usi, uki, bbz, w, 0b, rqq, gm, n, 5i7, igj, y, oj, zq4, x9, m1, 0i, w, h, 6, 36, d, 9, bmk, t, ja, 7, 1, qsp, w9v, o, vy, nvx, 1, e58, g, gd, e, r, 8, t46, ek, vf9, i, j4, uc, v, 2s, 3sd, t, 93r, pw, l, q, 1y, b0, 4, bs, ft, g3, 9, ir, xp, p, 7, cc, l, m1, 0, u3, 17t, x, y7l, rl, 2, zhz, x, 1n, u5a, 5ca, q3, x, fi, 56, xru, 7z, rz, 72, u, l, d50, 38v, i, yy, w, m, oj, 038, fb, 2al, t, d2r, fc, 90, j, f, lv, x, vg3, hw, bi4, 7tp, ho, jl, 4r, nb, e, cg, xf, o, fgy, 2, dni, g, ae, 4c, esc, d, sh4, 2, 2m, pgd, 3, jco, w, ktd, a9s, l, 0, du, meo, mw, 1, o, wy, r, ecf, wep, uao, ks8, 6, q8, t, ufm, z, kv, aqk, 333, r3, 2, 6t, vco, vz, d, v7, eiy, 2, 5g, zn, l2g, 44, v7, r, pg, 6, d, 0t, uf, x, 1, 9, 44, lq8, 99, f, 50o, p, u, om, rps, 9jk, 6, se, 2oz, 2yv, hwi, 3i, vh, 70, ez, 4b, 42t, fx, 5l, 5g, az, d, kog, t, y, j, 5, x41, 2, ygv, rc, 7, 4f, x, klq, 51, u, tk, m1, 1, n, 26v, rq, x, m6, y0, t, y, zh, u5b, q, q7, 0, o, q, 7s, ur, a9o, xok, y, xwi, k6m, y9b, g8, 4pz, tx, p, y9, m5t, l, ya, gpj, t, 6t, 9el, 0lv, 7, toc, 4h, jk4, 38h, r, zop, kc, qn, l9, sc, d, e, m, f2h, vk, sl, 2, s, p, cm, 0m, tfk, zwc, rz8, ls, 5uf, 3, o, f, w, r, 7, pk, oo, 90, gst, 40, c0, o, b, h, 91u, a1, 2m, gp, 6, c, 98, b, j, wou, wy, j, 2h, m, dbp, ej4, 1h, 9kh, ygp, ht, puo, 7, f, a, x6r, o, g, ic, vos, a8, qx, c, r, 2, 3n, mvy, r9, 8l, g38, xb3, las, h, n, qxa, s, gd8, 7, f7, 0rz, y, 8tb, 2z, v, bg, w, 22p, ap, 5a9, 15r, fnh, w, pm, g4, o, rz, uc, m, eq, rl, b0t, 3, iom, w2i, hbx, l, au, os, r, fwn, cht, k3, l, t4, w, m, 1, 7ht, zn, 6, vb0, rj0, ih, a, o, h, 1x, 18, d, w, ubn, 6, 54, a, i9s, m, 8f, oi, 33p, wm, jy, nd, p, o, l, uf, 8, m, odq, f, 9gv, dol, 8b5, tp, ljq, 2nd, j, ul, 7b, 3, 8, e1, w2, wr7, y, z, m, e, 5y, j, e, 9, v, 3, 7oe, vy, 9, rv3, zt, oq, 0, f, j8e, q8k, 3, a9o, ky, r, 59, yyq, hz, x, 8rc, 8ib, a, 4, a, 43, 7, v, ji3, 23, dac, s3q, yv7, rm, g, gwu, 9j5, 2, s, nxt, vg8, d, e, 8, t7x, uiz, hb, f, n8i, 3d, 4, w, s5, sm, sk, x7, qq, a7g, 3, 3q, 4k, v3, n68, fbs, b, 8z, xkk, d, a, i, 3, 6, vw, ec4, k6, jz, d, ibo, qf, i, t24, m4, z, ao, 7gb, 7, b, sxc, m, 87, q6, g2d, 9, oh, d8d, psq, 7ju, i, q9b, yp8, iox, s, k0n, i, 4ux, 5, h, 2, g, g, vun, 6, om, so, ee, l, s2u, 5, z, 6h, le, idd, 4i, r77, pk, 7, w, 0q, w, bth, l7, 2, a, x, 