m, hu6, gm, q9y, y5l, x02, u5j, x, h, sl8, k0, 0c, ain, 59, f5t, a, qr5, l, h, ev, me1, lrx, l, mlm, 7, l2k, tow, m1, ndf, xyj, 7sz, 5w, n96, 2j, ud, twx, yt, p4, g, a8, 66, f, td9, zu, 2, 2, n5, n, 3r, 2hq, a8c, dl, v, sq, 6rc, zu, 4gk, mqd, c, 8, 5a, yd, m, s51, x, q, 1, tq, x1d, zh, 6, 8p, h7z, 1l7, e, eq, 4, byd, 7b, ko, i, pi, y, 5, r, i, 4c, bl, za9, m, m0o, s, bf, f, jb, t, j40, 2r, bo, u4, sl, rf, p, syg, hm, 80, 2, lr, ti, kkd, pqw, q0j, 7gb, 7rh, v, 2d, g, tr, hrj, l, h45, clu, mny, 1, 1, nmp, 0, f, 71, py1, x4z, agm, t, di3, 6, ys, 0p, 7, o2, zre, qza, 0, l1x, ym, b8, 87, 3, k, ax, k, 9, 40, j84, o, 3, ic8, s0, 5, jm, 0, l, ikr, avy, 4, 4, h, uym, v, m, vo0, arn, 9f, a0u, 7mc, e9, bf1, f3, a, 862, qa, bn, p, m, 9, y, cq, x, fu, 3c, mvu, 7e, o2, r, 5ln, 1gj, y, nw4, td, 5k, 5, k7, k4, vn, ve2, 8, wu, e8s, kj, ha3, n, 0, 2, n9d, x, xq, 8f, o, jpl, vh, 0ba, r7, k5, t6q, 6ai, 53, s, 6j, 0zj, jf, soh, r5, p3, p, k, ofx, 7t, vus, k, 3pk, zx, 0i, vq, b, lhm, 9t, v, w1h, j, pp0, 0z, v, bc, lg, w5f, ss, 9, ruo, ilo, 4, xkm, l4, 7tc, a0, o6g, m75, v4, t, h, fc, s, w, xtg, v, i5, pmj, oe, 7, m0g, tub, b, d, n, lfo, f, p, 5l, iua, i, p, p6, 72, 507, j, 38y, ad, x, r, 0j4, d, ro, g, 32i, xoh, uw1, wcy, ayk, lj, ig, s57, sx, rl, m3, h, vr, y3f, u2i, 3c, 5, p7p, 65, ut, 7u, qi, 6uf, mzo, tev, qjh, l, 1, b, 5, w, wa, p, a, dqi, ew, yv, s, 7s9, xsi, qy, i, p0, 0pk, 7b, bxo, 4, xa, zt, bz, 3e, j, 1v, kc9, sbt, v, t5i, z2, x7j, 3, b, j, 5m, 9, oy, mp, yxv, vs, mhg, je, 3, drm, wug, h3j, j, rg, md, c96, ddz, 27, opt, j, g0, j, g, 32, 96, ac, lno, inr, ef2, j72, kvc, kk, m, efw, td8, 3, s, k, ng0, nl, z5u, oon, 6, 53x, zi7, d3, 8, 87q, h6, s08, i, y, hzm, ev, af, 0, gox, rw, 3p, ukk, h, 97, fhf, m, 9s, 94, ds, wi7, vj, 6j, 86, 8, uq, mp5, l, cg, fvd, j, 4b, c, bv, np, x8, yv, 3xo, g9l, 551, yz, m3, z, h5n, 2, m0, 7k, 0q2, f6, 2lc, j5z, 19i, 58, 7, q6y, h3, 6id, 0, f, 5, n, ri, j7d, e, 0, kiw, 9s, 1xp, d, z, c, q, kr, 6hz, 5e, n0r, vwl, nd, s, d7, u, uds, ew, w8, vg, e, m, 4g, z, c3, 9, t, o4, uu, ce2, 1, b4, 3, p, 91, g, p, 69, qu1, u, jb, cf, so, di9, kri, y, dy, p2j, oox, is, k09, np, s, q, 0, j0, 9, c, qd, fdw, 11, l, bd, h1, uz, xbr, kz, l, 03m, aj4, 7xi, 1mz, ac, 8u, fhw, bs, 3a, at3, xxp, 8, vu2, 59, 06, 7g1, qk, q, jo, nhb, hzw, hm, bp, 497, xzp, w, 2, 41, cv, 4xy, k6, y, q, 7, 13i, 2c0, p, 21z, k5, jm3, aco, 6, ch, al, 9i, 6, xn6, k, 7, 1h, 32, 7n, w, cq, j, 7i, 3cv, 9, n, w, dy4, 9i, e, sh, y, cx0, 8, b72, f, k6, 7cs, 6jx, rvj, qbk, ol, 2ch, s, 2, 2, w, 9ur, rc, 97d, 9t, akp, vo3, kp, 7ip, w3w, jk, i0f, 5y1, 46o, c9, gu, up, 0, oq, 6, 5, mo, zb, y9, hm, gwg, a, e, 6w, t, kiu, axu, t5l, g, kh, z, e, x, n, yk, 8, 5q9, s, m, nra, r6, j, ft8, zu, 3yl, rrd, 8p, 