Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống rửa tiền, tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, chiều 7/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã báo cáo một số vấn đề lớn liên quan đến dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Bổ sung nhiều quy định hoàn thiện dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền

Báo cáo một số vấn đề lớn liên quan đến dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Thường trực Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, đề nghị Cơ quan soạn thảo thuyết minh, phân tích kỹ hơn về tính cấp bách, các điều kiện cần và đủ để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án Luật theo quy trình tại một kỳ họp.

Đồng thời, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, cần nhấn mạnh sự cần thiết và quan điểm sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền phải bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế cũng như bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia; bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, phù hợp với các Hiệp định đã ký kết, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; góp phần tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Về hồ sơ và bố cục của dự thảo Luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cơ bản đầy đủ, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bố cục của dự thảo Luật sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế đã hợp lý hơn.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo Luật; luật hóa tối đa những nội dung đã được kiểm nghiệm và áp dụng ổn định trong thực tiễn, nhất là các quy định trong các nghị định, bảo đảm hiệu lực thi hành của Luật; quy định rõ các nguyên tắc tại các điều, khoản giao Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết, bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi của Luật.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng cho rằng, các nội dung của dự thảo Luật phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và cơ bản tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gia nhập hoặc phê chuẩn. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát thêm nội dung có liên quan trong một số Hiệp định thương mại thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên, cập nhật đồng bộ với dự án Luật Giao dịch điện tử dự kiến được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đi vào một số nội dung cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục rà soát các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 quy định về đối tượng báo cáo, vì một số hoạt động của đối tượng báo cáo sau khi sửa đổi tên gọi có thể bị thu hẹp so với quy định của Luật hiện hành hoặc việc xác định một số hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan có thể gặp khó khăn do chưa phù hợp với các ngành nghề khi đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, như: dịch vụ pháp lý của luật sư, dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ giám đốc, thư ký của doanh nghiệp cho bên thứ ba.

Về cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, Dự thảo Luật đã bổ sung thêm quy định về cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị là người giữ chức vụ cao trong tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, đề nghị Cơ quan soạn thảo cần có quy định hướng dẫn, hỗ trợ về nguồn dữ liệu, cách thức để các đối tượng báo cáo có thể nhận biết được nguồn tài sản, nguồn tiền của khách hàng do đây là đối tượng khách hàng khó tiếp cận để thu thập thông tin.

Có ý kiến cho rằng việc quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị cho các đối tượng báo cáo là không phù hợp mà nên giao cho Chính phủ quy định việc xác định khách hàng nào là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị và phải trên cơ sở tiêu chí được quy định công khai minh bạch; căn cứ quy định không chỉ dựa trên khuyến nghị của tổ chức quốc tế mà còn dựa trên các căn cứ khác, trong đó có chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống rửa tiền, tham nhũng, tiêu cực

Về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Dự thảo Luật yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền gồm một số nội dung chính như: chính sách nhận biết khách hàng; quy trình, thủ tục nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; chế độ báo cáo, lưu trữ thông tin.

Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các quy định và gắn với thực tiễn thi hành Luật hiện hành, không chỉ giảm bớt yêu cầu về nội dung tại quy định nội bộ mà còn với các quy trình, thủ tục khác tại dự thảo Luật áp dụng đối với đối tượng báo cáo là cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan, bảo đảm tính khả thi, tránh hình thức, không hiệu quả, tốn kém chi phí xã hội trong thực thi Luật.

Có ý kiến cho rằng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực) cần cân nhắc ban hành Quy định mẫu về Quy định nội bộ liên quan đến phòng, chống rửa tiền, đặc biệt cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan để tham khảo khi thực thi.

Về các biện pháp trì hoãn giao dịch, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, tại điều, khoản về biện pháp trì hoãn giao dịch, dự thảo Luật đã thiết kế khá rõ ràng 02 trường hợp đối tượng báo cáo áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, gồm: Khi nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội; Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu, quyền định đoạt của chủ sở hữu đối với tài sản của họ được quy định tại Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015, do vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng, nhất là đối với trường hợp trì hoãn giao dịch khi mới nghi ngờ, đồng thời cần quy định cụ thể ngay trong Luật mà không quy định tại văn bản hướng dẫn thi hành về trường hợp nào áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch cũng như chủ thể nào có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của các quy định .

Ngoài ra, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền, Dự thảo Luật đã quy định trách nhiệm của 10 Bộ, ngành cụ thể và trách nhiệm của các bộ, ngành khác cũng như Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

Quy định này là cần thiết để nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tuy nhiên một số quy định còn chung chung, mang tính nguyên tắc; trách nhiệm quản lý về phòng chống rửa tiền giữa các bộ, ngành chưa đồng nhất về mặt tiêu chí nội dung hay lĩnh vực; quy định thiếu rõ ràng, cụ thể về trách nhiệm quản lý, chủ trì, phối hợp.

Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu, cụ thể hóa trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác quản lý, giám sát về phòng, chống rửa tiền theo khuyến nghị của FATF; rà soát, bổ sung trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan như Bộ Quốc phòng để bảo đảm tính thống nhất trong dự thảo Luật, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan cũng như nâng cao tính hiệu quả trong công tác phòng, chống rửa tiền./.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Cá ngừ đóng hộp của Việt Nam đã có mặt ở hơn 65 thị trường

Cá ngừ đóng hộp của Việt Nam đã có mặt ở hơn 65 thị trường

Hiện các sản phẩm cá ngừ đóng hộp của Việt Nam đã tiếp cận được hơn 65 thị trường. Trong đó, Mỹ, EU và Israel là 3 thị trường nhập khẩu nhiều nhất.
Nâng cơ hội xuất khẩu nông sản, thực phẩm chế biến Việt Nam vào các hệ thống phân phối quốc tế

Nâng cơ hội xuất khẩu nông sản, thực phẩm chế biến Việt Nam vào các hệ thống phân phối quốc tế

Ngày 7/6, Vụ Thị trường châu Âu –châu Mỹ, Bộ Công Thương, chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Xu hướng thị trường và cơ hội xuất khẩu nông sản, thực phẩm chế biến Việt Nam vào các hệ thống phân phối quốc tế”.
Gia hạn điều tra chống bán phá giá cáp thép dự ứng lực thêm 6 tháng

Gia hạn điều tra chống bán phá giá cáp thép dự ứng lực thêm 6 tháng

Bộ Công Thương thông báo gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá cáp thép dự ứng lực từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc thêm 6 tháng.
Doanh nghiệp thủy sản gặp khó tại thị trường EU

Doanh nghiệp thủy sản gặp khó tại thị trường EU

Các doanh nghiệp thủy sản mong muốn sớm được tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thủy sản từ New Zealand, để không ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu vào châu Âu nói chung.
5 tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước

5 tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước

Tiếp nối đà phục hồi từ cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam mua lượng lớn điều thô của Campuchia

Việt Nam mua lượng lớn điều thô của Campuchia

Campuchia sản xuất được 716.000 tấn hạt điều thô từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2024. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Việt Nam là 667.000 tấn, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu thanh long sang Mỹ, Anh, Đức bất ngờ tăng vọt

Xuất khẩu thanh long sang Mỹ, Anh, Đức bất ngờ tăng vọt

Xuất khẩu thanh long Việt sang Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Australia, Ấn Độ bất ngờ tăng vọt. Trong đó, xuất khẩu sang Đức và Anh tăng mạnh nhất gấp 2,3-2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các FTA

Đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các FTA

Những năm qua, thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, hoạt động xuất khẩu nói riêng, công tác kinh tế đối ngoại, hội nhập quốc tế về kinh tế nói chung đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Nhập siêu quay lại sau 23 tháng: Nên mừng hay lo?

Nhập siêu quay lại sau 23 tháng: Nên mừng hay lo?

Sau 23 tháng xuất siêu liên tục, Việt Nam đã nhập siêu trở lại vào tháng 5/2024 với 1 tỉ USD. Mặc dù, nhập siêu sẽ tăng thêm áp lực tỷ giá nhưng khi phân tích kỹ lưỡng từng số liệu, đây lại có thể là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế.
Sầu riêng Phú Yên sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Sầu riêng Phú Yên sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Hội Nông dân tỉnh Phú Yên, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển nông nghiệp Việt Nam và tập đoàn ShengXiang Trade Group (Trung Quốc) đã ký kết hợp tác xuất khẩu sầu riêng dưới sự chứng kiến của đại diện một số sở, ban, ngành, các hộ trồng sầu riêng tại huyện Sông Hinh và tỉnh Đắk Lắk.
OPEC+ thống nhất cắt giảm sản lượng dầu thô tới cuối năm 2025

OPEC+ thống nhất cắt giảm sản lượng dầu thô tới cuối năm 2025

Mới đây, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+) đã thống nhất gia hạn các mức cắt giảm sản lượng dầu thô chính thức đến năm 2025; đồng thời kéo dài hai biện pháp hạn chế nguồn cung khác trong các giai đoạn khác nhau.
Xuất khẩu cá ngừ, cua ghẹ bứt phá mạnh mẽ

Xuất khẩu cá ngừ, cua ghẹ bứt phá mạnh mẽ

Xuất khẩu cá ngừ và cua ghẹ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, trong khi xuất khẩu cá tra, mực, bạch tuộc tăng nhẹ.
Sợ bỏ lỡ ưu đãi tốt, nhiều người “chốt” mua nhanh bất động sản

Sợ bỏ lỡ ưu đãi tốt, nhiều người “chốt” mua nhanh bất động sản

Tâm lý sợ bỏ lỡ thời điểm tốt để mua nhà khiến nhiều khách hàng nhanh chóng “chốt đơn” ngay khi tìm được sản phẩm có giá trị, ưu đãi thực, có lợi cho dòng tiền đầu tư.
Lạm phát là vấn đề cần đặc biệt lưu ý!

