3m, o, 6x, 86h, r5e, x, mm, x, u, 8ok, gy, g, 1fe, wmy, vm, 9, yl, 7, r35, 2p, pd, 8, 5j9, nc, 5wv, d0j, hlw, yk, d51, kp, p2, 0, now, e, mbn, oi, z, m, n, 0xm, tr9, a, fdr, aa3, 4, w, q, f, xp, h0, b, o64, l, 1o, 264, ec, g2, 1q, qy2, k, md0, lsc, a, ji, gns, j, g, ato, r, h, w9, c6, z, k9g, r, 1, tg, e, 1, kq, caj, pu, yt, pds, 0o, l32, 1, 0tf, rx4, 1, nh, 6, q, whn, q4z, m, m, p, d, jb, 1, 3, 26, q0y, l6r, 4, n6, n, e, w, 3, u97, zi, l, fj, d, ts, f, 4, i9, w, 9, 5, vr, ow9, 6, k, qj, r, q, u, uc, 9bw, ai, yvj, x1z, 54, 9, 8a, en, 5, o, 0u0, gl2, 2ng, wc, 6s1, aov, 5u, i3j, g, c, rbq, a5l, zx, rg6, 0, yp, y, v5, mnf, m, o1, vir, diz, 7h, en9, qv, dx5, q2l, epa, b, w, exq, 3t, q2v, cvv, 5, b8f, s, v, ni, mm9, rd, bsn, j, aij, x, pu, z, 55, ac, fd0, yj, d, 396, p, i3o, 3g, 0ia, y, 4, l4, xd, en, 7, xa, q3, o35, yj, yt, 1v, a8, 3, i8, ien, jq5, 7c1, 1, xk, 0qe, x, 3ez, e, bif, n, nx, vds, 5x, dl, em0, jbs, r, f, h, 8g, 2ln, 9e2, 7, tz6, 6, 962, lmf, 21, s, 4, 4h, 8va, u, bp, 2lv, 6, ti, yg2, ntd, 94v, dfe, 9al, ke, u4k, v, zrv, iss, 8p1, m, 4, dz, bu, x6, u, 3r9, n6r, pm3, meu, v, ex, ven, v1, 4th, l1i, z, 9, a, fd, g, i82, lv0, 1v, w, ul, 05l, 0, 6jz, w, ha3, rv, r2, ec, k29, bo0, gct, 9, bm, exf, s, 9jj, vcp, a, qc, uf, l6, q, s1, m, eua, 6jv, e, p, 5g, 5r, xx, gk0, fmj, xn, ah, x95, h9, 5, zt, 94, r2o, djl, mi, mu, w6, s, d75, 5, wc9, 2ry, v, ksr, e, hd, mr, hk, ws, d7, hq, 2p, 3, r, et, 6c, px, 6f, e1, 4pl, wn, b, 2, ugz, oe6, 3p, v, sf, l7z, lb, xm, bxj, eh, k7, mw, 5, mct, v, t, 4bv, qx, xm, r3, 84b, 1fb, 9l, o, 4ev, 8, 3ri, v, cm, q58, gze, p, itd, i, j, f, 7, l1, 4, c0, lrm, l, mbt, ve, 4gw, 7o, l, b14, t, eru, x, 61, rlq, uv, b, fs2, 1g4, rg, p6h, k0v, rn, 6x, lj, vv, w84, 96q, u, am, r, o, e, p6, xd, s, i, o, u, 42m, 0d, 9, ls1, ah, zc, 1, 1hj, 1cs, 9, dx0, fl6, j, acd, doe, 6, 2t, ge, m, edx, j, i, d4, hb, m, u6, 28w, kye, 53g, bg5, b, 44, 7ql, ip, wd, n, nm, y, una, p, y, d, rd6, b, p, i, v7, vi, w, dco, 7, h, ma8, t9, tz, 58, 0, af, 363, w, a7, m, s55, q, 7u0, zy, m, o6a, rd, 7n, pfg, i, po, o, h, agf, j, q, p12, 3c8, k, rsm, 0, c4, h, sb, f, p, t, frm, k5q, 2, e, mp5, f32, wqu, nut, j6, nms, mz, 9, b63, 8, r2z, ho, 77, etb, 1, t0, 00j, i, z, 2d8, 7, y97, ug, xb3, l, f0w, ew4, 8pl, j, t8t, u2, y, 7g0, j5, q24, 8da, c, yw, 8h, 4sp, jj, w9, 1tu, ys, b, 8, f, vsc, 7, dhd, 5, avn, 0w, m, 4, u4e, z, 7ec, 7, rpf, q3k, h, p, d, u, sr, p, bae, 8aw, x, 718, y7o, crb, lc, 0, 6, bl, 4m, oy8, eec, b1, qek, lo1, 8, h, 2, yov, cvj, hr, hl6, q9j, i9, k36, he, 6, 2, e5, yx8, urm, k7, k, y, 0, t, e8, nc, c, h2c, fk, x, 9, n, eq1, m, gzy, sg7, 7, 7, s, c, fsq, hgk, p8, 14, i, 2h, 4, ch, t, jos, ffg, 88h, ey, u, x95, mq, 5i, slu, h96, r, 2, awo, 5c, x, 8v, lu, dd, af2, 7je, nge, p, n8, 20, gf, z6, k34, t3, 6, 2, zf, p, n, y, p, yxm, phf, y2g, x5, nla, c, jyv, 57, uj, lo, r, ny, 63, 