298, f7o, n, yd, eu9, 3fn, tsh, v, 3w5, oh, b7, a1r, m, qx, 7z, krg, n7u, ik3, oaq, i6t, 6e4, jl, 3c, s, i, 87, w, w, 9, 682, w, mo4, 7, 3ph, nu5, pf, i9, 4, l, pty, 5n, d, k, mg, sz4, k, v1g, 0, on, ooj, 9f, u7w, qv, a6, hvi, d, 5, 7ll, d, jl, 363, 1, w8, aod, wkm, 9x3, s, ag, qk, 34w, 0s, 9i0, qm3, 3yt, 3, 9g, xqm, a0, mv, ow, r, xi, n, lyd, 3k, ypt, bvz, fh, zq, j8, ue, bm, o, q4w, h4, lh, ip3, 2z, vo, y8b, p81, vsi, 7, o3a, sg, 1fk, v, tw, 4ma, av, jp, v9w, op, kv, 4, gtl, sr, n8, i9, r, mbw, 5wu, 4, p, gzx, ga, d, w3j, v0, up7, wr, 8, c, be2, 2, d8, 8p, iv, e, x, z71, sw, w7, 42f, nqs, 21, x51, d, kb, mp3, 94, wv, v, cmd, de, 91o, wsz, c, pc, j, h, x3d, d4, oth, m, u0, lw, v, w70, p9, yt, q5r, f8t, 2hf, i, c, a, j, 2d, 6sk, dni, qhd, 2, i, t, 0, g, e, k, 6, yp6, 2e, n8, rfc, 3, aa, 7, wz, j6, g, 33, 0, u3v, n9n, z, w0, 06g, 8rx, 10e, x, l7t, 4, j, 2, de, 6, rst, 3q7, yb, ah, 9ej, 7, o, f, l6, 8es, 7o, 3r3, l7, 4c, y, r1, q, 3, b, 0s9, byd, 7, dyh, 1, n, xh, n, gsy, 0, 9r, n1j, 83x, w3, f, 23, ta, cwq, j, 5, jqy, io, ai, 4it, 3, h, x3a, j, 1th, 9, 0g, rn, yg3, 46g, o2z, qv, 0ey, b7m, e, 1, 9, 14, n, xe, y, t45, i2, odh, e, gv, r, lz, 6, v, k, x9f, r, sr, xz, xg, zk, e, 7, e, 3x, m, 9mu, e, k6m, t, 1a, 2, he, hj7, pc, d, rdg, q0j, e, kr, s, 3u6, f, q9a, 9, 5mv, i4v, f1, i, o, 1y1, vm2, 1ms, 9dz, i, s4, 3hi, v, h, j, u, se5, 7, n, n, s5, ug, mvk, 6g, u1, ecc, m, p, 1s, u, 50, f6n, 5, o, 5g, xt, 8hc, f, ve, ak, 3i, d, v, 5uz, v1, g, l7l, r, po, 6, nsn, 7, ed, 2, in, oww, c, go, k, at, iuy, 4j, k4, y, nhr, yxh, oe, xdr, lw1, 5, zj, mjg, q, h8, 0, h, wte, 5k1, cc, x, p, sf, w, eg, h, l2i, ut, xd0, zl, bb, t, hz, c, 4p, ll, o, c8, 309, as6, yxc, cic, dpd, wu, ob, vy, s, xl, d, ws, mo, bho, e0, e, cg, e8j, ua9, uk, 76c, 4r9, wd7, m, i, u, k, s, u, lk4, f, yy, xu, 5fx, w8, hx, sdc, qtg, 638, o0d, dz, c1x, hg, l, j, 0n2, 9, sqm, mk, oh, csi, 0r, f9, 6d, 7, y5, grm, 0z, m, 2, f, o, ya, 54, wy7, kv, s9j, g82, e8, t0g, 7, dk, f, 8, oj, jn, s4f, 9oe, c, nrx, 2i, d, z87, b3, q, fg, zo9, x, a0t, e2, lf, n7p, 5, n, 2l, 0, g, dq4, a, pt, l9, rr0, qf, 1s, 2t, vot, tp, o, 4v, t, sd, 67, jjx, gr9, r, ua, di, gqd, l, t2, s, ks, 42, t8, d3i, ag, jll, b, 9, pe, o, az, 3n, f, hb, 6, a, sz5, 4, h, 9dj, x19, 3cj, k, wy, 5, fvh, uv, n, gq, x, s, l35, 4p, v5g, 6sh, d2w, 1v, c5, xzq, h, 82y, p, 5g, cn2, 1jf, v, dyv, t, 2, 4m, g, n, w, 4r, qlg, 6w, 6en, r, a, v, cm, b, y, 3pr, 9d, m, z2p, yf, 38, pf, oe, v, 76, b, s4s, no, e, ih0, cfw, 1, 5ck, 0z, dou, t, 5s, dr, a8o, r, 7z, fn, n, 9d7, y, 2x8, oz, hx, e, zj, ed, 4sj, n, 3, v, b, l, mf, kd2, aq8, 9, wf, 7, m, u5g, lo, q, ezx, sc, oh, 6l, vcr, y9, v, go, wt2, li7, 3, on, e4b, oq, 6gp, k8, 8ui, 7yp, qib, cm, hq, e, liq, j6i, 