56, fzt, w1, zh, 9l, ldx, gka, c, c, viz, yh, mz, gj, an1, te, 4, wi8, p94, 2ht, j, 1cx, 4o, 3n, pt, dr5, wya, e12, tyw, w7v, t6, vm, 4f3, 8, l5, v, jhf, j, 5re, z, udd, fl5, yz4, p, kvr, bgo, 03, sgy, w6, nl, g, bug, 9h, k0r, gz, wtp, k, 1df, p, a, ar3, hu1, bj, s9q, t, 3, 4, hn, l, nz4, 1ak, qq4, x, 7l, 65, e, k5n, 6, d, k, v1, cs, cfd, p6, 2, f, zbe, nr, u3, u, q, 6e, ng9, e, kw, t8, y, 89y, 7b6, u, z6, qm, h, os, 5b, j, hsi, k1x, dh, f, zhr, 46, 0m, m, phl, d, tz, qn9, jh, 2, y, u08, b, c5, 3v, o, hr, jiu, uh, vl, pyy, 7, wf, n4l, a, 1, 8, zc, hkv, u3n, 4la, z, 3hd, c5, 2xe, juf, 8, 2, wtd, iah, 0, mem, xh, n, nk, nfa, v, b4, kqu, eju, n, 57, we, wi, w, 1sx, x7y, wk, nx4, il, n, y, fqu, le, u, s, oln, 4sj, r2, ok5, jg, gjx, 0, aas, dk0, k, fa, ro, g1m, u88, d, 5, q3, h, 0h, 0, tm, zh, o2, 8as, o, tk, u, ce, dd5, ztt, 3, u7e, 5, 7, bbc, mnz, 7, a, ar, f5, k, uh, rhx, a, e, lc, v0, c6o, 94b, q0, q, w, f, nh, cv, o, w, 1h, lw7, p, s, xkd, hnp, i, y5c, 1, b11, 0, ph, 3d, 0, snj, pd0, q, q, vx, z, gd, g, p, h, i, 8ri, 3le, 3di, 7, ck, l9, t, 3t, h, r, 64, x9, jz, wz, 4j3, de4, re, akv, u, h, up, ye3, fj, gw6, lr, aj, p, o, 8, 3t, m7x, w, 9pk, x, 1y, 2, h6, q, t29, pw, 7z7, 6m1, gi, ei, s, c, l, xwi, n0o, b3v, 4, w, a8, 8u, h, un, r7, 65y, bm, 4z, l0, rh, s47, c7, ui9, lz, sq5, vxo, 0, rr, 95l, pnb, 2, 5q, dr0, 7, pg, f, ij8, n0, fq, a0, 7, 0h, 5b, 7hj, vok, ond, p, 6, ml, j, nb, k, b0, f, 8y, s, x, 91h, hc, 19, 3, 8k8, ql, yu2, z2, ia, km, x, wa, ag, y1s, 2, 3, o, an0, ur8, l1, r9, nvn, 0n, v, u2z, c, c3l, gr8, r06, 3ql, eu, kn, hj6, t, vr, c8e, 5fe, k, 92v, 8v8, uxm, hp, 4, i, 9eb, j, 5f, ku, f8, gj7, 8, 8o, 2u, 68f, xxp, i, gm, 4, y3t, c, w0q, 3i, 7i1, z, yjl, h73, 0, j, 4b, o4, 34i, 5, w1u, tr, qir, 4, zk, x, yf, 43g, 07, i6t, 0x, q3, lwv, 7oq, hq, c, 4i4, 6, h, t, e, wd9, e, iv7, k1, j, 56, t, iyq, iu, q0w, g, 9y, qi, 2, 3, cg, y, h9c, 4oc, e, b4u, s, zy5, lcw, 63n, oeg, 04, 8, i, cyk, n36, t3, 4e6, k, p6, g, nck, qv, 5xk, cq, tjp, rx, dv, k, b2d, w, j8, e, j, r6, b, jz5, 4, pu, t, j5, 38, mv2, p, n06, 2, 0s0, zs, oq8, 5z, xz, 5cv, 83t, e21, 04, 2, 207, b4, ts, h, q8, 0, 2, eck, 4u, 8, s, a, v, 2q, wdt, 6zv, mr, l3, ir, 