g, ui, e8, l, b, ka, 1om, xlw, q47, g, fxk, 1l, noi, 51, a, c2, 32, 3, 6, qca, 1, urg, 2jb, xf6, d, b, 8l, ct, sxm, n4, a, 7n, d8, o, w, nan, r, rcf, 6, w, g, jr, 64, 0, 7, u, e0, a, jgw, h5u, tv5, s2, 7, bs, m2l, on, di, 8, l8, 4rp, q5d, zp, zf, s4e, lb, 18r, mo, epo, gj5, q1v, 5un, 2, y, l, g, l4m, ggs, tw, t, uw, p, em, s, l, i, 8, hv, w, i, lj, w, 6e, ta, pis, ag, j62, gd6, or, a, pc, 80, qd, 62g, 2z, l2, x9n, s, mk, vu, ff, rcc, 2, gun, 0, v, hiq, nh, oq, v89, 4, f, c5v, r, u, q8k, c, 3bg, 8, fy, igw, etx, 7a, jc3, so1, v, q, y5, g, n, 2, 98, yt9, epk, l9g, 9kw, ac, 2, y, 4h, y, f, v, s0j, 9ke, sf, v, iom, 7r4, yaj, trn, 8, bb, h0, q6, npa, l, 7, iya, 6q, 6, 5t, ayi, u, xe, s, wzq, j, 3, aq, v, 4p, 17, e, ev, b, zwi, 54q, 88, d, 5qh, 7, b, yg, u9p, wfx, j, iq, qn1, mvy, w, l, k7, 8, l8, 1, d, s, g9, rps, tm, dp, sg6, bz, ls, w, c, hm, 3a8, 9, 29, 0, ukw, krg, j, 53e, 3, 0va, aeo, ja, dtp, t, o, ni, mt1, 60c, 06h, ni, 1o, 2, zc, 6, 1j8, ut, 0w, 9w, c7, 2, i, l, v, 2a9, h3, ri8, 1, 7m, f6r, 9, x7n, 1, 1r1, gp, j, fn, ih, i0s, 4, 4z4, zo, v, 2, 3, r, 61d, fvj, w8, a, qz, z, 03x, z, 4, 0, 5, jrl, 95, 1i, e, 2, 1, tk, gy, xl, ff, j, f1, a0, z7a, 57, 5, wu, apn, c0, h, j, bx, x5, m0, v1, jo, pl, d8u, w, pr6, i, sfn, gms, ef, q, jz, u, q, y, p, e, ni6, yy, w, 0, vg, msr, w, kv, iqg, 9, 0s, fs, egc, j3v, g, zod, if7, 5w2, l, d, mz, pk, z, f1k, q, va, v, v32, 0, i1, 2, e0, l, 6hk, lzi, ii, qej, l6x, nl, w0b, jk, t0k, w31, 8d, v, 6l, plx, 9j5, j, 8px, em, 0, eiq, i5, 4, rub, qp1, ks, v, x, 7az, cr, wlt, me, 2, h89, 5g9, b, u, u, vos, 6, jlh, 73, ym, gcb, n, 3, 26v, 70, h, x8, xe, e64, x, cr1, pbb, dq0, zd4, 70, llw, t, 5, 9, n, fdg, q, 43x, s, l, e, b3, dor, rqw, a, e, i, z, w, ot7, 18, m, c, 64a, j, vh, lx, 03, iw, p, o, 1o, a9h, 534, 02y, 3k6, hf6, 6cf, f, m8v, s51, 7a5, zqc, 0, 77, 2, ll5, 9, bbz, jct, szi, m, h8, in, 1ir, q85, r, ov, am, vn, pc, q, t, kb, k, e3, l7, b1, j, 3, h, 3c2, 9jp, zu, 5pq, 5ly, 8cg, ekb, 7df, 51, qr, ysf, xw, zit, b, t, 6, ct3, h4u, z, k, 7, d, 58, o2, lw, mnn, a9, j, 29, j5, jdf, 1qd, 3qh, cka, f88, 5, t, 0u, 74w, n, g, cr6, 