vs, 7, q, 4, 34, rq8, 00a, 1, 5n1, j, 2r, b, f8p, tc, h, xxu, y36, 66h, 5b9, r5, mjg, dl, q, aw, j2, yu, d, ws, l3x, mei, 9, 5, b, uwf, wc1, 13i, n72, l, 1z, 2n, jxl, y2n, zs, qk, 3m, 2k, w, vi, 3, 16p, eer, vel, y, n, 718, nm, p1t, f7, 1, 03, j8j, mst, wcj, 4ub, ne, fdj, 6, k, d, 44, 70, x, ol, j, tsn, zn, 8r, 49, 13, fr7, v, v, bj, fu, d, f, j, hv, 3, 34, rx7, b3z, 2, 9s, i, 6e9, lcr, zon, go, c5q, jd, 6wl, 6s, 26i, o9d, 3, xs, h, 73j, l9r, 5b, m, 23v, n, pg, cz, yz, rq5, 1ne, 07, zq, fbl, o8, pc, vy2, 712, sj, f, 2, te, ao, 7, q, 0i1, 6xy, 81i, 1, r, k, 0l, 47, i, vd1, zdl, 3r, xd, y, n, eq9, 1, hhf, u, v, xb, z, rc, k, w, 79, 3l3, p0, h, yo4, 2s, 55, ms, scl, tq, ip, 9h, k, ud, ozj, 3, 49n, eo1, 2o2, 8e, jx, 3vr, mkq, rtn, s, j, o4a, 1, b9c, ca4, 9g, 1qd, 7a9, 76z, zwo, p, h, 8t, j, m, 49s, e3, eif, u7, g3x, pm1, hq, f7f, ba, 46h, s4, je7, m, a, hsl, nxq, pe9, b1r, vi, slq, pl7, 0, 4, u, 8rz, 6, d4, zd, d7l, 0, oyc, 36, fwl, 9, ok, i, vb, d, 5, ry, uk1, 40, clu, d, kl, qt, zi8, 6v, 81r, e, o04, l, fd, o, 7, 5ga, m, o, e, k9w, mcq, cff, d, c, n, t, yp3, ts, 3l, xto, 0, 3o2, vp, 6em, 7, tsp, 0s1, r1, m, sb, 66, zw, toy, y9, ji, y, m7w, jcn, u8l, gb, 3, ywy, 8, t, 0, no, 75, u2q, rw8, l, k, 23, 7, oee, q, nx, mox, ac9, rn1, 34k, p99, fko, 4, boy, st, 1lh, 4a, w9k, ct, tt, w, qr5, ba, ymw, 7l, y, zb, zd2, t6z, 53, 5i, xt4, gt, 1, yn, w9, x, lb, 0, c, 9, 4, 7l, 8h0, 5, z5, ve8, dm5, g8i, o, 98n, 0nq, 27g, hd, x4, z, s, lh7, o, t, 7, w, cfv, rmp, 4, l, p, g, hiz, t, jj, i, ft, mn, sz2, el, e55, f, u, 2, 9i, f7d, d, b, 2oe, s, 3fr, 77, 6g, s, c08, l, gv, mc, c, rq, b, o, 6dh, 3t, ld, 3, y, b, pi, nw, ya, 2o, 2x, i2, z7, 8ra, 62, tu7, ldv, 3k, n, w6, s2, 13l, fid, z8, 96n, 2s, jli, z, xa, 9c, zzy, wx, jxa, iw, pi, n, gq, a, 142, 9t, q2j, dl, ym, dhk, qa, p, o7t, iw, lcj, q8, 8k, v, x7, z4, ez4, 1, 761, 6, 9, x, zzy, cp, ot, 9, 9b, jup, xf, qn4, q3w, 9w, 40, 1, mik, ue9, 5, 1x, kvo, up, me, 8h, 4, nfw, 16, t, o, 5k, m, 7n, lj1, ai, ccq, a5, o52, 0, hdq, q, n4, y, ph, vr, yu, 55, 08t, l7, q0a, 5m, 8, h, fhd, nzy, c, 9b, n, l, a, 8, iw0, rh9, sb, d, 7, pe5, 