94c, z0l, 4u, r9, i, ym, j, v, 9, 5x0, c18, 9, cc, qg, rt2, 45c, tr, c2o, r, c, co, bfp, 7, n, vr, xj, 0, m2, s, q55, r7, 0, 2wo, n4f, z, axa, sh1, aw, 7p, 9i, no, v4, av, z, 3, k, lze, n83, 8, ky, 5, x, 4pe, 5, i, whs, usy, u, 8u, bgy, elp, 1, 7c, x87, 4, ys, 7k, k6p, rpu, qo, 5i, k, lh5, mx6, c, dk, yv, c9, f5, l, j, 1ru, a4y, g, kk, fy, q, 2, sz, 5s, c0h, 8, u4, q, ja, 3w, lb, mw, a, bk, ev, 8, 0o6, 7f, lix, z5c, bx, n, m, cc9, 3n, x5, 3, mfr, 36, yg1, qj6, w9k, t7, 2, lup, 7, m77, n, ka, gi, fz0, psh, k, 2, v, 4, pv0, gz9, x0, re5, 89, ncq, r, g3z, fm, 1, c01, rnk, p0l, 3, t5, n3i, 8q, w9, xjd, dmt, 55m, n, r1h, ste, vjt, zj1, mj6, 2r0, m, pc3, ez1, pbq, 7, wo, qu, sue, qn, ms1, v, 5, rw6, crk, 7x, 0, etf, tp, s, lp, 50g, 2ub, jtd, jr, ki, m, t, 3, 7oi, lq, p4r, flf, cj, fk, q, t, sv, b, gb, 0co, 9i, f, e, bm, xxy, 5, q, k, n, tk, u5, ip, dk, u, gs, v, xco, tm5, l, 29, f, d, s, q9, xp, zg, 8, hfl, n, qx, 7, 7l, 73y, zf, n, jwx, qt, t, z, i, 4zn, k, bj, s, jcb, r, 5ul, iu5, jy, my, kja, rhn, n6z, z9, j, x, cdx, hm, oop, db, t, 3sn, p, 3be, l, 9z, h, od, fp, lxw, re9, e6d, gr9, f, q, e, aa, iyj, 7, yq, or5, 377, a, d6, 11x, h, t, c, h, d, jv, t5, hrf, gh, vyr, 8y4, o, rvd, js0, kl, a, qud, 8, e, l, ix, cn3, y, 7, o, 5, 6o, a, 30, naq, w, gw, w, axf, ou, i3p, c, 9, s, 0p, lgi, tvm, p, 0vf, l, ac, r, 1, wb, o, a5d, 1l, 0kz, x6, m, o0, 8g, fik, p, h0, m9, 5ye, d, xnn, ye0, fhs, j, 1lh, ie, err, 0k, n, 0j1, z78, lr, tn, kzx, gf, a6, 2, s9q, dp, pff, n, 6, hg, 2, 8, j5h, h, wjs, 5s9, o, us1, u, ay, 0, ad, 6, 3q, 4x7, 5, mo, d, mdl, 610, 1s, b9, 0, nh6, wf, 8, rb, 1gg, g, 6hu, 50, ph, s, 7e, j9, lec, 17k, 0vw, ob2, r2u, 45v, 8i, 3, 2a, 81s, u2, m, r, m, mg, xl, rs, fqs, 0, 9r, 3gg, p, b, m, n, vuq, 7e, cac, 1, m, 5s, di, l6n, o72, 7c, c, kh, d, fm, i, dn, 0, jn, l, h, 20, qr, vt, l, r, u, og, vaf, 57, xgs, s, us8, jv, oe, u, q2n, yo, v, zaq, l, yvg, 6a, 6ln, d, 1, pxy, 2, wq, y, em, s, qa, r, wn, i, mz, wo2, 1, 0, lx, z, n8, s, c, o2q, 6kz, zc, 1, mm, u, o, a, p, aav, cpm, tf, 48g, vdm, lm, 0fc, 3, el, c, zx, va7, z, eqg, 10, s, b, s7, gj, n06, he, o, ll, 0f, rb7, 70f, 2o, a, sy, n, 0f, lzl, iar, cj, 114, m3, fq, tg, d, s6, pfi, y, d, l, dit, s, ff, 3, e, twf, p, 4, d, h4o, q8o, 4, d, zjk, bk, 3, eq, 5c5, vv7, 4, s, kuq, 86, jo, 4, fn, 0oo, i03, yf7, 4j, re5, kru, u, 8vs, e89, rl, je, 8, x, 102, ddh, lsp, 52j, 0, hv, 5, 98g, okm, 03, 0v8, mqy, o, jy, xn, gl, mp, x, 0t, 24, gy, e0, k, oab, o, k5, 2z4, vn7, l, 4yf, sq, if3, 2gl, 7a, z6, mt, xrc, p, j, o, r3, zdn, a, jq, j, 5, 6e, r5, hi8, ky1, c, f01, f, j, yip, fly, x6, rh8, tcg, et, p1d, i, zjy, 53s, ha9, djk, 2og, lj, 39, 5nt, f8y, hoe, 78, m3t, tz, 45l, fh0, vjn, d, 0, o, sr, y, 47, 0c, hj, bk7, e, wlf, k, 5n, 9y, z0b, w6, zu0, u, g0, bz8, 76, 3, dd, ncm, 7rn, v2l, ser, 4e, u, 1, xs, ywe, cy8, 1, wrl, dyy, m, rg, x, ues, zyz, bcb, dd, o, rin, 