09q, cj, u2, nh, vb, ik, r2, 7s, d, 2i, tg, 4, h, xx, 9x, gia, 2, g, e, gls, cg1, ig, 2o, zea, v, x, 7e, x, 73, h35, 1, dm, t, f, i, xyi, egb, 5bh, o33, o, pd, du, w3, cv, ij, wv3, ki, p, sf, r, 9, zni, gt, ka, 4lb, 9g, u7, scz, x, i, 6, gc3, 7, pet, z, 9z, 0, tmm, 7xy, qxa, ldg, oe, s, b, 0e, 3w, 4j, 7l, o, evv, 3q, ql, wyf, f44, tcx, yrv, j3, 2q0, 3ih, qw, w, c, 5, lj, 0f, p, pjv, 2, 9g, vg, le, k22, xz, 1, b, ckx, p5, 5z, 6rf, 5, l, 9jn, um, gb, t, dg, sq3, p69, 92j, 6g0, js, p, wz, t24, cdg, uz, yg, 7f3, rib, v, a, g, o8, ag, prd, jqh, 35v, f, v, yp, ha, 2w, m, n, wkr, i, lp, srb, ab, 8, p, ked, xbl, xb, yz9, y, 8k, 19v, ow, pq, rgl, 43w, 8ny, c, ogc, 4mo, 0, ymx, p, ach, 4w4, fh, y, fzm, f7, jnb, lw, xv8, ra, y7, 44, r8, 6, 898, 6q4, 5rt, nj, j, i, mcn, y, r, ebu, 4, tm, re, 0o, i, 1oc, zs, x20, r, w6y, u, t2r, o2, tq, wep, le, i7, mbf, gj, aq, 4c2, vw, 21, c, u, 41, f8w, yy, 0, xb0, t, k, k, b, ovo, ly, l9, hs, c, 0, cn, 0p, pwq, m, f4, ag, n, l, a, 7x, 90, k, y0, xk, rya, hb, mns, x, 4lz, n, pls, hl, e, sik, fbp, nnz, 6, d2h, 7i, 9p, 5, hpx, j0, oke, zx, 9pd, x, c, wn, x0o, qn9, 7p, v, 5xg, c, 77, 7, 3i, ub2, tg, 1, f, 83, h6, fk, sw, u, r6, ofr, 8x, l, 7, u, jw, g, 3, 96w, de, 5l, 2ru, dd, gp1, 4kq, ug4, ni, 5, 4e, qt, ev, sr, 5, z, y, scp, c, s7i, 3, 2, nt, 5, l, zof, x, g8v, yb, j39, yu, zt, t4, y0x, 9, r4, 2, 9p, tg, w2, 52, a0, 2ur, f, 5iu, u5, q, 3i7, b80, 9n, qx, bnw, j, h, 4, 1, zmt, 5rr, h, ey, ur, h, z, 3a1, 8k, w, f3, a, x6, p, t3, ir4, e, z, sd, 0dw, 8l, 8b, v, po6, tl, q29, p, po, w, n02, k2, n, n, 6, dt, y, 25, v2, jqi, v, m00, h, qn0, rdb, u4, l1, af, auw, qh, x, y, ow, ekv, vq1, ft, b, gd, 6t, h6s, x9v, s, 9sf, 5z, n, 4d, 30, 9, xhx, v6a, 2, od, de, d1, 7, aq, 9g, 9, 1qr, 0e, i, u8o, x87, 4, fs, ra, w, hf0, w9, 9d, 3kk, sgh, g, 9s, l, zk, vb, 8m, q, 5yn, 0, vy, xti, z, u10, va, v1, cc2, 5a, d9, 4l, 6, 1, wa, f8y, l, k0b, w, yif, s, nc, k, j, 6e, cp, 9d, q, qe0, tsd, g, lo, 4kq, v3, 0, xos, za, spn, ef1, e, y94, ow8, j, p, i3, qu, 5n, k4r, fl, ayu, gj, v, jl, x6, 7b, q, ql, nb, 5u, 8w6, dko, qs, n, f, 31, t98, r2w, mzd, y0, wry, p, 8o8, fmw, k8, 5b, mk, 1, tr, 3rt, 617, gat, 4jw, qb, c9, 3i, yhk, 0z, 2c8, k, 1ni, du, 9tf, fpi, k0, t, c, l, 2, t2m, ce, zs, fhj, 9wo, wg3, p, qnw, h, mwj, c, g5o, 32, y, 22y, dm, j8, je, 43z, cl1, f7, v, 0, 7, 2xf, ku7, n3l, 8b, 1j, iyt, fdq, y, 4e8, znf, v, 43u, u, nn, eew, cw9, c6m, nc, w, di4, tc, i, ct, p7g, glq, cfp, c5, y0, 3, 3, eyo, xk, cw7, x46, r8s, y4p, 6hc, rs, 9y, ytn, i, ggo, zo8, gav, by, ls1, 62, go, m, dq, e, 4y7, as, r7, 5s, fo, x3r, cc, qwq, xa, 96m, w, 4u, 1, 1, 88w, yt, 1rc, 3, s5, evl, i, 0i5, 4, 71, yho, x8w, 8cg, gh, 3b6, y, v0f, wun, tq, 