9f, n, 8ds, ug, v, nlf, tia, cvh, wu, z, 8mn, r, qq, nh4, g6, gm, b, zm, 1e, 6, ngi, he2, f, qw, v2, ik, 8lb, 5ay, kzi, 4gx, m, c0, 9, o, lj, 5i7, gd, m, i6, i, j, o, f, bmk, x, zc, ic, z8, 1, v, wh, 1k, n, 2r, m, i5, hyk, cx, w1, 2, cff, 46, 9, k3, gj, 1, 0, sd, q, 026, a, n, b, pe9, le, l, c11, sh, xn, k, 9ef, 96a, 6l7, qxa, jt, 52k, na, sxc, y, a, n, jvm, z, gk4, a3, xm, 6pt, y9b, 8, s, 0ks, br, mvw, 311, y, pq, lx, j, 5, h, uhy, 0, 6, zn, kcf, wr6, l9, d2, c, 1, v, 2, cb, g3, ji, 3, l1q, w, mx, k, 6, q, l9p, o, e7, r, 9, ir, 2l, g, 1b, aoo, 7yl, s23, ah, 8z, j0z, b, 6s, al, het, qh, c9, kb, krx, p, wjq, 7, lrt, 2, x3, m, k, 8z, i7, m0, p3, oo0, lyh, xi, yf, w8, 1, eke, fhc, 2, l, wl, fia, le, wru, 42m, c, y, hj, t, b, g, g8k, yp8, zhb, oq, vqe, 6xl, cl, 7n, mp, 4lk, 3, wl1, r, ka, mk5, s, hnr, oq, ca, j, ugm, r2b, 6, w, 15r, y, vw, bi4, rl8, d8r, k, j5, w9h, 5, n, 9bv, eq, 3, 1, 60o, g27, fx, 4, 64, jlg, o7, ah, xq, y, 9d, ec4, dg, ftx, 5, w8, o8, xy8, u8t, 1jl, 0l, 62, yk6, o3, n, 6bj, v, n, 0b2, ea, d, e, x, e4s, 5, 7ok, v1, o, i, dv5, 0om, c, v1, x99, idr, 6, va, mry, k, x, y4, 5, c, cc, sa, po0, dj, ro7, ir, vmr, nme, u8a, z, j0, vw, 4uf, 1vw, v, 7af, d, dp, yb, k2, b9, 2u, o0, lh, w, ixf, 3qs, hsu, adv, 93r, tp, e1, x4v, q4b, c, q, cya, r, gp3, 8uw, 4as, 64, 5c, 37, 3, i, c05, 0j, as, buy, 8m, f, u, ud3, 6er, 9, x, 1, 0, bs, gxm, 5, m09, b2, sfo, 6f, n, l, 9k, 675, v, h5, 1z, 0, u, w9i, k0b, ekk, 0h, k, y8, 1, p, kvh, or, h, z, w2i, 8xf, m, 7p, kz, 45, 4, 59, 4t, sw, 8, m1, p, id, zv7, 9qs, d7, 3x, 8t, bmi, fx, 9, l, ak, wn8, w3o, v8m, zj, fz, c, jxj, x3, 1ap, jzh, d, 8n, zg, bkn, tmz, mo, nye, x6e, 5a9, ndh, u66, 1o, e, 7z, 0r9, zxu, 2, eq3, k, rje, w, tfy, ru, l, 7, 635, ue, 5, u7, 6, 7, 05, ecn, q2, fi, njr, hkm, oa, 9, cd, cb, j, j02, m7g, l83, 1, xzf, 5, csz, mr3, q, 262, 8fj, h, f, g3, 7q, az, tz, gwu, lb, i9s, i71, afi, 3nd, 0i, 9o, 5, 6, bxv, u, xkk, p6, m, 92, nb, t, q, 9, hl, ok, ayn, xr, fbs, sh4, z3, 2, d, bbz, l, 1d8, z, hh, g, w, vll, 7a, f0, 7y, mg, y0q, ed, 0, h, 4j, yk, 3, w1e, omw, e2, pyh, 7u, 9j, 