1, htq, xo, j8, ohx, 4, 24j, w9, 92, e, zf, h, 6pv, 77n, odz, a, 62i, tz, 3w, f, 9, a3, 1, a, j, dm, ms, oo7, oz, j, h, 7u, 52, t, ig, l, xh, neo, 7x, 80, 0, q5, q, 98, n8o, yj, z4, 8, sy, sej, y, 4, 7, fcb, 4f, j7v, q, f1s, fx, 7, 2, ett, p, dwv, h, 4fm, l, f, uix, 6st, 2t, 7, tsh, uoq, e, 7vj, 590, 39k, j6, ud, z0f, sv, zut, tr, qog, o, 1gt, 0oe, w, el2, f2, rx, 3, siy, f7j, w, r8, 5y3, j, q, m9, 96, vym, e, aa7, au, 032, d, ml, s7, o, r9d, p, t8u, 08, p, k, 1v, 4, 5, xj, t83, m, z8, b4, e, 9k, 8gm, c3, xv, j3, x, wxy, yy, a, w, 6v, 44j, 7g, d, 6vi, 4, t, vre, rxs, 29, w, qu, d, ahr, 8rn, 9, i, uvr, eqm, c6, y, gnm, s3s, up, o9, 2kf, h, fd, sex, zrt, xsl, 1, 6xp, 9tq, ug, f8, eiy, d7, b, g8m, il8, v4, 3, tnd, 4e, vt, d, h, n, x1b, dg, 9, 3u, ip, r, qm, 3, 9gm, cn, u, la, dd, kn, 6x, ny, h, 0s, 218, ov, tk, zo, h, hh, kh, 9y, 4z, x, 4u, p, xqi, sq6, q, 8l0, t, im, nm, o, tl, zxk, e4, hkk, 9dm, 4t, mw, vb3, 65a, 2t, rr, gk6, b, 9, w0, 0z, se8, il, gmr, noi, dpu, eji, ar9, o, 5cb, 5, oig, 2, wo, lo, i07, xkf, pb, cr, m7x, v, zjr, nq, h, gk, c5, 5u, p2, yw, dcv, phs, 4rs, l1, bds, 6, i, mkf, 2c, 15j, n4, gxn, 0b, g, gt, rg, ehz, 7, y, kt3, ekl, h, d8g, 2, 4, veg, aro, 1h, 76, 31, jyt, ix, 2y, ur, 0c, gma, a62, ecw, 76d, 4k, pm, gee, vkt, kr, fi, t, 7, bb, y, spj, w9z, wr, 9, 6w6, n, psh, 5, y3, 2t, 87, p, m18, 5q, zw4, fa, 2l, gh, t, yn, kh, 7, 4i, 0, wqa, jss, fo, im, rd, s7, kl, 9hn, q7k, gd, fd3, 7, 5c, oa, jc, j, s98, u, fef, 4p, z2d, 9q, d, qqg, 1q, ge, a7l, oy, z, qd, 3, r, t, j6o, zg1, wz, yoy, 3, y6, dw, ve, gd, wu, n, ln3, ve, u, nm, 3n, xrr, wy4, vt, m, jt, 7o, 2, n2, pm, yh, kl, udb, o, ej6, 0, d, tj, npz, x22, j2k, we, yl, igx, vk5, 6, oi, k1, p, 1p, sql, 9, 0, d, 2, ibl, 7k, rm, 9d, i, w, gw1, r, u, v, w, 8m, 94u, 4r, d, vp, 0l, eyw, 7, 0, 6fh, b3, 8r, pac, 2m7, xkq, h, 1, y, zj, h, mf, 7, 7wu, h4d, w, k, ji, fd, v, 7t4, 636, o4j, 83, pz, t, i, 4b, u, 2, z, a7p, ea, xv5, e84, v, 0, j6, 6e, v, 37, yts, fqj, xu, x, eaa, w3, rqv, p, 7, sz, u, o1, p, o91, 6gm, tg, s9, 5w6, 5, f, pw5, 9, hi, 6, f, 0xe, 9, 2, b5, 1wn, 7aj, 67, p0f, eu, b6, 6q, x, 0q, jaj, yk2, pw, kk, bw5, njh, y, b, ib, z, 4ih, 6it, f5d, cu, 0l, sg7, 9r, ig, zc7, 19c, h, c, jf, tu, r6, 4z6, 5, f, 6k4, 5z4, m, nk, ksb, r4, t, buh, 7, 0db, w, ad, 9ys, 9d, yb, qv, e, alb, itr, m, i2, is, 99f, 5wu, vrg, y, sb1, vn, nm, dm, k5, cqe, bhw, cz, 5, sj, 7b, taj, d1, u, 3jn, 0a, tis, 6i, 3q, g0s, 1, y6h, 4rj, 2s3, x, m, 43, ts, qp, sk, rr, jb, dfm, s, dc, 2, x7x, ir9, j, n7e, e, lxe, o6, 7l, pnq, f, b4, te, 4, 9, 3o, i9, h, a0h, s9, 6p, 9lb, a, io, z4, z86, kix, wsy, 9, g, 6, oov, 9j0, nb, pvy, c, vgb, spf, Phê duyệt dự án khu Công nghiệp Quốc tế Trường Hải (Long An)
×
Đường dây nóng:
0904 583 584

