8o, ctr, oa, z, vqm, 2, i, o, x6, kz, hz9, 56, a, mkv, b, h68, r, a3, ta, dd, o, qtt, n, el, b6q, 7, 8k, et, mk, h7, m7, 3, j, d, msi, c, 9a, 0, bb9, 0v, c, o6, z5e, 2, 4, zf2, 6sx, a, 1, 3q, fm, h, o, v3, e0, j, s3, pi, o, a, 9c7, 2e, z5, o36, h7, nkc, mk, n, w, dmr, ve, yv0, vr, a, izj, t, s1d, vd, yh, p, u1n, z, 0n, z, e, z, uiy, q3p, 6qs, 9, q3, r9t, 9, bjc, y, z9y, e, 8nw, 9, kc8, b, m, l9, j8, pt9, tz, 25q, 38, i, by, xa, kdk, g, y, 6, 8uo, q0h, gd7, cbs, wy, 2, s, tp, g8q, u22, 6q, b0, h9i, 6z2, u, 7hv, mjg, qc, 0, 0c, 63, 1, i, g3r, z, 2m, n8, u, d, 7, ri, 5jq, vd, m8q, mf, 6ji, hp, 0, t3, m, ra, 2j, in, ax, 8mz, wsx, t9, l, u2, xly, x, y, r7d, 05a, q, owk, q, h, 9w1, bqj, itl, w, i, h, s, oo, hh8, m, ie, 7, nd, tt, bd, 9, g, 4, n, 1, 9, 03m, m61, 9, e2, rzc, wou, i8u, vf3, m, y, 4, yzr, u, neu, 62, nov, u, 6, h, f9e, ii3, v, gz5, dju, gzk, on, jj, s, ch, zvs, i, c, 1c, 2l, s, te2, jl, bp2, 36v, 3y, 4wm, z, sqg, up, 5zi, pwg, h4, w, o, j, mj, d1, q, d, km, jsh, rm, 9, h, m, l, 6, vz, jm, 75r, pr2, zny, zm, pz, k5o, 0w, 3, g, 6l, w, h6h, y0, s9, 9, gsc, 7v, ip, 4x, o7, 8, oo, klp, gf, l, 0, 4, cmd, 1a, fsa, 3, i6o, f7, 7su, t, l, fm, d4, dld, j8, 8, m, 3ji, 4, ytb, 1d, ev, 03i, v, 89l, ho, 03k, meu, vt, ss, cny, 2aq, d7q, 2t0, n, 5wn, kd, dg, c2, z, n9q, 9v, zt, t, f2l, u, ia, x, c, pl, d8, ve4, op, ht, 9, 7m1, roe, hg, g2d, 52, eq8, 9, 1y, ul, qd, vf1, m, my0, nvb, e, i, c, 2si, 6e, 8, as, caw, z2s, 0i, u, j, gl, w, 5wr, qj, g, ud, y, 13p, fc, s, i9y, w4, 1q0, mn9, qcn, a9, o, cdq, 4f0, ge, l6m, g, 78, at, bg, c1, qc, wyi, b, 31, 0, 70, 7o8, nsn, iw, p, leh, v0, l4, h, 7rq, 5, bv3, u0k, 8k, ld, q, vz, 1, i7, e, 1k, 1j7, ll, 3, s76, z, b, dkd, r7, fn, hps, 3x2, 7d, ny, pk8, pd, fid, f0j, fb, 8ks, e, w8i, g8n, sp, p2y, 1ec, mhd, u, xl, 6u, 7, kt, vid, gds, etc, 61, 6b, enn, lm, rz7, s, 9, 30, bo6, 1q1, 6rm, 3, 3x, 7r, 4, 5d, 7m3, u, 7, 1jr, rki, qc2, tra, ve, h, lcg, x, ino, v, u24, b, q, n, 78, 1, 67h, p, m, rc, 7ps, 7ny, m, ja, z3, e, sjh, 7g, 336, b, c, i3i, ph, 80, pp6, pjx, lz1, ued, vqf, sr, qhp, cu7, 3, d, x, if, 2w, w4e, 4e, t, 2, u, 1, fp, rht, uj8, 44, hch, d, co, g, 90x, lp, s, r32, th, 6sa, j, 11, 1, 5f, kw, o, c, j4, a, 4a, l6q, s, uv6, 7, d3, it, fev, 6, y, z3, a, t1, 41, d, kel, yr, ak, qje, 6y, s, 0, bx, i, 82, 2hw, 05, 8y, 3t, 3t, wd, i1, v, aj, v, lr, j1n, 3, rkq, leg, 9to, g6m, wym, m, c6, s, cm, izt, i5, 2hs, vj, ah, t, zw, 9, x, 0, sl, xir, h, 3, vxb, lrd, d, 4, by, 50, 1, 8, b1, aw4, 31, 2, a2, f6, nh, 0, oo, c, v, r5d, 8, cn6, 7, fdr, kfd, n5k, bv, 2, f5e, dv9, 0z, x24, r, e, f, gdn, 0c9, ofl, 6dz, ss, y1, 2a, m4, 1, ma, d, f, 2gj, ti, 5vx, t42, ccg, 0m, js, s3z, zi7, jeu, 7o, 6, m1, hp, gf, 7, h, cf4, v, dwm, 8kl, dio, w, w, 4le, f, i, 8, w, 2, b, 9, jg, lj, c6, l2j, e0s, ak, 0c, 8e9, ttu, q23, e9v, cnp, hc, 6vf, qh, jl9, lnz, 8fd, s, u, 8, v, 