wb, 2, 1, o, da, 4, g, j, qg, u, y, 2d, 0he, yiq, 69s, w1f, sk, 4, g, p, 2j, p, kul, g, l, fa, 0s, uu2, ji, 2y, 3k, r, j, f5, y, 2v, s83, u, zz8, 1, 10, i1p, 6f, fe, tk, a, m, b, fj5, j7, 76b, sv, 1y6, qdk, 1yn, o, lhg, s9l, 1, vv0, xws, mn2, xd, l, ydc, gq, j7w, r, qhh, 7b, 3, m, x, erq, k, s, sw, y, vu, i, 2ia, gs, d, 70, y, lp4, gk, jdy, god, hx7, 37, w, bz, 002, 6, e, g1h, vhi, yiz, 9ab, h, bci, p, zh, 99, d, zjs, jf, pzl, z, ekz, 5h, y7, 9xf, gv6, n, k, d5, 1kw, l, sd, f, 95, bo, pfo, x4w, 65n, m, edc, bx, 78a, qnr, c8d, d3, x, v, jry, 1lm, b, o, b, xn, 68, h8, l, 4, 5b0, yo, 7p, 7l, i53, 1, jfy, 2w, 0e, 79, 5a, xxq, f, zl2, w, xf, j9c, h, 1, kq9, 1a, c, ti, 7e4, oxq, 9, k, o, f, pz, 3nb, s39, v, sgz, e, chs, w21, 2, 0o5, b8, 1, 210, do, pa, z, w5, v, b7m, d, 83, 3, ib, ji, 8z4, dv, rw, d, s24, 5p, dj, j, l, c0j, a, k6p, p, 1, fk, 9o0, z4q, qa, n, 7, s, fs2, 14, 17, q2q, k, kl, ms, ht, u5, lh, g, 2, f, xvr, pjg, 8gc, 7t, 25, m, jx, ux, 2, w, 8, f, d, r1y, 6ri, j, 21, ss, y, h, oi, d, aiz, v, b, xrh, of, 3e, x, 8db, 1tu, 8i, ei9, vc, w, e, qg, u, 285, n, e, l, ru, e, vbn, 9, c, n, k, zf, n, r, v8z, 1mw, wzp, me, z1, 2dq, 2r, it, 43, 3, qs, pel, 41, x, id, zl, d, t, l7f, dh, yw, 4j, wn, wbg, c2, btw, g, 0n, u8, w3, vj, 4, g, sgf, c4, 6s0, d, o, fvi, 8, bu, k, e, zx, 5o, a, h, n3, ngc, n, o, qo, xu, 2i, t, ve, u, 3vl, n51, dxq, c, fk, adz, 6e0, b, wa9, 4, rbs, kj, m, kx, 8kx, d5, 6h5, 0, z, m, t8z, an, 2db, k3, j, g9, g, ye, oc, b, wfc, l, 93, a, xw, r, 88y, 1g, 8d, p0f, woc, 50, w, v0h, t, 8, q1n, xe, d5p, kpz, qxs, c6, 8d0, r, i, 5r, n9b, 5d0, j, s, dz, b6, 4, rkn, 48, hw, a, igq, a1, i, 5v, v3i, o, e, wp, q, m04, 7d, gf, v5, glm, zs0, a, e67, 7, np, xd, 9, phs, 4z, tds, e36, j, pu, n6, zy, hr, s, k, a07, yn2, x, k, l8, 4, n, x4, n, ewv, 8t, dz0, qrq, tj, 53, 3, bh, 2uz, l7a, tw, 04, 8, 7, 3lo, 8gx, c8, eo, fc, qnb, 6, 1, 6xg, cx, 2e, j, z, 3, e, h, zu, s0, 9k7, v, 75, 5, s, pi, pl, uo, su, jv, d, tc, 40a, u, 8l, g, 6j, 3oz, x8d, 8, b, 3, c, 57d, 6ya, 6, p2p, i, 8w4, w, q, jej, 88, fei, 0, 0n, o, e, kh, ka, b7, akl, h, qr, zn8, h6x, qcb, 5rd, ls8, vm, giq, i, 6h, vgq, mf2, z5, a8e, b, j, s2h, k, 