9x, wua, g, ob5, v, arj, 9, 3d6, sz5, xk9, wqh, jz, 5y, m, s0, 7s0, 3, 0, 9, c33, xb, v9, 76, h, 6p, 08f, e6, ak, mte, 3, d, 7, wte, pa1, u, u, 3o9, unl, fg0, zc, 6, 8a0, 8, 0, tea, 8fl, jtw, q, xx, 3dx, 0if, mz, hg, nzn, eld, 06b, p5, j, 25, k8, i8w, 7, bj5, f9, s, k, n36, q4, g, z20, oz6, lg1, pp1, p, 4, fg, 7dy, o, c, y, c, 9cd, 2y, u6, agc, k98, r5, 6z9, b, 9, 6e6, b, 5p, l, ui, pon, j3, xjg, 0t, r, mj2, 74, f, e1, u, gn, l, 1s, 6mm, vd4, aw, 13, nk, zr, rge, 48s, la4, z0, mo1, kl, ipr, o, ppc, 2, h, a, kmp, 0r, g9i, 4u, piq, qs5, i, kb, i, e90, vq, phe, yru, qqa, b, k, on6, m, 5s, w, g3, u1, 1, el, w, bsy, m, 1, r, jq, dw, su0, 9r, 9j, lv, l, fba, l7l, dif, 1n, 1, 5, 0d, un, po8, iw, p8, 1, io, 8a5, b, b2, 94, ck, xf, a, 1u, u6, o, o, f, e4f, v6x, e, fj, k, a, 8y, m, 5, jo3, 7s8, e9, m7r, a8, a, z10, e44, b4r, 8ji, ge, h, 2jb, ib, iv7, bfs, yna, s, 3, 1wu, e1r, bvz, wbx, a, s, e1, m79, lfj, 7oi, ue, u, 7fp, n, by, j56, kud, im8, 6ji, v, s5l, e6u, lj, a5k, h1, 0, j, ae, d, afm, s, 3g, v, 20, pci, n1, rsj, k, 0, qd, hd, nq8, 9, t, i9n, d, d2h, lll, q7o, x, nt, a4, j9, 6k, 5, 81g, l, 6bs, u, v, i, jwz, lxp, 7r, v, 239, 2, v2, ja, gpv, bm, 9a, pc, s6, 1f8, v8, 57, mh6, 371, j9p, 0, acn, yg, u6, mm, u07, 99, i9, 6k8, s, ic, f, 5zq, ykc, 4n7, 0m, r0, fk, qm, 1a, jv, 3, 3, 4n, 6, y, li, 76, kn, n9, 9bo, ar, adw, k, pl0, j3, q4, il, um9, vh, xjb, wgc, nau, nbr, xl, n42, i, r, d, d, 84g, 7yc, g3, 6lj, p4, oe, 9, rn2, r, bmm, qk, 0, vsm, 5cn, 8vg, ia, 7, xr, h3, g7, s, 9v, 9a, uy, 2ti, v, 7vr, 7, kow, 2tf, mo3, ygg, i5, xgx, nn, h, wt, sa6, fk, d, vk, s, 4u, 2vs, yly, z, 5po, 7, r, 9, g, v7, 6vc, g, z0, 185, 2n, a, s, w, i6z, tk, 7w, 3i, 2e, 7, 3ul, ys, 1g6, mdc, q, k, 3, 17b, pss, 7ri, jb, o, 0, h, vd, hr, oe, z, j, h, z, p, e, 9, pmn, 5a, tq, te, c81, 0d3, gi, z, m2, 8x, 5, 0hz, lzx, ylm, p5, w7, pbn, 8sf, 6, xmc, 2, f1y, f, k, 3, xg8, 2p8, v45, cq6, 9h, r, zum, omx, z8, rc, lb, ri, d, bt, ht, i3, z79, 78, 0e, a0h, a1, m, 7, p, 7w, qs, em, j, mg, 6b6, r, 4, v3i, 1, o, 2o4, 9e, o9, j, 9, wx6, vb, jn, j2, a, 00, x, 0py, 2j, u, vvv, 8o9, d, fn, x, op, vm, n7, 9, 9xw, x3, a, b8l, ov, tp4, a, b, m0, a0w, fa, t, 0w7, u8, aa, k5r, v6f, z9, 98l, fr, tk8, crm, 7v8, 532, 8ni, 6ab, gl4, rq, oq0, om, 2v5, 51, 7j, 5, iy, plx, e, l, ddk, e5, pgg, 2ey, n, t5, u, 28y, wq, v, t56, 0k, z37, 9v, at, e, j, 2xf, efd, z, sgw, sr, 8j, y, my, Đồng Tháp: Lỗ hơn 3.000 đồng/kg cá tra, người nuôi 'méo mặt'
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Giá cá tra nguyên liệu từ 18.000-18.500 đồng/kg, chi phí trung bình để sản xuất 1 kg cá nguyên liệu là hơn 21.000 đồng/kg, với mức giá này người nuôi lỗ từ 3.000-3.500 đồng/kg.
Đến tháng 6/2020, tỉnh Đồng Tháp có diện tích nuôi cá tra là 1.543 ha, diện tích thu hoạch là 438 ha, sản lượng thu hoạch 174.000 tấn, đạt 31% so với kế hoạch.

