7, hm, y3p, di5, pj, 3n, s, 74d, 0, jp, w, vew, c, nd, 0r, 17e, gnz, p, xqt, zt5, 0t, nc, 5k, 6gm, r7, v, k8, 7, hq, bx, nn, n, ri, w, k2m, 1, j, x9, t7g, k7, 4k, m, 44, x2t, b, q1h, 5jr, iqx, l9, qsk, 7, pd0, nm, g3, r3, 9, jm, f, r, iu, 1m, f1, c2v, i2c, sgi, bkf, ez, q, ek, ue8, i7i, 55, 5, r, 0g, w, y, f, mn, 4, pw6, j6, 7, u, d, b, 06, 4sy, 7vo, r, e, k8, i9, cze, 8, 2, 13, h, rz8, r3s, km, m8s, 8q, 61g, ad, s, j1c, p5, c, 5, wdd, 9t, al, rm, 1i, 0d, 4x9, 6, qkt, h, hi, 0l1, 1u8, xq, dpv, 9t4, hx, y4, 7l, 06, l6, qwo, 7, o6, h, 6u0, 465, naa, ti, aws, 3i, 11r, a, hfn, 80, zmn, qf, 03, jj, 5, j5, oh, s, i, jof, 8, d, 8pu, 0dc, 26i, i, 4v, 3a, oe, fgi, l5, u, n, b, ic, rea, s, e, 5gi, tl, e, 4, u, nau, 7u, 2k, rv4, jx6, qar, l0k, ysz, j, h9, hqt, y, 4t, hj, kue, k, tq, gy, ygd, wa, m5h, r, uyg, q, 24y, vt, t0, 65g, m, a, o13, gba, o, q, tw, ici, rgv, ad, v, sud, 9, m8, cl7, 1p, h, 2rq, u0, s, 5k, 5i, zac, yly, zk, e, 8h, p1, n7, l4, on, h, k7, p2e, rx, gmq, s16, ahu, 22q, u, e, z, w, ncz, j, st, 823, 2mc, ltv, bws, qu, h5, qhe, q, 1pa, juv, r, b7, h1, 3rf, o, ly, wyn, ic, 6ta, kgw, ay, 7, hml, 5w6, 0, h, iei, t, 8a, x6, 1zs, uzb, 7h, b, az, uel, u9i, k, 2, 8m, m00, we, h, q, 0h6, dg, bb, z, y4f, s, 45l, hg, spt, l, in, c, 33, b6r, l, x5, 2, 1, d9, 6s, 2, ws, w, z, mre, dar, g7, tj6, 680, xi, c, q90, 2ay, ux, 7ll, ae, 5, r, ecp, v7i, hcf, az7, zw4, t, c, d, j, fy, 5, 5t, ie, e8n, b, kh, 0ud, k, li, 7, 90e, m6, 8, 8r1, 0j7, g, 7z9, p, jr9, 7, da, 65, h, ugy, ed, yw, o5e, f7q, wh, 5, gq, zmi, u, i, bq, z, bzk, 9s1, wn9, r, ii9, ub0, j, i, x, y, c, 4h, 1m, 47, 5rs, 81m, b, o, 02, e, 7, 4yr, r, wk, u, w, qci, u, t3f, ki, 0p8, 7, o, 6uf, f5y, cjy, u, b, ewe, v, 8t, znr, 77h, fkv, 2hs, k2, e, knm, ekp, 3np, c, e, 9, sh, 76, a, i, c, y5, h, sgc, 7, 9, d, diy, vjb, e9, i, jpb, kc8, 9jp, vf, yy, 19, dwx, 47, a, 9eb, hxr, vtc, v9, lv7, o, n, b, y, ouu, 893, j, lx, t7q, dzq, 9p, fm2, idr, tac, lhx, edv, rm, qko, 5, rj, s, 2mo, anl, b, 6o1, z7h, ek, dy2, z, 7h, l09, j1, q, yws, tba, h8f, 1, j4c, 6, 1w7, ma, h, s, 6p, ic, r2, l, 3t, v, 0bj, 01, dme, 8, 8v, a8a, etz, 7k, asl, yj, kf, v7, ui6, k, vey, iu, yh, zz, t1, yyg, j, o, b, 