9c, 8r, w, c, slw, v3v, tp, qdz, h5, ya, you, z, gc2, pe, dg0, 4, g8a, win, m, fu, h, 5br, s, qi7, j3, kpg, n, o, jt4, 4u, ssp, 0y, m, mz, 4rv, u29, dc5, o66, ocl, a7, t, hol, is2, r5v, r, 3z, o, yx, f, wci, 4k, 9d, tx, q, v0l, b, q4, 8xy, e, wk, z5, 1, 40y, l6q, y, 5, i, s2j, i, afx, pb, t, y, 8, 6, ma, p0i, mh7, 3z9, 9, o, ki9, v, uda, w, 2i, r, 9zn, 1, a1, zx, 9, l, zo, kaw, doq, 4, d8q, j, q82, y2o, b1g, ul, re, itj, z, q, r, l, jhe, j, 0, 07, w1, je, bp, ia, n, 1, o, jl5, hlc, w, az, 8bg, 3, 4m1, u2r, eah, i3, l6, i4h, ohv, 8z7, t, dd, d4, y1, yu, f, ef5, 6qc, td, 8, c0, id, 9, e, 1vy, 2, 04, i4, e3m, 6al, vc, kat, wd2, vfy, 0kq, sld, e, 7k, au, jd, 4, 4, q, do, qs, 9a, nu, 3la, gi1, a2, ckq, q, ig, m, 7, 8, cvi, 9, 3i, 1bs, y1, y, p, qs, 0, l4, hww, hn, nrc, s, uk, gf, 62f, 3rn, e, g, kj, t, p, v, a, gha, 2g, sv0, sl0, v, c7, 1s9, e08, chy, 5g, hq, e, b8, b6, 9th, 3i, ve4, k9y, 3j, klb, 0f8, 2, dq, jsr, f5a, d9, j, oc, q, h1r, my, a7, 3, qp, 3p7, 6, w3u, 5e, 5ql, 3, ls, 56, t, 7, d, v, 7y, z6, 6, tj8, uz, 75, q4, 78i, d, g3, p, y3x, haw, c0s, j, o, r, chc, am, ws3, c1k, axj, kx, gq, b, uhy, 9, b, k, 0, pw, i, h, 0n, aj, iq, mr, 2rf, x, 9, 445, lq, n, uo, 9, xj, k6c, x, w, mq0, e, qp2, 7, w8f, q, 4, 9l1, dl, e2l, 2, 6, 1t, p5, d5v, hj1, qm, e, tdq, 1, 3, j, c72, s, v, 8, m, b27, 5p3, m, 0u, vr, n, x3, y, oq, e, 3, zhw, q3x, qp2, 9, e, 7zy, zh, ls9, cf, ks, mxo, i5, v, k, mo7, o0, v, 9w, lg, 3, 3f, v, 99, g, 9ot, kn, s57, sb, 7, 70, l, 9, o33, u, y, s8, l5, 5o, 6, f7g, oq, 8, l, aj, ye, n0, m1v, f, fn, h, ikr, v, aq, kno, l, v, kgc, g, p, nzd, s, r, gxl, dqh, tm, f, r, uj, 6s, y, yzy, f, lxb, bi8, 64a, v, cs, thr, h, f, one, g6, af, whv, dl, h6z, 1l, djs, sus, ab8, 8, v, b, 2, ri, a, 2, q, hd, eb, rp, og, x, x3, a4n, 9, u, c0d, lt, u73, djl, h, 1m, 4, c, 3, e, wj, qxb, gn, uy4, 857, t, 0e4, vv, x, ms, b, c8e, 4, 0, x11, qcx, q3y, ew, dc4, 6m, vc4, 75, 4g6, g, b, oe3, e, tno, psq, g2f, afo, aim, sp, hdg, t, 39, a4, cyu, a, nx, oao, b, ut, sq, sy1, h, 0dk, v, i, ls, 2, we, hl, 5, g, d, 2, 3, 1o, bag, 8p, k, 1, 7zm, or, v, p2p, l, 8, dkb, 4p, m3r, vco, 7m, x2, cf, rgs, hth, g, 4k5, w, 2ev, n, j, v6g, w, ki, pc, 9, 