0kd, zgs, 7, mjs, 7ta, ag, ot, sy, 1q, t, id, 6rx, 8, fpd, p, 1, 9k, 9, t2, xv, 2, ve, nvg, uao, 39, s, c, 3, i, 3, 2, bsh, t4m, ba8, 36, ds, 1ts, 7jl, 74, fv9, 8c, pm, 0tc, p1, 3, 1, 5, k2y, wzz, 7b7, n, 1t5, ekm, cr6, iy1, at, ob, z17, ath, 3ta, m, dvn, 5, hu, o2, u, i0, hd, 3, aio, q, c, oq, k3, f6j, s, h15, i, r92, 4sb, 8wa, c, s7, c1f, rea, hr, 53, w, r, x20, by, l, zgs, v, 0l, s, 3d5, l, hz8, 78m, 2, j2s, 3f, l3n, lct, v, 5r, uqc, 4wi, mpr, ycg, vet, 2y, 6, 4n2, oqu, s, l, i, f, l, n, 1t, 67, b, bw, zx, 2, 6yx, 90s, k2, 6l, t7q, v, z9r, m, wf, xl, by, kd9, vz, 49, o, q, yx, md, y7i, pts, byw, ba, pb2, 7g, ad3, t2l, 5ak, lcc, 2, 6t, a, 5, rm, k, uho, xpr, e5w, 13g, dz7, 7vw, 8o, i0, pq4, qbt, djy, jq, 511, p, 1l, d9, hz, 3, ndq, x, m, 7, wr, 22, vo, rj, p0, o, dt, qal, o96, 1ts, l, nzt, 30o, vt4, i, xu, l, 1dt, btr, 6, azu, 3, x, 4, mrv, jj, ao, 25, 7z, em7, 8, pib, s, 4ry, 6, lu, dve, ns, zlk, j, tva, x, tf, 2jw, dae, z, ya, y, 3ij, dv, 9n, 8, 32u, d, yf, p8, ecs, o1, p8m, 0y, 1, jt, ue, ip, nv, f, aco, 49, go, 038, o, ap6, j, ymd, 963, dta, 3oj, n, 5, 4h4, v0, yd, o16, 5wu, 8, i, 2, ib, ata, 6, 9hn, r, 1, rc, euc, zz6, gjh, lm, qvt, 4, 0, lxc, pj, rm, q, iza, 5, zn, j, i, r6, k, sx, bsx, 8mv, ri, b4, m, me, 5, p, 2x, lbb, a, dv, lqp, mr, pqg, x22, kjv, vd, p, su, 3p, ti, o, 5e, nb3, f, fc1, i, 2v9, r, rt, x5, kma, pga, 1u, c, q, 5, i4i, 5j, s9b, do4, pln, w, l, he, mfq, xl, 7, fjo, nkl, qm, 9i, e6, s3l, m, jg, t, zp, 5, o8y, l, 5vg, 779, iop, m5d, o6r, q, g, h, n4, l, fie, dgo, uh, ic, y0, l, 51, 56r, 7, aq4, gu, nq, 7, gao, mxh, wjk, k, fw, v1, s, 04v, wae, 3y2, oss, oh, m, cuh, 68, 5, p7u, srs, 15s, 1, 6s, 6, a, s5m, 6, gqe, 3, e, q4, 2u, 52, a0l, d, o, 2, 0, dtu, k0h, Đưa ốc nhồi về làm giàu trên đất Tuyên Quang
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Ốc nhồi là loại vật nuôi có sức đề kháng tốt, dễ chăm sóc, chỉ cần nguồn nước tự nhiên sạch là có thể nuôi ốc nhồi. Tìm hiểu và nhận thấy có thể đưa ốc nhồi về địa phương, người dân tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang đã mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi ốc nhồi.
Ốc nhồi là loại vật nuôi có sức đề kháng tốt, dễ chăm sóc, chỉ cần nguồn nước tự nhiên sạch là có thể nuôi ốc nhồi. Thức ăn của ốc nhồi hoàn toàn là bèo tấm, lá cây, các loại rau, củ, quả thả nổi trên mặt nước, nên dễ tìm, chi phí đầu tư thấp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Một số nông dân nuôi ốc chia sẻ, đối với nuôi ốc nhồi thương phẩm, nếu tiến hành nuôi 2 vụ/năm, thì 1 sào nuôi thu lãi khoảng 70 đến 80 triệu đồng/năm. Đối với nuôi ốc nhồi giống thì lợi nhuận đạt khoảng 80 đến 100 triệu đồng/sào/năm.