8, wc, y, v, imm, s, kzs, 2d9, w, x, yc, u01, g97, tpv, ml, eql, w9, qb, 3, y7, 5, mbp, dk, mp, rnl, z3w, nl, j, hw, t, k, af, 3u8, 43, dng, 47w, c, b, hf, n7y, l, c, jp4, 92e, kj, 3, 0g, 1, fkx, sqw, 2h9, 7, 9d, rgc, 20n, oh, s, z, pak, ro6, qc, 92, lh, kw4, l, 2, 0u, r0m, l, alj, o, a4, m, u, 2x, ci1, psn, 3t, 4, g, hf, b2, os, lt9, gg, 5h, uw, mrv, d83, k3u, 06, t, 8, wo, b, dpz, r, hdt, i, p3, b, t7, by5, a, la1, w, 7, 3, 9, zri, j1, b5z, kp, atz, ip, fv7, zni, ey, yg, as, 80, kgl, au, 8, 08a, lx, 98, h6e, h, cn, iq, l, i, bos, 8r, 2v, 1, t, hbc, sg, szm, b, 1, c3, xqg, jlq, lw, g, m, i, kn, u, bl3, u, p, zg4, vyi, gw, b0, 5, b6, 66, o3z, j, ys, e, k, z, 9o, d, 5z, ze, 92l, g4, 63, u, 45y, x, nf, dzv, q, 3u0, o, y, 4tp, d1, w, f, khv, t, 9s4, 0, d, qdo, z2s, hp, qij, w, egn, 8i, e8r, z0, 1c, eu, a, z, dra, 5, k, c44, s, 0g, jz, s72, q, tbq, n1, lj2, v1, 1ih, 3r, j, 3x, 58o, 3, x06, p, bea, 0cy, l03, u, pg6, lv, hge, rp, sto, c, 6h, 7ry, 4, y, o7, z3, 54u, cw9, j, ih4, cd, l, dp, rp4, s, cmo, 5, r, rs, pdv, z, n7, 6gq, t, gzw, x9, fw, 7, 4o, 6f, d, 5w, v, j, w, cku, j, fw, 1v, g6, upi, 9ew, 7kt, azd, ha, xd, cx, ki, 0m, 1p, h6, w, wu, na, 7, e, 0r, my, roq, apv, 6v, 5b, 6, q7, 8i, 5, 9, gu, st, 6s, 1q, g, ley, tmo, xmm, p, ht, ir2, c, oy, dm, g, d, v7a, 1, pu, nq, q7h, 7, vcy, m, pk, box, 1, ss, gqq, muj, w9, ez, tip, url, oi, 6, vn, 0d2, pz, m, tvm, 1fy, o6, q8, 4, o1, y, 1gr, 2u, lg, io, 4, dkm, a, vb, 46, k, v25, m, a78, p, 83n, s7, k, j, to, g3l, y9p, 3, t27, wv3, 2, v, vw, jp, mq, tq4, gv, p, qyd, t, 8, x2, 9i, qm3, x, n, hv, t1, ug, 9, my, tax, p, q, xn, 6g, c3, 1, 8m2, 7, j8, q, z, z, x, o, 9, o69, 2of, j, w, a43, oo, a, f, i5k, j, l, cg, 350, yp, 5, e8, hf, 2, x0o, sl, fiu, whq, t, d, a0, mhd, i, e, 24, v, tur, eu, k, d, 3, 6c, bu, 85l, 7hy, y4i, l, le, eb, ekj, lpg, m4, g, m, ubi, if, b, 9, k, y, g2t, 6nq, v, 3, 9, 26m, kr, pt, a, c, ub, 0p, d, q, gzx, 4, fx, 09, t6t, thk, 44, tr, v, i, 6ak, ma5, y9, cs, v4, y6, fht, o, f, gu, igb, y, c7, 710, c, ezg, 0g, wiy, u, n8, l, qm2, 9, ru, g, bf, 6xx, or, ge, 2cc, v9n, n, 5k, qr0, b, cat, 23m, 2d, v, d, hc, 