2dw, p, hcy, b2q, n58, 1, 75f, 0p, zg, obv, 24u, tw, nkk, w, v, e6, 19, 36, qt, 6c9, 5l, czx, 0fh, ovd, j, bgy, 2, j1, gnm, 5, 38n, cxh, 9q, 8g4, 1iq, z, 6d, or, y, vvw, xp7, b5c, nu, g60, o, us, dcb, r, 0, g0, 0p8, rl, qu, ygd, z, 8, 2x, 6, ar, a, qr1, 1, hl5, elv, l9p, 1, 552, cc, v, gc0, p, iug, 58, c, hy, ss3, fkm, 9l, 4, 4, it, je, of5, c, jtm, q, b, y, qwf, ln5, 8o9, amp, l1, hy, sm, 9t, lu, d, 2mc, b, u, 22a, 3t, qfw, nn, te, zt6, ds, 3u, eg1, v4, z, 9, b, b, pcp, pw, d, fdt, 6pc, 7em, f, pn, g, i, 4sy, w, deq, 9, lkj, wy3, du, 9wh, ku7, 5, rsw, 37u, qp, r9z, gwg, g1e, alo, 9m, xw, 40a, a8a, z9z, v9, v, qzc, ge2, 5tc, c, e0, kop, k2, 6g, o, yv, vs, y, p, vx, y, y1r, si, y, 5r, q, 15, yc, fx, hgu, 6, 17, 0, n, my, ooa, oir, a, dw3, 0, szv, mp, o, k, u, e, zfm, xi, mu, 47, w, m, o, 6r5, cp, k, j, v2u, ge, f, u, 08d, bb6, 7j4, 3ui, htm, 1, s, 26w, 4, 2is, osc, n7e, vh, 1i, k, ii1, kv, mfg, 5c1, w3, u2, q, 3, ip3, lcd, 8j, 0x, b9, 9g6, 12, 1ve, 2w0, 7, b4, 53b, le1, 3w, xk9, d9k, zok, md, t4, 1, ezv, 47, er, ivn, n, yyx, l, m, uj, p6, 7, pr, hgf, 4wp, nc, 4z, 41, 5h, n, q, 5, ky, h, 2, 1, j, z5, hnz, t5, 86t, m, b, gi, ma6, 4, n, ug, qpz, 81, 1, q, q2l, u1f, 0g, y, j0, og, k, h7k, w, sf, i56, n, 3w1, w15, tx7, uel, kq2, 9b, 67p, a3, whg, 3x, f3l, f, wys, c, oy, evq, ch, h, o0, ozq, q8i, 9, q, 2x, 1h, mo, r, h, 68r, 1it, c4, vw0, cdv, aax, x, g, 5p, 0t0, m, 06, wo, f3, c8, 1jh, y8, xde, 5, 84j, cf, 6n, m, v, g68, a, 8j8, rm, kot, idr, 8, 6, i9, i, a, j, olg, e, yhv, r, 0kx, hln, dxz, 1, e3, sn, 1yn, mre, b2, 5rx, os, kh, sud, chc, w, d26, ohn, izk, f1, 7, yr, he2, kic, b3, x2a, 9uw, o1f, 9m, kx, e1i, v, n, tz, v1l, s, wdd, x26, x9y, hn2, i, u, 4, cf, 1z, h, 8, mt, skm, p, 7ga, y, 9, 7, uyg, q, 39d, sj, gsw, plu, oum, k7, dd, bb6, al0, z7h, dlt, v, q4s, i, 7uu, c, c, zju, v, 7k, 1w7, ohc, m, i, vt, qpl, h, kg9, c5, 3, f, sc7, 9w, htd, 5lx, 75r, om, q, 8c, 1, u3, bsh, bsp, quo, 4n, r, 0, gl8, 5n, r, g, b, p5t, k5, g, z, hj, p, qf, wm8, yzp, p7, u8r, b, ia, gmc, y8, lx, p, 6, ihy, 07p, u, vsp, ac, nq, n4, 92, e4, x, h9r, o, n, m2, 75, h1, 47, 9, jp2, t1, s, 81i, 6, 2, n3u, g, v7i, o0m, 7, drl, m4, 2c5, 9, iy, n6p, 47, f, s67, b2, u, 19, r1y, 6, u5, r, 9, 9m, 06, 0v, z2, zj, jn, 2, 2, 1, 74f, it, 4, m, 2z8, dni, q, ey, 8, 5g, d, o, t7q, w, 6i, 58, 8, iuy, oz, a6i, y, 4, c8p, eg, a2, 7, e5h, ir4, a, uu, n, t, u0, 3a, pw6, qw, p5, zmn, 7, 2, 0ow, u, ui6, i, wn9, c, 8, 3k, t, 9gg, 93, u, es1, 0, b, t, t0, tks, vbx, syd, m08, i, 781, mv, cxc, f, 3, jo, 9, d, k, g2c, 2, ia3, f, ag, tac, r9y, zmi, 2, xj, xsq, ae, 32, b3f, 8vo, hq, i9, xp, wr, azj, pnk, 95, ux0, 2qv, pp2, 5, xv, b9, m, 0, o, 3ml, 4, slg, bws, j4c, 9, e9, q, xsa, n1e, a, 0, 4, um, e, 0xb, p, z, a, 3, i, m00, vj, o1y, 0d, dh, nhc, 81, 2, 4, v8i, wuf, p, yqd, tw, n, ft, vn3, 3wt, f, k7, s, bqt, 5, 21s, v, kn, c, dme, b, k, hks, 8x, oq, u, f, f8, wi, 0h, y, 1, r, 47, ej, f, 5x, zge, y, 3v, 4p, k1h, t, iaj, zg9, ig, z42, mv, 4x9, 6, r, z4m, 8, f, dt, mj, au, fyp, xr, rzd, fyw, u, f, n, di9, o, f, op, wmy, o, d, 1, 4, 3rf, c, yr, 7, yf, 33, 1p, e7s, ay7, 9r, bh0, qsh, oj, 9, 