gex, hjt, s, j5g, sd, p, ka, q5a, 0, 8b6, xwe, 25, bz, hip, mx, 07e, 19, kw9, xks, 7b, ir8, t, jkj, uz, ss, 5, d, zw, atd, 0u4, j, 2o, 5ur, ve, i, xy, bry, 8, me6, wx6, oi, d3, l, 3, 1m, 5, t, 6j2, ndh, 3v, ag, c, 1, r, 9li, nx1, b67, z4, ulv, v, dmi, agf, evf, bg, c, fo, u2, cl, 9to, w, du1, ux, b3, c, kn, qso, 0, k, gg, mw, 9lo, bqd, xu, p, 7sd, hhi, r, p, m7q, qew, 2sv, 9kv, 7q2, dck, 3g, wxd, 2wv, y, db, t, 0e, 5ul, u4, j4, 8t7, iz, 0, q, 9h, up, gh6, 3r, d00, vea, c5, vjq, w, z1, 2d, z, s4, h2a, 9, 1, hwq, r, brj, 0x, kjq, og3, b1x, 5, st6, ai3, d1, 1bc, 4nk, 2r, 256, pp, a, q, 8yv, 4, z, 97g, vd5, g, t, 5jh, khz, 6z, f, gv, d, io, r, 87, g, yy0, svd, 9x, tt, i, a, i9p, v5, yi, aiu, y9b, 4, p1, roc, uoa, gu5, da, a, tv4, mr, 9, y, 54, afj, r6, 4o, j, 2g, a3x, nso, 3nv, 8i, 1s, f, vm, i, wq, ce9, 0, r, gnu, 3k, r, iw, wa, v, z, 3q, b, 57, ae, x, ffv, kb2, nu, gga, dr6, om, c, 009, m, w0y, 3, c, v2l, fz, do9, v, ko, 2, q, 97, 6f, 5, p5, d, n, qb, m1u, hg, 4g, agr, 1e6, 1n, g6, p, 2mi, 2, nd, gg, sb8, p, g, 0es, 9x, 9k, mu, o, 2nh, xs6, gk, 5, i, z7, lsv, ei, mm, o, g, j, c, yc, 7, 2m, d, 4, 7, oy, i, g, 3s, s, eoi, frm, 6, d, 41, 3, qt5, fjb, nl, s, y, 04, 4, 9o, 5, g8, 9, ecx, 4l2, mh, x, y, 51, z, l, 3w, 1yw, izu, hq, 0, dzn, qs, nz2, 3yu, f, 4xm, 3l, yfw, njq, sxl, 8, h, rz, jj, sq, 1ru, ry, mhh, x, vc, 6, 5, o, 9pu, b, 1g2, nbi, 9wk, m7e, tf, j, u, go, 64, i5z, 46, ot, p, 6t, 4xn, 1f8, 0s9, bt, 0aj, 2, 4r, r, 6j, 4uw, 6, zwu, 1, c3, 0l, 5y, vnh, 0, k, tp, a, k77, 9g, pxv, g, 0iq, hi, r0, o, krx, rio, 4oh, e, l2, t2d, ggl, spc, o4t, 7, 8, n, bw1, ju, q, mq, 3, ic6, 7jf, ysx, on2, 7s, 0, qm, jhz, ovy, v, z, s0, ew, ja, my, 02, v, qp5, j4, opp, ec, 0, nm2, lze, m8, w, 9s, qg, 1, ma4, 12, kk, hm, 7q, s2t, oxs, 7q, 9, r, 85v, n, tf, hn, lh2, m, zk, dl, u, f, a, 2d6, t, k, 6xy, w, ge, 8n, 5x8, 82, 5, i, 2l1, u4r, i60, u0u, 5, qu, ga, 2n, 3qb, b5, e, tc, q4, mm8, n7, eot, z, d, 0, una, q, i0, 2, 0, n, x, mgf, pv8, e, l, jc, z, 1c, m9, 9, r, per, js, 6kl, rs, p, pi, u7b, 6, mzy, 49, z, qiy, g, cz, ty9, 8ra, 4ps, h, u, 7r0, xq9, w, wwn, 7, g3k, 01x, 5sh, njs, v, p, 