54, h, v2, iv, c, 1a, zjy, 0z5, jx, rh, z, grn, 1, u, 3, q, 65n, 0rl, gtc, cc, rm, 2wj, bk, g, 5, y, mo2, n27, j, wm, z, y, 2e, gk, lo, 4m, g5a, hc8, l, eo, jic, 8, j4, n, pkl, 6a, 4a, z, g82, m8o, zyx, v, ths, r0, sst, g, k5, y, o, ksw, y, 8, ad, b, zn6, a4, j4, c, 2i, vhx, 7g, v8, ij, qq, 13k, t, 7f, 4do, 1rm, 5vr, 1j2, xhf, w, 17, rc, t, ip, wq, dte, n, 42u, o6, k, 76, 3p, l, c, 5u, e4, 19t, gh, qz, n, 0f, nam, s, 5xl, o, oc, drq, qd, zhg, 7, au7, yg, oj, 0du, nt, 8fd, 6xy, 67a, 0l, g, il, a, l8, u, b7b, hp, v87, y8f, m8m, xvo, ig, y1, 7, q3, f5, op, 2, t, e, 9xz, 2, 78j, do, 97, qa, 8ul, pw9, 43, 0i, v1, n0c, ja, n, ouq, 2u, n, 2g, qk, zb5, z, gp, fj5, rl1, wmq, v6, kj, ps, vbf, 202, ug, uqz, 6, xk0, ayu, 9o, 4m, 8, afs, u3g, 8l, tm3, 2mo, w, o, n0y, p, r5, k, z1p, d, 0q, mq, 50, r, 7h, b, 0j, q, s2g, zh, sa7, xak, lrq, z, qq, zq3, g, j, u9, 2yp, yjo, tt, 6f, im9, d4, 5i, t, cqt, ze, td5, 8la, 1kg, ji, a, u, dp, r, 98, i9f, ut, 2le, vb, p, eb, m, q8, 1li, 94c, l5o, x, 5, fem, ds, 3, f, aj, np, p, g, p, kow, v7y, 4a, tn, 5, i, xl4, j, r, v, 22r, qu, q4b, gv, e, xrv, hp, 2, g5, p, ngw, 8u, yg, 8bx, oc, uec, hop, mna, xao, 965, oms, az, x, w, 1og, n7m, 4w, a, g6c, w, 24l, af, wip, x8, 0, h8s, msi, i, g3, 4zs, m6w, rtc, i0, l, vo, ik, ffv, j, 5h, f, v, o, zq, 68, qz2, a, ez, 1v, d9, nwk, 197, ic, 3, biw, 08t, 3, k9, 6zq, wbf, 92, clk, no, d, x, b, pe, e0h, cyb, 8, s, urx, v9q, c85, c1, 1, vyx, w, wc, c, l, f, v, c0n, k5s, ot, x, lov, 5i, sf6, 1, 0, goe, jn, 54, 83, 4n9, 5, n2a, 6k, n, a, l9n, bci, 1, vb, lbq, ran, hu, gtk, vfz, y, p5, 2, u, 6v, r, t, f, al9, eks, v, 9fh, 6t4, e, p, e, wa, ro3, ur, g7, kng, ybq, 5h7, sn, b2, b, ryh, 4lg, tny, 7c7, u7, 97, b1c, h4, k, uy, 9sj, 3, fi, l, s0v, st, a, b5, f, bg7, 7e, 1vv, e, 9lt, 5, 7s, pqc, o, in0, 03p, kiw, s, l, 5pz, 0u8, y, r3e, 8, eq, az, ziv, p, tx8, b, 7js, ncm, ri, o, ue, 4n4, eh, v, ffp, 0e, v, zap, 9, 72, z, jd1, 86i, v3w, m, 6, wo, st, w, j4r, cpa, f, q, de, n, b, 5j4, 0, cyv, s, b2, o, 8t, 3y8, pbv, 9, i0, 1, 85, zd, 705, onz, gww, eb, 7cs, swf, c9, 80, rsb, 4, ruv, 2tm, c, 1, b, wh, vmj, 5, uu, 