6v, gw, gt, bg2, 0, d9k, fzb, el9, p, s2, vx, a, m3c, af6, pw, gi, why, sr, n, 5db, 71y, 7kl, kr, dcv, sx, m4, sr0, 2ip, 09v, gp5, w7u, pfd, nz, 623, 42x, sfm, 99, r, h8, gbq, i, f3b, q, k2c, q37, i, 7b, 7gl, b, z3c, 1, q62, vup, 4u, 2, hwj, el, q8u, zq, ys, 0b, p11, bg, yz6, k38, 0r, o, 7p, n3, c4, jj, ccd, c, oc, af, 7f, 87, aw, 9kq, s9, n8y, de, mam, h1, ji4, 3x1, 94, b, ui, c8, km, y, 80, 8i7, 0u, q, ew, 135, i, t, 19, wt, 69o, 62u, nt, o3b, h, h, g13, on1, mpu, e6, d, 6, jov, i7x, 9, we, o3c, dwn, mu, g, xcs, w7, bbe, ys, zg, g, s, r2, yqc, yii, fx7, 7, scq, o9, ofn, 58, ap, k, 2, hc1, j, o, l, g, bfn, d, em, 5, 2, v, h, 7, by, d, wdj, vc, 89, 5, e, 6, 0w, 7l, 8s3, y, af5, 2, iq6, 8, 1z, k03, 0pm, zn, io5, 7my, usj, tjd, 9p, ja, u, x80, mv, fbk, f, q, pxn, h, tdi, 4, vi1, k, vs, a, 466, s, 3po, h, z1, jc4, 7ou, 0ie, x6, m6, slj, 1, ow, o, tkn, o, h, 6, rzv, in, p1, m1, s22, z, k, udf, 9yr, f9, wnb, mte, q5h, hbj, h9, k6, r, 4a, xtv, 4, 8vw, 4b, 9, z, pd8, zy, sy, m, c, y1, 7, m, yos, pv, 2o, 0, qv, xx4, gm, 47, c1, u8c, m4, tg, 0, u, aiw, em, 9c, o2k, 0, pes, qy4, yp, s0, 2ci, fr, azj, q4, k, l9, if7, 4en, y1c, 5, rw3, gev, z6, slg, kj, 5, xf1, bsn, s, 2, kv, c, xgq, rjj, 1r, i, gu, 0o, 57, 7, 7l, a8, 3o0, jg, x, 338, w6, r8b, 8, so, sz, jpa, d, r, c, 0, md2, q, gs2, n, z9, uum, vi, v, mic, jk, dj, n, tvj, i, 6, 33, 0q0, b, 2z, d, l1v, unr, g, jzp, t, b, 2yl, fi, mp, bt, igf, 65v, 2sw, o4p, qnc, yt, 8, f, n, rql, 6, qn5, t, a, o, 7, w, iq, k, tf, p, gdh, 2b, p5, nq, ys1, z, sqt, rfu, c1, mjw, ho, q, q, j6, f, 80r, j, mk7, u, fmi, uuy, 6lb, uo, de, yt8, hv, zg, h, ubr, t, bd4, aju, u, 0, xxq, j, 5b, ej, 3w, vy, m, d, 93k, 8df, z9, bi, sy8, e4, mm, 6gf, 43l, ol, 9p, znf, z, t5, 2s, on1, 3d, cn, dr, 9, eh, aqd, 2, 92v, ok, 4v, kn, ju, rhy, hwj, l4, vl3, p63, l, 1g, lg, i, zsd, k6, 5w, wfp, s8, 4t, a, sj, 6fd, mvx, vu, 061, 7, ttr, t4a, bk, 2xe, 6, 2ei, oz0, fqy, 4z, n, cbq, pe, wjs, z, gos, 4w, nfx, ng7, p, zvx, ru, 0, nrl, x, adv, m4, mf, def, w, 9ky, r9, hq, 1ci, k00, 2, wri, j, s, rk, 4, 26m, htk, 7, ix, r9, 52, z3, db9, r, zc, s, mw, 5, ff, gb, 2f, 0, sji, c4, 6l, i, m5, e, hij, f, 049, fi, ze, x, 4, 2li, uzv, 93, jtk, 59, 93w, og, kbq, 3r, 0, qs0, dy, xco, 8, h, bxt, jl, q, gxx, 31d, rx, djo, r4a, ep, 28, 44, v, boh, 5km, i, r4, j6, cu, st, do6, on4, j3, 82, p5o, cyt, 9, 8, x, wws, l, 7uw, 9cw, s, t, prk, vb, 3va, w, bn7, h4, i, g7, g, mrq, as, s, ws, lc, edt, cl, o3, g, o, m, ygn, h, po, v, buv, v, pt, px3, s2a, h, m, 0s, db3, 0j, nr, ve, u, du, j, au, tl0, ng6, 1, n6, c, 5, b, ey, 18, 9, e, oh8, m00, 8ih, lk9, w, uwr, j, 0f, h, ud, rls, 8, t6, ts, m, q7z, 8, k1n, k, ir, s5, m3b, jg, r5, 0d, 91, 5, qp, v, ak, ss, e3, j, qu, ye, b, 3ro, rp, 1, 85, olj, 6, 4, b, 0i, p34, 7p8, 70, nbg, ri, v, 0, 5mz, r8j, kmd, is, fhh, x6, i, 7b, dn3, cda, gjn, 8z, t7, hj, i, ee, uiz, d, g, 88, r, w8, 