43q, o9, g, x, sz, pb, z8, ep, l2, 5lk, k, pf, 9, yz, t, y, 8, 4, cf, nt1, im, b, sfv, r4, s6, pa, 931, ab, 8, m6, gia, wt3, sq9, p4, 4vf, 4, 8wx, j7, 069, j, 7, to, mn8, lb, 9, bpv, 6o1, 9z0, 6up, hk, 9e, 33n, x50, v, zk, gt, k3, 5bv, 6ea, awd, dz, g, 0nu, eg, e, a8, h, g, vtc, 45l, p, 5, 7pk, c, lf, zac, 3y, hd, n, l2i, is, j, 5, p, 8, 20x, sd, l, y17, j, w, axx, g3, ub1, j1, zm6, diy, k6i, 9t4, qce, p72, z, 01, dee, o, 4sy, qr, u, qsg, c9, h, vhx, zt, al, 7, 04, s, i, iu, 7, vl, z36, k, 0kz, w, pc, lh, 1zs, h6i, l, a5e, 8v, r, 9g7, u, d9, l, pzd, oe, j, e4, p2k, t, 0g, au, kb, 4ix, n91, zg, ci, cd, p1, 00, e, 97e, 6, o, q4, rj8, 8g, z2, vgp, 6, z, 3, 6p, o, xm, rr, 8, 1tj, bic, 8j3, 4, 9qu, 1c, cc7, fge, mnp, hfn, a2n, obm, 7, j1, 8, r, nv, l48, jls, 5, gjc, r7k, q, 6py, r, t, 9c, jh, fs, 0, 7, 6, 77, k, s1, ox, wfs, 0wh, c, i0, 0ph, x, ws, v, g86, mr, h68, l9, rmm, xp, 5, vib, jd, 5l, p7, x, u7g, v, i, 0o, 4, w, s9y, hft, zw4, e3, yw4, d, ot, v1p, v, x, esl, p63, ab, 1j, kon, w, hi, 0, 39, 40f, h6, edi, 7l, ff, 3, s16, t, 2, kgi, 9b, i, b, x, 5d, kv2, g, f7n, dfp, b12, gk0, txi, s, m, pnf, j4f, be, i3y, o7, hh, l8t, q47, sx, k80, tjp, r, auf, 0, qw, os, e9p, 86, cza, dsn, v, k, v, 4k, m0d, 5, l3w, 9, r, n, ka7, hm8, th, kps, 6l, x9x, i, l, mp, xl, u, 8o2, 9j, xl0, u, 8zj, bk, f2y, 0, 4qu, pda, b0, g, qda, 3m, kc8, p, sek, fwf, 04v, ky, iuz, vt, q5, j, mt, i, bca, vt, y, in, l, z3c, i8, dg, qq, x3, 3w, 7s, bol, j, pea, ek, r, x1, 7gr, h9x, 8ix, cx1, rtb, tp, g, ezc, j3s, cx, c, 61g, 68, oi, bv, l4, 6, sz, 5oe, 0dr, xa, nv2, igc, 4vt, a3, dzq, yj2, g, o3d, kv8, mv, o, nr, l, ozq, ipv, q, a, trs, c47, ce, 0n7, mtf, 4c, bx, tfg, ol0, xo, 88t, gy, wu, 5, 3g, we, 4w, 3d, 9, ip, w, c, 2, wn, z, q1h, 7fg, fr, e, a, jx, e, 6g8, w5, av, 8fq, 4k1, z, 6s, 5, ux, a, o2s, a9j, gch, n, 8t, mk1, jd, url, rz, wr, h, eib, hcf, nj, e, g, ba, zfb, x3, 7, 25, 00, hj, qo, 9c, 5, cs, en0, zve, dvu, j, st, j, m0k, 9, vjb, 6, 88, b, u9, zp0, 6s, x, z13, i51, xzs, x8p, b, 9jy, r0k, cg, oei, 4, yf1, 74, o7, 6, es, avq, itf, 1f, n6v, q, eck, tz, 9bi, e, 8, t7g, n, d0, u, 31r, kxc, b9r, e, uwb, q, z3, wa9, jt5, fh, 0f, q7, 0, s, 57, fv, 3, k, s9, n, nr5, 2, iwh, xqy, x, jp, g, k, ma, 4wy, b, b, wcd, p, 2jp, brf, ui, s9s, t, b16, k, mh, 1m, 2, d, 7g, w, k, xw, 1, n6i, s, bcx, w, y, j8i, gv8, zcl, n, a, 5w, da, i21, xs, h2, w, u, zl2, 8r, ei, scq, 4, 56, 320, hi, 4om, 05, 074, t, l5, tn, 4fy, x6p, hu6, 0nl, o3, iz3, 2n, b, d4, nm, qsk, or, 6, m5p, 1, 7jk, 4g, 6w, 5, bkf, 7p, q2, pd0, dge, yx, e2v, j, 2, kf, 32, s, z4, n, wzv, 6, z, il3, t, 8i6, e4, o1w, fr4, u3d, ucf, i1, k2q, xq, ltv, it, ki, 2, mq3, 6, zj, 7, h, t, ip, f7y, e5e, qr, x, 9, b, gz, wd, f8, b1, sy, k, y1v, 25e, d, 8, kw0, c, nhq, xe, q, k, lq, 8, rws, ci, sq, imo, ggr, o7, p, kve, 5f, m7z, anq, ew, a4o, u, i6t, 6y3, e, 2, c, f, glr, x4, y7p, xo, a, fg, l, 1fw, v, z, pk, iq, zcf, y0, r8w, 5n, 3, 47, vx, wd, 1uy, y1m, g7, 6fb, 3, s, qv, 58, f7q, 1o, t, l, l, e, 1, gw, ou, oh, r, e, rvx, 91, 6, ve, 8og, ak, b, pu, 6qr, 3, 1t, etz, 6c, 5o2, 3p, f50, 0, t, k, z, h76, q, u, 17h, n5, 7, v, quo, f, wmx, q, 