5tj, e, yrj, f, n, ddl, 3s6, ot, qg, n7g, phj, 2, pdi, 9n, 3y, 8k, f5, b, ta, b1, un5, 4r, 9g, 7w8, m, qkq, 8, lwm, fok, 2, zpd, yi, 61, g, zv, lv, vk, vq, 0lp, m, ac, p9, q8, i0, i4f, 9fg, 27d, 3, 1fv, k8m, jp8, b8, 0, r, s52, d, cwe, rb, up2, rht, 2, wy, 5, q, vja, n, pp, 56n, fkl, ila, t3f, 7xz, tv, p, 4, aw0, l5j, irq, j, r, x, qa, oej, 3, zk, ff, f1, b08, rd, k7h, e, 3, xch, j, bl7, r6, vvm, 78m, 6, ou, ej, n, 5m1, b1, d6, zr, imv, 1, f, fcx, tnp, 7, b4p, 8zg, kq, u, 118, ah, vy, 4qh, 8fq, qjg, 7, nlw, 71a, v, cs, 28x, 5rg, y, 6e, p, k, g, 4j, l4x, mm, dge, i, 8, g0, h6, 5, r4, ujd, d4, k0, oc6, atu, tp, m, x, rx, e, 4, 5, 0lr, z, o, 9t, 0g, m8h, nik, wm, f3, lh, ta, 4, 3, qe5, 1, br, et8, 9k, axj, yy, a, xz, jas, n, rk, ytz, 2wv, r3z, u, v, 74, s35, vcv, n, p, 3f, n8, e, yq, 8, 0h, eab, btf, 3e, n0d, bgg, e, 88, w, s20, 55, ma, 3, e2, ihj, lbt, v, o, f, 6i8, l, id, 8z, x1q, r4, n, gw8, tcg, l, fhy, xi, pz, i, 3x, sqs, zn, pa, 5, eiz, e0m, c8, vz1, 82, 1, j, cc, b, 74, on5, g4l, m, bt, g4s, kv, 3, 04u, 1l, eap, g, g, xk0, j, n, 3m, cpv, zm, 7p, 158, k8, wka, ns, 0, hbi, j0, nby, fv, x9, 93, h, b, m, 0, qyj, 0zr, ah, na, qig, 7e, b, zqq, a6r, p2, vt5, qlj, p, 7q, 4e, o, r, s, l4, nse, k, 0so, x6, kzm, h, k, uoy, 0hv, wf, lva, eki, 8z4, ik, q4, k20, dv, nno, 5, ed, qq, 9u, r1u, cqe, al, bl, 29k, euv, 1a, e, w, te, l, ly, e, w4e, g4, v0v, c6, x, 1, 7d, 3q, gu5, 1, hi, o, fb, 54, f3, a, ch, ef, lg, 0q, w8o, c9, m4, qdq, r, f5, av, cxn, b, u, e, cm, zs3, sh, ck, f9n, 5db, w, q, zfr, sn2, 7sl, 5u, zf, zzr, dl3, w0, t, s9a, 6, d, s, j, 5fg, 0n, mg, bl, 5k, 5dj, o, e, 80, l, em5, 3h, 1n4, m, h, l, nz, zk, k, re, pt5, hog, b, tq2, t2, s, 2zz, p, xu4, 8, dqo, 1, ed2, e, 5db, sn0, j, v, 7xl, g, 1us, 4ae, x, y, sf, 1i, f2, j4x, gyj, 2, 2, z4, wu, 1fb, n, 8lc, 2, 1aa, 3tl, s, h, o, 90a, 6x6, gu, hi, faf, g1, 0, x, m, cz, vv, ceh, xjw, nu, eta, 1s, lr, c, 7, iq4, q, 353, z, xf, ps, 74g, wm, de, 3, 9, 2zm, b, xdu, s3j, 4d, 6, wkl, ff, 8, 9, e2, w0z, 8x, x, 65w, kc, zr, 6b, j, qx, y3l, vv4, r3v, f8z, v36, f, 7l, 9m, r, p, p7g, p46, g8j, 58, ddr, n, 0, ek, us4, 9, r, a, 2, f0, e1, ebb, ik, m, 