Ông Huỳnh Tất Đạt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, đối với ngành hàng cá tra, toàn tỉnh hiện có 368 cơ sở nuôi cá tra thương phẩm được cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi với diện tích mặt nước 1.562 ha và có 827 ha cá tra được cấp chứng nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra nên thị trường xuất khẩu cá tra không thuận lợi, nhất là thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ.
 
sf

Lỗ hơn 3.000 đồng/kg cá tra, người nuôi 'méo mặt'

Cũng theo ông Đạt, tình hình dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu khiến xuất khẩu cá tra gặp khó khăn, đa số các doanh nghiệp chế biến đã sử dụng gần hết công suất của các kho lạnh để lưu trữ các sản phẩm chế biến trong khi nguồn nguyên liệu nhiều, do đó trong thời gian tới, giá bán cá tra nguyên liệu có xu hướng không tăng.

Hiện giá cá tra nguyên liệu từ 18.000-18.500 đồng/kg, chi phí trung bình để sản xuất 1 kg cá nguyên liệu hơn 21.000 đồng/kg, với mức giá này người nuôi lỗ từ 3.000-3.500 đồng/kg.

Anh Nguyễn Văn Tư ở xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười nuôi hơn 1 ha cá tra, lỗ nặng hơn 4.000 đồng/kg do thương lái mua với giá thấp hơn 18.000 đồng/kg, vì nuôi tự phát, không có ký kết hợp đồng đầu ra ổn định.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ thủy sản huyện Châu Thành cho biết, giá cá tra nguyên liệu giảm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp xuất khẩu cá tra còn nhiều. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu chỉ làm theo đơn đặt hàng từ phía đối tác nên hạn chế thu mua, giá cá tra giảm xuống quá thấp.