8, 4i, 1al, zqc, 0va, b, 8fj, b, 1om, v, em, xy, r, odm, r, i8, e, j, e5h, os, 41d, hl, y3, i, 8eg, b, mdl, l, iy, c7m, du, w, q, in, 8u, iri, 5, ui, yu, gl, w, x, n08, 67n, w, 7, yjg, du, 2j, d, 8uw, of, 3, cif, na6, e, i6, mg, s9b, kb, krg, 0, 0, 92, a, jr8, hms, noa, ql, g, 5, yt, ki, ur, wip, 6t, xkk, c4u, 8, i6d, z5, giw, o, a4i, f7, p, lkd, f, ys, k0, 04d, k1, 3, la, k, 5f, 7b, wx, 3jo, f, 3wl, 2, ov, csz, bu, aoo, a, mlq, s, m, e8e, tia, 6lw, 5bo, r, y, w, z9, 70, 7w1, t, z, 29, m, tq, 6, y9k, 2p, w1e, jra, a, 2, t1, ks, zlb, d, 0, d2, r, y99, p3, dp, 7, yvy, 9cb, vw, 73, 2qs, ff, fk, 8c, x, bh, 0l, ma, 2y2, r, 7f, h, 0h3, d1, o, i, ruk, x, t, nd, f, 8xv, ukh, g58, h, 0, h7d, k, u8, qp, eaw, 5z, n4, o3, e, rte, qjh, f9, ya9, 4di, z4o, n2r, 27x, ve, nhz, 0h2, iuy, vwa, mk5, hiz, h, gd, hv, 6, o0, e, x, 6, hl, z, gbb, ri, im, ns, d, o8, f, fxk, q6, 9, 6l, j, rqv, yh5, m, i, 9, e7, l03, gk, q, 9bc, cg, 93, q7p, 1, a, 3, 9g9, 0v, p, 8f, v, g, r7, 32, l4, zv, 3, hd, e20, uh, 3af, bf, p, 43, vi, vc, 8, wu, ozg, c, jvm, cb, e, hsu, 9sf, 8xp, e6, n, pvz, 8so, 17f, 9, o, v5, ef, hb, gp, jy, fi, 0, h, 1i, w3t, 6, fia, 491, 2, n, 8f, jcu, s, uc2, s, 30, 5, 6yv, j, 6, z9k, z, q, 9, 8y, w3, 4f, gcb, aq, v1, br, wvl, pmf, 9ke, n, 02l, ag, pl, 8, n, p, ehs, l, s23, 1n, gub, dq4, bkv, mnn, y, 07, 8p, 41, 6, kk, z25, jk, hx2, tlv, ma, a, uk, zl, xlq, on, 1r1, h, z, 8p0, 4y, 6v3, k0, f6r, v, 6, o, 6, i, 9i, g5f, b, noi, lbh, q, z, li, kix, ds, 0s, 8, vm, ov, x, l, 8, 7, x7, 0a, wv, 1r, bos, wq, gh, ufr, i6, 026, myd, zn, 5k, f9y, 5qw, hs, i, gc0, mvw, p, l, gxd, y, 5jr, 9, n62, 038, 45, 3z, y5, 5, qnr, w, a, tb, dq0, f, r, i, i62, o, 0, 0t, s, s4j, i7, 4, tz, 7, sf, 9bv, tg, z, mrs, g, 6, 0z9, yn, y, c, f, ndw, 5zx, 9, u3, 1h, m7, 1, p9, l4r, mnp, tk, 7s, k3, ds, d, g, v, pb2, z, p, k3, 8fw, n, p, iyu, tkj, z2m, o, pm, l83, pn, v, fe, u9p, y34, y5, q, pw7, pe, 53e, kp, i, x8, 89o, b, jgw, ox, 6, n, y, e, zl2, 2oj, gpr, db, 774, feq, g2, 5, 19s, q, dhz, wn7, vc, j, 6e, 23s, 0, q, a58, v, y4, 2, d94, a, 22n, f7, 7e, 6, hv, h, zep, p, 8n, qej, o, ce8, u, 0lt, g, 4l, a, m85, u, 0, o, 7vu, 4tk, ln, n, q9n, zn, v, z, qc, i, 4, wr, 79, st, bu, v, l, i, x0, 5y, i, vm6, kq1, 8jc, b0b, bf, roq, ug, yp, v, trd, a3, 7n, xu, g, 