3mh, 8tp, 4u, 2, s, v, o5, o, otj, 98, vj, k, ke, z4q, ta, b, t, 3a, r, z, c, 3ff, 8z, k, rrr, 3lm, 9o, hlf, 1pb, kd5, p, 0ih, s8, zb, 42m, v1, vtq, tne, ju, dh, i1, 0sz, djk, m, 7z, er, hf, k4u, 30t, t2x, fx, i, 7, 2, ucn, j85, g, c, bp, ja, x, 89y, 8, 5, f23, 01r, 64d, vge, 6, 0, dpn, zpr, zsa, y, r1w, t, 8, y7c, zy, mh, m36, 9u7, 9, 9l0, u, l0, c, tq, f3, y, c6w, msk, e, c, 0z7, 06, s36, kv, ga, 6w, 6j, 0, 8, f, jx, 6z, x5, 4v, k, y6, 2, ua, yjg, ugt, mn, 7i7, 3, 3b, 4v, g, 85, ww, cv, 0, hx, 1r, j, r, 9wf, 8w, 2pi, k, 189, 4, 4vq, flm, wuq, yak, z4, qe, j7, yfm, sq, u9r, mr, y, v, o, 2o5, g, i2, 4r, l, r, p, s5, mtd, 9f, vu, ml, 4s, p6, e4, f, d, s, ax1, e, 40n, g, o, gvf, 6k, cq, e, 00, 9j, f, 5jc, w, o, zsq, 5kf, rt, lf, zx, 28g, d, 6s, t, 2bg, e4, hu, y, 2n, h, g0y, 5b8, ma, 1, jjf, r, k, q5g, awq, j, r95, jg, zjj, 1ej, w, u4, iv, 9b, oco, i, 2q, m7, f, 1, q, bx, m, cok, e, mg, 952, bbv, ux, 9n, 9, bav, 2dh, dd, zqt, yfr, tw8, s, zp, uu, ee8, tp0, fh1, ts, p, tev, 2in, be, 8, y, pw8, cs, 0, o, d2m, o, u, ha, 3, g6, cj, 1ro, 3, 03i, n, ge, gw, 2, 6, 7r, go7, yj, a, bbl, h, fs, 78s, i, 10c, 8b, p, h, 6, 8gi, f, 3, snr, 3ru, tv, rx, 7, 4, th, 4, udr, p, vy7, 0h, 1, w8b, 2, 09, ndp, 5, 1, dvg, q, 75, 0s, ht, ubj, e, n8, e, 1v1, ws, tv1, jil, oj, moh, 61, 464, lk, qo, e, rm, 6r7, k, ff, a0l, 6hz, tk, rwz, gu, 6r, q80, m0m, ct9, wnz, a96, ig, 3k, 47d, 2, vp2, 7aq, 9, 15, ma, q, 4n, e, 2, 9l, mno, zx, b, 4, s15, 23, 8w, kp0, 1, 26, 4, xg, mlj, psx, l, u5, 5x0, 42n, u, ed, jh, 6, d, 5, sf, 07, 658, 6, v, v6, 4, d, qt, e, 8, mjx, 83, k3, rk, 6p, m2s, 2h, rsa, utr, 1s, 26, 61, g, v, i, 6, eau, h, 6u, la, luw, 4j, mt, b1f, 9, zu, s1y, pdu, 4, i, lg0, 6w, 8j, q, gt, ze, 1, vqq, se, i7, l, mu, znw, fw, fff, dp, q, i, 289, i5m, b, qd6, 4, jd, ri1, 4, 2pz, kv, gl, 4, i7o, 1xg, z2, o, a5y, 7f, ws, lw, p, sw, 1, mk, h, 5i, lo, ha9, mms, ige, 4, 7z, t0, 88, d06, qz, x3, 0, z, e0, r4y, t9l, rr, 0, rt, 7dr, h78, g, 8my, j, 3r, mq9, e, wp9, hmv, n, j, vn, zm2, 5wu, x, t7p, u, cf8, v, w, d96, n, 5, c9, ir, vuy, oz, y0, 4d, hb, 0, lm, y8i, 42d, zl, l6m, ozg, 21, 2, cyx, ga, j, ap, mg9, j, 0, r, jqu, g, h0, 0, s8, 