Lạm phát là vấn đề cần đặc biệt lưu ý!

Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024 diễn ra vào sáng 1/6.
Xuất khẩu rau quả tăng trưởng 2 con số

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng 2 con số

5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu rau quả thu về gần 3 tỷ USD, tăng 28,1%. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục thuận lợi trong thời gian tới nhờ nguồn cung nội địa dồi dào.
"Đại bàng" nhộn nhịp đầu tư vào Việt Nam

"Đại bàng" nhộn nhịp đầu tư vào Việt Nam

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tháng 5/2024 ghi nhận lượng vốn đầu tư điều chỉnh, tăng thêm lớn nhất trong các tháng đầu năm 2024, gấp 2,8 lần tháng Tư, tăng 72% so với tháng Ba, gấp 4,1 lần tháng Hai và gấp hơn 3,6 lần tháng Một năm 2024.
Việt Nam xuất siêu 8,01 tỷ USD trong 5 tháng

Việt Nam xuất siêu 8,01 tỷ USD trong 5 tháng

5 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,53 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó xuất khẩu tăng 15,2%; nhập khẩu tăng 18,2%; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,01 tỷ USD.
Chuyển đổi logistics xanh trong thương mại điện tử là yêu cầu cần thiết

Chuyển đổi logistics xanh trong thương mại điện tử là yêu cầu cần thiết

Logistics xanh là một phương pháp quản lý chuỗi cung ứng và vận chuyển hàng hóa nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
Xuất cấp gạo cho 5 địa phương dịp giáp hạt năm 2024

Xuất cấp gạo cho 5 địa phương dịp giáp hạt năm 2024

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 30/5/2024 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp giáp hạt năm 2024.
Hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp

Hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp

Tại Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, Chính phủ quy định hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp.
Giá thịt lợn, giá điện kéo CPI tháng 5 tăng cao

Giá thịt lợn, giá điện kéo CPI tháng 5 tăng cao

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,05% so với tháng trước. So với tháng 12/2023, CPI tháng 5 tăng 1,24%; và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,44%.
4 nhóm hàng xuất khẩu giữ "phong độ" tăng trưởng tỷ đô

4 nhóm hàng xuất khẩu giữ "phong độ" tăng trưởng tỷ đô

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có tăng trưởng nhiều nhất với con số tăng thêm 6,16 tỷ USD, tương ứng tăng 34,3%.
Đẩy mạnh chiến lược truyền thông cho ngành hàng cá tra

Đẩy mạnh chiến lược truyền thông cho ngành hàng cá tra

Bên cạnh việc tập trung các mặt hàng giá trị gia tăng, đảm bảo các tiêu chuẩn xanh xuất khẩu, các hoạt động truyền thông, tiếp thị cho mặt hàng cá tra cũng cần được quan tâm hơn nữa.
Xuất khẩu tôm "sôi động" tại thị trường EU

Xuất khẩu tôm "sôi động" tại thị trường EU

Trong khi xuất khẩu tôm sang Mỹ đảo chiều giảm so với tháng 3 thì EU nổi lên là thị trường có nhiều điểm sáng trong tháng 4 năm nay.
Xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang Hoa Kỳ đạt cao nhất kể từ đầu năm

Xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang Hoa Kỳ đạt cao nhất kể từ đầu năm

Tính đến hết tháng 4/2024, Hoa Kỳ tăng gấp 8,5 lần nhập khẩu các sản phẩm cá tra giá trị gia tăng từ Việt Nam với 860 nghìn USD.
Danh sách Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024 xuất hiện cái tên đầy bất ngờ, bên cạnh các “ông lớn”

Danh sách Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024 xuất hiện cái tên đầy bất ngờ, bên cạnh các “ông lớn”

Trong danh sách 25 doanh nghiệp được Great Place To Work vinh danh là Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam năm 2024, bên cạnh các thương hiệu tầm cỡ thế giới đã xuất hiện một cái tên đầy bất ngờ - F88.
TP HCM sẽ mở thêm 1 chợ đầu mối diện tích 100 ha

TP HCM sẽ mở thêm 1 chợ đầu mối diện tích 100 ha

Để bảo đảm duy trì hoạt động của chuỗi cung ứng hàng hóa TP HCM, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của chợ đầu mối như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, mới đây, Sở Công Thương TP HCM đã đề xuất nghiên cứu, phát triển chợ đầu mối trên địa bàn.
Thanh Hoá thu ngân sách gần 22.500 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2024

Thanh Hoá thu ngân sách gần 22.500 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2024

Ngày 22/5/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội.
Meypearl Harmony – bất động sản đa chức năng được săn lùng tại Phú Quốc

Meypearl Harmony – bất động sản đa chức năng được săn lùng tại Phú Quốc

Dòng căn hộ biển đa chức năng tại Meypearl Harmony trở thành đáp án hoàn hảo cho bài toán đầu tư bền vững, vừa là nhà ở vừa linh hoạt khai thác cho thuê.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
bidv3
phu-dien-2
Phiên bản di động