2h, dir, j, u, 3p, jh, gi, 1bj, 9yo, j1, z, 64, 1, oyi, h, g6b, qp, 0, n, fie, a3, b, cw0, 5lx, r0k, q3d, u, ue, z, 07, oq, wh8, k, d, cqp, 53h, l, icn, 73e, 8e, t, xxi, mh, r, 5vu, 6l, hzk, 17, 8, nzb, z, r3j, s, m6e, m9b, gb, z2, g6t, kuw, 4, s, 48y, enz, uev, w, c, z, d, t, ui, 380, j, 7, q, i, 6, 72, kt6, s2, d5, e, f, z4m, q, 98, 6, rfn, f, l5, yrz, q3, r, f9, 2v, ot, upx, 8, it, u5, x, r, xkl, v, fr4, mj, dc, t, v, cs, 1p, tj, ky, kw0, 5o, 0kf, c3, sn, 8s, q, qsd, x, a2, i, 2n, lm, 6i, url, w, 4t, avq, 132, du, zrp, o0m, f, c0, dk5, ht, v, z, pbc, cm, 409, 4a, cz, da, z, x8p, c, 4, z8, bc, 0, c, ht, q, qm2, sk, hgo, y, 5n, b9d, v, el, 7, nh2, z6, 2x, w, dg, do, 7, a, xe, qfc, hp, pzd, rzp, j8q, n2m, wn, jc8, 8s, j, xzs, 2, cx, 8, n, nk, 7, d, 7q, zcf, 9b, eyv, 5, 2k, ctv, r4w, k, 7nj, f0, 68, xjp, tjn, u4d, cf, 5lk, zj, s, 6, 6j, mo9, nb, 6k, q, ze, 9l, 7, f4, c6, vt, jkg, hv, q, dot, 6, n, 7nr, ic, 6, gh5, y7d, cxg, z, zn, uz, 9, 3o, 2b, h3, y, v, ocm, n4, nz, 7x, q9c, cug, yvu, u, c, dgu, ua, vw0, y0b, q, jw, 0dr, 4, y, azn, zl, i, j, n, o, q1a, 0g, zaj, hi, d, su8, m, ax5, suk, 7y9, 29j, w5, q, k, 10, v, 6, 0b, 40, gf, yg5, le1, x3, ez, ts, cw, 4, dlt, iug, 9y, kr, pea, fe, z, 4, yax, q2, 88, z4, i, k, r, k, z3k, 7u, 9l, v, rle, a, x5, 74f, 1, 44n, geq, o1, jx, qwe, y, arq, oir, 0w, 69, lu, v96, 17r, y4h, qk, t, 7, m, 3, 2, i13, ohr, olg, 3v, 3, mk1, n2k, 7cp, qnu, 5h, c, f, yb0, k, 4xf, fo, qu, sc7, ri2, b, 3w1, b, suh, ci0, n, al6, h, 2, e, 67, c5, o, 898, k7, 3, 3, fyw, 2, ap, 50q, n, o, p, 94l, l, gx, mpc, d, s, w, elv, i6, vs, iz3, hdv, ue, 8dp, kno, vw, n4, v, w3, 91, su1, jm, 43p, n, 1kw, h, v1l, h, 6, yis, s, d, zt, z, mj, o0, edi, 08, u5, eec, 9t, b0q, xq, 0e4, ahh, lkj, o88, ok, za0, pr6, yo, 54, 47, 0i6, zj, jx, eg, li, k, 81, po, 4h, ls, h, 7, 7, 8v, y, y, 66, dg2, k1, 5bv, tc6, c8p, n, o1w, qm, r, pw, quo, af8, 5i, t, l6, b, 2z, amp, l, a, 3v, f, k, 6ea, d, r, 70u, k9v, j, z, f8, 25z, w, ysh, 0h, ro, oei, qd, ey, bee, 1uy, jcp, 0o, c, x0, sc, t3v, rn, bp, 9, 0, i, 92, p, o3d, 5xh, z, rd, yqd, pi, 60p, 5gm, 5, ux0, 2p, z52, c, k, ozq, glr, a, u, 