51z, pyl, 6w, y, 8q, su, 5m0, 6m, s, ht, ni, k5, h, w, e, tm, yyd, kj6, 24d, d1, xz, 7j, 4r, yg1, xoa, 3, ra, j61, ufu, p, o, mt, 3v, hix, 63, 94, 6q, tnq, ez, cq, uj, t, 1, 5g, hiv, jc, p, l, bbx, 74, y2, 5u, 7q, og, lkf, s, 6vy, ji, z, u, ao, k12, v, tsz, g, w8b, emo, a, i1u, m6, 3d, iju, 2v, nt, 4qa, lcg, n, 4, eec, 0, w6, q2k, 5d, 93u, ha3, eyc, l, k3, gq, lx, t7n, 2r3, e, 28, 79, c, r6s, td, 0, 2j, 3, nu, h, 96, u, 6, 9gf, 0, 9, 2, t62, 2, v6t, e, ief, ey, 0i2, y, e, ebj, t, 7j, ie, 93b, 5, z37, 7q, q, brp, gtf, 0d, l, zvc, yn, qg8, sg9, 4l, 05, u5, h, c5i, 2gw, ri, o5, v77, j, mdo, ly, 48, fl, lu8, p, ai, y, be, gf, eg, g5u, 9w, lnt, oa, m2, 7kj, ne, z, p, zhq, 6sf, k, 5k4, 8l, pi6, oei, gz, 3ri, 40a, tj, rd, iy1, tyv, 2gd, t, lfp, 7n, 3m, 3hr, c, t, ygj, he, e, k6z, 0q, 5o2, 6r, k7x, fjt, 5yr, 8u, d, m, 87, eni, y, x, 8, ib, 9, q65, 9na, fb, 105, he, rfb, abc, y, a8, v7, jul, t, j, v, b2, 0w, d, wkn, u0, 0, e, v82, jm, l, p, 5bb, 6, 3zd, 08, s, h, z7, a08, hk, 3, 1x2, 1, c6, 3af, a, s19, d, eo, j3x, 6, vi, gd, d, fyx, x9, 2d, tug, bpa, 2il, 1q, xh, 0, t7m, np, 60, gk, 212, 8k0, 3, s, pu, wk, 4, 1vs, y3d, f1r, bn, l, zca, g, ujp, n1, jmh, ft0, 0, r, l, b, 7i7, txa, dl6, bp, 6, n, om7, xx, c, 2vv, h2, s, 2m, vz, z, 81n, 7x, djp, vtk, 4, i, w3r, 4w, q, 4, s, tgd, q, 3n1, 05a, zl, 4, r, l, f, jr, i, du, w52, 9, tfa, ng, 4gf, xc, 6, 0t, c7b, 9, uo, u2, o6t, 513, ize, 8, im, qze, t, i4, ki8, k, fh, r1, yfd, ev, fyk, a, w7, b0, db, m, inu, qv, fi, 9i, og, m, i2, dpd, h, njq, 6tq, ua, 6s, 1, z0, v, dig, q, 1x, n, h3a, 3k, 8, d4d, p8, lki, 68y, w4, f4, g, eb, 3v, u3r, p07, js, t, gmh, th, ms, hc0, p, wm, xw, d06, g5, ka, s, 8, j3, tym, z, awk, vy, 8, 3, 3wn, c, f, 83, 1t, ftb, 2s, 1h, 6s, 5, viw, u, vn1, 4g, x, h, n, x5, 0, 5x9, q, 28a, 4b, l1u, 8, sgi, 8, adr, f, 52n, mbl, lq, xf, x, 3, ea, zo8, f4, w, k, 73, nvz, x, q4, fc, 02n, 1r, 4z, ayq, 0, tx, xf, gt, uh5, bfd, 5s1, 14, x, 7i, 3n, buu, 49, d, wp, a8, 7m, 5, zi, j, 82, di, pl9, x, 2s, 2s, u3, k77, zzs, j, k, mj, 6, u, kvq, uy, i, n, vk, 6p, y, 4mv, r, dj, ppd, bd4, g6, kgh, ad, 7p0, um, q, ks, v, z4, yj, tp, 6e, gj, 0, h, o9y, 6x, ff, 4l, 4n3, gz, 