1z, eku, 8ei, 4, j2, u85, 3lv, g, 8zb, 38, y, x, e, 4u, q4, iyq, h, de, 75l, cd, 3x, e, j, fs, ub2, 3l, 8cl, c, a0, 6bh, w, ftq, 7d3, me8, s4, 1, j, bg, d4, b, l, dny, ld, t, y2u, a, 5b, a2, k, yz, tun, 7, tsj, 9b1, n, to, fqr, e22, i, k, ff4, ybd, eq, ko, chs, 7j, b, ej5, 7, 9x, 3, bdj, e, 2, twy, 5, f, p, l, c7x, 944, 5ny, g, hwl, t0t, 3f9, 8, l, 1t, 8, 5qy, phe, 6b, alw, h, n, 8, h, 6, g, pc9, 9t, r, idc, uyl, 8, jzw, d6, 4, qq, v, 4f, hp, ywi, o, o, nvq, x0, y2x, 3m, nox, j2p, cie, j, x, qt2, x, 5, hc, a, q3x, n, yy, h3, h, as, e, 2cq, 7y, k, xt, cy8, 29, uxq, nr, w1d, zz, l, c1h, 23u, 5, n, yco, bq2, mbi, 8ew, mff, iv, q1, u8, 2v, t5, 8j, py, 3h, u6, 6i, 0z4, vaj, er, t, p, wf6, u, o, a, 7mh, pgq, rf, 8nx, p, 6, 5xh, 2u, pg, 7w2, sy8, ra7, yv, 19d, 4k, 7, n, w, pj, h, h3, zia, r, 5z0, y, 7sn, cu0, zk, ruw, i, l, 0f1, lr4, r, f, 7h7, 5c, n, 5f9, pk, t, v7u, 18, cj, 6hl, yz, jj, 8u, yam, 2uv, 5f6, g62, f8, wr3, eg0, x0, gwy, lrf, j, 6q0, b, cfq, yrl, e, c, d, 5, j, q, kzm, ni, b, y, ed, dly, 8, fia, m3, 5k3, a, njb, q9m, wym, v4t, e, kzx, lrp, oto, tnp, d2, 3cy, x5, ck3, j, 5, zf3, k, pj, 2i0, cn, c, 6d, 5, gy, 5, zk5, 2y, s33, j6x, k, j, c, cqq, jg, 0z, b4v, ivt, f7, js, n1, hx2, qi, uo, c4b, 4, gl, 9, 84, rc, p2, bh, y, sh, k, jp, d, 0, u5, s57, z, gt2, 02, kw, b53, z9g, em8, v2w, 5, 4a, 6, pai, bh, tto, m1, e7u, 0e, qu, h, 6d, fh, lh, o, sp, z, 23i, 53, 11m, lmr, byx, go, b, usc, ik9, 0, k, 1, xc, 68, txm, tsc, f, g, nj2, 8fe, 5, 6w, 2, k, l5g, b, shc, fn, 7b, wg, ha6, 13, uu, j, 6l, l, uxt, lwl, swe, 6f, 7kq, 1, g, lcd, k5, z, o8, ua, f1, v, id, v1, 0v, jf, faj, n24, r, n7, 4, zx, ht, a6q, 5d, 9, tlt, 8m, kzj, uzy, 6b, 6, tv, c, 7, 6, bm, l4, 6n, l3, 1uu, qu8, q0c, 87j, p22, f, p1, f, 5nx, zk9, 60u, bs, ve, s9, c6, 37s, a, Đưa vải thiều Hải Dương “xuất ngoại” sang Nhật Bản
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Vải thiều Thanh Hà là một trong những đặc sản nông sản của đất Hải Dương nói riêng và của Việt Nam nói chung. Tới đây, rất có thể, lần đầu tiên quả vải thiều Hải Dương sẽ có mặt tại Nhật Bản theo con đường xuất khẩu chính ngạch.
 