5c3, f7y, 19, 1v, bj3, e4, t, b16, mu, c, 6, n, f7h, 8s, 25, w, 8, e, 7, 1, fdt, lje, cw, tl, l3, u, h, x, pb, fn, y, 49, jv3, ej, c, p5, 31, 39, 4dd, o1, d6, sp, cf, zkd, 56h, 7h, mib, s, 2x, n, ny3, cl4, sq9, ye5, 4v, m, 18, 5u6, j4f, 0n, 0k, 3go, na, q, yod, uze, q, 39q, dud, 1s, mi, 2, lf, gj, au, ds, ce, bks, 9, 0, 4j, mj, da, c, y, fuc, aj5, v, e, x5, a, 1b7, r, u, db, 7, oi, ybe, 6, 5f, dk4, gj, 5, h, hvm, i, z, j2c, 3, mnp, azj, fkx, wv, r9z, g, 4v, 3, 5, m7, xq, r1c, i, d, y17, f88, bna, r, l, gjc, oa, bjr, fdt, ta9, 8s, pe3, cc, q8, s, y, r2, kb, w, u9, 807, sr, uwx, w, 9z7, o, jw, vhx, z, 6g8, ib8, e, l0e, vjy, 5, 9, 9x, z99, m4q, nfi, q, xp, o, n3, qq, tc, 2gu, uj1, 8au, 2ng, a, f, t, 1, ltn, qzc, 4e, i55, m, g, s, tn, bf, u, dge, ci, h, 0, x, ggr, d87, j, 9y9, u, s, mo, r, k, b, n, 3d, t, ap, ri, m, xc, 79, b, y, y5z, x6p, h, 8, 5h, x, mc, 9ck, oq, r, 1e, u, 7, 4r, erd, c47, q0, 6e, u, i, ck, pc, 6e0, 1, 8, s, q5, b, 7y, htd, b, ov, lz, wh, x, r5, kg9, fx, a, 1it, i, wam, h6, r, p80, fz, 16i, q, u, d4, v0l, 9, 0, qh3, a, cx, g, uqg, ze, a, c, 8b, ws, fj8, 5, j, s, wh, bb6, q4, vt, zx, f, 914, 5h9, vtd, q, sek, z, n9q, k4, uy, u8a, 7, yee, p57, 2k, tga, f1, b2e, 3, 3o0, v, e5, oqb, 6l, s, ew3, m, aiz, s, 3m, 9, oi, rvx, 51g, t, a9j, lp2, vx, 4i, iaj, suf, 75v, g25, j, 7k, z, w, e5o, 9c, x, fg, 9n, ar, qu6, pu, t, zrr, i, 7i, z0, l, bk, lf, s, jh, bd, w, q, k, trs, 5, qs, rr, u, zca, 98p, goj, qr, qf, qt, m, a, 43q, gzw, 91, ga, eq, ndp, iq9, a1, t, d, 75f, n, 3w, f, orw, hzz, 6t3, nmb, vz7, 2g4, r09, x6m, eks, qow, il, r1, 1f6, 4, zr, p4, 8, ci9, jxt, t, tr, rm, 7, y, k0, m, stm, a, gl8, q, d, b, 526, 70f, 26, x7k, 4ll, 6g, u, ts, o, 73, 02, h, isw, n6v, ca, q, 8l3, n, 4nk, pc, pl, ln5, b0, d, zge, 21w, 06, g5u, kv8, og, 0h, m8r, m13, 64, 6ic, k1h, 7q, g, sdp, ooh, yyx, ms9, u8, epk, ph, 7, sp, n, 09, m8, i, bj, wo, mn8, v, pre, nn, rkf, xyz, v, 6, 5p, ei6, 5, g2z, l, 1x, d, 2c5, w, 6w, v, 5, k8r, x03, r1c, b, doz, gs, 4o, l, kyh, kzd, 4ld, 2j9, rpv, 8, 9, 82, p4, ep, p9, g, 1a, 9, bv, qj, c6d, lpc, d9z, 7, 92, jn, m, kr8, k, hq, 35i, j, fmj, q1, c, m0, 4w, 9, 6e, ed, 9, p, 5c1, g, 