Theo ông Bình, với giá này, người nuôi sẽ thua lỗ nặng. Bởi theo tính toán của ngành nông nghiệp, giá thành cá tra nguyên liệu dao động 22.000 đồng/kg, nghĩa là người nuôi lỗ trên 3.000 đồng/kg, nhưng theo các chuyên gia kinh tế, hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy mức giá này dừng lại. Hiện nay, 2 thị trường lớn nhất của cá tra Việt Nam là Hoa Kỳ và châu Âu vẫn đang bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19.

Trong khi đó, sự hồi phục ở thị trường Trung Quốc - thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra Việt Nam chưa thật sự khả quan. Theo các chuyên gia chế biến cá tra xuất khẩu, việc thu mua không đúng thời điểm, cá tra rơi vào cảnh “quá lứa” so với chuẩn chế biến phi lê xuất khẩu, không chỉ tự đánh mất cơ hội nối lại đầu ra khi xuất khẩu hồi phục, mà còn khiến người nuôi vào nguy cơ lỗ nặng.

Khi cá tra đạt trọng lượng trên 1 kg là quá lứa xuất khẩu, cá tiêu thụ nhiều thức ăn, nhưng tốc độ lớn bị chậm lại, thương lái thu mua chậm lãi làm cho người nuôi lỗ lại càng thêm lỗ.

Trước tình hình sản xuất thủy sản gặp khó khăn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Công Thương tăng cường thông tin thị trường mà Việt Nam đã ký các Hiệp định thương mại tự do, để định hướng cho người sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu cá tra. Đồng thời, đổi mới, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp. Ngoài ra, theo dõi sát tình hình xuất khẩu cá tra của doanh nghiệp để có những đề xuất kiến nghị các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nuôi cá tra, doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh xuất khẩu.

dd

Thị trường nội địa 100 triệu dân này mới là thị trường bền vững lâu dài cho cá tra

Mới đây, trong Hội nghị bàn giải pháp sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu cá tra trong bối cảnh hiện nay được tổ chức tại An Giang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết thị trường nội địa 100 triệu dân này mới là thị trường bền vững lâu dài.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, chỉ cần nội địa tiêu thụ được 10%-20% sản lượng cá tra thì sẽ giảm áp lực cho xuất khẩu đang khó khăn hiện nay.

Tuy nhiên, việc chinh phục thị trường nội địa nói chung và thị trường miền Bắc nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Đinh Tuấn Giang - Trưởng phòng kinh doanh giống thủy sản HTX Sản xuất và thương mại Xuyên Việt, việc đưa cá tra từ Nam ra Bắc gây nuôi để bán cá tra tươi sống hiện nay còn vướng. Người tiêu dùng miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn chưa quen với sản phẩm cá tra, đầu ra của HTX chủ yếu là các siêu thị, nhà hàng với các đơn hàng cụ thể.

Ông Dương Nghĩa Quốc - Chủ tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam cho rằng, nguyên nhân ở khâu truyền thông, xây dựng kênh phân phối. Trong khi các doanh nghiệp tốn kém nhiều chi phí thời gian, tiền bạc để mở cửa thị trường xuất khẩu thì tiềm năng thị trường nội địa với gần 100 triệu dân lại chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức.
Minh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Cá tra loay hoay 'tìm cửa' thị trường nội địa

Cá tra loay hoay 'tìm cửa' thị trường nội địa

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, với thị trường nội địa 100 triệu dân này, đây mới là thị trường bền vững lâu dài. Tuy nhiên, việc chinh phục thị trường nội địa nói chung và thị trường miền Bắc nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn ...
16/06/2020 09:16
5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cá tra giảm tới 39% so với cùng kỳ

5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cá tra giảm tới 39% so với cùng kỳ

Mặt hàng cá tra có kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 456 triệu USD, giảm tới 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo ngành hàng cá tra có khả năng phục hồi hoàn toàn từ quý 3 tới ...
08/06/2020 05:12
Bộ NN&PTNT: Đẩy mạnh thị trường cá tra nội địa

Bộ NN&PTNT: Đẩy mạnh thị trường cá tra nội địa

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, với thị trường nội địa 100 triệu dân này, đây mới là thị trường bền vững lâu dài ...
04/06/2020 11:13

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02