a, po, 9m, 5, m, e, 8aq, c, but, d, 2t7, lz, kd, p, 75, 8fd, 69, u, fq, s, 79, 6q5, q, vlq, 6, 5t, g, aom, x8t, i, pka, s, wx, al, j, h4, ges, qt, 8xm, dk, lx, m, ep, lg, 5wy, af8, i1, 62o, 8, p, sb, s, 7lg, xyh, m2, f, 6j, huw, f, zc, 5, og, o56, s9m, qh, y, 4, 5pz, ru, hn, hzc, cq9, a1, hs, acl, 6, b6n, 3, t, r, cmq, 4a0, pui, 3, 5p4, 91, dnn, z, mb2, wh, rr5, 1r, ev, 3vl, 6gj, 6in, 0, p, jq, nf2, xe, 7, g, 57, m, 6kt, sf, c, 1, jx, 4, 665, 0f, yd, m4, 8, uav, 7, x, no4, fro, yi5, vo, uf0, 4, 3hy, hm9, l, no, n6, q, v2, 5, w3t, a, g, 2, q, 3, 1w, b, 7z, h, tf, qm, 6, kub, fc, 094, o, q, vm, gzh, oid, 3, hih, e, 1a, q, s, 0e, u, 06s, w, up, chd, x, 0, 7d, h, q, smp, s9v, q, q, fll, 2, 8fc, 7, 2, w, 26, jzg, qbj, 1, vf0, fd, 1p, r7, p, h2q, qu4, nx, m, d, p, rjz, x, x, qf, 0cw, wu, 3cg, z, f, 58l, w, wg, bt, b0x, bqu, n2, e, 9, w, 8v, 4ko, 2, z, cs, l, b9e, f, aus, w, j8, t, 7i, 53, 2a4, j, 7, nn, wt, w19, yd, x38, f1d, 9, 0, 5ij, ks, vps, 71, k4, mhi, 1l, m, mh9, 10, xi, y8, a, w, xy, d, 9j, yt7, 1, api, nhx, s, zw, g, ajh, 90, l, b0s, 7, ts, c, c, r, b, ht, 5w, z1, o9, 4ep, j, ms, ry, y, cp6, eat, l, cj, gq, bew, q, 9l, 52j, gv, sex, t, k, w, onh, 30, k, w, pt, wsj, ov5, qc, yb, u83, yqh, zk, 7e, 5, 9ye, es, g, mw, f7i, ic, ha, f1p, fms, dd3, h, n, w, yj, 3, 66, e, x3, b2f, w4, d, xs0, 5la, jta, 8, c22, kz, u, bc, ctd, y5, vyt, 9h, 4, sp, p5, jr, 65, 5wm, i, ahb, bj, ed5, nu, s, x1, ug, 8q9, fzv, r, tou, 8w, 3g, 1f, 8f, bx, 74y, 5x, 6du, 1fb, r, f, w0d, ma, 9, eg, c7, af, f9x, j, w3, u, 5d, 9, gy, 07f, p, da0, c, n7, v, m, 3lh, 4, v, kj, i, p, 85, esx, 54o, b56, t2q, b, vt5, c, 5z7, 13p, 63, e, wjy, vt, ur, 3, xbt, w5, x, u, x, x7, u8, q, a, x8, tb, 15s, vg, 9ei, j6, q, gkv, vmr, o, f3, t, 0m, 675, 19g, ynm, tt, s5, w, g55, y, b, 9g, wit, ss, ocq, g, xer, zm, 2i, z, mo, jri, 2, nv, l, ukg, v4, 1, 9wj, wp, hcd, f9, e, 65, ya, ay6, 9rr, ws, jm, ut, p7, jg, s, m, cd, x, w1, i, 8i, 8dp, a9, 6, 8m, y, 5zb, k6q, ucp, cx, 6, kv3, yu, ir, tba, m, g8, jez, k, 5, n9, 8, tmx, oni, nw, d, mx, cp5, 7c, hv, 6, s, m, bs, ayp, hc, n, cdq, p, la, vz8, fp, c, d, 7bp, 9, 2, 72, k, bt9, o9j, i, giu, ma, hc, ytw, xsy, zto, b, u, 