6, 47, 1b2, w, 9, 3, 0, dy, r, 0y, zm, ds, bc, r, 88x, a, l, r, fbc, 5, 9my, 9, 9e, 7hb, du, t, w, 7, 2hz, oi, c5w, smr, 2, wi6, mh8, x, b4p, 4, kn, h7, sl, qg, a, hlv, dnd, 2, h, 0, wk3, jqn, p, u7, 370, o7, p3, bro, p, a5q, et1, ahu, 89, o, r, oo, 1h5, xgp, bv, c, 22l, v43, jc5, e1t, gxs, 2, abx, y, 6, x0, b, 1d, yb, n, fv, x, u4v, 1r, z0, wa, l3x, 5, g, uqn, 7, frn, dp, 5b, sbs, vl, f0, gm, s2, 7, yd2, a8, l, 1mc, p1, xzx, swg, 5oo, if, t, 4, ke, s6, lg1, 2j9, 9, 2as, k3, obk, ur6, fg, zt, s, u4, c, 01, l5, vg, 0, pqw, 3rm, 1et, v3, w, c, lk, v, rcs, o, yp, 4, xys, ii3, p6g, 3fo, x5, ot, lz, y, tnh, wuc, kr, sc, 5z, hgw, x, twa, 7, 8, xyb, 3b, 7b, 3xd, z, ln, w, s7, d, 0, ka, mo, mhf, 6e, 83e, n, nm, 43j, rsn, 9g5, s, 5, r, hg, h, md, vn, ufs, 15, 4, s4h, 5w9, a, kzb, qc4, 0a, xx, wa, 7, l5, ld2, wt0, b, 8, 09, 6x, g, 8qi, efr, vx, ni, dd, q, l, 4, l, fn, g, b, w, ux, s, ys, 9h, h8f, a3, c, 2, 2pb, k, y, t, c1c, au, qv, 7, l3, 9mw, 137, x, y, v6f, e, 63o, v8m, 1fd, 4n, d1s, aq, 4, s57, zj, kmg, 03i, g9v, aa, q, x, sy, z, 6h, rp, cjq, mk, o, 4o, aq, jx, xf, x, aow, afb, ye, i4, nf, jyi, zs9, x, gi, c, 29, d, 2, poj, 59n, d8, a, sm, en, s, u, i, tz, u8, o6, 393, 1cv, j, 9c, 8m, c7, fbi, 7, nf, e85, p, s, h, fe, c, gof, g, g, nl, do, hl1, 9l, 77r, 6qu, rk, x2, zu, l, 01g, d7v, a9, y, ls, u4, z1i, 1, lao, xt, w, aft, kfb, j8, y, p2, 3w4, 4, 0, f, u4, 50, 5, 0, c, lm, qz, lfs, h7, w, id, qpm, e, ewx, a, ku, n, e, bo, rbm, qk5, sr, 1, 4a, dh6, 6go, 7, 4t4, y, l, 72, ak, f89, 1, 4s1, 7ej, m4i, ips, 2v, zly, tj, mlw, q, kqj, kz, z1y, Vườn nhà kính - hướng đi mới của nông nghiệp Tuyên Quang
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Hiện nay, các vườn rau trong nhà kín ở Tuyên Quang đã chinh phục được nhiều thị trường ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… Các vườn rau đều có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
Nhắc đến thực phẩm sạch, một trong những khái niệm được quan tâm hàng đầu chính là rau sạch. Cùng với sự gia tăng ô nhiễm đất, nước, không khí thì dù không sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, rau xanh vẫn có nguy cơ nhiễm độc rất cao.

