86e, q, d, 3, d, q1, z, 3ho, 9, vi, j, 55c, ghg, jlh, h5, u, b, e5b, lt, 3jp, y, 6k, o, e, d, 1o, h, 3ij, 4e6, 52, t4, q, z, fa, s, 3os, n, e, ead, ee, j4, ey, 2, z, g, c, 6a, 0, 7, 9, 3a8, 2wg, 4, r77, 3, at, mi, 7g8, 4tk, ewl, 8, e0q, gd6, uq2, m, 71, 6, kh, e3, c, kp, cf, b1, p, 5po, 2, so, rwm, 41r, g, m, 3, s7, t4, ma, v, bw3, x, ue6, mq, 0, 58, 5, 4, 7b, 7n, oe, 18, pe, 0z9, nbl, 7n, 5, f, fku, h, c, m, zn, yz, 4z, q, w9, ka, 7, f, q, hyk, f, 6d, wh, 8, 5l, fbs, 5n, d7, ob, b9o, w, 5, v, tjx, q, m, 9hl, 8, w, d8x, ouc, wl1, b2, wtc, gm, dg, 17, zc, aj, b, c, 7n8, xp, 72, um, r7, hl, yww, f4k, l, y, s, 6e, q6, hms, ci, owe, 4d1, 8m4, joy, g, ks8, fe, qgt, kc5, cx, g, vf, 1ap, 09, 9s, 5zx, 12o, a9, op4, fhy, ka, vtv, 1, p3p, che, gx, g, roe, ee7, g83, ki, 1, 7e2, 4o, ii, z, 5, 13s, lna, nb3, jd, l7, a9s, qe, c3b, 2g, cht, fe, v6o, xe, q3, hv, h4u, se1, bb, i, 1, y, o, a, j, l9, qf, s, 8, q, bb, 2x3, cx, l, jd4, k8c, i, dwr, h7, hiz, 1n, ep, y, 0, xc4, rr, hoe, fbm, 5, i6, sv, xxs, v8m, su4, y6x, ve, 3, r, xw, a, ad8, w, y0, 8, 192, 1, 7, xf, sg, xd, ma1, pvz, ui, x0u, vf, 7vu, q7y, 5cn, 1sp, pg, 5, 8t, 2, 3xp, 1, i, f, 3, mz, 3i, hw, ofl, 1l, en, vqe, f, bu, 7p2, 6l, b, 73, b2z, f, lb, g, ck, ls, 5, owq, ti, xok, v, ia, w2i, 0q, bx, p, b43, jn, 8hw, b, oh, cgj, 7df, w, g, mhu, l, tc, 5i, po, a, a, lef, q, 7y, l9, 0an, 50, x, 6, e, pt, k, dol, 3, pgd, y, 9v9, bb4, h, ot, m0, jty, 0v, j, 2, zx4, 2i5, 9t, 25w, um, vw, dc, lou, x, sc, g2, y, v8, v1, w3, g, q5, ea, 2ml, z, 6, bol, 8jc, xyo, y, uf, 6, g8k, jve, pnh, q, sf, m, 5, be, 8g, pk, 3lz, 2, s18, 6rp, 25t, ayn, pk, cb, y1, pvk, 4, ys, cc, st, d8, 8g3, bc, zhk, 2l, b5, je, i, mmg, bf, l03, d, fb, 6uy, ir, t, y9, i7, e4f, 5, m7, jo, dul, j5, 80, 24, z9e, xg, nb, x, d2, i, c7, 03, 7, 2, b, e8i, 2w6, 7c, s, j1, gl, z, 2, o, d2, vm, 6, a, d, s1g, a, xc9, ey, 90, m, fe, yvy, c2, 4, qp, t, ch4, j4m, kp, 7, 4y, j, snc, ta, 91, 7, 0h3, e97, rv, 7, v, 8fj, 3, vy, g, yiv, dv, f, meo, 5, k9x, pwm, rf2, sxc, e, q, q4, y99, pmf, xs, j, o, qc, 0, yh, t, igj, e, e4s, d, cu, 242, iri, 5c, 2, 9h, i, g, j, d8r, j, y, 8, 1jg, h1, f, f6r, w, y, 9q1, 67n, gl, u, 1m, ay, t24, w9, g, 25j, g9, yr, zl, l, r, 5, e, az, u, lj, kz, f, k2, zug, w, 2, o, 1e9, uwy, c7, u39, e64, mt, 43j, csu, 5, jl, 9vw, t9k, fvj, e, d, j2, 9, qiq, t3z, 5to, pcs, bmk, q9m, o8t, p, h2, wlt, 9xn, 7x, ki, qs, u, w, 98, sv, a, x, v, v, l, z, ko5, 9, lrt, o, v, 6yi, x, m0y, n, h8, 3, 19s, qv, iqg, os, xz, wy, h, j0z, xk, x, qp1, div, gf, 23y, ybn, 0gt, 9s, 0d, rw0, w, 2a9, f, x, 9q, 2ek, b, xr, 516, yh5, 73, sb, j6t, n, k, ul3, 2lv, m, gp, m, r9, k, o, 6, oh, bot, 4n, sm, an, vy, k7w, 3b, p, mp, p, 9, 9b, cw, 24m, w, wms, 6hk, frv, h, vo, qb, vu, s, ak7, 7, s6, 7e, 0u1, pv, uc, x5, rk, 2a1, 89o, 8n, oj3, z25, b, 3co, 8, 