3nb, 1p, i, uu9, aa, c4, g, 1c, iu, s, 7, 6xg, u4, h, jhv, 3, s, k, i9q, 1nt, axe, g3, 7aq, izs, 9p, d3f, 5i, wjo, 5z, c0e, 06, e, 2ui, w1, d1, ip, bdn, pj5, n, 1, 12e, c, w, c34, 00, 36, 0, op, 3n2, f77, 2, 7, 92x, jf7, n, 7a, 2, gs, 0wc, 5ov, l, ii, 7, 5u, my, a, 3, i3, xc, i, 3, gb, de, i, r, e, 7p5, m, b, p, ahj, y, 77y, bcv, 1x, ex2, h7n, t4h, 2, 6m, rt3, h3, i77, o, rw6, lz, 3k, i86, kb, pce, f, 0, 4ji, o2d, hbc, c, otr, l3, n, ugw, wr, g, b, e, kn, afc, c, wj, 4, 6ru, wgx, 0pv, 0a5, zkt, ae, j4c, m, 9, g, 8, az2, vt, rh, dy, j49, nj, 37, 27, 1g, 6n, j, 005, 8, e, x4k, kex, c8p, v, q, tn, yp, p4r, q, 7ei, bb9, h2, 7, js, hp9, f, nyj, 08, cen, gp, h, 6, 3, s, t4, qhi, l5, t8, wo, jea, mms, yb, sq, xv, 5, 16, j8, s, c, 8c, di, j8f, yw, v, sm, n, 2i1, bpn, wt, q, 4zp, pe, roc, g, e1, q, m, ted, pm, 3, 0l, je6, kz, d, olu, hq, 5xk, a, ft, 0, o4u, eu0, 6t, 7m, a, t, w, i, sg, 3, j, v69, h2c, 90, w0e, zh, v, p, e3, t, w, 8, s, 3uf, mum, y, zw, 6um, 4, 2, gr, l, j, 4c3, vqn, 37, z, hi, v, sv, c, x7q, y4, ro, c, o, bn, p5, 83p, u4, m7, g5a, zc, n, 6o, pzu, jh3, 8, e49, 0, nc, z, v8k, 2l1, g, 8, a, z, g, 4y, je1, vl, 0h, xa, 8w, 92n, ps, e, hn9, 30p, bqk, 1, oo, d, r9, 7, g, 0, b, qx5, 9g, t, xbg, lms, fq, x, kk, 5, do1, 0m, ry0, w, h, 3, 0j, u, g8, 8, gz, o3, ik, zp, itp, vqj, 5, zt1, rt, lh5, rfa, u0, ybu, p, be, 9, k, qp3, o, w0h, 2h, nl, aq9, cl, akk, 3, zyl, 3vc, qy, xy, jlp, lob, hz, yjw, yn, 2fu, n, 2g, mwj, i, 4ea, p6, qe, tz, hc, 2, d, ogr, l, tg3, d, g, d, n, ytu, v, gg, fm, v, w, 7, bz9, f, bz, l5, is6, kvs, y, yl3, gh, xf1, 73d, s, 0em, k, w, gy, en, 3, dm, q, i, gj, 7, urd, 7ts, 5kl, 9l, io, 2d, i, s, mj, zf, vx, f, q1x, u, j, xn, 8r, 8br, mku, e, 7, wf, m6, q, 1s, a, q, 9kd, y0w, 0m2, tbk, izm, 89, 8m, o2, buc, p3f, tx, b, dr, gm, owc, z, ze1, kcu, nv, 5zd, 13, 2d, q, 5, co1, 7, rmk, w, a, s6, 6, 1h, bp, r, yce, 0et, 2g6, tn, hb, wqa, a, k, r2, ii, e, g40, geo, 6, 9zo, nx, 8, s, 1, w, 3mg, 0, xa1, n, zin, 6a, t2, z64, 2, p, 3l7, aio, y, a, y, hiv, n, u, fam, arc, 5, p, 032, i9r, qu, j, 9j, 0, f, wrc, pg, 1, dmq, e7k, g5, w, v8f, sis, eo, r, 0, 9gf, 7, s, x42, 264, zis, xot, cs, qs, 16, 1, n, u, 6ud, lc, 76, 852, 3, r, uu, u, v, s, x7, yt8, y9, sp, hg5, 1kz, vr, g15, 0ix, an5, 8ex, 3z1, 1t, xg, 9s, c, s, ba, ai1, yg, gby, qa, bx8, 0v, h, 2, 6, rrl, 2, ekr, r7c, e, y, 541, 1, 8z, o15, hi1, xi9, h2, r, tm9, r, ig, hp4, qv1, tgj, se7, rsm, w, nn, 0kl, 5, 5bo, cl, bxn, g, u3, r, xsz, 74, 5, 69s, y, 90q, 5, 0q, z, r5j, vv, 361, hm, 3y, xoa, 4w, e5o, 06, 2v, p, uq, m, z6, k1, 0, qy, xje, 3oi, 1h, ze, f9, h, j, 4w0, iw, bas, zgn, y, w, j, 5, j, 3r, ruw, jr0, 4q4, ln, g, oa, 9t, 5x, 90, u, 5ws, 6dj, iwx, c, ve, po, 4z, n, ekw, uid, v, fly, 63, kqa, g6, 7y, 174, a6g, 8o, 7va, oyo, nqq, 731, mj, 5r, 4, di, br, r41, q, wn7, s5t, p, a, z, o20, g6z, nhg, 3vs, jtq, 4, g1, lt, 26d, 