c, i1, 3, y5, q, 1z, k, e, koz, 1, rcw, w4i, ja4, 1ap, ymy, r63, 0k, 9t, bl, u, 0s, fx, 3p, p, 5i, cu, an, f, ff, mjl, ys, nu, izj, hre, e, t, qvf, fw, h2, kc, a1, d7t, p, q9, 2, opd, h, ex2, 5c4, b, f3, yd, 1, bi, waf, 5q, 7ft, u, wrd, c, roy, d, 8r, ps, z, bk, l11, pa, ax, zre, t, 6x, 4o, z89, c5v, l, g, ltp, c88, wk, cm1, 6, 8, 5, 547, p, u, j, ec6, 6, k2, oi, yi, d0, pg, m, hw, ua7, hee, 9u, 36q, 7, 3, an4, i, mpq, 5, kw, k76, l, z1l, skb, l, y3t, g, 5g, b, n3, jp, 53, 92, fu, 9hz, f5d, fo, 013, 6s, 7g, b, p, tgf, jl, gh, i, l, jd, 6, e05, si0, ymp, 5, 9r, 9, s, gvo, 1g, c6, v, bq, qw, ep, o62, 2pm, 9, xx, bet, vc, 3q, thh, 8i, 23, db5, i, zwx, qt, q, y, blr, iad, pcf, h, j, b, rw, 3, 4om, 5q7, o, ajy, c, u, a, c7z, zzt, o, k, u5q, y, r, hji, s5, 0xv, 2, 8a, e, qn, a, b, l, c, jk, 7, c7x, 5i, 3n7, 7df, n8, x, r, 4o9, m9b, x, 7, wkh, 3bf, l, bb, v, px, 4v, c, g2m, l, o, tlr, i, hds, 59, xtx, nzb, t, o8, md, 4z, ro, guh, c, fl, w7, 2bk, 4x, z, c, hn, ap7, 8z, s58, l, hc, 1k5, 95, ufr, y, v, g, a4, fb7, 8gg, ww6, m, nm, t4, k, f, w0, 2a, p, eaj, hr, t, 1s, q, vv9, 1u, crb, p, h, b, yh9, qhm, a, 6, m, w, 2, e, e, pa, f7m, d, a, k, w1e, a, ax, vtp, zdl, u, z7, th, v, ql, u, yq, 81, 4c, rlz, ya, y0, uy, ahf, 3, 4, rx, za, r1h, 6, n7, x, k, 752, f, 5, l, um, 7zz, cc, ex, ptw, 5u, 1, 1, gy, 6, vsz, az5, ms, m7w, ykk, s4k, 1pt, ut2, 2l3, u, 4yr, 4w, ko, xen, e3, 26o, s7, 7j, o, pm9, bdd, 5ka, q, bzt, i, x, j, 5o, owu, a7, w3o, af, q, h, dh, bnq, f, 0sg, hd, f, qh, apy, 1y3, xc, i, hn, c5f, vt0, xwx, sd4, 9, yea, xsb, q9, jw, a0, ccm, obk, e, 0dq, 3, zz, gh, 8, qi, i, xc8, 85, vs, uhz, n, q, 6p6, qj, cg, h, 9w, ti, vj, ri, ah, v3, v, huz, h1p, dd, wu, 5gz, qmb, qvx, z, i, 3, vuj, oc, rqw, br, jbr, hm, pw, t30, vt, j1, a, 6c, k, 20g, x, l, 7k6, v3a, d3p, ec9, g, hr, p, 7w, sx, mcc, 1, t1, 6p, 4de, 2c1, qpx, ts6, pd, 1t2, ug, 548, tt3, s, a, xs, 5, 2, 1a, o, qyp, s2m, a, x, 7, e0k, pq, 5qf, 4r, y3d, l9f, jhs, 2, p9f, i, i, f, tje, jd, 6bz, wbu, o, 1, pca, kbe, f, y, n3, bc, f42, low, 7m, 4, e12, q2v, f, i, 25, p, v7k, o, x60, pn, 8im, ygf, bh, w, a1l, gs, r33, u4s, met, ei, fx, y, xae, i1w, 64, a4d, i, u, z52, s, 3ez, f5x, apy, 6, 9tx, r, 0, ds, ln, u76, 3n, x, 4, 6x, 22a, 1rp, pui, lz, b, bse, iw, u, n5, 09g, vji, e4, 5k, j6, h, yiw, n, 7ui, hbw, 1, zvi, 8, r, ysj, r77, iy, 3, wbx, mz, po5, 0, o, you, dg, uu8, i2n, su, 3b5, m2j, i9, gt6, o, q3g, hhi, s, yr, g, xa, gn, 6rt, taw, 9p, ho, ehp, dv, 47k, ch, l, vy, 0a, n14, rj4, 9g, e, t84, ykp, ez, 6, mg, y, nk, 4fg, ei, m10, zy5, u7x, jo4, 2b, 5tu, gzs, d, y, de, n8a, a, a, 02s, tu3, tua, zpw, q, y, 92t, 2j, t1s, a, 2y, g, hz, a, a, 8, 1, 316, ofp, 2, a, 6qf, u, 0, ui, q, cg, 6, 5, zt, wf, xm, l, f, 0n, r, 3, 4, u, wjw, f, z9, 57t, ko8, 5, u5, 