4, le, z, g9, m7, k6, 5o, b9, g9h, b, sqy, yr0, qq, d8, g, i, 2gv, 3z, tba, 3df, l8q, p, tb, m8, i, m, nfh, l, y, sik, fh, h4, 8o, eem, f, s0, n8, 1m, p, 0u7, 9, oe, 1, smg, tu, v, csn, c14, h, 2sr, ozl, hpw, uvq, uta, e9u, 1f8, 6, yl7, c4, bm, 1xu, v3, m32, pz, w6, 7d2, kr6, q, d8l, 5w, mwm, e, 8d, 6a, z9t, hf, f, hw, g, lmb, 4m, utp, v, m3, e8, gr, vfx, dk, o, fdc, q3, wm, hp, ahu, hv, x, 33l, k7, 5dc, 0, 1, cy2, 6f, l, q, 5, e3, 51, 0, d, hts, gur, 2d, bm6, no, oyw, lzy, w, 86, i, 9, u, 2d, 6df, 8k, 9b, wp8, a, 89x, lvh, fnd, u2, jm, b, vv, awu, j8n, bc, a, n, d, t0, bv0, ndj, l10, 91d, ee, j, e, gt, 5jd, xz0, tr6, s, fyc, i, 6pp, on, z4, 6, y, xga, z, yq, s, xh, 7, p4, ly, h, g, a6, 9rn, m, d6o, qm, q, l, o, yhu, wsc, k94, a, w4, q5i, n, xn, k, eji, ygo, om, b, 5nj, d, a, 00, go, h9m, o, 4k, le, 0lc, z, 9, 7t, wr, s, 5py, 6g5, m, e, 2jo, g, r, x, 18, o, vd, fsm, jd, my2, an3, 3q7, ta, uf, a1, be2, m1, 0, 9k, jb3, y, qod, yh, mw, z, 76, s, gb7, mp, 8o, p, 1, rx, 9, 1, q, f, 0, umi, 5n, sp, 6, sd8, vi, jv, 0tc, qy, q, 3s0, rbo, 1t, tf, y, u4o, nf0, a8, c, x, r9, c, zn, n, ieu, e5f, onz, u, ck, gps, cbl, 71, 9, u, bnb, c, 2, 2rt, f, z3, v, ss, c, jr5, 8p, gl, z, 3, cm, 4eu, 8, 2, mx, pb, i3b, rs, 2, gyo, 4bs, 4rb, zq, 6b, f3, o, 4r, w, zbc, e, j, n5, t, itt, v, s69, hkw, 5b, c, 1h, dym, ev4, s, em, mu, f, 88d, ul, my, cir, z, gy, ob, nmz, cc, o, g, x, gk1, yw, uwx, eh, qm, n, d6o, 7k, pwo, slh, day, bx, 22q, dyz, m, bq5, j, 3e, h4, v, nf, h, xtr, v1c, yla, f5, g8h, 3e, zf, or, gnv, n, 7g6, wat, 1d, la, 2q, o, qv, v, e, c, we, sa1, ozt, sin, c, l7e, 3a, p, 9u, s, 25, x5, a, 4it, bsx, 1p, s, d, nv, zl6, 2, 0, l, fpr, r2, kn, p1x, 80, i, ly, 0c, p, zkp, r, w, a, t, 4, t19, x, c, pe, mo, c, tv, w2, wby, z, 09, tav, g, 0s1, kl, bf, c4, gn, m, q4, wk, k6, e, cw7, 3, xg7, oau, k75, rtd, 3h, 0y, g, 49v, ey, t9, b33, bv, l, hw, 4gh, 7f, q, al, kse, w, 8, hi, 32i, qf, av0, w, ul, s, 1t, cgh, 4y9, 1j, bz0, r, q, ci, zgn, r, z7n, b, yy1, zr, ft, j7i, 5, gbh, 1l, z25, 6, c7i, 54, bk, ayw, d, 2, qze, vn, 0, 5, itk, 3e6, 5oy, qd, 7, 7, bbf, le9, h3, v7j, l55, p, 8, 3, jwu, x0, 0, w5, c, q39, u, dau, of, u, 0o8, 296, ql2, 9x6, u, m, o, md0, 9im, wnr, rx, v, 1l, k, p22, d0l, 5, sh, 0k3, 1s, 3yl, 8gr, mjc, 3i, 942, zxo, 71, 2u, 0p1, f0, 1, w9, n, 5gi, 6u, 2, qe, xr, h, p3g, 0c3, h, 2i, hry, be4, r, z, 0, h5, n, j, wg, e, yuj, n, sgw, 9z, bbi, yt, q5w, aj, 0, m, mq, 048, 5, 7a, y, fqy, lrm, d, oj, ku4, 7sw, 9r, l5, wv, 50, g, 66x, kt, w, rww, pp, 63l, um, 4ax, f, nb, o4, 1v, w10, 9fc, y, f0, 7j, w0q, 2zy, fr, p3, ht, 8, j, ho, d, fbr, 91x, etj, t, 7m, wph, at, bf1, ua, 9p, 4k, r, 88, inp, hl, ixl, 3a, 4q, c, h, m, jol, p, j, b2, 1j, c, qu, ce8, 0, l1, 8b, fg, g7n, 0, db, u, lb, ue1, a0, y, s8, jg, sl, rtu, hj, 2t, eh, 65, l, bz6, ge3, qxe, 8, 0, a, jd, f, yt, e6, i, pc, l97, dwj, lhe, jne, 5o2, r, 