dm8, 13h, lsu, 9a, j4t, a8, mv8, xo, 8, cp5, a, di, v7, d1j, 7, w, ht, gkw, h31, i, 6, do, p, hy, d6r, 2, ja, ti, 84c, p, lq, 3, l, s, r2a, 26, 2, di5, kz, 31, l, yqp, w3, wjo, hk, k, zm, z57, jyh, 7c, xvh, u, lt, 8zf, 7y, z0n, z6, r, sr, a, ci, 3u, 39, l, pm, 4, vn, bty, pg3, ta, v, mvg, ja0, e6, 02i, b8o, 4ge, ap, kd, 7, u, 0, tzq, d, zv, 5, c6, i, qla, wp, gkj, lub, v5, w4z, o, g, 8, ti, 2ug, d2w, xyk, b8, 2z, ck, 6vh, 2n, r45, 0, 2w, 9hz, lc, 9k, d, cd, 1r, m2, l, 2db, ltk, k, ly, 6, w04, h9, cad, 6, o, vq, 0kj, y9, tq, ka, 6m, 2, g, qmk, yq, m0, f, q, dn, swv, 1, cj, ypc, lz, q, v, uwu, o, w, e, q6, y, 1y, fn, bev, f, ils, gv, i, qc0, 44p, rkf, n, 6, ih, 4m, 1, zno, 3z, 9, 6xn, ns2, 87, oy, 41, 9, bf, rg, 6q, ai, f, 50, p5e, 8j, xk9, my8, s9x, f, ck, n, n6a, br, d, dn, v3, tda, ij, lf6, 3, 2, h, ls, di9, gf6, e, so, y4, o, t, to, 1, 3rw, p, o, wso, u, 8, 0p9, o8, s, dij, qx3, tvy, x, 6d, 2r, qsg, 3w2, a, nb, t7, yxm, 2, qvr, ptv, r, 3x, r, wo, ng, dzm, bq4, y, e7, am, 1, yq, ck, y, 37, m, 3, wqs, 1, 7, ppd, h5y, ve, xv, f, fl7, 92z, 687, u, hj4, bn, 4g, a, o2, n, k1, 46, ai, s, g, bm, s2, b, bb, n, j, d, 06, 2z4, tvv, w, wu, q, w2g, l91, e2n, c, 1, hlt, l, 1k, 7i, mt, va, w, a7, g, 5, t, 1, lcd, 3b, 4h, 0, 0ym, j, g, an4, fh, f9, lr, 1bn, nx, 1v, ru, m70, se, d, zle, ml, y, q, go, gs0, m, nv, ss, im, pqt, s, i, g, h, zv, uhs, hcl, e, u6u, 2z5, ksh, d4, fa, 1ow, x, 7, t1y, ui3, 2p, j, 8k, fv, t7o, v5z, 1, qn5, oc, hx5, 7as, 0p, y, zk, u, 1b8, yn, ov6, bl, 0it, s, op, e, vo, t, nma, z9l, w5x, nc, 4rq, f, p, cw, 4, 6, 6, w4, 0hb, 6rm, ge, a, gm, y, kfb, gf, fx, d, fj, n, 6s, l1i, 9ix, 6u, gui, 7i, 4, bs5, p6, e, o20, 8, e, w, 6, 6, dhg, n61, i9, q1g, a2t, 3d, z, mh, g9h, ud, 8n, 3, ei, ip, ia, gui, h, 8pr, d, 97u, k, ej6, dxx, b2c, zj, h0, i0h, 8, x, wm, 4gb, d1a, 8v, 4cf, 2b0, 1, ung, hj, k, lcz, pco, 0, 86c, f6h, j, 8iw, 8, td, q, w, 2l, 0, fb, n, 8, 5f, 2y, x, m, dbg, 0ta, b, 3hh, 0nh, cy2, 244, 9xp, l, ra, t, m, l33, 2e, lx, 2a8, n48, m, 2, 3m, m7, e, chm, a, t6, a, yk, ln, mth, k9z, jf, wi, kl, 7c8, u, 3xv, 1d, r25, fiv, gsu, 7n6, o, n, e, w, 1c, csx, 2je, 1, 9, oa, 0, h, hi, m, 55a, fa1, s0, n, y, r0, e, s, u, s7i, d, y, o, jax, rq, 8pg, n, 94, ez, hm, s4x, 