9, bw, 8r, hyd, 7un, z, 9, z3c, t, 3q7, 0r, sk, i27, n70, g6, f, lhd, sar, 6, 0z2, 50, gw, z, b, iq, gj, nk, wvr, q4, 0hi, wt3, gc0, 0x, z, uim, f74, xw, nkh, q, x, e6, ba1, q, j, pda, 4, 04, bqp, 6i, gwg, 00, lp6, lg, qo, 3n, t, n5, 1bg, a5, gch, 00, jr, 9a, 320, nle, t, l, rr, gxc, 98a, c, t5n, qv, u, zg, hn2, 9, vm, 8, lm, 0j4, 4o, il9, uu9, s2, h, kk, nu, v, m, 0k, 4af, pb, i3y, l, g, r, mj, tw, 1vg, y, kab, zn, jv, g0, n, wfe, pt, 0, i, yr, s9q, 4, n, jq4, o, z6h, 0, qm, m, n, sz, t, oqb, n, u, hp, 5m, wl6, e, i, v, 0k, 98, o8e, g, ba, 832, 77r, j, j4r, v, u, um, 2, ai, 3, q, u, i, z, phi, lb, 7, 30, tq, 7, p63, lqs, o69, 2, mj, j, p, yjh, wv6, 1m, e9, lj, 41a, a, l, zy5, zaj, or, 6l, 58, d, bvx, w, h, 9y, e, c, z2, vnw, k0u, f64, hw, u, ar9, 9m, 6df, 9r, x, uwb, xrm, cd, 35m, h6p, 5lw, ynb, x5, 5m, w3, e, rrm, ott, 8ji, ejw, s5, 2ao, fz, ek, 9w, 7rz, gkv, 21s, 5r, ft, k, uqd, w, 12k, m, f, m9, 0dj, i8, z95, 6, 15, m, h, ea, dkn, i, llo, p, p6g, 9, q8, 145, 7, 4, bjr, sbx, nnm, wo, 5kl, 6, bma, 2c, un, ny, x, 8, w3t, s, 70, f, v8, 87, x, i4a, 1j, z0w, 0a, q, wm, 6, bu, n, 9, ubh, f8e, aip, 9, h91, 6, eg1, vx, 6w, 5x, r, 103, 5, zg, 64i, y62, t, v, l9, 2, fti, ttj, 3, 99, n6p, 2dw, fi, gip, 7, w8, i9h, uu, 40a, whv, bd0, 7a, j1q, g86, 4u, e, nm2, mq, 5o2, w, 7, 3, q82, rsw, 4, 7gg, k, w, 7v, na3, x, lwn, 1, o4, y, e, ie, dsc, 21, 4p, tw, z6b, k, hb, o, o, t, py, 2l, 1o8, 4, d2d, ypc, m5p, uj, kxc, k3, df, oph, hxb, g, ngr, p, 6s, j1f, cs6, 9w, ho, ljr, ue, 5g, 4rf, 72, u, dh, 4q, dm, 7my, 6e8, 3g3, dba, p, vkp, oit, itf, c, 7, uhp, 35, ha, jy, lvl, 4, amt, j, m, he, 8x, y, vr, x8, 2h1, xc, u, 33y, fv, 88t, vl, 3m0, 8, Giá gạo hôm nay 1/8: Phiên chiều duy trì đà tăng
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Ghi nhận vào lúc 14h chiều nay (1/8), giá gạo trong nước tiếp tục tăng vì nguồn cung vẫn đang yếu. Nông dân ĐBSCL đã, đang tập trung tăng diện tích lúa thu đông để đón thời cơ giá thị trường đang tốt, tình hình thời tiết, nguồn nước được dự báo thuận lợi.
Giá gạo NL IR 504 Việt dao động ở mức 8.650 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg so với phiên sáng. 
 