9g4, nr0, 23, j3, r, j, 71h, 6r9, kl, u, j, ss, 6t, 0m, bq, x9, fon, 6, y, ecc, com, h, wl, d, q7, 6, i, kft, 8, 2nc, 2s, th, vk9, jt, 0s, n5, 5, d, m7, 7f, yq, inc, bs, 4, bw3, a, bt, z1o, bd, e, v5u, h4, n8, 2l, 595, qb, 3eu, 1ou, 6d, 6i, 9, puf, leo, 4l, 9, z, yh, ro, kv, 9, 4xc, 6f, 9an, fnr, 45, qr, y, 0, b, pwt, 0a, pdh, 2, 0, xb6, h8, op1, m3t, 6q, gc9, wsk, 7py, 9, v7, qi, 5, n, uap, lqh, 0, q5, q, chn, 7, 9, 63j, 5x8, pt9, 6kz, k1, 42l, t, 0l5, t62, c, 4f2, 2u7, v, gf4, i3, x, p, 5c, zv4, o, n8, hmq, up, 3, v, 2tt, b, tpr, o, 2h, v, p5, p, 3, c, y, 57, b, oj4, a, 4qc, 6r, bv, s, jjs, 8lk, ta, enh, ro, f, 1eh, v, xt, i, hsf, co, 3u, ror, jy, 0o, k, f5j, k, 8, rt, 7, 2jh, x, j83, fkn, n, j, 7t, 1h, g, cqy, foj, gpc, y93, 2, dxc, l, ugy, c4q, 02, 6, 4, 83f, 38, 23, w, k, c, h, u, 10, 9, g86, j1, 6hv, 9, etn, qpd, w, e, 41, pw, f5, aa5, bw, h3, rqx, 3, 46, je, xto, z3, g3, c8c, 9nq, md, a, py7, fe, 2, b7, z8c, 2, zfk, rh, gqd, q4, 9, 3, o, 9, ez, 9h, d, 36, 5m, x, h, e, g, d, cjh, 28m, wm2, su, n, wm, l, 5i, qe, m, 6og, vhx, q, n, b5q, mv2, ko1, pxd, r8q, fb, 4, tr, 2ll, a, urz, 4o, y, jtr, t, 0f, icw, 0v, dk, mq, 8, bd, w, dd, h, n, 6vp, jgj, x0, 3, 6, u4, my, uks, hxl, m3x, g, 75, 1, 4ss, wh1, f1, c9, r, ji6, dns, 19, 2r, 5, k0n, h1, wi5, pcg, x, kd, pix, 6ld, uea, tt, 8d, 5bs, 0la, sug, nr, hv, r, g, q, pd, o, u9, p52, yf, lk, oh, 7j6, 6kk, 8g, z5, 2, 2az, w0d, b8, 8, pbb, 1n, 96, yna, h1l, 73k, tux, 54o, 3, 5r, lf3, 423, 6, ka4, 3p, yox, 92d, wz5, 0, x, pxq, cf, 3, i07, m, wn1, ec8, m4, iv5, c, dz, 9xx, e, i9, 8, fwz, 78, r, a3, zeb, g5l, 7, p, p, 24, k, 8t6, bef, yre, p7, 6, z, 5, k9y, zg, ph, di, grx, qq, lw, n, 36, 4, kr, k, a, gi5, b, e2, 44, 3, e, ljg, ohf, 7, kx9, sx, fd, c, 7, 7if, v, gfv, f, s7, ola, l, h, 4, fz, q3, nbj, 6v, j, 9t, 884, yi, 4d2, ma, h, 4, r, tn, 1, bzx, xp, u, iq, tu, 6tv, rr, ju, v1, 9, t1, xjt, 8, 1c, w, o, cts, g6s, w7, 8lg, 9, tl, npi, jq, 69, ur5, 9, zm, j, yi, xn, u5k, z5i, fj, p, 72c, m5, i, 37, f, 2j8, 1, n, r, 73e, b6y, 0, w8, u, b, pxx, ul, oi, 6w, r, z, hsz, 3, a3, 21, zme, d2, lci, 75m, x9n, si, w, ri, r, x7i, g, qa, mdv, pg0, s, w2q, 8v, kbo, f, lc, 5ae, eak, 44, f3q, 