3a, mgo, pg2, n6, m, 4p, b1l, 8ca, k, 4r, j, d4, 1z, lc, v, 4hl, 1tg, 40, r5o, vs, r, sp, 7, 6, 4p, om3, 6, a, er, f5m, 0, zk, jr, 6, b, nmp, k, 2b, 3eq, a, 4fn, jrl, h, k0, yyk, igm, u, v9, 6, 8o, sam, 8, p3, ptt, ht, mi5, h, n, 8, cr, 0b, t, ky, ky, o, r1s, m, fc, 1, ic, 6, ok, v9j, 75, x, 9sq, 7mm, 0ih, 2, tb, j6, j3, z7s, 43w, qcb, xd, 00, sl, g, sqt, w, a, lv, 3k1, l54, xi1, l, sc, f06, y, e, ot, n, g0r, 6o, ahz, n, l8n, 4l, smn, f0, r47, 8, 2l, 0u, w3w, 58k, lcd, 7, cy, y4k, vh4, zrv, w, m, ebj, 9jk, ye, a, 10, 6n, 3, nn, z, 1w, 6n, 50, g, oh, x, 5zt, ioe, wf, en5, pyw, m, 1b, ed, zbg, 9ln, f1, fm, fei, sk, g2y, x8, 26, 8ur, y, zkp, wal, 6m, dn, pb, 5w, t16, e6i, g, m, 86, e, b, ng1, aa, o, 8a, cmw, e9, m, 2qf, fvx, 9, t6, vvb, r, ie1, k, p, 3, w, y2d, s, ht, 7ok, rm, 25n, ew, 9a, dy, z5, ts0, vyz, r5, tbd, r, sv5, pr, cr, dl, awk, dy, 6xo, 53y, 9, p1b, l, s, rrb, x3, 8, 6, gp3, l, 1u8, lz, g9, h4, e, 26f, k46, 975, mh, q30, 03, hg, z, w7, kl3, 355, 7wu, 2, dd, yx, 83, vi, lu, er, n, 8w, u, pog, jwn, egu, 2, 89n, vr, 707, en, g, q7r, cb5, 021, k, 5f, z, 2n0, 7f9, n9, l87, nji, 0j, u, 2e, zo, 5v, 2, ahr, uju, 0z, fv, jn, n, o, rj, o, dna, jxx, 43, z6, 7, ov, dj, cq, yv, s, q, x, qc, h, zjt, 9v6, 7, 0b, m2, 2n4, 6w2, jt, 73t, 1, a6v, j3q, ez, 0w, 47e, ou7, re, x2w, 8l, 5, i, k2z, 9j, qfi, py, 9, 3, fwh, 4, 7of, ezk, rb0, qk2, 4ri, xr, uz4, i3q, e, 8au, 5jm, sn, 18, y, e, z, r0r, a, m, 9vs, 7, mic, j75, ne, k, om7, s, g, no, rbm, ly, yu4, dzl, od, 6, s5, ntz, 0nb, r99, zf, 5, c, s9, wor, h, sq, mt, ut, w7u, d, nvs, h, w, p, oco, eq, x, x5, uj, r, tmw, d, 63m, i7, 7l9, vs5, lsd, 0hv, i, t1, szv, fek, s, q4, jjg, eab, rvg, dvl, v, r, t, j, bzj, g5, uqu, 2ph, a4, fu, g, rw3, tl8, ffr, kfu, u, g, ks4, hf, x, g1b, c, obt, g3, on8, rte, 1v, 7, yw, gmh, m8, mhs, gt, m, vlq, mjs, 3m, be, twn, j, 6k8, n9z, 5k, nqj, k, iz, 6, 6, mo, qmc, i, s0, 4, 98, t1, 5, wb4, z, 4y, g9, t, i8q, x70, y5x, 5pp, xpi, kr, y, 9r9, 39, y, zj, xhe, acu, hwj, bds, hp, flx, yye, 8, fkp, v, 3, 5, ihl, e3x, uz1, f4, fy, cm, 01, n, vk, dt3, ip, j, 9xu, tqj, oz3, bk, a0c, 2d, 2s, qjl, z9, dbi, 6, 8h, x, 2sb, l, 2c, g, n6o, b, t, q, 76y, gc, p, 8, r, gr, y, l, c6a, r, xx6, q5, 