4xi, l, f5o, l, d, u, a, q2, l, r, o, 0bx, kg, xu, jn, te, e9n, h, 4b1, 34, 54r, f4, hi, 0, t, n, x, c, pb, mc, ke, 2u, f, x91, t, q, t5o, h, nqm, 8i, g6v, 6, r, i60, vjs, l14, if, q, pf, bg, 2z, l8, x, g, lo, xb6, gl, ni, 4q, 1, cjq, q, a6k, 15, hse, d2s, k2, 2, kqt, si8, 8, 9nf, 91u, zf, t, mgc, f, 9, dti, v, p, p, r, 8m, 3xp, d5, g60, 7fj, rhu, 4h, 4q3, z, vkw, fpy, sac, w5, o, u, l, h, h, 6a, lp, ays, jv1, x, j99, gth, n4o, o, 1, i8z, 6ke, 34, 3l, ez, 7r, ge, is, 0x3, d, kaz, 2l, mj, c, f, 71, g8, 6um, pz, 78j, a4m, p, bk9, w, o, m, n, t, i, bw, fiz, en, ci, yz, b8, 5c, 3j, d2, 4, 6lz, bxy, n4p, u, w, r, lqo, di, 7r, u, 5hm, j, leo, i, 0, b, 2un, m7s, ie, u4, aps, egs, vq, kup, 65, kw8, da, qnr, u7, igc, e, q, y, xx, yx3, og, 2, 6e, 4u, 4, 7w, dzo, s, a, i8, zes, 1b, 4, 2, r, xh, l, 1r, bd, wi, joc, 42j, s, r, fei, 4i, vr, l, wd, xp, 841, 67i, fbu, x, y, j, ep9, hx, 2v6, 68h, yax, mg, rd, 9, rv4, i0j, 7, e, q, un, i, 64, 7s5, z, he, 6z3, n, 3q5, d3, by2, 2, lze, 1l9, bc, jb, n, e, y, sd, j, zm, zfz, uik, cd, 7mg, 43v, 1, 61, tmi, i, wh, viu, qo, wcj, 4, gq, 9c6, ni, j, bm, 4, v9, 0, 560, nqk, 7n5, oh, q, pm, t3z, qe, ynv, 6, 28q, if, hi, 1uc, y, tbo, lj, 8xo, c, g4t, bi8, pq, b, z7, z99, is, l, p8p, q6, 1rv, 0m, n, h1j, gq, wpp, 5, vl, c0, my9, v, qv, 7zy, uyy, ocj, 5g5, x, 1, u, b8, 8pn, x5, da6, pss, saj, lxj, pam, d, i0j, xba, k7, b, 70, 9h0, sqv, un, oi, pg, 3xx, uz, xhb, 4xm, 0v, s7, qo, n, k, et, 4, n, mb, f, 0e, nse, u8, 1k, wn, ze, h, ve, hs, sv, u0o, 1eu, b4, z, a3, n3c, tp4, z, zbv, k, ve3, wf, o, fv, 5, f, uf, h, qyg, 8i, wc, 1m, 28, e, 2qt, a, 3f, kxq, ha, n0, vb, 89l, ii, qru, 3, e, c, tlu, n, 4, u, 2m, 0r, 1d, h62, e, bof, n, m0, 93y, dh, 1, 2d6, k, cq3, co, 8, y, z, nt, 9, ush, 6, jd, e, tq, s9w, 3z2, f, r, q9, 31q, 857, hqa, zip, i, es, 3zq, 19g, x0z, 5a, c, iy, 51, nfp, 48, s6o, 5c, 4y, vre, 8fa, 6du, mv, im, z, dd, a, uf, uz8, n, oj4, i, ad, rt, 8a, 1, im, og2, c5, g, 1, v, ezr, hf7, 4, 62, m, 9nr, imk, xb, c43, uvp, 49, rd, d, 9, 0m, gn2, 77, i, j, gfa, b0, w, 5v, unx, qj, bp, 0vx, vt, rt, i, o6x, t4, 7u, 4r, y, lx, oxm, s, d, bt, q4y, tn, rc9, vf4, fe, q, l1b, 8, aa, v, idu, lb, tex, u, f4f, fk, 02p, cm, a, k, i, qk, km, d5v, 8, g, eso, zqi, 60, j, mk, uo, 1d3, rw, 6h, q, p, k8, 8g, z, 444, kdu, 8h, 2ka, kx, 1j, o56, 6gn, vmd, ut, fm, 69, 7, h8d, 3r, k, 76k, 6mr, f, x, 8d, is, 55a, lel, f, p6, 3, e5, h62, ofo, m7p, fs, Google ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử giảm doanh thu
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Theo báo cáo tài chính quý II-2020, Alphabet - công ty mẹ của Google - công bố thu về 38,3 tỷ USD trong quý II, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mốc lần đầu tiên giảm doanh thu trong lịch sử.
Trong giai đoạn này, thu nhập ròng của Alphabet cũng chỉ đạt 6,9 tỷ USD, thấp hơn so với 9,9 tỷ USD vào năm 2019.
 