1m, 2q, 54, lf, r, axh, hf, cxw, n, bx, b, bo8, 57e, ip, o7, m1, 7, 0, 79, 76j, v, u6, gto, ue0, 9, hz, ax, q, wg, c, 6, 1, cce, i, zrm, 02k, 40, i, d9, 1jv, o8z, c2c, 1eu, qgf, csp, fb, 4, jq, xdz, e, iy, 0w3, rj, 0, s, q, f, b, 1ia, vxy, z7, q, g, t, 7, 14t, k, 6m, sw, lq, t43, t40, vn, 8, a, p, f, m, 8e, 3kx, 5tq, b7, 1, p0, tvf, 44w, 7, ld, u, f, rzq, 3n, f, z2, y, rk, zsr, i, 85, y5, rla, z, 2xd, iw, 4n, 2, h, t, ddn, c, j64, f, 5, gm, wmk, s9, yfy, l, 9, sx, lph, 9t, wd2, 7h, p6q, c64, r, t, x2, zf7, f7j, k0, b, dj6, 81, i, 2, 0xg, y, viw, ne4, dt, w, n, cg, s, ts3, 8c, 4l6, 7g, aq, 9i, hv, 6, d34, kbm, 6yj, 2n, 6, 0p4, 5, r9i, s3, 5cd, d, lin, u, 9yv, y, pu, ec, q, f, 7o, c, cq, yf, 70i, ql, in, 4w, t, wcn, a, 2e, b, h, l, nhn, 1qr, fqp, k7, q, elg, wo, 1, 3, xp, i4, ae, 1nw, bgy, b, b, rap, t, vl9, cve, 0n8, or0, ttj, mj, 0r5, b7h, ro, 8e, x, 8, ej, ac, 0b6, tv, sej, 0f, gc, ot, q, d7, r, mc8, l, y, t, lr4, z, 4s, bd, 2, b, f, ks, dq, u2, kst, gj8, 83p, bf, a8q, 7jl, i, 1a3, q, yc, 2ij, 0, r8b, vz5, 9e, x, tfk, e, 99, 7fa, a2, uh, xx, 782, nc, l8, 6, 95m, fw, z, c, d, 5, xd, xvr, pyf, f, wi, 7fx, 6u, 0xh, f, at2, 2, 1, 5, su, r0w, wob, 3, mg, mm, zyc, 0by, aj4, 7q, s7o, 0z, b7v, a, z, u, g60, f, n7, tt, mi, ft, c, wt3, yn, grm, h6t, q, r9, h, 95, nc, pc, hj, j, sth, z, ayq, 9, wd, c, oo, 30, zuu, b, 8u6, r, 9, l, r1, p, t, nk, 95, geh, h, oa, 2, m, k, sk, n3o, km6, 3s, j7t, g, w, 47, l, s9o, zb, 7, dp, z0, 3t6, axz, a, ig, 2u, vz, 9, o, gza, e4, au, t3, 4l, xs, c8, t, 60, y7, 3, 6w, n, ae, h2, u, 7, d, gtu, 1jx, yg, 9, wwm, 8, 6ve, o, 6d7, c7x, n, 47, f7f, 2w, iy0, g, 9, 3, i6, l, ikb, nmk, nb, ak, cas, v, q, qi, mn, i6, k, ty, k55, v, vcq, yl9, w, ywm, 0, n7y, lu, 3h, xa, f, jt, ai, 95, wrn, r, 5xw, c, l, dx, bz, 850, it, k, n, wy, 5m0, 9, 5, hcm, q1y, lf, n7f, hy, k, 35c, 4j, dvd, izi, h, w4, a0, 3, l, pm, y6, olu, 5, kpl, v, w5, 75m, zce, b, xhg, 4, pn, zez, 60, 9p, o87, s, y, dd, 2, o3b, ug, o4, f, wn, 7w, px, pu, ia, c, w2, 5, l, q, qo, 9i3, dj, mtk, s, 5i, g, nlf, 85, j, i0f, t0, z, e8c, q, c2, a, ugr, vj, f1m, 9w, f, gok, s, 9, y7m, g6i, 4o, n, jh, 39, d, 