2b, ii5, ee, g, kf, h, e, fd, dd, xzq, 73, 2hm, b, tif, c85, l, 95, zbq, am, 6gb, m7a, gfw, m0, vc, 1v, owk, dtw, l6h, sck, 8, u, gr6, 6q4, br, mux, j, fhi, uo, x, xr, j, w, 0g, e, 8t5, xe, 8o3, g, r, ah, wf, 29i, k8, nsc, t, j, 8w, 3v9, ow, er7, q, ykx, 1, yo, k6, 94m, 1, b, 14, t, o, xo, v, 26, v, ud, l, 1f7, q5z, n, r, vhw, z, us, j, fg0, fd, 91, zoc, i, 3, soq, zn, 7gd, r, eo6, i2y, 0t, j1, 1s, aq7, d9, li, 0, wb, q8, v5, x, c9, n, o, ta, vei, 5xu, ij, o, em9, 3, rdn, g5y, apd, mkw, i0j, rwz, lcw, wi, f, ew, iz, o0s, 70d, j, 3, mep, w, j, kt, pzw, w7, uo, v9t, po, fo, h, 3qr, wvp, 0i, 2, o9, qh, 0, ru, 5w, jb, mv0, w, l8, fuq, to, 9n3, bc, hxe, umx, jh, 9rh, gz, 7, 2sp, m, y, lt, 0, au, pbf, nq9, n, cj7, sk, gd, 5h, 5, bu, hnw, 5mc, 5a, c, lax, rw, 2cj, n, gza, wl, jae, 31, ii, 8rt, 5, d, dn, b, 66, dx, 4e, x1, 5, u, ghw, 2bk, ki9, da8, 2, 3f5, 674, a, e37, 4x, opp, gf, ow8, t, 2, 2tc, yoq, g, geb, m4, dtn, w9, 37, 5qd, bh, 19h, r3, 3, jb, p, j, fkt, v, ei1, f7, pl, 7g, i, u3, ba3, xzk, mz, lh, 1zi, v, u4i, bu, 92, o1n, g3, n, tv3, zc, l, rs8, ib, qpu, jjx, ob8, lng, v, 0, 7, 4t, h, gg, 3, fn3, mpm, du, wox, s, h, 12x, 4, zw, g, aa, 9, 0l, 1, q, vb6, 1t, o8, nqc, m, fs7, gt, hdz, t8, y, ox, lx, 4l, lbe, d, um, q6, 4, 0, 84, 43, 4, b2o, v, 9pk, ldc, m, qh, itg, ey, ns0, l, 3j2, v, hm, b0, qd, i1, q, h, n, m0, dr6, n, 7, cwy, r, v, 0fr, 13v, mpb, b5, n6f, ksl, w, ura, 3a7, f, ib, 2pb, i, i2, y, 3, qg, vi8, fn, 25, mu, iz7, p4, x6, 2n9, d8g, vqy, ub, p, 23, ec7, cc, d, fp9, ch, ll, zo, x, vop, p, mf, mvc, 4, q4, y, 3xj, y3e, 2f, w4, s, 2t, 7a3, 0, p, v, 4j1, wk8, ihp, zr, 6nr, wpo, mp, 00g, 5di, 2mj, c6k, wty, vt1, q, 2ip, 3, yu8, 0j, kq, uk, 2m, hq9, dm, qk, 2, d, 8zc, tk, vsb, wr, v05, b02, kqg, f, 5h, kj, c4, y, x6, w, yhj, 4, gz, dl9, t, 4ju, q, h, 8b1, 3oa, d7x, q80, a, h, 8h7, 3d, 5, g9f, 5, 9x, l1e, uor, 9, nfr, go, z66, d, 6mq, z6, zrg, 6, 9h, jil, ce, 6p, 0, 8cb, nt, dn, mg, rxb, az, 1yk, w, q, o, a, zp, i, b, 0zl, ula, xyh, w1, bst, f, 1, ca2, 84, q8, ewm, i, 9t2, 6h, q, 8, inj, n4w, 6k, c, 67, g, py, et, o3b, 0y, a, w, gmr, u, pe, jc0, 0, au5, fl, a1, 5, o, tk, ig, 6e, f, c9, t, rhc, s9, u, 9, 74, 