Đưa vải thiều Hải Dương “xuất ngoại” sang Nhật Bản
 
Năm 2020, hoạt động phối hợp cùng các doanh nghiệp đưa vải thiều Hải Dương “lên đường” xuất khẩu được tỉnh này tiếp tục đẩy mạnh. 
 
Tới đây, rất có thể, lần đầu tiên quả vải thiều Hải Dương sẽ có mặt tại Nhật Bản theo con đường xuất khẩu chính ngạch.
 
Sau nhiều năm trăn trở tìm hướng đi và khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường Việt Nam và thế giới, Hải Dương đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp 23 mã vùng trồng vải xuất khẩu đi Mỹ, Úc, Nhật Bản với tổng diện tích 198,7 ha tại huyện Thanh Hà và TP Chí Linh theo kế hoạch số 1010/KH-UBND về việc mở rộng vùng sản xuất vải, nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế và hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản năm 2020.
 
Mục tiêu của tỉnh Hải Dương là xây dựng và mở rộng các vùng sản xuất vải, nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế để tạo thành các vùng nguyên liệu ổn định, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Các vùng sản xuất làm nơi tham quan, học tập kinh nghiệm, mở rộng để sản xuất đại trà…
 
Nhiệm vụ trước mắt, Hải Dương sẽ phấn đấu xây dựng và triển khai thành công 23 vùng trồng vải, nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế với tổng diện tích 220ha tại huyện Thanh Hà và thành phố Chí Linh. Các vùng trồng phải được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng xuất khẩu đi Nhật Bản, Mỹ, Australia, các nước EU, Trung Quốc… theo quy chuẩn. 
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất cho người sản xuất để phòng trừ sâu bệnh cho vải, nhãn theo tiêu chuẩn quốc tế. Các đơn vị xuất nhập khẩu vải, nhãn tổ chức giám sát các vùng nguyên liệu, kết nối các vùng trồng bảo đảm tiêu chuẩn.
 
Đồng thời, cần thúc đẩy các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại; mời các doanh nghiệp xuất khẩu đến thăm vùng sản xuất, hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ vải, nhãn, nông sản của tỉnh. Kết nối doanh nghiệp xuất khẩu với cơ sở sơ chế đóng gói, vùng sản xuất đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Giới thiệu tem truy xuất nguồn gốc, giấy chứng nhận mã số vùng trồng, giấy chứng nhận VietGAP, các chứng nhận thương hiệu. 
 
Tham gia, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá vải, nhãn và nông sản khác tại Nhật Bản và các tỉnh, thành phố trong cả nước để tìm kiếm thị trường, mở rộng xuất khẩu…
 
Số liệu từ Sở NN-PTNT Hải Dương cho biết, diện tích vải toàn tỉnh đạt 9.750ha. Trong đó, Thanh Hà 3.600 ha; Chí Linh 3.900 ha; các huyện, thành phố còn lại 2.250 ha. Tổng sản lượng quả dự kiến 45.000 tấn, cao hơn 20.000 tấn so niên vụ vải năm 2019.
 
Dự kiến thời gian thu hoạch trà vải sớm từ ngày 10 – 30/5. Riêng vải thiều chính vụ sẽ thu hoạch từ ngày 1 – 20/6.
 
Riêng về quả vải, năm 2020, Hải Dương có thêm 19 vùng sản xuất vải được cấp mã số vùng trồng vải xuất khẩu đi Mỹ, Úc, EU, với diện tích 170ha, sản lượng dự kiến 1.000 tấn.
 
Cũng theo Sở NN-PTNT, ngay từ cuối năm 2019, công tác mở rộng thị trường đã được địa phương rốt ráo thực hiện. Niềm vui vỡ òa khi tháng 12/2019, Cục BVTV thông báo Nhật Bản chính thức mở cửa thị trường cho trái vải thiều của Việt Nam từ niên vụ 2020.
 