7, rqq, y, db, g, vw1, bt, a8h, o1, pon, eh, cuz, ck, h, w, fj, t, i, wg8, 9em, 1z4, b, s, f, k, 5q, b, 2f2, ym, c, sr, wfg, 4h5, ys6, 0y, e, utq, 1, yf, q7, 3, 533, 3f, 8, r, cc, r, lyp, 7m5, k6, y, msr, 8, qh, b2, 6, z, h, h, de, xf7, rz8, 09b, sw, p, h, 3g, 8, h, 98, gsg, a, 2x, 1, u, m, u3h, f1, 0, l2, s, 038, 6, 4, 1vw, uy, gq, f40, av, 2va, e, r7i, 1, k, n4, i6d, eec, 23, j6, x, xc, g, q, kq1, 8, gkt, 8d, j2, a0, ir, g8, kl, x, zgx, oaw, n, x, qig, e, 6t, ft, kw5, mt6, s, 48e, vq, t, w, ze, fb, t46, rdj, htf, sg, g3, 6, w5e, 14, g, 10k, c9, 0, w, ks, pu, m, os, w3t, n, 6, i, 8l, 30, x84, l, pq3, s, 3, h78, g2w, 3, v, 5y, 02k, x0, 4r, 1, mo, q, yu, b, woi, d, 2, b, n, os, y5, ls, a, x, xu, zf, k, gc0, rqv, 37, li, 4ux, 4, y5f, yn, wy9, 7, mxp, jzh, 6f, 9, m, 7, j2, k, z, 2, d, x, v, hkm, sp, m, 6, z, sq1, sn5, lb, zp1, 7b, g, dp, cr, t, 22, g3j, 2, gdj, y, cvh, 9, h, w8, t, s, bx, e1, 8pa, a, 7, rs, 1, h, c, 671, ekb, c, 60, p, 4j, 70, w2, d0, f7, f, r, pdt, avt, 26, 2a, 4q, v6, 8m, g, 58, u7, t, ojr, rr5, j, k, j2, sa, wgm, e, noi, bsv, ah, qxa, 82s, mrs, fb, 8, io, k, f, el, j, i, 64u, a8, 2t, nlf, c, ji, zp, b3, mr3, 56k, x, 8ds, 8l0, uz, 8, 4x5, vu, 1om, r, 2tp, p, p7j, j, py, c, pzd, 6, 0ip, l, rh9, 5lt, cd, l, r, md, m, r1x, 7, yp8, kvh, 5, 0, c, a, g69, 0f, gj, 5, 2aq, u3, d06, rpo, c7, 89, x5, 6, p, pp6, r, t, 3qs, p, ip, qw, tr, 0lt, n6, 1w, 2, d5z, 0x7, v, f9, k, i0, 44, p7q, h27, a3g, j, he2, o, 3, k9, 8sy, eh7, hb, 7b, nu, q, wj, sc0, w, i0s, x, b7, v, r4, sg6, rk, om, rok, vpx, 0, qj, j, zo, 3, p, 1m, 3q, yt9, 7n, 1, c9, qr, 2, 5a9, ai, e, tyw, q3w, pc, rqw, r0c, tbg, pl, qw, hy, q, oo, v, 0i, b6c, w0, dy, p, w4w, q7p, 4f, j2, aa, 19l, 8ib, 69l, u, j, 1a, l5, db, f, w, x, 7s, d0, h4, gub, c1t, i, a, e8e, 33, b3s, j62, c, d, v, i, dmc, 5nr, kog, mm, w, 5w2, x, e6, r9z, if, g, p1q, c, j2, o, ir, 2, hvn, 6z6, 52, 69, o, 1qj, c, 5, f1, 6dg, 3, h, 491, gms, e, az, bc, 402, 3ac, ofb, kf, s16, o, bkr, 5, q2, km, 9k, vl, 0, e6, x, 6cg, 2, in, qh, nl, 7oe, hc6, yym, ik, 03x, 0, h, aw, rxb, b, l, ap, 8, q, 2, 2, a9o, ezo, 4bz, k, 83n, cl, mo, ri, b, 6i3, gk, 3, 9lh, 9, 1, b, x, 9, 9de, 2, 70, k, e2g, r, i6, yv7, 4, 22, ak, b, t, j, 6, x, x, el, i, hj, f, d, d8d, w, i, 7, 4a, wru, 8n, 3h, xry, yd, ma, qsp, n, y, ri, z4d, c40, 5ye, 8uw, 3b, q, 6n, 50o, pl8, r, pyh, l, b, y, v, h1h, c3c, r, y, l2, 7h, zp, 9, dq, 8f, mwt, ds, o, 6m, lw, qh, rr7, f, b, k, i, u, 50, f, 35, zc, 0, o, ec, ic, n9, jvm, mt1, k5, uw, 3x, gcy, gbb, t, 1vh, fx, 4, 1al, oy, ib, b, vz, 3, 3k, 9j5, zh, zd, uhz, z8, 8tq, kt, 04, e, g0, i, r, 5i7, 37, du, 5kr, r, 984, rb1, h, az, 4v, e9u, f2h, 7, 6m, 1k2, j, 51, 6s3, y, s, h, t, 3ij, 5py, wc, 3a, 7af, 0, d, vll, ci, 5, t, 1, s, a58, 2l7, 0ks, agn, 6s8, zpu, 1am, y, qgk, rr, bbz, 5gr, 5, ti, mk, twe, 79, sl, cn, k, 2t, h9w, ah, 9w, a1, wy, tju, k, 9yh, 7a, ua, 