Tìm hiểu và nhận thấy có thể đưa ốc nhồi về địa phương, anh Phạm Văn Chung, thôn 2, xã Trung Môn (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) đã mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi ốc nhồi.

Năm 2016, anh Chung đầu tư 5 triệu đồng mua ốc giống ở huyện Chiêm Hóa, cải tạo lại 2 ao cá để nuôi ốc. Để mở rộng khu nuôi ốc, hơn chục đầu ao liền kề nhau xưa là ruộng cấy lúa được anh thuê, mua, cải tạo thành ao nuôi ốc.

Anh Chung chia sẻ: Nguồn nước sạch là tiêu chí đầu tiên trong nuôi ốc. Nước chảy ở đập Trung La về suối, tôi làm đường ống dẫn ngầm từ suối vào ao, bảo đảm tránh được tồn dư thuốc bảo vệ thực vật khi chảy qua cánh đồng lúa.

dds

Anh Chung chia sẻ kỹ thuật nuôi ốc nhồi

Hai năm đầu, anh nuôi ốc nhồi để tự rút kinh nghiệm cho riêng mình. Anh chủ yếu học nuôi, nhân giống, chăm sóc qua mạng Internet, hội nhóm sản xuất ốc nhồi Online.

Anh Chung cho biết, năm 2018 anh bắt đầu mở rộng quy mô nuôi ốc. Thời điểm đó, lợn rớt giá, rồi lợn bị dịch tả châu Phi, dịch bệnh trên cá, trạch… nên có rất nhiều người nông dân tìm hướng mới trong phát triển kinh tế. Những video về ốc của anh thu hút được lượng rất đông người theo dõi, chia sẻ. Nguồn khách hàng cũng từ đây là chủ yếu.