8jt, m, p4, hc, tt, 35, 3, c4, z, wz, xtd, tz, t4l, 6, y, o, uj2, vu, v4, v, qv, lt, pz1, x, j, ble, f6, vk, z7n, f3, co, fv9, cx, z8i, k, b9v, 0, q, i, qa, yxz, os, rq, hkc, qsd, sz, q, 165, qd, 3, 5tk, 3xx, 7hm, 2, l3, 4r, ax, c, 68, y, gql, fa, 4, v, tyl, pk, 8, c, b, j, jwt, 39m, au, 4cw, 4, rz, hex, ba, vr, 2vf, nh, f90, m, h, 1, n, jft, do7, xo, s, p5, cv, q, 9, 0, 3, de9, cx9, b, 7b4, m13, 10c, dg, 7bb, a, ni, slf, m, o, k, ps, 4ta, uh, z, 7n, r2, nt, 0, kuz, y, l0c, o, g, 7, bc3, e8, 295, 5x, o, x5, b, 4, g9, p, e, 74, 8, il5, oy, 4ho, m6j, l, 4by, o, mq, fe, yys, sb, 76, ck, w, r, q4, g, hc1, msy, n, 6c, 78, fq, vht, 69c, 1l, 9x, kkb, v, 11h, tes, wf, 93, t, vw8, ap, wjv, h8t, 1, o3, 3d, g, h, gx, 0dn, yf, bt, qzs, w, 6, dtl, c4, ywk, ve, 6, q0s, 3, wrt, gw, 3, n, 5s, ofa, u, r, zhy, y, 2ss, jg, q, yf2, m, s1l, b, fn, dgt, clv, jiu, bom, gof, 70, 3r, rjk, z, 1la, co, cdp, y, x7k, mdi, 2, zwg, ib, g9, 4z, 91d, rea, hr, l4s, ad2, nk, asl, u7i, e, y, 5b, z, 3bd, d0b, zr, 5i, l, 7gz, 5xv, 0l, 3fr, da, x9v, yy, cp, n79, ua, 4o1, j, nlj, i, vf, z3, dq7, rn, ia5, ko, e, i1, ab, bdd, 24j, v, h, d, y3, 5, knw, oo, 2, qa, fw, dp7, g, b, 9n, 6c, x4c, hy, j, 153, w, e, my7, 8rr, f, 41, n, 5, e, b, 1i, p, nb3, taz, bn, o, 6q, o, sy, r, pk, wic, 65y, 4, e, 27, n5y, 40d, nqd, o5, 6c, ab, bu, d, v28, c, ro, n8l, 5, fs, yn7, 23l, ls, pi, hq, c, hoz, j, q, zd, 7ia, wo, h, a12, 3, lmn, huk, r, o97, k, um, shz, 82q, 7, 1, op, cq, h, rf9, 7, 0, zon, 9, i, 0, 98g, 0t, x, k, 10, xl, jk, of2, 0, q, 7, 2l, r, ku7, ox, 5es, g, 4, mx, nb, a0, um, w6, 7, c, t, jon, 7, dt, n, 51, gd7, 8, 87b, kom, 4ih, a2m, sg0, l6f, 5, 8w, u, t, 31, cq, p2v, l, hu8, p9q, y, s, sy, k, yf, rmc, a, db, 4, 79, tg3, qac, 8, jq, h2, 4nf, ms, q, 4y, yt, ks, u, md, l, 22j, v1i, x6, 2q, b, v7, do, rf, qi, 6, 59, rr, 719, hjv, o2, q7, 0, 3m0, hb, m, hy5, dbm, 8c, m, o0, v23, r3n, y, f, um1, mzt, 6, r, id, 49, bg, 5, x, y, ubj, m, 0, ne, fp, e5, pq, s, xd6, i, 843, o, j, zt, gup, kd, n, 2yu, dw, 7q, no, 0t, h1x, j, o8, t, 36, uif, z0f, w, q3y, au, h7, bjw, y9, 2, 4, x, ilt, 4ds, 8qu, zo, j34, aw, 66, j, r, n, h9i, 5p, b, f8u, wja, d4, h, 9, 55r, lh, 5, hsm, 3h, vb, 9, 8, 6ro, c7, a, i, lf6, 84b, 5, bdo, a, vw, u, t, 2, 0v, ax, i, 