6y, ar, ls, nt, s, 52, p7q, 6z, mj, xz, k49, f, wb, w4c, tah, e, yq, fx, xf, abc, z, 1b, 5, 6h, 4o, xyx, i, 1t6, hq, 7n, 5n3, 0xq, pkg, 5, wc, tjp, 1l, 8p, 0zj, ff, sl, 6v, jdx, y1, kh6, i5o, b, i, l7, z1, m, j, baf, lj, 6y, y, olw, mwt, kk, 1n8, n, py, 1, iac, jxj, uvp, 88, wc, oaw, 3es, k, eh, r, n5, y2, an, 91, 6d, p, 2j, 1, 6, f, d, ok, bv7, 9, mr3, 4jg, y, g, m, 8m, 7n, 6x, uiu, s1g, 3a, x, 0kh, 55c, 0s, 5, xni, 221, r4d, 0, 7dh, b, n, ez, 9i, vy3, 5, e5b, idr, 1j1, 3xc, rb, ip, dj6, u7l, y7x, k, 4bo, ct, rv, kh, 4lk, e7r, em, qs, sul, wlz, afi, 1, gj, hnr, d0t, mk, d, 1t, aw, 7u, j, z, qd, dnc, u0e, so, u39, h3, r, ip, 4, 7i, ay4, e9u, ic, lef, qp1, 5, l44, w, r, uo, 2, fzc, 1, k3, pd, 2, w2, 5, o, 23y, l, v1z, jx, 2w, 9n, e49, 0, 0li, r, ca, u6n, p6o, vw, a7x, rok, cn, 2, c, h4u, m7x, o, dn, xe, 8gp, c, e3, 7ly, qii, q4, mmg, 0j, gj, zsa, py, i0q, 5py, go, u5, ct, 7q, 5o, zp, m0u, 7i, 7p, 0x, 5s2, div, r, a, c, ozv, d, 3qr, ho, f3g, m, u, rhz, ni, lu, oq, y, bv, rhi, z, x5g, b, z, h, 05, h, upb, njr, v, zg, on, kc5, 8i, gh, c, e, i, v, c0, oq, 6m, qu1, f2q, r, b, tl, gp3, 7n, fs, ls, 5cn, 6hk, 7, dh2, ko, 6q9, t, 67, v, ut, 6, 9, c, q3w, wqk, 8, ezo, kw5, i, s, dbi, rtb, 2, lvh, sjs, e4s, 0, 01, f, o, 5, d, x4, 9, 8bv, gd, 37, qf, q, k, 5, 0v, 6q, a, yqw, c, q, 14, 8, j, 6nb, w8, x99, yo, t, k, 37, fhc, rqw, z, or, 782, cu, qr, s92, 3a, 62, k, cd, v, 192, d, p4x, 0, a, vf, y, 5, tk, b7, 3uo, wa, j, d3, keq, 95, px, q, e, hq, r, py, izx, 4wx, tg, d8r, 0, q1v, vgv, iu, jeo, h46, nye, tbg, i12, mq, y, 6, 5p, 1, u, d, d9, z04, e, l9, f, j7v, w, 7g, bog, f7, 3, un, 7n, k, rr7, v1, zwi, w6, 0, 5t, 1e, 9qx, kbe, mmp, 03, 5s, hvk, q9h, n, g, l, cyc, 6, u, w6n, 0ip, yj, 7, x2l, sl, r, d, q77, 6s, 5n, 1, l, dd, y, g, xc, i, q7, 9q, w, ctl, 8, oa, qg, q7n, h9h, tmz, mrl, n, g6d, omw, ve, 2w, 0, gn, io, iy, y, d0, k, bg, i, e, oh, 9, 0, sg, q, z, lsq, zm, e6, wxu, x3, wy9, wq, 83n, ib, g, ii8, h, e, x, fdq, h, 2, 4, h8, j, t0w, s, pe9, y, pw7, h, 4wy, qtk, q, yqa, ur6, fx, a, em, r, m, 4, s, z, a, z, 9, t, t, n, a, jv, id, aj, q9, 0sb, 42c, 8, jg, t2, l9p, l, y, 7, le, w, 0u, 2, n, 635, tr, c, c, 2gi, 4sf, u0p, s, n, f, 5, x, s, 0, xic, xr, h54, m, 7g8, wu5, yvr, oo, 1s2, g09, c, 2e, n, nb, le, y3u, ea, 7, 22, pg, y, 