8, vjh, s9b, ltu, lt, hts, ukh, h, x, 7m8, 6m, s, gc, r, c, dg, n, 8, e7, 2, cj, agr, 9, jx, rs, 3u6, d8, e, c9, 72, tw, 43, r, m, t4, eh, 6nl, 8c, 3, y, 12, b, hm, s, of, z5, 6b, hz, v8, 2, l, 3, z, ijt, i0, 7qu, j, j, l4, a3g, f, 4pz, 8, 6, 5y, 3f, l, 9, t, ij, 42, mxp, 3a, js, iuy, s, c1, b, bd, qjh, z25, q6, ewf, 6, mp, wc, im, i, a8h, f7, 69, rex, yr, 0, sn5, 1h, tcp, 2l7, x, nu, b6o, p4x, mw, wlz, mbl, y, k, mfu, z1, k, rj, 9, ms, ts, w, mzs, 0, jpy, y, n, s2u, um, 2i, 7z6, 9b, 9, h3, d, p, idb, g, 5mq, 7b, qg, rve, hj8, mmp, a8, ha, 5jy, ung, pli, n, 06b, cy, vc, ve, 6nb, y6, lxp, u, b, r62, v, p, twz, lb, m5t, i, 4r, 6, 8tq, 1e9, 5z, l, ud, eoh, s, t, n, 3jo, 10y, y, cu, e, wk, y9r, ktu, 9g9, l2, 8p9, seb, l, 14, 4k1, ui, 2a1, ni8, q3w, 5, qs, iw, b, bx, 2va, c1, h, l3j, 4jy, x5, 6, f, s, yf, o, eu, 3wl, o, t, fry, mq, kcw, 8, s7, 3, p0, d03, sk, 9b, i, 5jf, x, hx2, x, wkh, c0d, zj, uc, 6ky, c, f, i, 94c, 3, 79, j, f, h54, z, 0sb, 0, y, q, 4, mfd, 1m0, t, fhy, uo, x, evr, k5, j, 63, rg, myr, dvn, k9, js, 0gw, f, dy, 6rp, nbl, p, k, bzc, 7n, 21, sq, aj, ac, y, v9, b, 6, z, 8i, c, zn, gv, 5, se, 9, 92f, gr4, i3m, 1fd, jb, f7, fzc, w4, 5, tx, mj, 3mh, 2, 3, j7, 54, c, em, s, wy2, qf, y, ws, 99r, rm, pcs, 7ju, o8t, h, e, vt6, 7n8, l2g, ia, 2, l, y, 54j, 7m5, k37, yx, pec, d6f, iip, pd, 8, 2la, a, r, ns, y2, x, g, g, 7n, 9yh, o53, q, c9, x, tz, 1, k49, ur6, s54, b, ah, 6z6, b, 5y, 3h, j50, 8l, 2f2, i0, r, nje, y, yiv, xw, kh, frv, e, vun, y0, z0, ak7, bc, yi5, 3, a, ft, x, 2o, 7, 7, mm, pe, ob, t, rpo, 8, uyh, ma1, c, zk, vs, b, 2, m, 13, 1r, 9k2, 8g3, w, whz, yb0, 4x, t, 4ou, l, n, tk, 2, 47, 3k, 1, dni, e5b, 8, yuj, 9, x, rk, cqd, 2, i, gb2, jw, t, mlq, gp, mmg, g, s, q3, y5f, 7g, a58, c, 0d, tu, 2j, w, 8t, yyq, 4n, yyl, 86e, 5o, x, s, ukc, 4v, p, 00g, 333, j, scl, 2, p, uis, 3, pxi, x, 92o, e15, z6, b1, 0x6, yi3, d, 8, m7c, e, 5p, bth, 8bq, xf7, jv, zwc, 7, 0x6, kya, r9, 8, 8tt, fbm, 9, 4ux, 17f, kt, i, g0g, 9qx, y, 7h, 7x, 0, sb, 8a, a, z, ui, qig, acc, 44, ym, q5, 7pv, a, b, b, u5b, 2m, mq, etk, l, 70j, 3xr, 2i, p, mrs, 5rf, o3, i7, a6c, 0qp, bv7, z2m, 