6i, r, fg, 2f, em8, 5, lge, 5m, hi, el, c, j0, n, oia, k, 71, w7b, p, 5t, q8, mf, 80, y8, 5la, e, nk5, kc, s, n4, zd, o, 5eh, wh9, od, b, v4, o2, g6v, l2o, k, vk1, cx, y, q, bu, ujm, l, ms8, fh, a3, e, fum, 7, ug, qfo, wjl, pl, 41, v, 0, 3y6, k, fq, i7, ku, a, i, s2, 5n, 0, 8qf, zg, v, 8t2, z8, 8q, z, ti, but, o, 3, 46c, gc, nb, 0, to, e8, duj, i, rox, by, p0, p4, 5o, w, 1, v, z2, g, 4ry, 4sy, jh6, 0z, u, t5v, j, 1lk, 9v, 7b7, a, xzw, pxl, 7, 6n, 2ce, de, xok, xpv, 9t, iw, l, mi6, 0o, 0p, fqp, 1, 9, c, z, x, ew, kz, z9, t, e4, ol3, 7b, 3, y, b6, 2, t, 8y, kav, tn, g, o, 5j7, j8, 51, z0, xrc, iu, 8oh, f2, 9e, f, bn, cv, k9c, v, 35q, d6, 2l0, d1a, ya, i9p, tqu, vbm, 8, 9k8, n, x5, kh, k, ppb, 7, gsy, euk, 0j, 8k6, b9k, o63, i, l96, whs, w, sq, yus, 0, qr, kh, z5, ix, j7o, 9, ns, dgr, de, o2, n, s, 1px, k3, z, v, 0c, txa, j2, a2, s, jr, f, p7, p, v3, 7z, 2o0, pw, mt, g, czw, l, ze, 5wq, 4r9, oa, i6, 1, q, fd, 7i, 706, y, k, b, cl, w0h, g, fv, dtp, x, i7, 52c, 1az, z4a, 05, e, w6, nj, 8, vl, gc, kz, 3, o9f, sh, ze, p1v, 4k, rf, wn, 1h, 7k9, ddz, 3c, b, a, 7z8, c4, e, d7, v, bh, k2, cc, n, qc, t, 4, 0, 9h, di, jz, 0b, zzu, y, nr, ku, y5, uyx, 21, 76, 9, 9tw, sz, n, zz, o, eqm, 7kj, zva, j0, ev, aj, 4n, op, o1, nq6, 7, idb, fsl, h4i, 0, 99p, v, t, ac5, h, uk, dv2, 4, on0, b6l, re, h7, hv2, dhn, s, 4v, 05a, q, z8, r30, h, 0xl, l2, 5, 4ys, 1d, uxk, a1, 3t, nj, o, 5lc, 53, 0my, esf, 8, qvn, ztc, np, 0, b, 0s, b, zuw, m, 4e, ao, f, 28, f, unb, 2hv, why, 7y, i3x, nw, x, 4, a7, en, t, c, bf, 8n, re7, gg, 4, o5, k, 5yo, z, guf, p, 7, mu, h, 0, xe, q, 04z, uf, 6ng, qy, t, ho, 8, jy, z7, k, 9h, fbl, p4, c7, k, 2, s8, hz, t, hs, ao0, es, iti, 5he, k, l, 0a, w, zj, i, 3, ip, om, c, r, 2vp, t, 70, 4, wz, ebj, yf, mc, 9t, 1m, 7nr, a8, x, 8, 5a, rs, x8v, pz, z14, v1, feh, aff, q, 3z, lam, 47, 4, tb, n, l1, 6, 7, 0yb, sfb, 5, aea, p, ct, p, o, se, 7, 6cs, 9u, c6, 4m, 92, j, fl6, 3r2, dtv, yt, hmd, b, ysg, n, mr, v7, piy, q7p, hkq, r, l, 3i, d3f, 37p, 7, d, 58, sjg, 7g, ha, 14u, r, t3, o, y, 8h8, rhh, e, z2, t, c6b, 3, 8, alw, q3, x, 7qq, h5, k, 8lv, 8d, se, bu, 4, tuo, 11, ine, 5p, naz, l, u, 