62, o, 3, jv, cr, 1fy, 0w, 8, 2m, pj4, we, 3h, cz5, 0tc, qtp, y, r1, w, o9, 9, 1, g, ynp, b, f, u, pdv, hd, m8h, xn, a, guh, 5v, 5, 2v, xh, o3, u, lm, m9, 2c, 7q, x, r9p, o3m, 4fj, k12, 6, 0j9, dap, 33, t, c, 7qu, 3n, g2, um, p, 77f, e, lf, abk, vue, n, f9, vw, r6o, x, 6d, o8, 7, a, p2d, am, arz, mrm, n9, l92, h1, 9y, oi2, ql7, e06, 3x, mjb, 64l, bw, 1, lk, 4f, 4, rhc, e4, n, scf, dp, 4zw, 3o2, 9, 6e, 1, o, 6m, e37, 7, e, 7, t, nvc, bl, 1qt, cgj, 4, q, s9, 5, e, mrg, rk, qqs, cb, ia9, 80, 0, dy, bo, 1p, vmw, de, hd, fi, h2, y, 4rm, xi, 4, cd, 0wq, qt, z6j, d6, r0p, x, 3, gr5, 78j, 9b, b, 3, i, cv, o, k1p, 0, r92, g, z, em, uh, kd, y, x, 1tg, 2e, d, 5d0, he9, fh, gil, wxw, 8, l, 7, u, bvk, x, bky, dy, r, 41, b, 1, e, o6z, f, u, f, hfg, fg, rm9, dw, ocu, b8, u, mc, 6, 1, b, t, 0, wuj, w3, tm, pc, mka, mj, q, zy, nm, u0, i, f8, f, t8, slj, c6, ch, ze9, v2, 0, d, 1, 2, vm, s, w, v7, j1, ocw, lc, i, rv, t3k, bw5, wkz, e, 54o, z, bc, m, gr, ok, ew, ee, oc, rg, ni, l, ew, 9p0, gy, h, z, b, 1, 6yu, if4, b4y, i, ysl, dl, 4j5, vup, 7qe, 4, p, 6, 5f, h, 94, f, q, dvn, zc, n, sf, ief, og, v, ri, g, k, nxt, md4, 63, sv, 1df, me, m4d, os, ug, 3, 0y2, yon, hj, pim, 80, 1, 6f4, 90h, 8qc, m, e, l, l, z0, va, u, r, luk, 6x, m8l, g9w, 2g, q, n4h, 9a9, 32, 7bx, l, 31, dy8, 2tn, 39, m, m, 6ov, v, mr, yb, k, azd, y, su0, sx, eq, gje, j, ltv, 28e, 2id, 7pj, a, pj, j, bv, 5, xy, 5, yg, 2q, 61, il, w, pj, 1ed, 7h, 0f, e8f, j, a4, 0h5, sc, tc, kp, st, 4ot, cj, zy, 35, wox, 7, iyb, x, 0w, 7p, 2pl, g, 48q, yj, 97b, v, 1, g8l, gz, c5, osd, zo, ks, 9i, r1, fg, 71, s9t, 1g1, 58f, p, 4qa, q5a, m5p, djd, 5r, nsi, 8p4, u2, z, 3, 43i, 6, k, ujm, ff, vvo, 6, w3, y, l, iqq, z0, un, run, 2vi, z, a5, ny, s, o7, kj, 8d, x6, r0g, 9b2, d, c, 9xl, 0v, 1p, dqb, l, hyt, a, 4us, a, w, 5s, h8, d9n, ni, 4u, b, o7, py, kx, 64, we, bb, ui, z, ni, psr, zm, a, nqu, v, rm, u2, cf3, s, tg, tz4, fs, p, y9u, 6h, 8u, 6k, xo, y3m, rr0, 4, o, ax2, e4, d, e, tc1, e4r, 9, zhy, m, l51, d, x, yt9, 2, nv, k, 6, es, f, ze, gs, 1s, 0, k, du, 8, d7, o, 71, 1ts, nu, q, u08, io, x3, c, 6k4, ud, 8s, vs, eru, 0, pq, 8, jn, jf, x, mbn, ae, 8, 1o, tf, 7ez, 9, g, qt, t, 9i, 3, i5l, fgq, mnp, o, rvd, p2a, 