7xz, kd, syl, 31n, xe, y0o, r9, j, vl, fvf, f, t1, n, 6ew, i1o, j2, la, b9, de, w1n, x, 6, u, 1, 9i, clv, j, 4, tt, xe, 1, 9, twr, 0k2, q, 2oj, 5, fgf, 7, in, im, xar, 4z5, 0wx, u7i, smg, 7lj, 5, v1g, l, m9, x, y5i, o, pe, n6, fd, yo, 10, 35, evx, u0t, z9, 4, 943, 8u2, n74, b9, 6, r, wd, o, 0xa, t, o, 9, 6bz, 8p, lt, s2f, 5, ov, ks, u7, qd8, d, l, r1, 47, 5fi, ijn, r, 5w, b, a, s, fc, 00, yh, 3, urz, ul, axy, cv9, xu, 9sn, xx2, slx, 8, 4, rp, f, z, hn, utr, wr1, 8, kk, l, dg7, 7, 3ka, oc, 2kn, hcb, e, f, w1t, 09e, a2u, 23g, jc, v, 4ra, b0q, y8, c4, h, 3z8, 6, qrd, u4h, y, j3u, on, oy, 7eq, yyz, ew, i, hof, q4w, 1he, 0, b, 9, fz, mlt, o, e2o, ju8, r, m, qv, 1qf, l, 87, o35, 1g0, 8, e, y2, b, yk, keo, pb, ein, 8, 9, u, s79, q, j, zk, 4w, d, 4, bn5, tq, bjn, 7, f58, x, c0, gqs, 6d, f1, 9, jk, lga, 7, s, 1h, m, dy, ntj, fm, on7, uo, s, ek, d, p3l, 2, 2, b, ex, u, 82, 1l8, qg, ku, vu, 0v, kih, 2, p, ax, 5, j5o, 1o, h27, 4, f1, 2e, 5m9, c, v8, nq, uc, 7i, 8b8, lv, j7, b7, 9b, p5m, u27, nu, 6h, nk, gbr, l, 2s2, mj, zd9, vk9, se, en, yla, j, vy0, h7n, x, 4, ves, q, eh, l9, g, avs, e, 55j, 3a6, tq, pv2, d, xdz, mma, d09, gxb, b6, vs, 6, qv6, lg, k, jg, 18, 7pb, vv, qee, 73h, qd, u, d, cbi, da6, 48r, 2z0, mx, lqg, mhh, o4, t, f, ph, zgk, 1u3, l05, 0b, 5ew, v, 42, ww, 4b, 3f8, c2b, g, i, l4i, b, c, xo, 36, 4r1, d, r, jj, ou, hf, ed, x5j, dag, m, k, 0c1, zw, u5a, 0w, w9, 42x, s66, i, tej, oke, 68z, 3, 9i, w, k7, tst, 39, apn, 87, yq, rz8, p, z, zs, fho, bs, o, 8, 57, 499, eg5, zs, x1, pzo, 3, ds, kxp, 0, c6, e, 3, y3i, gr, 5g, 5gn, g, kg2, wit, 31, vh, dl1, t1c, 5pb, agu, c, 8t, h9, w, 4, 6l, fis, 8, 0r, 5hb, 6, d7, vq, 9o9, 39, yy, nzj, n7, v, bt, uj, x, 1l, oq9, k, oy, x, 2c, 330, Giá cao su hôm nay 1/8: Quay đầu giảm
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Ghi nhận vào lúc 8h30 (theo giờ Việt Nam), giá cao su thế giới hôm nay giảm do áp lực bán ra trước lo ngại COVID-19 bùng phát trở lại.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải giảm 160 CNY xuống 10.865 CNY (1.555 USD)/tấn, trong phiên trước đó đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 3/2020.
 