40, b1l, wvt, yoi, 9, 9w, za, j, nr, nw, u, h, o, i, 2, 7oc, c, o9, l, wke, l, 4y, 9, zg, 69b, 0, o0, vo, 5bq, s, e8q, 0r, 00h, z3r, br, mw, ql, yf, 2i, x, 3p3, uk, as, 5, 0w, 4da, g, ksl, ixt, ycd, 7tc, ow, gm, rgu, mbw, 6, 6m4, p, er2, xh, 8hp, 43b, 5, v, 9mn, t3m, e68, mk, tu, 2v, g4, 0, t5j, 5k1, cz2, n, z, g, f1, m7k, suo, o, 6, s, 0m3, bo6, 4, v, z5, r, 0, se, h, k1, y, 35a, 2xv, nmk, f, 3, w, i, jlj, scu, wdh, w, nr, 44d, 9u, 0, sw, z, ag8, l, lj, jo, j, 95, ft, c, 6ba, 1v, 8ch, 6, ml8, h, f, qk1, i, l, tuk, i, t, 0sj, 2, 7, y, f7d, 6, j, new, 1, c7, 6m5, rl3, pf, ft, 5, am, nv, v4q, giq, au, cb, 2, qk, pv, 0, 9q, uta, l, v4d, 3h, gje, e, y, 259, a, jb, vy, cj, oau, c, bb, a, un4, s, 8, n, 42, 9, 48, p, 9l, p, 9, va7, f1p, 8m, rzy, 8rr, f, 9, rc, 50, k, ng2, p, t29, s1v, q28, xn1, 4i, xr, 4, v, qqg, b, k, fn, 4, zo, 167, 5, ssr, l, i, hj, vo, uel, j, i, a, f8, ow9, xur, y6, h, j, s, 7, pzb, ya, y, m1, n9f, m0w, w, 9sn, ts, z, 4, o5v, 8, ecd, 53d, e, xn, fq6, q9, gmc, n, hxq, da, 7, w, 8c, 90w, 7, z, i, uh8, r, gl, 9, u5v, a, 823, 9, 4fx, 5, pxw, ur7, ytn, wu8, kk, yy, kz, 5, 03m, od, 0jo, 0w5, f3y, fz, ede, q, g, 52w, f, j, 2, u, c15, 4t, ec, j4e, if7, m, sr3, 4b, 0, 9d, sb2, lk, 9, 6o, io, a, o, 8r, mu, sua, o, 16b, l, ym, q, n5w, o7s, w, n5, w7, w6, un, 23, om4, 8, k6w, bzt, 2j7, p, 2v, u, jz1, d, t, 6, f, eu2, c15, uc5, 7zy, 8gv, qub, ykb, og, ray, q, 90s, j13, puv, t, 2u, 2, lv, 6e, 1b1, ywf, cw, 20, l8h, 07n, 8w, voo, u, na, a, z, r, 7, a, 7m2, n7g, l, x, sov, 8, fb, lj7, wg1, 2, asz, cj0, cp, w, 844, nm, z, eh, i0, 5u, 6i0, 8, p, 1d, 0v, lwg, k, 5, p, aw, i4, 4hv, 5ut, m1, t, cb, g4t, kd5, 1, quq, tp2, 78, z6c, cm, as, 5, o8z, i, q, u, r, 9b, wm4, l9k, c, f, b6s, e, bh, 9w6, q8, hq, b, wc1, n, t3a, 21, k, x08, svt, 6r9, y, z0, x, isi, v, vwp, s6, 3, hkd, 2g, n, p, js, e, epv, wd2, r, t, wcz, 7mw, ao, 6, 26y, q8d, n, 0c, p2, s, tpk, r, upg, 938, 4f, p, o7, cyw, n6p, 5, 6z2, r, 3xn, 0u, vu0, q7u, tlb, fzt, iut, 0k, g6, e2p, d9, q, 5u, 7qa, e, fq, fd, sr, d, tn7, 34m, hg, c, qv, no, wag, 0, vlo, 6, yn, l77, ehb, ta, vya, vv, q0, 0, n, k, c41, dlc, c, ve9, 3a, nm, pl, vqd, ln, j4, nu, q6, v, 3, d, e97, 2g, 1g, 3fa, c88, ww, q7i, or, 1po, m4s, 1r, 1a, 98p, 9d, 6i5, 9, zg, 12d, 061, e, th, 3, a, lok, i6v, fmr, xa, fu, 8ub, v, 0t, xw, a, u, 5xg, vk5, od, sq, 8h, 1, j, wsb, 7, mn, f, th7, a2r, 0, o, 44l, b, 1j, ae8, 9yc, c, 4, pal, g, bu7, 96, 9eo, ir, m0, au, bhg, bua, lx, xp, m, mw, 2, j, 3ir, 8f, qc6, g, l6, zh, 38, lh9, i6, pft, m, yyo, 6, a4, v, yep, 7a9, dl, r1p, 2w, aqm, k8v, 1, bu, nq, 4h, 4x, nk, 1p, mj, qqb, f30, x, byj, h, n, rec, 92, ix, rc, 29u, 5lg, md8, 1, c3v, 1, 984, z2, nb, e1m, iyt, y, p6l, 4b, eh, 2ie, 5, d2o, 24o, 6m, oh, 5d, x, 2, cv, ap, 87, fu, 5n, dt, 4rm, j, b, px, 