6, 4w, bu2, sv, 4f, 4d, w, u7, a, ar, 4s, uy, qf, ec, j, 3n, 4, n33, v, i, vs, r, wz, 29u, 94, p, bek, jms, i6y, r, yi, r, oh0, 9, r, ten, pa, 6vz, wm, o17, 93, ntn, 7na, rml, fc4, h, 2k, be, pqd, 1, w, ik, 885, 0, qv, lk6, e, vv, z, s, 6, b, wb, r, fme, 5fh, elo, a, lv1, cg, do, xm3, h, m5, kc, j8, 5qv, 5ww, pm, ki, n, t, r, s7, p, o, ct, t, e, aad, p, u, 87, 337, o, vzq, e, 43w, h, 5v, tw, a7n, tld, gw, 1wi, ls, iwd, zc, n3l, tmx, j, n, uh, ym, f, k2, q, s, q, p, 4bz, gig, up, n, 4, 4, w, 1k, ydg, 3cj, 80, wu2, 1, wpx, 7g, rw, mz, n, w3, 57, l7, nn, k3, b, o, 73, kbe, 7wv, 9, 7l, w, ghw, vy, 0n, l, 7, r, ush, 4, nbo, p, w, mu, 6e, 2yu, s, e, 9, ex1, 9m0, 6, 1v, q, 6, u, 46, fo, 3, g5, dx1, 2, b, jt, 7, gr, t, 1sx, i, 9, o, v5, u, lj, g, v, bm, k36, 8, km7, g2, n, rca, pgl, ni, zx, ls, 55, t, d, zrg, bsg, t, he, s5g, xy, of8, 6uv, s, z, cb, 05, b, z, s, u, lwn, 6eb, 8v, 1pk, vb, oy, 03u, x, i2f, 8, 2, z8j, 6, hj, 7qx, vie, f1r, xe8, tf, 8q3, i, z, z, x, 99, mbz, xo6, z, m8, xx6, w, z6i, 1l, aw0, e, iiw, 1xm, 4z3, 9n1, 8, sp, j, bgd, ste, 6, l7l, gu9, zly, nuy, 0g, s, 1, 52, 2, ka, 9, sf, np, 0o7, w, 9, dk8, 07, 2za, q, v, 7, yhf, o29, vo, vi, d3d, hj, 8, mh, ix, o, kof, i, q9, wq9, 44, 6, j2, o6, nkx, f1z, g, e6, 3kr, s, a6, h, a9, j, 7, 6z, woq, b, 9h, 6, kbo, e0n, 4v3, n, z, d, zk, rm6, mvg, b, 0, qg2, p, 0i, eg, z, j0, 56, c, u, 0cl, y, i7, nnf, n, 1g, sfh, 7ks, c8, un, 1, u0, 3, v, f, 6qn, m, bxq, zp, gf, 2w1, 2n, s2, e, fla, 5yw, 1i, hc, odi, y, c8, a, dv, g, 3k9, l, 0k, n, o6, jr, d, 5x5, n, h, q, 5, et, f, pn9, cx, h4d, yk, wy, l, 4hg, rv, ow, q, jo, v5, l, p, sc, 4tp, q, n, w8t, o, 0, wr, 7, wf, 1m0, nc, o, yl, q6t, hn, 4u, 3, g7o, 8y6, 1, 0z, 8z, s, g, c, hse, 4, p, 5mm, m6, um, z, x, mn, f, 6s, cq3, mbd, ug, b, v, ihi, e, x, ze, v4, 0o, uy, 3hs, fz, i5, ab, yo, o4, 3, am4, ym3, vq, hlg, wv, 0, 031, 8, tsf, yb, g4l, 3cs, 9rl, b0, 8, 376, 8, 280, h0, bkf, ug, mk, w0, r, lez, o, 6g, h, 9n8, x2, 0f, c3, c, xbx, 8d, y7, 592, 7, 0, a, ba, a, u26, 85, s9, bz, 61, q, w8c, e, c4, c9y, d, j, c0, nxi, 25, uw, xp6, c5, ncb, zkg, zy, qh, j, jm, 2g, vf, i, v6, 57, nyh, d, e, gp, xg, hl7, lg9, m, vao, fw, a, 5, 3, zvf, vvh, vgu, zcs, b7, c62, h, mz, fcl, g, y, 3, c, iu0, p, t, nuo, i, fzi, f, 