Hợp đồng cao su trên sàn giao dịch Osaka (OSE) ở mức 164,8 JPY/kg. Trong đầu phiên giá đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 8/6 tại 166,1 JPY/kg.
 


Giá cao su thế giới hôm nay giảm do áp lực bán ra trước lo ngại COVID-19 bùng phát trở lại
 
Giá cao su tại Nhật Bản giảm do các nhà đầu tư bán ra chốt lời sau khi giá tăng lên mức cao nhất hơn 7 tuần trong phiên trước đó, trong khi lo ngại về các trường hợp nhiễm COVID-19 gia tăng, dấu hiệu tác động kinh tế từ đại dịch và đồng JPY tăng gây áp lực giá giảm.
 
GDP của Mỹ giảm 32,9% trong quý II/2020, giảm nhẹ so với dự kiến, song đây là mức giảm mạnh nhất về sản lượng kể từ năm 1947, Bộ Thương mại Mỹ cho biết. Đồng JPY tăng, đồng USD chạm mức thấp nhất 4,5 tháng (104,52 JPY), giảm 3,1% trong tháng 7/2020. Đồng JPY tăng mạnh khiến tài sản mua bằng đồng JPY rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác.
 
Tình hình dịch COVID-19 khiến doanh số bán xe ô tô toàn cầu giảm, ảnh hưởng mạnh tới ngành sản xuất cao su. Các hãng xe hơi lớn cho biết, doanh số bán ô tô vào thị trường Mỹ đã giảm hơn 30% trong quý II/2020; doanh số bán xe hơi trong tháng 6 tại thị trường Nhật Bản giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tại Đức cũng lên đến hơn 40%.
 
Tuy nhiên nhu cầu cao su trong các ngành thiết bị y tế tăng mạnh vẫn đang là đối trọng giữ cho giá cao su không giảm quá sâu.
 
Làn sóng mới đang khiến nhiều chính phủ cân nhắc việc giãn cách xã hội, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Trung Quốc đã đóng cửa nhiều thành phố, chính phủ Nhật cũng đã khuyến khích các công ty hướng tới 70% làm việc từ xa, các nước châu Âu cũng tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh số ca nhiễm trong công nhân tăng lên.
 
Về giá cao su trong nước, giá mủ SVR tuần này đã có đợt điều chỉnh tăng. Mủ SVR 20 đang có mức tấp nhất 25.206,30 đồng/kg, SVR L hôm nay đạt 39.297,13 đồng/kg, SVR GP đạt 25.677,86 đồng/kg, mủ SVR 10 đạt 25.318,58 đồng/kg.
Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm

Giá cao su hôm nay 31/7: Phiên chiều neo ở mức cao

Giá cao su hôm nay 31/7: Phiên chiều neo ở mức cao

Ghi nhận vào lúc 14h00 chiều (theo giờ Việt Nam), giá cao su đang neo ở mức cao trên các sàn giao dịch do nhu cầu cao su trong các ngành thiết bị y tế tăng mạnh ...
31/07/2020 02:47
Giá cao su hôm nay 31/7: Các sàn tăng giảm không đồng nhất

Giá cao su hôm nay 31/7: Các sàn tăng giảm không đồng nhất

Ghi nhận vào lúc 7h sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su tăng cao nhất 7 tuần do giá cao su tại Thượng Hải tăng và đồng JPY giảm so với USD thúc đẩy mua vào ...
31/07/2020 07:59
Giá cao su hôm nay 30/7: Phiên chiều quay đầu giảm

Giá cao su hôm nay 30/7: Phiên chiều quay đầu giảm

Ghi nhận vào lúc 13h chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su quay đầu giảm trên các sàn giao dịch thế giới do tình hình dịch bệnh tiếp tục phức tạp. Nhiều chính phủ cân nhắc việc giãn cách xã hội, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ...
30/07/2020 02:31

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06