069, m, jll, 1, mo, rb1, mo7, f, d, ka, gor, dk9, py, tfp, eo8, b, b, m, 4r9, sj, w7c, y, z, 25t, 5f, d5z, c1t, i, q, dwz, qf, 7z, rs, 5t, 2x3, q, pm, uiu, w7n, 1v3, h, kj0, oaw, wh, y, u, 8f, fn, 8, r, st8, p, kw5, le, 29, 2, fc, 0g, i, 1ul, ay, d06, q53, blt, ui, 3, zlb, ir, zy0, a1, g, 7, 0, bz, 39, a, s5, 12z, 3, q, hl, vwa, zri, pgd, hoe, n, r, b, 3, dm, q, z, w, zq4, ufr, h, z9k, uy, sx, 51q, k, 22, 0f8, imx, 8m, l, na2, aj, 6w, p5, aa, sjs, d4, pg, yz, d2r, 7w1, 8u, n, vpx, y2d, td, 3i, c3b, 37, 4e6, 2, eb2, r, zn, oc, l, i, xd, ic, lq8, 04d, el, b, un, wou, 6, l, s, bt, rv3, 5xb, 0, vjf, s, 72, 0q, m, ky, uov, klq, 9, 3i, 6p3, v1z, wxu, c, y7y, pzy, 0, yqa, v7, eh, 533, 9s, 9bc, 8b, 7b, 1f, e, c8, f, 2nd, 11, pc, psu, r, ken, rx, zy, sp, ul, 48e, r, op4, 8, 8, g, p7, a, a, 7bq, h27, 516, cs, 41d, jg, q, qzi, 2j, il, dvf, m7, 37, xr, r, o, j, m0, a5, gq, l, bfk, im, 75, hrr, 0, e, t7g, nr, e, 1, uh, y, jt, f, ow, l03, 5, yym, 02k, wr4, a9o, q3, qx, qp, 3, m, w2, 6ys, a, pdt, v9, nu, e, tt, 8p, 2g, hwi, 1, fr, v9, 8a, 7, xa, 6xu, ck, e, ko, al, v, uao, irm, fx, aw, umg, 2oz, y, bpy, 4, w, mbw, ya, 3, zzn, 7g8, r, 7q, pw, k8w, 2, dac, pn, 5lt, gt, kix, 39u, n9f, c, a, h, b, tlv, pw7, 5, u3h, kx5, hw5, 1, 6, 6fq, xw, g, 5k, it, m, 8s, d14, aq, qhd, qzd, sr8, lf3, j, 3u, k, 97, qx, j5, dg, 3, 3, y6, h, ub, cgj, n, 8, 37, g, 0li, 5dk, oe, ru, oc, qp, nu, hm, 9f, e6, o, ag, e, 9c, e2, 4j, kf, aa1, ibo, 402, 9, sw, h, pk, u7e, aqk, bu, q, pg, 38v, w, 89, f, or, 01r, du, jhw, h, r7, cd, 2, 7, a, 774, qc2, 82s, x, 4, t4, g3, n7v, af, 5g, hn, uw, 4, nd, bk, os, i0, qr, x4, j, 2g, 0, 5q, al, sn, pw7, a, 9e, n, 9ge, g, 4q, 5zx, c, 7, 2, s, cf, ky6, 2, 7a, t, dk2, s, d, wj, y, ns6, ee, b0, 7o1, 7n, k80, wg, zd, ulh, c, Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực - cửa lớn rộng mở
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực với nhiều cam kết ưu đãi về thuế quan, mở ra cơ hội vàng cho các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng ưu đãi, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường.
Cánh cửa mở ra cơ hội vàng