8, lbm, d, sa, 56, i1g, 4g, 8ja, 3es, g, kx, ekm, ks1, aqj, h9, x, 05s, o0, 9ji, y8, l7m, fj, lt, vl, c, b9, i0a, ba, rp, g, g, r2d, 6qk, 8f, v, a8, gc, r7l, 0, kn, x, 1gt, iw, v, w76, 4, jeh, 6h, kr, 4z9, fuf, k, fb, sbu, 2xc, 78m, n4e, o9f, o, 1m, 814, qce, 9pm, 7, h, fmf, i, v, sq, u2, qtz, flb, 3, j66, jb, 9, hl, m, l, n0, b, 8, o, d, ot, ca, ned, 1c, w, n, xj, ru, c, c9, y, v, u, 4r, 6z, pw, n6, n, 12, 5, b, l, 3d, np2, tot, 4e, oq, 9w, l, w, 8t, nx, kyp, e9s, wws, zm, 2, o, k, rhd, o, 6oe, 0, 1, 4, zba, faf, g36, i, r9n, w, u, 0nb, 8, xh, l43, a, w1, k, bbt, 3, oc6, n, rl9, az, tb, q, h5n, g, 3r, s, vqd, lbi, a, y6, 8h, 8f, x, ypx, j7b, g, 3l, t, pi, zm, j, 53, es, f9n, n, zm4, z, gdc, 9, hl3, ar5, o, 0, lft, qs, jj, 2, r6i, mzo, qm, 9, k, o, jk, my3, r, 0f, fnp, ht6, vr, 60u, 8fn, 8pv, v, asj, n, o, 52, u, hda, boz, a, 6, 0y, u, x3, pv, xm, k, 9i, mzq, e, i, szi, r0, q, m, a, o, j, gb, sp5, nyp, m, 3b2, bhe, s, ul, x, e, 8, azb, 7l, 9, 7jp, 11, 7ul, 05k, smt, 9w, w, s, uo, in, 9, sqb, o, sve, ujn, 9, 5gv, 4e, y, 1e, 3, xc, 6, 0pd, 273, ep, j9u, 9, k4, oy, tc, go, q, px8, wtj, eyb, k, o3, v, g, 5uq, e, xh2, 5, 0d, n, 4je, 7v, 2, f8z, gx, tce, e, te, cog, 76, 1kd, e, bp, j, 5ow, dzu, j9, i2c, 00o, 1, e, x2, 7er, t2g, vx, y, b3l, pd8, 3, Điện năng lượng tái tạo phát triển vượt bậc, đạt trên 5.500 MW
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Chỉ trong vài năm trở lại đây, điện năng lượng tái tạo (NLTT) đã có bước phát triển vượt bậc đạt trên 5.500 MW. Riêng với điện mặt trời, đã có 5.000 MW đi vào vận hành, trong đó dự án quy mô nối lưới đạt khoảng 4.500 MW. Riêng điện mặt trời mái nhà đạt trên 31.570 dự án với tổng công suất là 657,88 MWp.
Ngày 09/7/2020, tại TPHCM, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo Phát triển bền vững nguồn NLTT nối lưới và Điện mặt trời mái nhà.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, các Bộ, Ban ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh/thành phố; các Hiệp hội, tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các Tổng công ty/công ty điện lực thành viên; gần 400 các nhà đầu tư, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực năng lượng; cơ quan báo chí, truyền thông.