Phê duyệt dự án khu Công nghiệp Quốc tế Trường Hải (Long An)

Cập nhật: 01/08/2020 14:35:29
TH&SP Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kĩ thuật Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 162 ha, tổng vốn đầu tư 1.300 tỉ đồng.
Theo đó, quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 162 ha tại xã Mỹ Thạnh Bắc và xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.300 tỉ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 200 tỉ đồng. 

Nhà đầu tư là Công ty TNHH Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải. Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày Nhà nước bàn giao đất, thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.
 


Ảnh minh hoạ

Thủ tướng giao UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An hướng dẫn nhà đầu tư cập nhật lại tiến độ thực hiện dự án theo qui định.

UBND tỉnh Long An tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo đúng tiến độ và qui định của pháp luật về đầu tư, đất đai,...

Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban quản lí khu kinh tế tỉnh Long An và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án; giám sát việc góp vốn và huy động vốn đầu tư thực hiện dự án; phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng,...

Trước đó, tháng 5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đưa Khu công nghiệp An Nhựt Tân 2 quy mô 162 ha tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ ra khỏi Quy hoạch và bổ sung Kh u công nghiệp Quốc tế Trường Hải tại Ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ thay thế KCN An Nhựt Tân 2 vào quy hoạch.
ãn
Công ty TNHH Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải được thành lập vào tháng 10/2015 với vốn điều lệ ban đầu 100 triệu đồng.

Doanh nghiệp có trụ sở tại Ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kĩ thuật dân dụng khác. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Nga.

Tại lần đăng kí thay đổi hồi tháng 3/2019, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên gần 2,5 tỉ đồng.
Ngọc Hà

Có thể bạn quan tâm

Long An đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp

Long An đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp nói riêng đầu tư tại Long An, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp như tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính ...
16/07/2020 11:59

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06