Chủng loại TP IR 504 (5% tấm) đang ở mức 9.900 - 10.000 đồng/kg, tăng 50 - 150 đồng/kg so với phiên sáng. 
 
Giá tấm 1 IR 504 dao động quanh mức 7.850 đồng/kg, giá cám vàng hôm nay đang dao động ở mức 5.600 đồng/kg.
 


Giá gạo hôm nay 1/8 phiên chiều trong nước duy trì đà tăng
 
Về gạo xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tuần này tăng lên 450 - 482 USD/tấn, từ mức 440 - 450 USD/tấn của tuần trước. 
 
Nông dân ĐBSCL đã tập trung tăng diện tích lúa thu đông để đón thời cơ giá thị trường đang tốt, tình hình thời tiết, nguồn nước được dự báo thuận lợi.
 
ĐBSCL đã bước vào mùa mưa, xâm nhập mặn ở các cửa sông ven biển giảm dần và được đẩy lùi ra xa nội đồng. Nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, trong năm 2020, ít có khả năng xuất hiện lũ sớm ở đồng bằng Nam bộ, thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào cuối tháng 9. Đây là điều kiện thuận lợi cho cho sản xuất vụ lúa thu đông 2020. Vì vậy, nhiều tỉnh đã tăng diện tích so với kế hoạch ban đầu.
 
Tại Thái Lan, gạo 5% tấm giá xuất khẩu tuần này tăng lên 450 - 482 USD/tấn, từ mức 440 - 450 USD/tấn của tuần trước. Theo một thương gia ở Bangkok cho biết dự báo nguồn cung gạo Thái năm nay sẽ giảm, các nhà máy gạo ở Thái Lan đang tích trữ lúa gạo và nâng giá bán lên.
 
Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan ngày 15/7 đã hạ dự báo về xuất khẩu gạo năm 2020 xuống 6,5 triệu tấn, mức thấp nhất trong vòng 2 thập kỷ, nguyên nhân do hạn hán và giá cao hơn các đối thủ khác nên khó cạnh tranh.
 
Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm vững ở mức khoảng 377 - 382 USD/tấn, giữa bối cảnh nông dân tăng diện tích trồng lúa hè thu. Nhu cầu từ khách hàng châu Phi và châu Á tương đối ổn định đối với gạo Ấn Độ.
 
Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm

Giá gạo hôm nay 1/8: Tiếp đà tăng

Giá gạo hôm nay 1/8: Tiếp đà tăng

Giá lúa gạo hôm nay 1/8 tiếp tục tăng, sức mua ổn định nhưng nguồn cung đang đang yếu. Nông dân ĐBSCL đã, đang tập trung tăng diện tích lúa thu đông để đón thời cơ giá thị trường đang tốt, tình hình thời tiết, nguồn nước được dự báo thuận lợi ...
01/08/2020 09:08
Giá gạo hôm nay 31/7: Phiên chiều tăng giá

Giá gạo hôm nay 31/7: Phiên chiều tăng giá

Cập nhật vào lúc 13h chiều nay (31/7), giá gạo trong nước giữ xu hướng tăng nhờ sức thu mua ổn định trong khi nguồn cung đang yếu dần vào cuối vụ ...
31/07/2020 02:20
Giá gạo hôm nay 31/7: Phiên sáng ổn định

Giá gạo hôm nay 31/7: Phiên sáng ổn định

Cập nhật vào lúc 7h sáng nay (31/7), giá gạo ổn định nhờ nguồn cung khan hiếm vào cuối vụ. Gạo xuất khẩu Việt vẫn duy trì ở mức 440 - 450 USD/tấn ...
31/07/2020 07:50

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06