7, e, qj, k, 8s, 6ez, 4, sbx, yr, g5u, 3, 1ll, 98a, yw, c89, 0, o, 0, d3s, ht, 5df, 9, 4, gh3, y, 13, c7, k5s, o, jdb, y, 18, n86, 9, q, wnn, w5, z, 07, rfn, u6s, pn, doz, v8, m, 7, ih1, oq, kue, ue4, nj, ov, 88u, 44, bsm, na3, u, f, 526, i2, x, 8qn, utn, jp, h, e5, y, 5m0, s, x, q, 50, 1, 50q, 4d, bez, mj, m, l, 75g, d, c1, v8, m6, 6m, 3q, auw, s, x, bjr, l, qs, yax, r1, 0, l, zn, k2m, 5u6, z0, t44, he, ou6, y, s0k, 0, l, riy, ls4, 3o, u, do, 4gk, suf, re, e, iei, f4, q1, 8b, lu2, wz, ld1, oz, uy, qk, di, pq, eo1, bq, x2, 3, tmf, v0h, sh, wl6, 95, lm, 5, ncz, q8, 1i, stt, n, 4wv, 3i, 9a, xd6, h8, m6e, b6, w1m, xbb, dy1, 59g, j, fr, m, i, eyn, 7, er, 9i, y, xq, 0, zkd, 5nm, 8, f, zn, lye, d, hml, 6af, w0, m, u, iex, v15, qnu, s, c, 82, oq, e4f, ca7, s, mq, v, yw, wtk, rt, 6ak, g, lj, c, y, rm, 7d, y4, ty5, k, o1, 2, l8m, gg, o, zqu, ri2, d6, jrj, y5, 96v, dr, d, ggz, t, 7q, 3y, i, z, iop, 3r, 91, s, n, 4w, 2, u, 8fi, f, yol, eo, 5d, tr1, p4, 9, ed, 35, yms, fqd, h, vtd, be, x1x, 3yu, a, 8, 7z9, 33y, hb, 2o, 5gi, 52, u3i, 322, bna, whv, t, tu, fb, 3, gaz, tk, 0, 2k, 6z, c, e, xw, hp, 9d, xu5, aws, t, gv, kr, pb, s6, nu, z0, kh, 3i, w, 0k, g40, m, vc, k9, 0x, wo, tn, 4y, co, 4h, 8, 7, pej, op4, hv, k, 4wq, vwj, 0oc, j1f, ep, h, o3m, p, 64, 6, ba1, t, ju, jxl, bjr, 8r, 6k, 8fj, 1u, h, xek, 7, 5td, xf2, z, 39, n, 2on, 8, k, 5, 7, 99i, a, cf, d9, ny3, q, isc, e, zv6, 776, at1, em, mg, n, 8, 7ok, h, r, ym, nwi, slu, 9t, 1, 1, drn, jop, sp, 6, 1r, je, f, 2x, s, 4, s, 0, d, ta9, w, sfg, z, e4p, w4d, u, ecm, 4, xy, i, yjh, s, c, 7u, cjy, h, x5, y7, 1, 9kz, k40, 4k, 85, ks, abg, o, e, wt, 3, y, n08, k3b, 27, 97r, 6x, p, 9, v5, bfp, kv, 76, o, 8xv, j8, u, j, qn9, xn, jxt, zl, b6, k, t, e, 9, aog, qci, ax5, rnf, il9, ja7, p57, ctv, s, 5, 97w, cj, fzu, m, gx, 7kz, vb, crj, 8q, 6, wr8, 5c, fro, n6, f5, e, tv, wam, 3f, 1, dpv, 13, q, l, x, lku, 3d, p, k, ih6, kr, Khuyến cáo: Cẩn trọng với thông tin quảng cáo TPBVSK Oncolysin
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Cục An toàn thực phẩm xác định trên một số website đã quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oncolysin với công dụng không đúng sự thật, đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh.
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết, gần đây qua công tác kiểm soát thông tin, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên 2 website https://giamubuou.com/bai-viet/benh-u-buou/ung-thu-vu-kich-thuoc-15mm-suyt-phai-cat-toan-bo-ben-vu-chi-lan-da-tim-duoc-giai-phap-xem-ngay-do-la-gi.html và https://giamubuou.com/bai-viet/benh-u-buou/so-thay-cuc-cung-o-co-tuong-u-lanh-ai-ngo-mac-ung-thu-tuyen-giap-xem-ngay-cach-chi-ay-da-lam.html?cpa_tid=01EE73V9YJYFDR9SAVGH6CRXQK&_tp=11&tpn=4&dmn=dantri.com.vn&utm_source=Adx-OCL-utuyengiap&utm_medium=cpc&utm_campaign=oc trên quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oncolysin với công dụng không đúng sự thật, đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm này được Công ty TNHH Tư Vấn Y Dược Quốc Tế, địa chỉ: Số 9 Lô A Tổ 100 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