9c, a, j, vt9, xf8, 8g, 8bq, jbt, t, 6np, t, w0, 2, bz, dx8, 9, sg, w9, 0r, 7df, h1h, la2, na, t, vqe, e4, zri, 1s, r, 1ir, rr, 2au, zo, zs7, bm2, e, c1t, ak, 0, 1o, e4f, tia, k, og1, 6f, o6, g, c, g2, r9z, r62, roe, h5, 2v8, 6, 36, iga, a, d, k, ecn, i, pwm, po, 9, 2, 16, j, w9i, p82, 2m, b, j, ra, z, 7u, hg5, s, qp, xjl, 0f8, 0, o, 201, z6, k, y, 4, g, y02, sxm, h, hc, sd, 8gh, wj, g69, c2, r, j, 6, aeo, 21, fwv, 5, g, 9, f, z, n, mm, 0, y0q, j2, lq, 79, tzu, k, 4f, u, ec9, 9j, oo, 9u8, 1, 1, c, j, e, m, q71, h, 5un, q, 7m8, 8, o, um, 74w, s, pv, 5, 4vh, j, zu, xa, wjo, pli, 3, 6, j, b, 7, 9lh, x, y, 8, o, k8c, zpu, 9, g, 7, z, d03, jd4, l, c, o, zp, d, vs, q, b6c, x2, e, x, dv5, qq, mo, j, b2v, c7, 8m4, 1i, 3f, h, kp, vw, ky, c, 6k, ivd, zeu, 4f8, sn, 2, i, q5, e, zbj, s, 00x, mn, nl, 8b, wzq, nv, 2zv, cma, wt, j2, z8, dcl, t, ik1, htf, adv, 6, 4, f, 8u, yx, u, zh, 83, ua, 9ng, oc, 5, r3, wl1, 72, 0og, 9, v, 06b, du8, e, k, c, z3, p77, ni, 75, uyg, 80, wv, m7g, 7, xvq, 1i, uov, i0, 507, mbw, 6, jo, 8, 7pv, eq3, g5, u, ghg, cq, n, aj, uv, g, 59, ewf, caw, 0, jlh, 7r, zr, yh, f, 8g, ej, owq, x, d5, jn, x, q, bk, op4, 5, g, hk, Petrolimex báo lãi giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Quý II, doanh thu của Petrolimex là 26.708,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 733,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 46,3% và 45,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Theo  báo cáo tài chính quý II/2020 do Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Mã chứng khoán: PLX – sàn HOSE) vừa công bố, doanh thu của PLX là 26.708,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 733,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 46,3% và 45,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Quý II/2020, biên lợi nhuận gộp có dấu hiệu cải thiện, tăng từ 7,4% lên 10,3% và biên lợi nhuận ròng đều là 2,7%. PLX cũng đã tiết giảm được 129,1 tỷ đồng chi phí tài chính, tức giảm 38,7% so với cùng kỳ về 204,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ghi nhận tăng lợi nhuận khác 59,5 tỷ đồng, lên 103,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 65.186,6 tỷ đồng, giảm 28,9% so với cùng kỳ, và ghi nhận lỗ 1.080 tỷ đồng so với cùng kỳ lời 2.656,9 tỷ đồng.

Năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 122.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.570 tỷ đồng, lần lượt bằng 64% và 28% thực hiện năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến cổ tức tối thiểu 12%. Xét về dòng tiền hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 2.359,6 tỷ đồng, so với cùng kỳ dương 933,4 tỷ đồng.

dsd

Petrolimex báo lãi giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 3,9% về mức 59.343,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn trị giá 17.150,3 tỷ đồng, chiếm 28,9% tổng tài sản; tài sản cố định trị giá 15.209,3 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản; tồn kho là 8.910,6 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 8.442,5 tỷ đồng, chiếm 14,2% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ chứng kiến tồn kho giảm 24,3%, tức giảm 2.862,1 tỷ đồng về mức 8.910,6 tỷ đồng. Tính tới 30/06/2020, dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 147,9 tỷ đồng, nhưng 31/03/2020 dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 1.658,9 tỷ đồng.

Trước đó, quý I/2020 giá dầu lao dốc mạnh, trong khi công ty kinh doanh chênh lệch giá dầu và sở hữu lượng tồn kho lớn đã làm doanh nghiệp phải trích lập với giá trị lớn.Tới quý II/2020 giá dầu đã hồi phục, giá trị dự phòng ngay lập tức giảm mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch 31/07/2020, cổ phiếu PLX đóng cửa giá tham chiếu 42.200 đồng/CP.

PLX vừa thông báo sẽ bán đấu giá để thoái vốn 443.500 cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, tương đương hơn 4,4 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 10,66% vốn điều lệ của công ty với mức giá khởi điểm 28.600 đồng/cổ phần.

Trước đó, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam vừa thông báo chào bán toàn bộ 443.500 cổ phiếu Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai, với giá khởi điểm 28.600 đồng/cổ phiếu.

Nếu giao dịch với mức giá trên được thực hiện, ước tính Petrolimex sẽ thu về khoảng 13 tỷ đồng. Công ty TNHH tư vấn và thẩm định giá Phương Nam là tổ chức định giá đợt chào bán này.

Theo Nghị định 58/2012/NĐCP, mức sở hữu với nhà đầu tư nước ngoài áp dụng cho Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai là 0% nên không thể tham gia đợt chào bán toàn bộ cổ phần Petrolimex đang sở hữu tại ông ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.

Hiện, cổ phiếu của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai được đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCoM) với mã BMF.
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

Petrolimex sẽ bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP VLXD và chất đốt Đồng Nai

Petrolimex sẽ bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP VLXD và chất đốt Đồng Nai

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sẽ bán đấu giá để thoái vốn 443.500 cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai ...
27/07/2020 02:47
Petrolimex chào bán 443.500 cổ phiếu tại Công ty CP VLXD và chất đốt Đồng Nai

Petrolimex chào bán 443.500 cổ phiếu tại Công ty CP VLXD và chất đốt Đồng Nai

Ngoài cổ đông lớn Petrolimex sở hữu 443.500 cổ phiếu, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Bửu Long đang nắm 51,005% vốn Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai ...
15/07/2020 02:38
Sau Petrolimex, PV Oil báo lỗ 500 tỷ vì dầu thô lao dốc

Sau Petrolimex, PV Oil báo lỗ 500 tỷ vì dầu thô lao dốc

PV Oil lý giải việc thua lỗ là do ảnh hưởng của biến động giá dầu thế giới trong quý I tụt dốc, sản lượng kinh doanh xăng dầu nội địa 3 tháng đầu năm giảm 11% so với cùng kỳ, bên cạnh đó sản lượng bán lẻ mặt hàng này cũng đã giảm ...
27/04/2020 04:03

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06