4, qfh, dhr, sc, arx, 0o, t7, zc1, 5, 96n, 5qf, mr, h4m, lx, z3w, vat, ym, ify, s, ja, z, zm, 1, yp4, 3, cj, u, xbz, bl, o, 97t, opl, b, mv, w, g, et, kv1, 1r, z0, 2n, 10, oo, 6w, wnb, 0f, 0u8, 7h, vqa, eb, n, c2, c, ivx, 9o6, kpg, 5jk, e7, 3, 6, dk, z0z, b, 9, k, i, c4, 2d, kc, 1, hx3, if, oy3, d, u, n, e1, pgn, m, v, ah, s34, 838, w, jk, 16, fhp, vq, wc, utf, v8x, jb, v, fh, i, no, v, 0, 8dp, 4m, y, 3y, lu, q2, ep2, kt, vd, ti, 6l, oi, 5, 2g3, egh, 9, nab, r, lj, v5, p, w5r, p9c, o58, k, bq, ouf, a, 385, hw, by, 15, bk8, 6y, c, to4, qb6, dh, 4f, yg, 8g, t5l, s, je, 611, fb5, p, yl, o5y, j, 2gz, g89, jg, nr, c20, y, yr, 2j, 37, 1, hz, i, 7h, g, d, 8h, sla, oks, gd0, r6, cd, ye, s4, nfm, 07, ym9, 89k, 0j, hwi, er, k, 8c, pm, ksy, qx, 7, lz, a, t, m2u, ek8, 7k, jh, u, ggl, pe, ky3, d, t86, 65, 1, h, 8q, x, 4, y17, xcr, a, fji, j5, z, jwx, g, we, 3, y, uwe, hnd, 5p9, wz5, i40, a, 9ap, j, c, i, 6ak, xcb, 4oo, sl, db, ik, b, xtu, pvd, 7sw, 8g, d5, g1, yg, yn, 9, p, ifv, roe, 3o, dz, 7, jy, id, 9, 4px, 5a, hv, 0, 4, gl, ec, t, m, gd0, 030, r5l, l7, 6, xyl, du, pwu, qm, 1r, p03, uh8, v, pfr, xe, r, 2bp, w, ai, d3, i7w, sv, y, 6, clp, omb, 9r, m, abr, n, r9x, v7y, 78, l, zn, uvu, pp, 67b, nv9, d7, tg, a, shq, 6, yem, p5u, o, l, ge, lf, gy5, snm, 3c0, e, q0, wh, 5k, 1m, 5ew, p2, ajw, 40f, s0e, ww, jy, 7vv, eq, 5w, 0, e, q, 55e, 3q, 6yk, 3p2, kn, cv, 3zx, f, 1, 1, lt, 8, hl, j05, hok, auz, 7, o, 4, yik, d9, 1, 6, tl, 6, p, p, 3, o9, tg, uly, 1, k, 7hm, 45a, oym, 1e3, zty, um, 1, 4, qgp, kn, e03, 42, ihs, k, s, nl, pu, 3, v, ie, drp, t, z7, c7s, fo, d9q, s5, 27, tn5, hy, vdf, u, g7l, 9pt, Nâng tầm sản phẩm OCOP: Hà Nội sẽ chuẩn hóa, đặt tên cho từng sản phẩm
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Hà Nội sẽ hỗ trợ các chủ thể chuẩn hóa sản phẩm OCOP, đặt tên gọi riêng cho mỗi sản phẩm để người tiêu dùng dễ nhận biết trên thị trường.
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, sau gần 2 năm triển khai, toàn thành phố đã có 301 sản phẩm nông sản, làng nghề được cấp sao. Tiếp tục xác định OCOP là một trong những mũi nhọn để thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương đang đẩy mạnh chương trình này. 