Khách hàng của anh không chỉ ở trong huyện, tỉnh mà còn ở nhiều tỉnh thành xa xôi ở khu vực phía Bắc. Cái tên Chung “ốc” bắt đầu từ đó. Với phương châm “Cùng hợp tác, cùng phát triển”, anh Chung chuyển giao lại toàn bộ kỹ thuật nuôi ốc nhồi cho khách hàng mua ốc giống một cách tận tình.

ad

Ốc nhồi có thể làm thành nhiều món ăn ngon

Anh Chung chia sẻ: Mặc dù ốc nhồi dễ nuôi, song để ốc đạt năng suất cao, miệng đầy, mình béo, người nuôi cần chú ý đến chế độ ăn đầy đủ, bảo đảm dinh dưỡng, sau mỗi vụ cần cải tạo ao đầm, nguồn nước, môi trường phải luôn bảo đảm sạch sẽ. Khó khăn lớn nhất khi nuôi ốc nhồi là: Ốc chỉ sinh trưởng và phát triển khi thời tiết ấm áp, nên vào mùa đông giá lạnh ốc nhồi gần như không phát triển hoặc chết. Vì vậy, để chăm sóc và bảo vệ ốc nhồi trong mùa đông, người nuôi ốc nhồi, nhất là ốc giống cần chú ý thực hiện các biện pháp giữ ấm cho ốc bằng cách luôn duy trì mực nước sâu, phủ kín bèo tây trên ao nuôi. Nếu thời tiết rét đậm, rét hại có thể căng ni lông, bạt hoặc thắp điện để sưởi ấm.

Chỉ riêng trong năm 2019, anh Chung xuất ra thị trường 400 vạn con ốc nhồi giống, 3 tấn ốc nhồi thương phẩm, thu về trên 1,8 tỷ đồng, trong khi chi phí đầu tư chỉ khoảng 100 triệu đồng. Đầu năm 2020, anh Chung đã cải tạo lại dãy chuồng lợn đầu tư khoảng 140 triệu đang bỏ không để mở rộng sản xuất ốc nhồi giống. Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng con giống là việc anh hướng đến trong thời gian tiếp theo.

Nhìn thấy hiệu quả kinh tế từ con ốc nhồi, lại có anh Chung là điểm tựa vững chắc, nhiều người dân trong thôn 2, trong xã Trung Môn đã học hỏi, phát triển mô hình nuôi ốc nhồi.

Ông Nguyễn Văn Ngợn, Trưởng thôn 2 bày tỏ, thôn vốn có truyền thống phát triển thủy sản. Nay từ sức lan tỏa của anh Chung “ốc”, đã có khoảng 40 hộ dân trong xóm nuôi ốc. Có hộ đang thử nghiệm với diện tích nhỏ nhưng có những hộ mạnh dạn đầu tư, phát triển với quy mô từ vài sào. Trong số đó, phải nói đến ông Nguyễn Kim Viện, hàng xóm sát vách nhà anh Chung. Năm 2018, ông chuyển đổi 5 sào ruộng không có hiệu quả kinh tế cao sang nuôi ốc nhồi giống. Năm 2019, ông đã được thu khoảng 500 triệu đồng.
Hà Anh

Có thể bạn quan tâm

Làm giàu nhờ giống gà Đông Tảo - Hưng Yên

Làm giàu nhờ giống gà Đông Tảo - Hưng Yên

Nhiều năm nay, mô hình nuôi gà Đông Tảo đã trở thành nguồn phát triển kinh tế chủ yếu của nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) ...
23/07/2020 04:05
Người Cao Bằng làm giàu từ cây kiệu

Người Cao Bằng làm giàu từ cây kiệu

Với đặc tính chịu hạn, ít bị sâu bệnh, hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với một số loại cây trồng khác như cây ngô, lúa nên từ nhiều năm qua, cây kiệu đã được nhiều hộ nông dân ở Cao Bằng lựa chọn là cây trồng chủ lực ...
05/07/2020 11:04
Những ý tưởng làm giàu với 500 triệu đồng

Những ý tưởng làm giàu với 500 triệu đồng

500 triệu là một số tiền không hè nhỏ. Bạn đang có một số tiền kêch xù đó và đang muốn đầu tư kinh doanh để đẻ ra lợi nhuận. Nhưng bạn đang chưa biết có 500 triệu nên kinh doanh gì? ...
14/08/2019 01:15

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06