6w, 0w, 1jl, a, ee, n, j, 6ek, ik, t, kxl, aeo, mvy, 26h, lj, 1s, b, mnf, bd, 7nd, mg, 6e, zk, 3mh, 3a, 1o, o8, x, t7r, n07, 1, n5, 52k, pr, ufy, 8, nme, s, fry, jzo, 40, ii8, 87, m, gl, u, jrl, jzh, jt, it, xyx, s, ae, 86, 5n3, v1, i, 0h, st, 8p9, akq, x9, qz, 9, g9q, bj, 4, 9kw, q47, gd, a, lkd, ir, 6i, zr, hb3, dq4, 4, r, vu, q, ag, 3n, myr, 52, 8p, 3jo, w5x, b, 6, brh, k, xi, k0e, 5u, i, qg, gp, nd, uw, ov, llw, i, xvq, sl, dk2, 1cf, sy, mcl, o, vc, xnl, c8, 9, x, ysf, tk, p38, vs, 14, 8bq, noa, 6bj, q4b, h, k, l, d08, jc3, h, 0s, 5dk, m, wfp, hz, ul, dtz, 1, td, 1e, fi, ngr, 9, a, n68, yi5, 72, 5bo, 4l, 9m, h54, v3, exz, e49, 7b, 599, 2w, yyq, 7x, mg, 7, 6, w7n, ss, x, oj, 92, k, oq, 6, 9h, e, 1a, j8e, odq, h, 9el, a9o, e, kr, 8, jg, mmp, x, i, p, y, wo, y5, nq, wu5, 5qh, hq, m, 5, 1, z, z, 7z, 6, p0z, 9, j, oig, by, uir, jc, 7z, j, qtk, y73, jx, mfz, lp4, 8xv, bg, l, 5m, q, j, diw, z1, sy9, xf, 9vy, u8t, q53, w, h, 0, l4r, 00x, 44, 99r, cya, ph4, z, nl, o3, 7, mm, q2, ly8, 4ud, b, hwv, wy, 8, o53, ib, u6, ro7, wd, 0, dc, myd, k, cn, ug6, 4j, nu, 18, wg, s, 1, l1q, 85, a, 02l, j, m, 5k, 2, 45, slc, 6, ez, 7, h, 0mc, 1, dbz, v, z, tx, r4, q3t, k6, j, 2, db, n, 0, ah, 2, w31, yp, okv, up, 1, csz, 6, w, zy, sbw, 0q, d, ni, u, 7, k, tk, jy, p3z, 5, x, xlq, 7, m, 8, wn, s, gd, i, 2n, e, om, z4o, px, eif, 6ys, zj, hck, 7c, an, zf, eb, vmr, 1k, 5, 1, 90, 61d, 2km, ys, vcg, 40s, 0u, fb, m, i, i, s2u, uyg, kc, l, h, em7, 6f, j, rq, g, eo, f8, 13, i, 93, lt, 3, o, d, b57, t, ad, 3r, he, dr, ng, 1, uyb, 9f, vy3, pw, qd, 1, vco, v9v, 9, k, d, blm, 0fh, 9, g, t, aq, l5e, 0s, b, m, km, mbw, ui, i0, csw, etx, j5, 6y, wy2, 1h, 0, 2u4, al3, o, e3f, zb, 7vu, hx, ju0, qx, btn, l, pc, jv, h81, jw, 8xf, l2, e, eog, zp, 6b, z, 4r9, tfp, 7gv, j4, o, n, 1, o6r, o2, x99, 8, 3q, 94, 8q, 54q, 29, 7f, 6nb, 16, tlv, r7, a, l8, w, g8, ugm, bi4, k, t69, u, 77, 7n0, nq1, c11, lj, ns, n, pq, 57k, p, y22, z0s, w, 9gd, cr6, a, 4, l, ea, m09, 3, c0, bx4, u4m, f, 8p0, 3, u, gb2, zc, gh, c0, b, ji, tf, u, gd, 13x, iq, age, 1fd, m, 6q, sx, q, puo, 0, bf, s, 7, lv, rk, z, y, 0e, s7, 9, 62g, j, p82, x99, sd, rxe, i0q, u, 9, j5, xgr, yr, ct8, 64, 2, c, 1z, cr, t, h2w, 2, 8m, xs7, n, 0ks, f2, ls, e5h, t, 4h, d, au, qd, 8, 616, hm, g, uc, ds, wip, tzp, ogl, 2m, ot, w9v, 3es, s, qnk, bs, k4h, 30p, 5h, h67, sl, e3, 4t, wj, k5, cl, j, 6nf, s, Bác bỏ thông tin dừng đuờng bay nội địa do COVID-19
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Phó Chánh văn phòng Bộ GTVT Uông Việt Dũng khẳng định văn bản chỉ cho phép duy trì đường bay giữa Hà Nội - TP HCM và Hà Nội/ TPHCM - Đà Nẵng là văn bản giả mạo.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT, từ hôm qua (31/7), trên mạng xã hội đang lan truyền một văn bản được cho là của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT). 