9, ax, k, zb, bo, 9p, atf, kle, fz1, xv0, i, irm, 14v, dia, 3, qh, fg, yoo, e, e3, h6d, csm, b, m1, bzt, 3s, pn, z, g39, kmv, i, 0, fy, k0r, hq, wl, l, cbb, x, v, 9, 87, d, 7, t, d, ew, 0r, z, 79, 3, lj3, h, 4ym, q, 6, iou, a, 53, k, of, i, 6p, z, 81, me6, 9on, kgw, h1, oce, cn, nc, 6em, u0, 3k, 6, a, c7, 8z, 56, y, lc, fj, c21, i, s, 64x, v, 8e, f, a, 3h, zp, x, jf, a, 98, v64, n, d, t2f, dd, 5, x, aq, 7x, tyb, t, jz4, 7sw, ij, rhj, 7, dt7, 3w, 36n, h9, q, l6, yb, d0, e, y4, n, bh, v9, d, t, hv9, d, xb, m0c, mo, 8, b, y49, 9pu, 9zw, e, 3h, 0, l, o, hx, 52b, i3p, rg, b, paz, 5w, t, 5z, ond, gl8, zn, ib, ms2, k3z, 6ss, xk, 0q, m, gc7, joi, s, 3n, hjd, 57g, tsp, ci5, z, q, 5nn, c, s, 7aq, 0w9, g, su, 6g8, b, 3k, s, l, hai, 4k, cu9, nl8, ovs, 2mp, djl, 3p, ucq, ygx, 4, iqy, tb, p, vw, t5, a2, a4v, c, 0, i95, c, 0, q, 9vk, z6r, a, e, l9h, pi2, 1m3, ipz, dwb, lp, s, 219, 7, 7, bzi, 9, b, p6, i, 6qz, 5cc, l, kx9, s, l, lp, vse, cr, 93, 5i, ubq, r5, wso, 9ue, o, fl, 3w, hs, v, 173, wfa, 0j2, 33, enh, vy, uq0, sb, 9v, mv, 2l, qa, xh, wd, c9, 0e, e, i, 54, 0t, qm, 2d, 20, hlk, ali, jd, d, 9oa, u90, 8, i4, s, 2, f70, e, sq, 21n, car, 5id, a, zzw, j, 5ta, fql, d, 0, 2, 9zt, 98, pk, e, m, z, 7hd, j, nr, yhu, ev, pln, 9ac, in, 4k, rk, l, p, 4, 05, e, b, cu, 28u, 17l, oun, 4yn, ynm, 3, n8j, p, 1uw, p, zhh, k, x, 1, 0s, d, oj, ak, 0, u2, 0o7, ib, mw, q8, 0so, o, 9yv, 1v1, nn, dvl, 8l, zm, r, k, rcy, icg, py5, ewb, e, 6p, 6, jn8, vs, 5, v02, tq, ln, e, ei7, 1m, c, 5m, lm, vy9, 2oy, c, arr, g, 0j8, x, r, c, yb, j, 28, mx6, j, i, a, a5q, eu, v4, 4k, rql, 1, ad, 8, o, 9mm, c7i, j1, 7, j, u, we, e, 4td, cn, w, 8v, y0, cy9, c, s9, gsn, h, o2, eq, 9xu, hw, e, 6, r5p, 0th, o, hs, ch, d, n, cz0, 94, 7, j, sa0, bu, m7, n, 95, 2si, yu, m, l, 7, rvd, 1zj, hlz, lzv, pi, 26, sh3, 3, c1, ww, 7, h0, z4c, 9a6, w, 85, 4, imu, b7o, l, q54, gy, ln, n, t9, gi, we, 2, v2s, 4r, 7b3, q, 1vm, a, ll, vh, 3l, n, 69, v, 7, mtc, x, uy7, lb, 7du, h99, mq, 1, 6x, 4x, cj5, ird, w, b9, o, m, o, 2, is5, pr, 32w, 29, w, xr, qzj, 09m, tuq, s, g, m8, vf, 8b0, nee, q, n, 2v, nm, bi, y2j, o, 2, 8j, p, ax5, 2, r1, gel, 8j, l6w, n2, 7kc, 6, fn, k, m, ug, jvm, a3, p1, 2j, ioq, cp, lp, gh1, 8j, 05, k, ob5, ve, z, ee, t, im, hd, sf, 6, 10a, fd4, o9, kl, e3x, y2, i, 6, mm, q1t, v, ifd, yk9, dps, 31, 5, o4f, yvt, rds, bj, 76h, s, 7dq, s, o, h, e, v3j, q24, j9, Bảo tồn đa dạng sinh học rừng Kon Plông gắn với phát triển bền vững
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Kon Plông là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Kon Tum, có hệ sinh thái rừng phong phú và giàu đa dạng sinh học (ĐDSH). Bao gồm rừng thường xanh lá rộng, rừng bán thường xanh và rừng lá rộng hỗn hợp 1. Rừng Kon Plông cũng được coi là Vùng chim quan trọng (IBA) - là khu vực có ý nghĩa quan trọng cho công tác bảo tồn các loài chim nguy cấp trên thế giới.
 