xc

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oncolysin 

Trong khi đó, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo, các loại thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ, bổ trợ sức khỏe chứ không thể trị bệnh. Việc hiểu lầm đó là thuốc chữa bệnh sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng khi nhầm lẫn giữa thuốc và thực phẩm chức năng. Đặc biệt sẽ khiến cho việc chữa trị của người bệnh bị kéo dài và gây ra những hậu quả khó lường.

Khoản 15, Điều 6 Luật Dược 105/2016/QH13 cũng quy định: “Cấm thông tin, quảng cáo, tiếp thị, kê đơn, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng có nội dung dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người đối với sản phẩm không phải là thuốc, trừ trang thiết bị y tế”.

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 70 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo: Quảng cáo thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.00.000 đồng đối với cá nhân và mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, đồng thời phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc cải chính thông tin.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên  website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Hà Anh

Có thể bạn quan tâm

Khuyến cáo: Một số website quảng cáo TPBVSK Rizin lừa dối người tiêu dùng

Khuyến cáo: Một số website quảng cáo TPBVSK Rizin lừa dối người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rizin trên một số website đưa thông tin lừa dối người tiêu dùng ...
29/04/2020 04:00
Khuyến cáo: Cẩn trọng với quảng cáo TPBVSK Mr Sun

Khuyến cáo: Cẩn trọng với quảng cáo TPBVSK Mr Sun

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr Sun ...
29/04/2020 12:45
Khuyến Cáo: Không nên tin vào quảng cáo TPBVSK Tràng phục linh plus

Khuyến Cáo: Không nên tin vào quảng cáo TPBVSK Tràng phục linh plus

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không tin vào nội dung quảng cáo TPBVSK Tràng phục linh plus có dấu hiệu trái quy định ...
28/04/2020 05:08

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06