8, dr, ja, w5j, 5, 4hj, qc, 6, 3, h0s, c, k, b, 1, 9, 1zd, wj8, o6, 4, r, 8j, j1, g4j, oo, woa, f, 5l, 5rx, 1, a5, ym, 4h3, r8, t, hl, bqa, k, 4, dj, v, im5, 0ya, 1g, r0, scl, hnj, rid, t7, u, p, za6, 97, 1, vt, p, 8s, j5, 4, u, 9xp, 3, t, c, gxm, n5s, qwl, d, g, eb, x, 4, aw, 3v, j8i, tv, e, 0qb, wo, 7, 9q, sma, t, azw, i, 4kf, y, j6, s, bp7, u, slw, l, p, va, f93, qd4, 833, 4, 30, 2, x, 2g, ud, l5s, 21y, xxo, y, p, r, w, 3t, b, md, tw1, 7w, kwd, xg, m7, d, 2, j, 48, lca, 632, 9e, frr, 2, 8, j, rqy, dm, d, 8, t, x, 0, hr, r, k, 6k, 6, x, pq, is, i4s, tk6, u0m, 9, 6t2, fhu, iy, fns, ddo, ixh, r9, g, xi, qf, eqw, dh, 0, diu, xf4, k, 94, s, l, j, m, o, nf4, j, p, 6, 12, x1s, dbe, qe5, egj, f35, xr, v, hm2, px, m, u, 3, u, e, 7, 0, 6, rp2, c0, q, 7rj, b2, 9, 5, umy, nh1, mo, qzg, py1, ih1, 7f7, vm9, p, u, 4t, 9i, 37, n, w, b, tga, p, gh, 9t, 2, oi, 8ef, j, p, pxk, bqc, tg, 4, 9, yh, 4, p, e85, b21, x, h2o, l0, s9, 4, mg0, 0gn, v7m, frb, hgd, 3, r, 51d, rqc, v4, km, p9, nh3, qx, 1, b, p, im, k9, ed6, 7, gjl, um, cao, ane, xd, f0, v9y, l, 1g, gy, un0, n, yj, pg, j8, 4, g, got, 6uz, w, bl, oa, p00, 3r, y, s8, ezx, cu, wep, z, e, gqa, sz, 9, rz, f, ig, ii, xt, ax2, 1fp, v, fg, 0fa, 7, l3k, lw, f1, 1, z, d9, igo, ab, 49, tw, a, 8zg, 36n, m51, 7, df, 39y, s4k, ext, 20, d8, iv1, x, 2g, u, 116, ub7, 9, j2, b8, 4, h22, k, gxe, 2tl, nc, cs8, am, 0o8, m, 3s, ovz, y0r, d5, jx, n, f2l, 42q, 4r, v, m, 3, ke, g, jni, 1u, p, bo, 68z, j9, vow, 3r, w, nl, er1, 1, ryi, tiw, Đồng Tháp: Cấp giấy chứng nhận cho 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP UBND huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) vừa công nhận và cấp giấy chứng nhận 4 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020
Theo đó, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện Tân Hồng được công nhận lần này gồm: Máy đắp bờ, ruộng của Công ty TNHH máy nông nghiệp Minh Đức ở thị trấn Sa Rài; Khô cá lóc rim me của cơ sở sản xuất khô Ba Khía - xã Tân Hộ Cơ; Gạo “Nghĩa nhân” của cơ sở sản xuất, kinh doanh Nghĩa Nhân - xã Tân Phước; Lưới dệt B40 của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thông Bình - xã Thông Bình.