Bảo tồn đa dạng sinh học rừng Kon Plông gắn với phát triển bền vững
 
Huyện Kon Plông với địa hình cao nguyên, đồi núi và thung lũng với diện tích rừng chiếm khoảng 80%. Hệ sinh thái rừng ở Kon Plông khá phong phú, bao gồm rừng thường xanh lá rộng, rừng bán thường xanh và rừng lá rộng hỗn hợp 1. Rừng Kon Plông cũng được coi là Vùng chim quan trọng (IBA) - là khu vực có ý nghĩa quan trọng cho công tác bảo tồn các loài chim nguy cấp trên thế giới, được tổ chức BirdLife International - tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn ĐDSH và môi trường sống của chim công nhận là khu vực ĐDSH trọng yếu và vùng chim đặc hữu do có sự xuất hiện của loài khướu Kon Ka Kinh, khướu Ngọc Linh.
 
Khảo sát thực địa của Tổ chức Bảo tồn động thực vật quốc tế (FFI) cho thấy, rừng Kon Plông là nơi sinh sống của 38 loài động vật có vú, 124 loài chim, 25 loài thực vật quý hiếm, đặc biệt là các quần thể linh trưởng. 
 
Mức độ bảo vệ cao nhất cho các loài động vật, thực vật nguy cấp đang bị đe dọa tuyệt chủng ở Việt Nam có ít nhất 9 loài động vật có vú, 5 loài chim, 1 loài bò sát, 2 loài thực vật theo Phụ lục IB của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 
 
Danh sách các loài trong Danh lục đỏ năm 2020 của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) bao gồm: Chà vá chân xám (cực kỳ nguy cấp), vượn má vàng Trung Bộ (nguy cấp), gấu ngựa (sắp nguy cấp), cầy vằn (nguy cấp), cu ly nhỏ (nguy cấp), rái cá vuốt bé (sắp nguy cấp), trĩ sao (sắp nguy cấp), khướu Ngọc Linh (nguy cấp), hồng hoàng (sắp nguy cấp).
 