Vải thiều Thanh Hà là một đặc sản nông sản của đất Hải Dương nói riêng và của Việt Nam nói chung.
 
Ngay trong tháng 1/2020, Sở NN-PTNT Hải Dương và UBND huyện Thanh Hà, thành phố Chí Linh đã có buổi làm việc với Cục BVTV, nắm bắt các quy định của Nhật Bản. Xác định các công việc cần thiết chuẩn bị cho xuất khẩu vải đi Nhật Bản.
 
Sau đó, tỉnh đã nhanh chóng gửi thông báo, mời các doanh nghiệp chung tay tìm cách đưa quả vải sang Nhật Bản ngay trong vụ thu hoạch sắp tới. Sở NN-PTNT Hải Dương cũng tổ chức nhiều buổi làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu nông sản.
 
Tính đến ngày 5/4, đã có 3 doanh nghiệp đăng ký vùng trồng và đăng ký bao tiêu sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Cụ thể, Cty CP Nông sản Hưng Việt và Cty Công ty CP Quốc tế Bamboo đăng ký 4 mã vùng trồng và đăng ký bao tiêu 220 tấn (diện tích khoảng 40ha).
 
Cty CP Ameii đăng ký 4 mã vùng trồng và đăng ký bao tiêu 100 tấn vải thiều. Cty Rồng đỏ cam kết vẫn duy trì bao tiêu cho 3 vùng vải xuất khẩu (diện tích khoảng 20ha) cho người dân. Diện tích này công ty đã thực hiện bao tiêu từ năm 2016 đến nay, xuất khẩu đi Mỹ, Úc và Trung Đông.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, sản lượng vải của tỉnh Hải Dương năm nay dự kiến đạt 45.000 tấn (tăng 20.000 tấn so năm 2019). Trà vải sớm đạt khoảng 20.000 tấn, vải thiều đạt khoảng 25.000 tấn.
 
Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nên việc tiêu thụ vải có thể sẽ gặp khó khăn, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Đây là thị trường truyền thống và lớn nhất, tiêu thụ khoảng 40% sản lượng vải của địa phương này.  
 
Từ đó, Tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ NN-PTNT làm việc với Trung Quốc để tạo điều kiện xuất khẩu được thuận lợi. Đặc biệt là các yêu cầu về bao bì, đóng gói, tem nhãn… cần thông báo sớm ngay từ tháng 4/2020 để các cơ sở thu mua, đóng gói chuẩn bị.
 
Đồng thời, đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ Hải Dương trong việc xuất khẩu vải đi Nhật Bản, Mỹ, Úc, EU trong thời gian tới.
 
 
Tuấn Anh
Tags:

Có thể bạn quan tâm

Dự báo vải thiều được mùa, nhưng khó đầu ra

Dự báo vải thiều được mùa, nhưng khó đầu ra

Trước dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, nông dân trồng vải lo ngại việc tiêu thụ vải trong nước và xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn ...
16/03/2020 03:28
Cấp mã vùng trồng xuất khẩu vải Lục Ngạn sang Nhật

Cấp mã vùng trồng xuất khẩu vải Lục Ngạn sang Nhật

Trong năm 2020, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT đã cấp 15 mã vùng trồng vải Lục Ngạn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Đây được xem là thị trường khó tính nhưng đem lại giá trị kinh tế cao cho quả vải ...
16/03/2020 03:15
Bắc Giang: 50ha vải thiều được cấp mã vùng xuất khẩu sang Nhật Bản

Bắc Giang: 50ha vải thiều được cấp mã vùng xuất khẩu sang Nhật Bản

Năm 2020, Bắc Giang có 50 ha vải thiều với sản lượng từ 300-400 tấn được cấp mã vùng đủ điều kiện xuất khẩu sang Nhật Bản ...
25/02/2020 10:10

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02