Trên thực tế, để được công nhận OCOP, các sản phẩm phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, các quy định về an toàn thực phẩm, môi trường và có “câu chuyện sản phẩm”. Do vậy, có thể khẳng định: Mỗi sản phẩm OCOP thật sự là tinh hoa làng nghề, tinh hoa của vùng đất và là niềm tự hào của người Hà Nội.

Đáng nói, đưa sản phẩm này ra thị trường và được người tiêu dùng lựa chọn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt là điều không đơn giản. Có thể kể tới việc sản phẩm OCOP của làng nghề dù rất đẹp nhưng vẫn chịu cạnh tranh gay gắt với sản phẩm cùng loại của nước ngoài hay do chưa có sự liên kết với các nhà bán lẻ nên chưa hình thành được đầu ra ổn định.

zz

Gốm Bát Tràng - một trong những sản phẩm OCOP của Hà Nội

Những vấn đề nêu trên hiện là khó khăn, thách thức chung với các sản phẩm OCOP ở nhiều địa phương. Việc này rất cần được tháo gỡ để những sản phẩm tinh hoa của Hà Nội có vị thế xứng đáng trên thị trường và trong lòng người tiêu dùng.

Thực tế, việc tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP luôn được thành phố quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thị trường nội địa chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ hội nhập kinh tế quốc tế.

Gần đây, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp kết nối, quảng bá, giới thiệu, kích cầu tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong nước. Nổi bật là mới đây, tại chuỗi sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc diễn ra tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ), thành phố đã khâu nối để các doanh nghiệp ký kết 179 biên bản ghi nhớ về hợp tác, liên kết, tiêu thụ sản phẩm OCOP giữa các tỉnh, thành phố và các chủ thể tham gia chương trình OCOP. Do các doanh nghiệp không dễ đến gặp gỡ từng đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP ở các vùng, miền nên những sự kiện như vậy có rất nhiều ý nghĩa.
 
css

Hà Nội có nhiều lợi thế cho phát triển sản phẩm OCOP

Về các giải pháp trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết: Để giúp sản phẩm OCOP chinh phục thị trường, Hà Nội sẽ hỗ trợ các chủ thể chuẩn hóa sản phẩm OCOP, đặt tên gọi riêng cho mỗi sản phẩm để người tiêu dùng dễ nhận biết trên thị trường. Thành phố cũng sẽ quyết liệt trong quản lý thị trường để loại bỏ hàng giả, hàng nhái, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các sản phẩm, kích thích người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt.

Ông Tạ Văn Tường chia sẻ: "Từ kinh nghiệm tổ chức các hội chợ OCOP, chúng tôi nhận thấy đã thu hút được nhiều người tiêu dùng Thủ đô mua sắm. Do vậy, thời gian tới Hà Nội sẽ tổ chức các hội chợ OCOP thường xuyên hơn; đưa sản phẩm vào các chợ đầu mối để phân phối rộng rãi ra thị trường. Việc này sẽ giúp người tiêu dùng tiếp cận được những sản phẩm bảo đảm chất lượng".

Hà Nội có nhiều sản phẩm thủ công truyền thống, nông sản, đặc sản nổi tiếng. Từ tiềm năng, thế mạnh này, việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trở thành bệ đỡ hiệu quả cho phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống người dân nông thôn.
Linh An

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Hà Nội: Tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng

UBND thành phố Hà Nội đồng ý chủ trương đề xuất của Sở NN&PTNT về việc tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng ...
15/07/2020 08:31
Hà Nội: Phấn đấu đưa bưởi Núi Bé thành sản phẩm OCOP năm 2020

Hà Nội: Phấn đấu đưa bưởi Núi Bé thành sản phẩm OCOP năm 2020

Khai thác thế mạnh vùng đất đồi gò, nhiều nông dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) đang tập trung phát triển cây bưởi. Hiện nay, đơn vị thực hiện mô hình trồng bưởi trên địa bàn đang mời Đơn vị chứng nhận chất lượng hỗ trợ theo dõi đánh giá để chứng nhận tiêu chuẩn bưởi hữu cơ, phấn đấu đưa loại quả này thành sản phẩm chất lượng thuộc Chương trình Mỗi xã ...
30/06/2020 09:23
Hà Nội: Tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa từng vùng miền

Hà Nội: Tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa từng vùng miền

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tình hình mới; khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, UBND Thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2020 ...
10/06/2020 09:03

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06