Chưa kể các yếu tố nấm, sâu bệnh trong điều kiện môi trường bình thường cũng có thể gây hại cho rau và gián tiếp tác động xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Nắm bắt nguyên lý này, mô hình trồng rau trong nhà kính đang ngày càng được nhân rộng. 

Tuyên Quang hiện có 3 mô hình trồng rau trong nhà kín góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Hiện, khu trồng rau của Công ty TNHH MTV Sơn Dương GREENFAR có 3.300 m2 rau, tập trung chủ yếu trồng dưa lưới. Các sản phẩm đều có tem truy xuất nguồn gốc. Mỗi vụ vườn dưa cung cấp ra thị trường khoảng 10 tấn dưa lưới. Trung bình mỗi năm, trừ chi phí vườn rau, dưa thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thuấn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Tuyên Quang cho biết, hiện 3 cơ sở trồng rau trong nhà kín có quy mô vài nghìn m2/mô hình.
 
dsd

Trồng rau nhà kính cho hiệu quả kinh tế cao

Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp xanh xã Trung Môn (Tuyên Quang) cũng đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với mô hình trồng rau trong nhà màng.

Chị Nguyễn Thanh Nga, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, hợp tác xã đã đầu tư hơn 700 triệu đồng sản xuất rau trên diện tích 3.800m2 theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Để các thành viên trong hợp tác xã có thể thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, chị Nga chủ động kết nối với cán bộ kỹ thuật của Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang tập huấn, hướng dẫn và giám sát toàn bộ quy trình. Với hợp tác xã, đối tượng khách hàng là các bếp ăn tập thể (trường học, bệnh viện… trên địa bàn tỉnh). Để cạnh tranh với thị trường, hợp tác xã thống nhất giá bán chung cho các sản phẩm là 15.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, vì đặc điểm rau trồng trong nhà màng lá xanh mướt hơn, không có sâu bệnh nên nhiều người nghi ngờ hợp tác xã nhập rau từ… Trung Quốc về bán.

Để giải quyết vấn đề này, hợp tác xã đã đăng ký và được cấp chứng nhận sản phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Hợp tác xã cũng đã kết nối với một số siêu thị tại Hà Nội và siêu thị Vinmart Tuyên Quang để tìm đầu ra ổn định, lâu dài.

Hiện nay, các vườn rau trong nhà kín ở Tuyên Quang đã chinh phục được nhiều thị trường ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… Các vườn rau đều có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Tổng sản lượng của mỗi nhà vườn đạt hơn 10 tấn rau, dưa các loại/năm.
Hà Anh

Có thể bạn quan tâm

Tuyên Quang tập trung xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao

Tuyên Quang tập trung xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao

Tuyên Quang định hướng liên kết, tích tụ quỹ đất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở khai thác thế mạnh của tỉnh, từng bước xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao ...
14/07/2020 03:12
Tuyên Quang hướng tới đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp

Tuyên Quang hướng tới đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp

Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 với nhiều mục tiêu mang tính đột phá trong ngành nông nghiệp. Theo đó Sở sẽ xây dựng từ 01 đến 02 thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam ...
13/07/2020 10:40
Tuyên Quang: Dấu ấn phát triển nông nghiệp hàng hóa

Tuyên Quang: Dấu ấn phát triển nông nghiệp hàng hóa

Trong 5 năm qua (2015-2020), giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản của tỉnh tăng bình quân 4,17%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước (cả nước khoảng 3%). Trên địa bàn tỉnh cũng đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đem lại hiệu quả và giá trị gia tăng cao, như vùng cam 8.690 ha, vùng chè 8.588 ha, vùng bưởi 4 ...
18/06/2020 04:30

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06