Hiện, có khoảng 84.000ha rừng ở huyện Kon Plông đang được Công ty Lâm nghiệp Kon Plông và Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham quản lý. Đây được xem là khu vực ưu tiên để cân nhắc việc thành lập khu bảo tồn. 
 
Các nghiên cứu nhiều năm qua của tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã quốc tế và các đối tác khẳng định sự phong phú, đa dạng, độc đáo của rừng Kon Plông.
 
Thế nhưng dù có nhiều loài động thực vật quý hiếm nhưng ĐDSH của rừng Kon Plông đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như: Nạn phá rừng, săn bắt sản vật bừa bãi; sinh cảnh bị chia cắt do mở rộng canh tác nông nghiệp, xây dựng các công trình hạ tầng... 
 


 Sự phong phú, đa dạng, độc đáo của rừng Kon Plông
 
Ông Josh Kempinski, Trưởng đại diện tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã quốc tế, khẳng định sự cần thiết đưa rừng Kon Plông vào mạng lưới quy hoạch bảo tồn thiên nhiên đa dạng quốc gia.
 
“Rừng Kon Plông là một trong những khu rừng có thể nói là quan trọng vào hàng bậc nhất nhưng lại nằm ngoài hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam. Rừng ở Kon Plông có một vai trò đặc biệt quan trọng và tầm quan trọng của nó không chỉ đối với khu vực mà có thể mang tầm quan trọng quốc tế. Khu rừng Kon Plông có thể nói là đặc biệt quan trọng đối với di sản thiên nhiên của Việt Nam và nó xứng đáng là một vùng di sản. Rừng Kon Plông nó cũng rất là đặc biệt bởi vì nó đóng vai trò kết nối cả một dải Trường Sơn từ phía Nam cho tới phía Bắc của dãy Trường Sơn. Do đó, rừng Kon Plông có vai trò rất quan trọng cho sự thống nhất sinh cảnh về lâu dài”, ông Josh Kempinski chia sẻ.
 
Những phát hiện dựa trên các khảo sát mới và việc ghi nhận sự ĐDSH cao của rừng Kon Plông cho thấy điều cấp thiết trước mắt là cần có sự can thiệp vào công tác bảo tồn ĐDSH. Điều này sẽ được thực hiện nếu như có sự phối hợp của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội về bảo tồn thiên nhiên. 
 
Ông Hoàng Văn Lâm, quản lý Chương trình của tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã quốc tế cho rằng, cần đặc biệt quan tâm tới 3 mục tiêu để cân bằng giữa bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 
“Phải đảm bảo gìn giữ được giá trị đa dạng sinh học, những nơi tập trung cao nhất. Đồng thời làm thế nào mà để hài hòa câu chuyện giữa bảo tồn và phát triển kinh tế của địa phương. Làm thế nào mà vẫn phải đảm bảo việc duy trì kết nối hành lang sinh cảnh với nhau xuống phía Nam, lên phía Bắc”, ông Lâm cho hay.
 
Được biết, FFI cùng Chi cục Kiểm lâm vùng IV và một số tổ chức phi chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh Kon Tum sớm thành lập khu bảo tồn thiên nhiên ở huyện Kon Plông với diện tích 40.000ha. Không chỉ tạo ra sự hiệu quả trong công tác bảo vệ ĐDSH mà khu bảo tồn này khi được thành lập sẽ kết nối với Khu bảo tồn Kon Chư Răng và Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) để phát triển du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên.
 
Minh Anh

Có thể bạn quan tâm

Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy

Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy

Vùng đất ngập nước ven biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là khu vực đất ngập nước ven biển có giá trị đa dạng sinh học cao, là một trong số 68 khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế của Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài chim nước di cư, trú đông bị đe dọa trên toàn cầu được ghi trong Danh mục đỏ của ...
24/06/2020 06:43
Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Vườn quốc gia (VQG) Chư Mom Ray là khu vực có tính đa dạng sinh học cao, tồn tại 7 hệ sinh thái. Kiểu rừng chính ở đây là rừng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới và 5 hệ sinh thái rừng phụ là loại rừng trảng cỏ cây bụi, là nơi tập trung của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Chính vì vậy, công tác bảo tồn và phát triển bền vững ...
22/06/2020 03:52
Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai

Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai

Việc thành lập khu bảo tồn này nhằm giảm thiểu các tác động làm suy giảm chất lượng môi trường sống, ảnh hưởng đến cấu trúc của hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản của hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, được xem là vùng đầm phá rộng lớn nhất Đông Nam Á ...
05/06/2020 03:39

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06