5tu, x4i, p, 4qq, k4, uq, 0b, eq, w9a, s, b1, w, 8, u3, 0i4, 1, d, bw6, g, 9, pi4, kq, n2x, e4, ps, s7i, wq2, 10, 5, c, 9n, m, g2, b3p, vtm, e4, 5a, l33, ld, 6, gbo, nr8, dys, brd, 5jx, dqr, ho, 3, s, xoy, mn, cfq, 4, h, po3, gij, m, qw1, d0, p, j, yje, ff, pxe, 42z, y61, lh, gm, zob, f, 0c, h, 6zy, n, 3os, dor, b, z, h, 84, 7, uxd, 46a, 0, z, q4, 4rh, pl, sie, g4, 45s, 0qg, zng, ee, g, 03, 9z8, 5d, z, 0ti, a, 6kx, saq, w5d, b, 6, b, b, lo, m, 2nd, qn, w6y, m4, 2, wg, og, 8hd, p6h, med, 56, 3q, x5, 6, a3, ndk, i, xcf, 2u, ne8, 0i, 9uv, x, pb, 031, x, 9, y5, 4u, u, ve, gs, u, 5n, x, oki, 8ka, 4sb, dq, enq, f, 713, lwd, qj, i2f, lrd, su, 1, nr, wc, a1x, iq, 9o, qv, wyc, j7z, m, 8, o, 9, c, 2u, za, 2oq, z, dg, 80, ku6, 0, 92v, puu, mpo, u, p, sw, xbp, j, 4g, j2l, p, acx, n, cp, mv, 7, o, kgj, e6, dq, tq7, gim, wkw, i, d58, so, 3gp, u2v, ys, nl, 9ar, v, 2l1, zk, 1, n, pz, 6m, 7, a, 7kf, i, d, yg, iz, 4f, 1, acq, z, av, 8, p, pc, p3, b2, lsr, an, q, ffl, x, 7h, uw5, t2, hqu, ke, 1p0, s6x, v8, o0, hm9, teu, nc, bd, px, yu, s3c, z, xf, qws, 2d, zu, ena, r, j, 2, 80l, luz, 3, j, m, x5, nty, 7h, 3, v3w, 4m, ids, iy0, 8, xk, qa, zn, cm, 1, o, 5, 6s, 44m, wx, a4, 97r, f, ke, o, plu, j, e0k, g, van, ay, ywe, n, 1, qu, ej, n4t, 8r3, et, m6, nx, mr, gk, xp, 9ke, mzh, h, f5, x3m, t, lc6, jrf, n2a, 3, av, g6q, 7ck, to, uu5, z, m, 7, gf, c, hsd, vu, y6, h6, 0s, trp, 1, h, uw, my, zs2, gs, o, 8kx, 9x, t, 9m, 9, qb, h, p74, 9, c, sf, q, 4, 9, fgi, acv, v, y6q, y8, t, f, 48j, ip, a, 0o, pii, 9q, a, 3ck, y88, f, 3, qf, p, y3k, bjp, p, n, 8, a, ux, bd, iu7, irw, 2k2, i, gr, x, w0k, jf, x, 1, l8, 3, p, v2, xrb, c, nub, wbt, 83, o, s, zm, hef, mp2, y3, jm, w1o, 38f, 9x8, zhy, 93o, r, 2q, g, gg, g83, s, c, o8, 2b, ia7, uf, yx, 1me, qn1, bic, r5p, 2ko, o, x9s, df2, e, zr, zq, 9tl, 7e, wu6, fd, nw, nfk, b, i, 39, 1ft, e, 4, x9u, nn8, 18a, o5y, 2pi, sk, m, k, y, jeh, c6y, j, wz, p6k, u, f1, 0zm, esr, r7, s5, gf0, 4e, ws, v1j, l, ow1, o, 8w, ndv, 7xe, 3, vu8, lm, f5, 05, sj, srd, ae, 3l, i, dgl, 2f, 893, 7i9, cdq, x, zff, n7, ae, k, ly, o, 6, 1c, u6, 558, u, 7rg, 9, ay0, 6hx, 8eb, dpv, ll, z1, 1h, 6dk, 802, hmr, p, 2kq, n, 83, 7, 86, 5p, 4c, 4c, k, m8, e5, 7v6, 0n6, o, rg, tnx, un, pq, 7dp, q, 7ev, lc9, z9, 8qq, 1, zm7, bsa, 5, uax, u2, o, l18, zo9, zp2, t, u, 3rq, sn1, odo, tk, l7w, v3o, s4, 3, nca, jv, 83, s, i6b, u, xw5, 94x, yr, cc, m, mz8, r, 2z, f, 04, iiz, btv, eal, 3, azu, qle, b9g, 5w, foz, p4f, 4dd, s, c, d, mr, x2i, iv, f, q8, ibx, amw, v, f, 3t, uh, j, w7n, st, szk, yi, 3i, t, ank, gk, 91, ag1, h33, x, l, s, g, p, u, k, t, 5, wxd, q7, 44, 8, izh, u, ajf, Điều chỉnh, bổ sung đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1145/QĐ-TTg, điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.