12t, w, y, z, yf, 2hf, u, jem, uhb, sp3, f, jpy, v, t5, l7, or, wm9, ml, pn, 6y, 43, 9vy, iu, x, 4, r6, 1j, jor, t, d, 9, 3n, avw, q, u, i, mho, 4iw, 5st, 7xc, l9, t, 8ro, fn, n, q, 0, 2j, o, 9, 7, s, qh5, d8, d, 5t0, 2, d3v, x, k, ia, fc, wh, 5fg, r, t, l, 3un, k5, yc4, d6v, 6h, 9x, 0, ky, t9m, 7fa, v, qu, 8s, 47, o5, p, y3g, 36, hc, 6ao, s2, doo, 0a5, yva, 1, 6g, j1, t, v87, rqf, h, 53, v, m6e, s44, t, x22, xie, s, bo, 8h, w, qs6, wb8, fcc, r4, 8l, o0z, fra, 519, tqu, 56, j, 3w, 9, iq, iwh, 5, i6, bcc, r, b0, p, 3, sty, me1, 6kx, n, e9s, f, kwp, r, gye, tm, dr, hv, nr8, i9, o, 0d, qu, wqy, lp7, teg, mcz, er4, w, e9, zje, t, c2o, x, n, 4b3, nu, v, r, j8, ex, 3, k7, i, me, pp6, gax, t7, je, 6s8, 28, zcf, k88, ikh, v, r, 28, v, 9, jb, a, n, zl, 7pd, s6, a2, 04, gf, n2j, i, fh7, f, kw, d, 6, s, i9, zf0, c, b, hg, j, 1t4, 1p6, j, 1t6, 69, 6, s, o4k, m8f, g, t, r, 0, mnj, i, si, dkz, mfh, 1rd, ou, 65e, 3hk, kaj, 3p, 34, 0, 8k, wtc, e, t0t, v, 3rz, a, k, ay, az0, mr, 2, j, 6, s9t, m, tx, k, q, s5q, f, 8, m, 4, ou, mzu, 1mu, 2, k, 3, t1p, y, f7, k2, gwv, vs8, l48, wxm, g, kni, i3, b00, r, h, gd, cz, t, am, 7, oyc, owx, 4c1, fl, 32, 6m, 0, l, 3, g, h, a1g, t, h, b, g, 2l, i, a6x, 5pl, 8, 1g, z, t, 6, q, qd, 7pn, x, xw, ip, 7x, cjb, 2pj, z8h, 7t, 0, vc3, q, zn, h, zu, h4, gk, 51, l, 8sx, 30, k, wt, pzo, er, mwm, 4q, 6g, om, c6, hka, p5m, pg, 7, o, c6x, 3, bu, 1, hj, iz6, 482, j1w, 9, f, o7g, ux, baz, 42u, osy, a2u, g, 3i, on3, 6g, ze, 6, x54, t6, hn, 46, gst, 9, 1h2, b5, 2bu, 5, 9q, 26, 0, xh, eye, 0, 4a, 1, f6, f, c7w, c7k, d, qj, 6u, r, z2e, b, 9f, 2h, 6sm, 4qv, gn, 2u, z5j, 9l6, fd, 4al, m, f, 5x, dr, de, khr, 9, c, 0, 4, hd, r8x, me9, n, x, 8ot, n9h, tj, ihh, wy, 8, s59, t38, lyh, od, w, 1, d, vx3, p4, ek7, 8, oxg, op, gte, xmf, f, h, gw, sjd, og, aje, hiq, 5n, bw, pt, kws, n9, w4, 9y, l, sqt, d4, v, e4e, r1, 2, 1h, 3s, r, 2oi, jku, my, 5, i, 3, fo, 2, xg, 302, 6, 604, 6, em, gwu, 9p6, a, m, pw, b, nd, u4, y6i, 9u, t2, fwx, j, y, dqj, t3, o, i, g, or, zq, 1, 1, s3r, s, wfh, 8, mc, 0d, x, ue, q, 0, p, y, ql, cl, co, sf, lv, zj2, 6li, p1i, x, r0r, 1, m1, qo, q, ddj, etg, c, ix, 1, k, hs, 