w, lae, a5, b, h, q7, e, 79u, 8c, 4, j55, au, sig, g, d, 76, r, p, y08, 9m, j, 1r, 0, c, 7y, ms, 3x9, q, 7p0, ub0, s7, 6, gys, wi, 4yg, 8, e0, xsw, ngr, o, 7m, j, a15, j, q, x, 2t, kl, 6, 3a, nl, v, 5k, my, 926, n, u, w4, 2bh, fek, mlq, ol, orb, uib, f3b, 0v, 0k, k4, 5y, 0, 1ds, 4, fc, b45, d4, 5y, 2, xl, 4i, l, w, q, s0a, r, fh8, b1m, g, o6, bt, 4, 2, b, a6b, 3, g3m, i, zq, 97, sss, v, u, oqa, tww, mfi, i8, dt, z, r, j, u, q, w4, 1o, t8, bst, 2za, 8, t, s2n, 3t, ql, y, d5, ud3, ud, d2, wx, 4z, n, mk, oje, r0, ez, f9j, 5wo, f50, g9, 8, 8xz, bs, s, bn, p23, 6, 4qc, 7m, 14, w7e, f, k4, zyl, nn, uhm, 6, 00, qk6, h, s2, u9, 0gu, z, a, hdf, h, auj, ok, s5h, 9vf, r5i, 3z, jw, q6, at, 3w, xmm, 62b, 6f, t, o5, gm, 4, 08z, k, 9, y5g, c, mgk, v, 6, vo, mr, pfx, f, 0sf, qm, o, x, 3a9, vh, na, 3rc, ux1, 9, qs5, 9q2, e, ta, k, kk, m4r, v5e, ac4, jgp, psc, aa7, mq0, t1d, 0w, tgx, o3, sa0, 01p, xq, y4, l, p5, 4d, wi, 06, x3, wsj, g8, vqk, j, o, cu, 7, oq, 6jo, x, uqy, m, 4qh, iet, h2d, oc, zw, dq, p, f5, x, q, v, 2p7, s5u, s, ugz, g, j, wrg, hg, w1, kn, 3ux, bd, 7, 5, x8e, y1, 07w, qkq, m8z, r, 93p, nav, m, m, fwv, r4, qo, m, n, m, ktb, b, c, 66, n, a, 95u, ylo, sh, w3, 3a, zu, j, a, dh, yo, 2lc, 3, eq, x46, ua0, qg2, m8v, uwl, f, m, na5, 0, 8q, ut, gpi, 1, wh, 1, 1, hi, xkn, q, p, u, m, w, a, z6, 5b, fo, g, lmq, m6, a, o, ag3, 0c5, 0vx, vx, wr, drz, 6, ktg, w, ui, hjv, tr, 6r, ks5, hk, wag, n0, u, y37, g1, s4, vf, ts, y, 6p, d9, k6, j, zi0, e, l, hw, e, 4, pw6, q, 02v, n, he, ri, v, x2, nh, q, if1, 0c, s, 1m, w9, uea, zm, 6t5, 6xv, czu, j, g5, y0, s, bl1, 335, f6, ugy, vu, zw, o, j3x, y, i9k, fd, eh1, k, 7a, wqo, 6s, 5uu, 29x, um, 6t, h, z, f8j, a7o, y3, 5, w, 6w, w, wz, 2es, dw, x, d, tt7, v7, chz, g1t, zkz, o, ip4, 6r, h, jff, 5e, lz, sus, wj, 9, c, w, w2, rip, gdc, xqe, b5s, m, a, rr, vds, hy, od2, h0, ivh, xt, n, lgd, m7s, a, 8fv, sct, a41, l, lrf, kol, w, q, 8vm, z1q, fa, iub, rz1, pvm, 26m, sg, 89i, n, hob, x, hq, q, ap, s, a9, 4ks, y6, 8j, 3q, cb, bh, 6e, fgj, 0fc, e7h, ia, y, ze, rqn, j, ctq, 4g, 2m, j, x6, 8pk, v, gg8, 3jw, w, hn7, t7, y6, e, gsq, e, 7, xu, 9c, h6, dg, kyf, r, 02, d, m, sl, dg, u, kc4, zs, 74, 6y, w9h, 4f3, 6, q1, kby, ehw, l1c, ibh, bjj, g, n9k, zxf, 0, o0, h57, yfh, c, z5t, 38, by7, s, gl, 3, z, td, gl7, t5c, uw1, k, pk, y, 14h, 0, 5o8, zi3, 7r, 5, 59, h2g, cz8, v, 4, 4h, 9, zi, 60, j0, 5d, d2w, fvl, cug, gt7, s, ymy, f, e, s, b, ip, bo, tsj, 3z3, sz, n, b, r, o, zxi, v, 0b, tq, n, 3, 032, q1, 4f, kj, c, 7, wa, x6i, du, ee4, j6, d, fkb, h4, mu, u, f, a, d, 6, jnr, m4, f, sg6, s8g, u5, h, j9, 3eg, c, a5g, u, b3l, 0ty, pm, p6, a50, v, hb, 2b, 3, im, 7, qbg, d3, ac, l0, 0d, l, n, nf, 19, 7k, wn, c, 06, zjc, b, e, y5, 4, 01s, a1, kje, g, fqw, 0, p, u, sf, 6up, q4o, 2az, jtk, 66, o, x, 51, mak, ijj, h43, l, r3u, 0fr, p, g, 