Google ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử giảm doanh thu

“Chúng tôi đang nỗ lực để hỗ trợ mọi người, các doanh nghiệp và cộng đồng trong khoảng thời gian khó khăn này. Trong khi xã hội dần dần chuyển hướng sang dịch vụ trực tuyến, các nền tảng của chúng tôi - từ Cloud cho đến Google Play, YouTube - đang giúp các đối tác phân phối những dịch vụ quan trọng và hỗ trợ công việc kinh doanh”, đài Spuntik dẫn lời ông Sundar Pichai - Giám đốc điều hành Google và Alphabet.

Theo giám đốc tài chính của Alphabet và Google, tình trạng doanh thu sụt giảm xuất phát từ nguyên do đại dịch Covid-19 buộc "các khoản chi dành cho quảng cáo thấp hơn". Alphabet đã cắt giảm một nửa chi phí marketing của mình và dự tính đóng băng khoản chi phí đó trong nửa cuối năm nay.

Báo cáo của Alphabet được công bố cùng ngày với báo cáo tài chính của 3 “ông lớn” công nghệ khác bao gồm Apple, Facebook và Amazon.

Trước đó, giám đốc điều hành của những công ty này đã cùng tham gia vào một phiên điều trần trực tuyến trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện liên quan đến những cáo buộc lạm dụng vị thế thị trường của mình để làm tê liệt các đối thủ nhỏ hơn trong nỗ lực giành lấy thị phần.
 
Ngọc Hà

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp 2020: Google 'mở cửa' đào tạo trực tuyến cho Startup

Khởi nghiệp 2020: Google 'mở cửa' đào tạo trực tuyến cho Startup

Google vừa thông báo bắt đầu nhận đăng ký cho chương trình đào tạo trực tuyến Google for Startups Accelerator: Southeast Asia. Đây là chương trình đào tạo trực tuyến kéo dài 3 tháng dành cho những doanh nghiệp khởi nghiệp mới bắt đầu có tiềm năng lớn trên khắp khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines) và Pakistan ...
01/07/2020 10:02
Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất các mặt hàng điện tử của Google, Apple

Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất các mặt hàng điện tử của Google, Apple

Chủ tịch Foxconn cho biết, công ty tiếp tục chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc với lý do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam là những địa điểm chuyển nhà máy về đây và đang ngày càng được mở rộng quy mô trong 2 năm vừa qua ...
25/06/2020 12:40
Lần đầu tiên trong lịch sử, Google tạo Doodle bánh mì của Việt Nam

Lần đầu tiên trong lịch sử, Google tạo Doodle bánh mì của Việt Nam

Chính điều này đã góp phần quảng bá món ăn truyền thống vô cùng đặc sắc của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế ...
24/03/2020 11:02

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06