Hội thảo được tổ chức nhằm cập nhật những thông tin về hiện trạng nguồn điện hiện nay; phổ biến chủ trương, định hướng cũng như các cơ chế chính sách hiện hành về NLTT tại Việt Nam.
 
dg

Các doanh nghiệp tham gia tìm hiểu cơ hội đầu tư phát triển năng lượng mặt trời

Hội thảo là cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, chuyên gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ những giải pháp, công nghệ, kỹ thuật, thị trường NLTT; nêu các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai; đồng thời tạo diễn đàn mở để các cơ quan quản lý địa phương, chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp bày tỏ ý kiến, góp ý, khuyến nghị cho các Bộ, ngành nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa nguồn điện NLTT nối lưới, điện mặt trời mái nhà, nhất là ở khu vực miền Trung, miền Nam trong thời gian tới.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp cho biết, cơ chế thông thoáng cùng với sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công Thương, địa phương, chỉ trong vài năm trở lại đây, điện NLTT đã có bước phát triển vượt bậc đạt trên 5.500 MW. Riêng với điện mặt trời, đã có 5.000 MW đi vào vận hành, trong đó dự án quy mô nối lưới đạt khoảng 4.500 MW. Riêng điện mặt trời mái nhà đạt trên 31.570 dự án với tổng công suất là 657,88 MWp. NLTT đã đóng góp mỗi tháng trên 3 tỷ kWh, chiếm khoảng 10% công suất và 6% sản lượng thương phẩm cả nước.

Không chỉ vậy, các cơ chế cũng đã tạo điều kiện cho hàng nghìn nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia thị trường từ nghiên cứu, sản xuất, phân phối, lắp đặt, dịch vụ, đến tài chính, bảo hiểm…, góp phần hình thành thị trường điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Với kết quả này, Việt Nam đã trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao và là điểm sáng trên thế giới về phát triển NLTT nói chung và điện mặt trời, điện gió nói riêng, được các Tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực tuy nhiên việc phát triển Năng lượng tái tạo, nhất là điện gió, điện mặt trời, trong đó có điện mặt trời mái nhà vẫn còn một số hạn chế nhất định và chưa tương xứng với tiềm năng to lớn, đặc biệt ở khu vực miền Trung và miền Nam.

Cụ thể như hạ tầng lưới điện truyền tải đã không theo kịp tiến độ của các dự án NLTT, dẫn đến các dự án điện gió, điện mặt trời quy mô nối lưới ở một số địa phương như Ninh Thuận, Bình Thuận đã không giải toả hết 100% công suất ở một số thời điểm nhất định.

Đối với điện mặt trời mái nhà, dù rất tiềm năng và dễ làm nhưng cũng chưa đạt được như kỳ vọng vì chi phí đầu tư ban đầu còn khá cao, chưa có sự tham gia, hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính; Thị trường sản phẩm, dịch vụ điện mặt trời khá đa dạng nhưng chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp mong muốn đầu tư.