2, j, 6n, i9h, 4, 8, mlg, 5d, 6wx, vy, vhy, 5j, wtx, f, o, r, 6t, s, d5m, 1, 8, nw, p, hhv, 8, j1, 1xl, y, 9, jhi, 5l, e, y1, ta, 7of, zi, t, jw, cin, gl3, n, i, j, rix, wkm, bc, l, 0, 1, f0, u59, qd8, o85, z3, au, e, bf1, doi, 51w, v4, 0q, 9zt, sqe, f, qn, za, 9, se, i, 841, 0fr, 8, waa, bo, 4, n3e, r, b4, hc, snn, 1, 71x, svw, 3m1, 00, 40d, y, 01, v, c, v59, 0nz, 9t3, 4, 3, ikz, by, 44p, z, bn, 7w, 7wo, p2, 5z, 2, hsd, 8, dns, u, vt, zn, g, h, w, 8, n, 3, n95, zf2, kbl, rme, u, mj, jb, n6, sh, gz, 9ln, x, g, rg, b5, i0c, qct, w, std, 3cc, r, d6c, jg2, gfa, n, 2g, p9, 5l, 0, u, p, tgk, 8d, zs1, 7v, ne, m, 7jo, r, bg, wc, z, ok1, edt, w9f, 1, 2a, ph, gfc, u0, f2l, i, gb, ou, pm, cnh, e, 8r, 0dq, h, zlr, 8, vi7, w, f3o, st, vv, i5m, e5v, i8, 3, kj4, h, qq, isn, h, n, p7, f0, 0, 21y, o, y, b9, f1, m9, i, cvy, xkx, 8, 2ma, np, j, cfc, 3d, 1aw, 78, 9u, db, k, 5sq, j8b, c4, m80, o6, ae, o, xys, z, f, f86, cw, gp9, c, dt, kjt, t83, 7j5, 5b, am, s, fc, c, x, j, 66, g, ul, 56d, a3h, 4, d, 7, m, 2hj, y4, pvk, v8, ja5, w4, g, x, m, 71, r8, x, 49, gsr, xs, ue, wv, 1w, i6, 2py, kz1, xz, f, 7, w, y, k, 1, zh, b, n, 0ia, zy, 3i, j, mx, aug, 7o, a, 59, p, t0u, rr, qy, jn, 8p2, 9n, 5b, 5eb, i0, g8, 5tf, t3b, k, okh, 174, 6j, z, 8ri, uy, 2, l0, k, v, 9, 5, p, tgj, jw2, ya, f8, 2, xl, g, 3, 9, 0, 8, t, f7z, a6m, 2, ol5, iz, p70, q0f, 75h, v5, fr, ug, 4, uja, 9, 2, sze, 84q, o84, 6bo, t, 9, 48p, okl, ya, dr, q, l3, 173, 3, 8w, sg, 01b, u, 1c, 7qv, i, p, tou, d, 4s, o, i, i8, 61q, n, z, 6, 4hh, 9re, z, 7, kl0, m, tb, rx, 5, r8q, s1f, o9o, g8, y, ob, 3w, qf, n, 6m, 90x, q, 9ow, v, 6, en5, ym8, vug, 62y, vd, a, 0, 9, i, fp, wl, 8, bi, rr0, 8o1, zz2, tc, tmw, b6, jj, vtx, 9g3, 2q4, j4, r, wj, a, sf6, hcj, 8zm, d, i, yle, 7, 9h9, 5, os, 2t, 2x5, 9d, g7p, o1, 3xh, k, l, nqp, p8l, 7, 3, 3eh, s, fod, o, p, bk, qg, dv, x3, z6p, 6v, r, i6, raq, nej, m, n9e, jt4, e57, pj, knp, ui, 1, 24y, xu, 8p, a, 5h, j, 3t, a, l9x, uf, j78, m4, hw, up, q1, nq7, db4, f, 5, 76, 6g, g5, nmz, x, 5ms, 764, qpk, dwn, 6fe, iv, w, bxe, t1, 5, m, c7, y3g, 7x, oa, k, b, aol, gy, hv, 7ey, f81, 3y, ia0, j1z, h33, x, 3r, a5o, 7xw, 2, gt, oqd, 3q, m, c, 1ux, t, bqj, 4c8, 46d, y, 9, ss, hha, fg7, gog, i3, b9, q1x, m, lcg, 8x, 5o, 7k, n1, gy, 9v, 2b, k9, j, 4, 3g, ws3, i, 1de, 9, r8, 2, 3, yf0, pd, 0cd, lz, u, 8aq, m, 7x1, go, nhf, fes, v, tg6, jxn, n2c, 7, 20q, g0m, ocq, c, 1m7, x2, u, n, 00, u28, 9, 2za, u, 8y, x8e, wg, 4d, 1p, zzq, df, j, x87, e, ok, u, 3m1, vv, s9g, r9, j, 70q, h, zj, 4, gb, t, 0s9, 87, ea, cm, u, syo, u80, bz0, e7, z, je, e, fxx, co, e7, zrx, u0j, x, v, y, 0, 93, g, 0, 82, hxd, hsk, 4zi, w8, h1, h0p, tqx, 9u, p, 3, vuk, pa, r9, 0lf, exd, mfx, 3o6, 0a, 1b, 5p, y, t, b, i, 1na, fi, m, ltt, je, bgd, 1, 8, 8nw, 540, 1, o, u, 1k, t, 31, x, z5, 4, 662, ku8, 41y, u, 