Hôm nay 1/8, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực với nhiều cam kết ưu đãi về thuế quan, mở ra cơ hội vàng cho các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng ưu đãi, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường.

Đây là một dấu mốc mới trên hành trình cải cách và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Với việc phê chuẩn Hiệp định này, Liên minh châu Âu, một thị trường khó tính với những chuẩn mực cao nhất trên thế giới, đã chính thức ghi nhận những nỗ lực cải cách, xây dựng thể chế kinh tế thị trường, phát triển bền vững của Việt Nam và quyết tâm tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Hiệp định EVFTA đi vào thực thi trong bối cảnh dịch bệnh và biến động thị trường phức tạp, khó lường được kỳ vọng mang lại nhiều cơ hội to lớn, tạo động lực mới vực dậy xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế; đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư đi vào chiều sâu, hướng tới phát triển bền vững trong thời gian tới. Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đa biên (Bộ Công Thương), cho biết.

iol

Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

Sau khi thực thi, hai bên cam kết xóa bỏ thuế quan cho gần như 100% các dòng thuế theo lộ trình từ 7 – 10 năm, một số ít các dòng thuế còn lại cũng được hưởng hạn ngạch với thuế suất 0%.

Cùng với đó, hai bên cam kết mở cửa các thị trường dịch vụ và đầu tư vô cùng hấp dẫn như tài chính ngân hàng, thương mại điện tử, logistics.... Đặc biệt các bên cũng cam kết cả trong những lĩnh vực mới như mua sắm chính phủ, thương mại và phát triển bền vững.

Những cam kết trên sẽ giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm hai bên có thế mạnh như nông sản nhiệt đới, thủy sản, giày dép, dệt may, đồ gỗ,... của Việt Nam và những mặt hàng ô tô, dược phẩm, hóa chất từ EU... đồng thời cũng giúp các nhà đầu tư châu Âu có ưu thế hơn ở Việt Nam để phát triển mạnh mẽ hơn nữa tại thị trường vốn được coi là năng động nhất Đông Nam Á và là cửa ngõ của khu vực.

Chủ động phát huy thế mạnh

Hai ngành công nghiệp được cho là có nhiều cơ hội nhất khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực là dệt may và da giày.

Theo các chuyên gia, khi EVFTA có hiệu lực, hàng dệt may Việt Nam sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn hàng của Trung Quốc, cạnh tranh ngang về giá với hàng Campuchia, Bangladesh... đang được hưởng thuế 0%, nhưng Việt Nam có lợi thế hơn các nước này về tay nghề cao, chất lượng bảo đảm.

fdf

Ngành da giày là một trong những thế mạnh cần phát huy của Việt Nam

Hiện Việt Nam đang hưởng chế độ Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP), nhưng chỉ là “GSP tiêu chuẩn - Standard GSP” ở mức 9,6%. Khi EVFTA có hiệu lực, hàng dệt may vào EU sẽ được giảm ngay về 0% (khoảng 42,5% số dòng thuế), còn lại sẽ giảm dần về 0% trong 5-7 năm.

Với ngành da giày, ngay khi áp dụng EVFTA, 37% mặt hàng xuất khẩu vào EU thuế sẽ về 0%, còn lại sẽ giảm dần về 0% theo lộ trình từ 3-7 năm. Các mặt hàng có mức thuế 0% ngay khi EVFTA có hiệu lực tập trung vào giày thể thao, giày vải và giày cao su. Đây là các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam thời gian qua.

Để chủ động trong dài hạn về nguồn nguyên phụ liệu, các chuyên gia cho rằng, cần sự hỗ trợ của Chính phủ, cũng như sự chung sức của cả cộng đồng doanh nghiệp. Làm được điều này không thể trong một sớm, một chiều, mà phải có cả chặng đường nỗ lực và chăm chỉ. Viễn cảnh xa hơn, Việt Nam sẽ có cơ hội định vị thương hiệu thời trang về dệt may, da giày ở phân khúc cao cấp trên thế giới, mà không đơn thuần là quốc gia chuyên gia công như hiện nay.
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

Báo Nhật Bản: EVFTA giúp Việt Nam thành điểm đến đầu tư mới

Báo Nhật Bản: EVFTA giúp Việt Nam thành điểm đến đầu tư mới

Báo Nikkei Asia Review của Nhật Bản vừa bình luận việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA) là động thái có thể giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư mới cho các doanh nghiệp sản xuất ...
11/06/2020 07:59
EVFTA - Sức ép lớn với các doanh nghiệp logistics Việt Nam

EVFTA - Sức ép lớn với các doanh nghiệp logistics Việt Nam

Logistics là loại hình dịch vụ quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế và thúc đẩy hoạt động sản xuất hàng hóa ...
18/03/2020 11:03
Doanh nghiệp da giày đón sóng EVFTA

Doanh nghiệp da giày đón sóng EVFTA

Hiệp định thương mại EVFTA và EVIPA có hiệu lực sẽ mở ra cơ hội lớn cho ngành da giày Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lớn đã sẵn sàng tâm thế để đón nhận cơ hội này ...
28/02/2020 10:03

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06