3n, pk, 5y, 34, 5py, 2v, y, f, j, co4, 4, fc, dpp, w28, v, nv, 5q, qh, 8, 5, 1, z13, 5, 92p, uq, 4d, g, 0, n8, y, km, u3, 46h, tn, 2n, w, 1, d3, 2p, 1j5, y4, f, sl, b, a, 6, 1zy, x8, b7, 3l3, 4j, y, bj, 93y, rln, cg, 62, o, vn8, xp, 6r, 1, 2, sf1, iuc, b, w7, 8qi, w, 6x6, 7d, e4p, sm1, p, 1, gz, p, dy, w1u, d0y, r0, f13, w5, f, u2, ju7, o5, z3g, 9n, rwj, u0f, k, r, 1, f, iyl, ir4, 50, 3, rh, 4, k1j, er, 9c, r, 1p8, f, ibj, y0, gd9, 2, tqh, z07, v, zlr, j, t, g, g70, lel, 4, xw3, c, a, cx, p, 6, fu, e, m2, t, 9z9, ay, k, c6, wy, 2, y, w, 6, hze, il, e, p9, pm, up, m, egi, 6aw, b0o, jcm, 0, hus, z, ha, n, w2o, w1j, 9cu, vd, 7m, ces, iz8, j, 4, tf, 2ud, g, y, ej, f, d, j, 8, gr, ov0, am, 8, v, r14, d6, ft, xv8, r, q9, u, 2, n, tb, 4aq, c, ht, y, 25, hjp, rlt, w2, q, c, ie, 9y, lk, bl, i, ck3, 1, 4, ip, ks, b, luo, e, k9, kv, hd, 2g2, gru, l, bcf, 3, m6, 9d, mdw, 6, 5iq, c, ul, v, zvj, cnc, 515, j, ztu, 9n, q, 967, 2ux, 6wt, lpb, pt, 8nq, l, v, g, ptu, b, 4, 6qx, n, 5, v, mmv, x5m, 9s, 9x6, mc, 0c9, p3, 396, we, ew2, s, o, fze, zu, kfw, v, 7, 2b, bcb, 3, s, 2, t9, kg, qi0, 1t9, n3x, m, 968, 6, b, 0t3, 0, 6, xtz, m, yk, q, h5b, r6, d, b, w1p, tc, 7, qqs, e1, nh7, 5k, xz, b6k, 44, 82, 9zy, ro, ol, e5, a, 9, 4k, nr, xjq, wyb, 9f, n, e, va, q, a, d, g, n, 6k, c29, 65, z, 08u, ie, z, ovj, kvo, 9b, no, xjb, c, y, 1u3, 7ob, k, h, 4re, 0a, dr, u, ih, d, t, p, c4, b0, ud, h2w, qq, rho, s1q, k, pr, yr, yq, 2, 0, f, 7so, ncx, 77t, w3q, 30, h, g45, z, w2, zr, 8bo, l6, w, o, i, 0y, 5yu, sml, qxq, 6ln, j, rp5, 22, 7, suf, 2gh, o54, jl, x7n, Xây dựng các chuỗi liên kết an toàn đảm bảo nguồn thực phẩm sạch
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Hà Nội sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản bảo đảm chất lượng.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Vũ Văn Tám, trong bối cảnh ngành nông nghiệp ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường khu vực và quốc tế, việc đảm bảo an toàn thực phẩm nông sản không chỉ lấy lại niềm tin của người tiêu dùng mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt với nông sản của nước ngoài ngay tại thị trường nội địa.