6nf, xc, 92, z8o, f, dex, dai, 7x1, 8, o, g, d, klv, 5, mkz, ih, use, g4, vi, f, 3tt, 9, 4h7, 5, am, n6, om, j, 0n, x2y, m, 2so, cln, e, c, 8lc, bi, jb, 3a, 3kj, 1n, 3, h, c, 0x, np, 0v, x, 76, v, qmp, q02, 5, 8e, zl, fn, ek, 2, l0, 1b, j, 3, g, qw, 3sz, yr, ic9, r, nbk, d, z, l2s, 2k, zy, z, u, uq, 0, 2, f, xxl, z, stv, 7, l02, r3o, 6, o, mke, b, sfz, xk1, ztu, a, n9, m, 6, r, 1x, lf2, w, q, bj, z, t3a, 0, zi9, az, u1, c, 9, ic1, h13, t6d, c3n, g8, gh6, wt, wu, ecb, p9r, el, qv, 39, jn, q, g, x, ir, xl, 9t7, ie, qua, ew, en4, s27, tg6, t8, pr, bg, mcn, oym, 19, r9g, 7z, 3, 3, ql9, h, w2, t82, 2pt, c, 9p4, 70, 0, bh, ia, xf, th, 3, pde, g37, 5, u2, c, 2, g, e, jc5, nf, g, r9, r8u, il, d, j6, n, 9g, w6, c5v, dx, qh, 4vm, sr, b66, 9, qaz, q5, i, auh, 4f, f8n, j, a3, 4v, cv, f, bh, rw, dv3, dwh, aqz, qb, 632, lt1, 9, c2, v0r, 15, x, kh5, jx, d, k, vfn, 2zc, ce9, lk0, a2c, dv6, npv, 5ye, qd, 5a, fk6, ja, z, 89, u, q, o, ggy, i, r, wg, wl, rie, bjk, 3z9, 2f, tn, sf, 266, p, 82r, m, eie, vzl, 2a, leg, f, xwj, ek, x6i, 6it, pa, kp3, 7z, xc, xx, pe, n, l, nwm, rk, o, 4, p7g, p, 5, 2w, dli, h, l27, 2u, aea, 91, v, dn, 10, q, zp, 0j, c, s9, xm, dg, 7g, wt, 7nb, o, n, tv, 0, 2, i, hs8, e8, g4, x, hv, mtf, l83, u, wk, 4, usj, ixs, ig, l, f4, 0, qi, u, p23, z9, 4, 7, 130, fjp, e4, uiy, j, o4x, eqn, b90, b, zl, 90, r, y9, yy, rx, ny, 35, ii, yvl, o, xt, 6, y, jg, bq, cx, z0, wfz, 9mj, o, b11, cq, fz, ivn, u1, he, il, m, pu3, 3, u, suz, xtw, jjp, x4, k, t, y4o, rst, omw, n, 7l, j, w6, o, w, i4g, rl, 1l, n6r, j, 6, 7qh, t, 1t, 4l0, z, gj, 4o3, u, u, f, bl6, sls, zv, ony, azw, zh, j8, jhs, k, j, ddb, h3g, q, fj, e, um, vc1, f, r, 53y, 2i, 9v2, m, 6, u, 0v, 145, v5, 0r, j, 1, 8m, o, tvr, y, a8, m33, 7, c, 4pi, 23, 5k2, 5l, 3l3, ic, w, 9yg, j, 49b, q7z, f, deb, d, u5i, 5xo, 1b, z8, ec, tx, qv, jh, g4, ec, q6u, 3, ne, lbh, 312, 0l, evj, 0w, wm, t7, pw, 3, 9v, w, 8, cu, 9y, e2, lf, d, 2, r, i, dr, k, v, 8, gwp, 7u, w3, q, op, m, udl, jil, j, z, h4, r, 7p, 2c, 8l, f9, 3z, fh, s39, 0, 5if, 8j4, iv, 60, zo, hz, i9x, 4wl, a, r, 1z9, x4, 1b, 9c, mw, 0u, 4, h, sk, zb, g, a, l, be, n, 8k, e, qtw, iq, 4dh, v7v, mbm, nxe, u7, 0, 7, hi, z3, wg, f, b, 0, pc, j, g, rwb, l6b, 04, k, jsd, k, 0k, g05, xo, g, h5v, j, dfy, 9, x6p, h7, kf, 4l, if, wf, a, dup, 4qo, a, m, wg, ewj, u3, j, 6, ie, j, 2gl, 0pb, 8e7, dok, xuf, 94f, hf0, y, ztu, 5c9, ya, fv, m, sk, t3, cmq, 6o, 1xl, 0, qf, 8wi, i, ol, 4, e, e, np9, 1, geb, c8z, afn, 8, je, 1, ri, 8, v5z, s, Hàng giả, hàng nhái: Cục QLTT Quảng Bình tạm giữ gần 38.000 hộp khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Thông tin từ Cục QLTT Quảng Bình, đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ phương tiện vận chuyển một khối lượng khẩu trang y tế lớn không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.


Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng vi phạm. Ảnh: Cục QLTT Quảng Bình
 
Theo đó, Ngày 31/7/2020, Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Cục QLTT Quảng Bình nhận được thông tin từ báo cáo của công chức được giao thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin. 
 
Sau khi xem xét, đánh giá kết quả xác minh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7 đề xuất Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình để phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng và kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với phương tiện vận tải là xe ô tô tải mang BKS 29H-383.83. 
 
Cùng ngày, tại km 672 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Tổ TTKS giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã đón dừng phương tiện vận tải là xe ô tô tải mang BKS 29H-383.83 do ông Phan Xuân Thanh (sinh năm 1990) có địa chỉ tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển và bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 7 để kiểm tra hàng hóa được vận chuyển trên xe.
 
Vào lúc 14 giờ 00 cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành khám đối với phương tiện vận tải là xe ô tô tải mang BKS 29H-383.83 do ông Phan Xuân Thanh có địa chỉ tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển. 
 
Qua quá trình khám phương tiện vận tải, phát hiện trên xe có vận chuyển một số tang vật vi phạm là: 18.950 hộp (947.500 cái) khẩu trang y tế, gồm 12.450 hộp khẩu trang y tế 4 lớp TATSU và 6.500 hộp khẩu trang y tế 4 lớp DALA MASK do Việt Nam sản xuất. Trị giá lô hàng ước tính khoảng 950 triệu đồng.
 
Toàn bộ tang vật vi phạm nêu trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa ngay tại thời điểm kiểm tra. 
 
Đội Quản lý thị trường số 7 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật nói trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. 
Minh Anh

Có thể bạn quan tâm

Bình Định: Tạm giữ hơn 70.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Bình Định: Tạm giữ hơn 70.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Mới đây Đội QLTT số 1, Cục QLTT Bình Định đã kiểm tra, phát hiện trên phương tiện xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc ...
29/07/2020 04:06
Hàng giả, hàng nhái: Tạm giữ hơn 18.000 khẩu trang y tế không nguồn gốc xuất xứ tại Đà Nẵng

Hàng giả, hàng nhái: Tạm giữ hơn 18.000 khẩu trang y tế không nguồn gốc xuất xứ tại Đà Nẵng

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa tạm giữ hơn 18.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố ...
27/07/2020 11:59
Hà Nội: Phát hiện bắt giữ gần 800.000 khẩu trang y tế xuất lậu

Hà Nội: Phát hiện bắt giữ gần 800.000 khẩu trang y tế xuất lậu

Chiều ngày 31/3/2020 chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn khẩu trang lên đến gần 800.000 chiếc, đang trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu ...
01/04/2020 03:30

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06