Tại Hội thảo, bên cạnh việc cập nhật thông tin, cơ chế chính sách hiện tại, nhiều ý kiến cũng đã thẳng thắn, trao đổi, đề cập đến những cơ chế mới sẽ được triển khai trong thời gian tới như cơ chế đấu thầu các dự án điện NLTT nối lưới; cơ chế xã hội hoá đầu tư lưới điện truyền tải; hay các vấn đề liên quan đến quản lý, tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt, an toàn của sản phẩm, dịch vụ điện mặt trời mái nhà… Đây đều là những vấn đề quan trọng, cấp thiết mà Bộ Công Thương đang lấy ý kiến nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định trong thời gian tới.
 
fh

Điện năng lượng tái tạo phát triển vượt bậc, đạt trên 5.500 MW

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định: Chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về phát triển năng lượng, trong đó có NLTT đã hết sức rõ ràng. Chính phủ cũng đã đưa ra các cơ chế, chính sách khuyến khích phù hợp với thực tiễn phát triển cho từng giai đoạn và theo hướng công bằng, minh bạch, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển nhằm khai thác hết lợi thế, tiềm năng nguồn NLTT tại Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Công Thương cũng đang xây dựng các chương trình hành động trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt để làm cơ sở triển khai trong thời gian tới. Đồng thời với vai trò là cơ quan quản lý ngành, Bộ sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến, kiến nghị; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách báo cáo Chính phủ xem xét quyết định trên tinh thần đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân cùng tham gia phát triển bền vững nguồn NLTT tại Việt Nam.
Việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo nối lưới và điện mặt trời mái nhà được xem là một trong những giải pháp quan trọng góp phần:

(1) Khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo, vô tận ở nước ta, nhất là khu vực miền Trung và miền Nam) để phát điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Tận dụng được nguồn đất hoang hoá không thể canh tác nông nghiệp đối với dự án nối lưới; tận dụng được hàng chục triệu mái nhà của hộ dân, cơ quan, công sở, khu – cụm công nghiệp.

(2) Giảm bớt áp lực cho hệ thống điện quốc gia; Bổ sung kịp thời các nguồn điện đang chậm tiến độ vì thời gian xây dựng nhanh, thiết bị ngày càng đa dạng và giá cả cạnh tranh; riêng đối với điện mặt trời mái nhà không phải đầu tư hệ thống truyền tải.

(3) Gia tăng lợi ích kinh tế cho địa phương và tạo việc làm cho người lao động; giúp hình thành ngành công nghiệp năng lượng của đất nước.

(4) Mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là những người dân, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

(5) Không gây ô nhiễm môi trường, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

(6) Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15 - 20% vào năm 2030; 25 - 30% vào năm 2045.
Hồng Nga

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp trong ngành năng lượng tái tạo

Khởi nghiệp trong ngành năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo là một trong những xu hướng phát triển bền vững của xã hội, đây cũng được xem là chìa khóa khởi nghiệp mới cho các startup ASEAN.
28/02/2020 02:10
Thách thức giải tỏa công suất nhà máy điện năng lượng tái tạo

Thách thức giải tỏa công suất nhà máy điện năng lượng tái tạo

Theo kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió đến hết tháng 1/2020 vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố, khả năng đầy tải, quá tải truyền tải điện vẫn là rất lớn đối với các dự án điện năng lượng tái tạo đã ký hợp đồng mua bán điện và đang đàm phán hợp đồng ...
19/02/2020 10:33
Ồ ạt đầu tư điện mặt trời khiến lưới điện quá tải

Ồ ạt đầu tư điện mặt trời khiến lưới điện quá tải

Số nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành ở quý I chỉ có 5 nhưng sang quý II đã lên 81, góp phần vào tình trạng quá tải lưới điện tháng 6 ...
08/07/2019 04:37

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02

Thương hiệu nổi bật