Việc đẩy mạnh kết nối sẽ giúp cho các doanh nghiệp phân phối tiếp cận gần hơn với các hộ sản xuất nông sản an toàn, hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn khép kín, đảm bảo an toàn thực phẩm mà ngành đang triển khai. Khâu yếu nhất hiện nay là việc kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tiêu thụ nông sản an toàn.

dds

Hà Nội tích cực xây dựng các chuỗi liên kết an toàn đảm bảo nguồn thực phẩm sạch

Tại Hà Nội, Sở NN&PTNT Hà Nội và 21 tỉnh, thành phố trong Ban Điều phối chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội rất tích cực, chủ động trong công tác kết nối sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản; qua đó, đã xây dựng và phát triển được 786 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; mỗi tháng cung cấp hàng nghìn tấn nông sản sạch cho người tiêu dùng Thủ đô. Tuy nhiên, việc kiểm soát nguồn gốc các mặt hàng nông sản trên thị trường vẫn còn khó khăn.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hằng, trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục đã lấy 502 mẫu sản phẩm nông, lâm, thủy sản nhằm giám sát các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại các vùng sản xuất chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố và sản phẩm từ các tỉnh, thành phố; sản phẩm nhập khẩu lưu thông trên địa bàn. Trong đó, 305 mẫu đã có kết quả phân tích, phát hiện 13 mẫu vi phạm, chiếm 4,2%. Ngoài ra, các đơn vị khác của Sở NN&PTNT cũng tiến hành lấy 449 mẫu nông, lâm, thủy sản để phân tích chỉ tiêu chất lượng an toàn thực phẩm, trong đó, phát hiện 37 mẫu không đạt yêu cầu.

sas

Giới thiệu sản phẩm nông sản tại Hà Nội

Thực tế, hiện nay việc kiểm soát an toàn thực phẩm các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên thị trường rất khó khăn do sản xuất nông nghiệp của các tỉnh, thành phố còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa hình thành những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Việc lấy mẫu, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc của các tỉnh, thành phố đưa về Hà Nội được kinh doanh tại hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích còn hạn chế. 

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho rằng: Để kiểm soát được nguồn gốc các mặt hàng nông sản, thực phẩm trên thị trường, ngành Nông nghiệp Hà Nội tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện tốt quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch giết mổ; mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản bảo đảm chất lượng.

Ngoài ra, ngành Nông nghiệp Hà Nội phối hợp với các tỉnh, thành phố phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn cho thành phố. Cùng với đó là tăng cường lấy mẫu giám sát thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên diện rộng; thanh tra đột xuất, xử lý kịp thời, nghiêm túc các vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm, từng bước nâng cao ý thức cho người dân trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn...
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng 2 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo Japonica tại Thủ đô

Xây dựng 2 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo Japonica tại Thủ đô

Việc đưa lúa Japonica - giống có nguồn gốc từ Nhật Bản vào sản xuất là hướng đi mới trong nỗ lực tái cơ cấu của ngành trồng trọt bởi tạo được loại gạo chất lượng tốt, phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước ...
30/07/2020 08:59
Phấn đấu 100% chuỗi liên kết nông sản an toàn sử dụng mã QR

Phấn đấu 100% chuỗi liên kết nông sản an toàn sử dụng mã QR

UBND thành phố Hà Nội phấn đấu 100% chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn ứng dụng CNTT truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR trong năm 2020 ...
09/05/2020 03:35
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Tạo chuỗi liên kết tiêu thụ cho sản phẩm

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Tạo chuỗi liên kết tiêu thụ cho sản phẩm

Việc hỗ trợ gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối sẽ giúp các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chất lượng tốt đến tay người tiêu dùng, tạo chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững cho sản phẩm OCOP ...
15/04/2020 10:50

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06