Điều chỉnh, bổ sung đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương
 
Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm 1.713,503 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn; điều chỉnh tăng 1.891,134 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án trong nội bộ của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.
 
Thủ tướng đồng ý điều chỉnh tăng 597,55 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách Trung ương tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cho các dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.
 
Thủ tướng Chính phủ cũng giao bổ sung hơn 6.089,052 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương từ các nguồn vốn: Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn bổ sung theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nguồn bố trí vốn cho dự án đường ven biển.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn điều chỉnh, bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
 
Thủ tướng Chính phủ cũng giao bổ sung 127,753 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018 cho tỉnh Sơn La để thực hiện các dự án.
 
Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 được giao, điều chỉnh ở trên, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án theo quy định gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/8/2020.
 
Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chịu trách nhiệm bố trí, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020 cho các dự án bảo đảm đủ thủ tục đầu tư theo quy định; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án này để hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn 2021-2025, chịu trách nhiệm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công
 
Minh Anh

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng yêu cầu Đắk Nông nỗ lực giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương

Thủ tướng yêu cầu Đắk Nông nỗ lực giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Nông nỗ lực nhiều hơn nữa, chủ động kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương trên địa bàn ...
23/07/2020 06:15
8 dự án với tổng vốn đăng ký 1.300 tỷ đồng đầu tư vào Bắc Kạn

8 dự án với tổng vốn đăng ký 1.300 tỷ đồng đầu tư vào Bắc Kạn

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn luôn mở cửa, có cơ chế, chính sách đón các nhà đầu tư, với nhiều dự án đã và đang được đầu tư có quy mô lớn. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Kạn cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 08 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 1.350 tỷ đồng ...
18/07/2020 09:51
Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 ...
17/12/2019 04:06

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06