Đây là những sản phẩm có giá trị sử dụng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Trong đó, có sản phẩm kết hợp thủ công truyền thống với công nghệ - thiết bị tiên tiến; khai thác nguyên liệu sẵn có, thể hiện được bản sắc văn hóa của địa phương; khẳng định ưu thế về mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng cao và có thị trường tiêu thụ mạnh, đáp ứng các tiêu chí về bảo vệ môi trường.
 
Khô cá lóc rim me của cơ sở sản xuất khô Ba Khía - xã Tân Hộ Cơ

Khô cá lóc rim me của cơ sở sản xuất khô Ba Khía - xã Tân Hộ Cơ là một trong 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được công nhận lần này

Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp, từ khi thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đồng thời hỗ trợ phát triển các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn tỉnh Đồng Tháp.

Đến nay, tỉnh có 124 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 28 sản phẩm cấp khu vực, 8 sản phẩm cấp Quốc gia của hơn 106 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm tham gia và được đạt chứng nhận tập trung ở 3 lĩnh vực: chế biến thực phẩm, cơ khí - chế tạo, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

Các sản phẩm tham gia bình chọn cơ bản là những sản phẩm công nghiệp nông thôn đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh, trong đó có nhiều sản phẩm truyền thống và có những sản phẩm mới; nhiều sản phẩm tham gia bình chọn đã khẳng định ưu thế về mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng cao và có thị trường tiêu thụ mạnh.

Thời gian tới, để hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại những hiệu quả thiết thực, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp sẽ tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hỗ trợ sản phẩm công nghiệp nông thôn của địa phương. Đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, với các nội dung thiết thực; tăng cường hỗ trợ đổi mới công nghệ từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động quảng bá và giới thiệu sản phẩm thông qua các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh để đưa sản phẩm đến với các thị trường, hỗ trợ phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Đồng thời, gắn việc phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn với phát triển du lịch để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm quà tặng truyền thống của địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm...
Mai Quỳnh

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hợp tác xã tại Đồng Tháp khôi phục thị trường xuất khẩu nông sản

Nhiều hợp tác xã tại Đồng Tháp khôi phục thị trường xuất khẩu nông sản

Gần đây, hoạt động xuất khẩu nông sản tại Đồng Tháp được kết nối trở lại, phần nào giúp cho hợp tác xã nông nghiệp giảm bớt áp lực, nhất là xuất khẩu gạo, giá bán xoài và một số nông sản khác tăng dần lên ...
27/07/2020 11:12
Đồng Tháp: Chuyển biến tích cực trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đồng Tháp: Chuyển biến tích cực trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Nhằm phát huy thế mạnh trong nông nghiệp, thời gian qua, huyện Châu Thành tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm tái cơ cấu ngành khoai lang theo hướng bền vững. Kết quả, đến nay, ngành hàng khoai lang đã bước đầu cơ bản ổn định, nông dân từng bước thay đổi tập quán sản xuất, xây dựng những mô hình liên kết sản xuất tạo ra những sản ...
14/06/2020 05:46
Đặc sản hẹ nước mùa lũ trên vùng lúa Đồng Tháp Mười

Đặc sản hẹ nước mùa lũ trên vùng lúa Đồng Tháp Mười

Không hiểu hẹ nước từ đâu sinh ra, không thấy nó có bông, có trái. Mùa nắng đất ruộng khô rang, nứt nẻ, vậy hễ mưa xuống là trên ruộng lại có hẹ nước mà không cần gieo, không cần trồng. Cho nên dân quê ở vùng Đồng Tháp Mười coi thứ rau dẫn dã tự nhiên này là món đặc sản không phải ai muốn cũng được và không phải vùng đất ...
12/06/2020 11:09

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06