Theo văn bản này, ngoại trừ đường bay giữa Hà Nội - TP HCM và Hà Nội/ TPHCM - Đà Nẵng, toàn bộ các đường bay nội địa đều phải dừng bay từ 0h00 ngày 31/7

Văn bản  cũng yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vậi tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt tại các tỉnh thành phố trong cả nước.

Trước thông tin trên, Phó Chánh văn phòng Bộ GTVT Uông Việt Dũng khẳng định đây là văn bản giả mạo.
 


Bộ GTVT bác bỏ và cho rằng văn bản này là giả mạo

“Bộ GTVT không ban hành văn bản nào có nội dung như trên. Trong trường hợp có bất kì chỉ đạo, quyết định nào từ lãnh đạo Bộ, Bộ GTVT sẽ công khai minh bạch qua các kênh chính thống, đảm bảo người dân có thể tiếp cận thông tin dễ dàng, chính xác nhất”, ông Dũng cho hay.

Ông Dũng cho biết thêm, sau khi dịch Covid-19 có những diễn biến bất thường, ngày 27/7, Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu giao Tổng cục Đường bộ VN, Cục Hàng không, Hàng hải, Đường sắt, Đường thuỷ nội địa VN phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời hướng dẫn những vấn đề phát sinh, bao gồm cả phương án vận chuyển hành khách du lịch còn bị mắc kẹt tại Đà Nẵng sau 0h ngày 28/7.

Với lĩnh vực hàng không, Bộ yêu cầu dừng toàn bộ chuyến bay chở khách trên các đường bay nội địa đi/đến Đà Nẵng. Ưu tiên tăng chuyến để giải toả hành khách du lịch từ Đà Nẵng đi về các địa phương khác, trước 0 giờ ngày 28/7. 

Các chuyến bay nội địa chở khách không đi/đến Đà Nẵng thực hiện bình thường. Không hạn chế khai thác với các chuyến bay không vận chuyển hành khách.

Với lĩnh vực đường bộ, dừng hoạt động vận chuyến các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, hoạt động vận tải của xe khách hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt đi/đến và trong Đà Nẵng. Trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ chống dịch, nhu yếu phẩm, xe cung cấp thức ăn, hàng hoá...

Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt có hành trình qua Đà Nẵng thì không được dừng đỗ tại Đà Nẵng để đón đón trả, khách.

Với lĩnh vực đường sắt, tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách xuất phát và kết thúc tại ga Đà Nẵng.

Tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM khai thác bình thường nhưng không được đón, trả khách tại ga Đà Nẵng.

Riêng các tàu khách SE5/SE6, SE9/SE10, SE27/SE28 đã xuất phát tại ga Hà Nội, ga Sài Gòn trước 0h ngày 28/7 có hành trình qua ga Đà Nẵng được dừng đỗ để trả khách tại ga.

Lĩnh vực đường thuỷ nội địa, Bộ yêu cầu dừng các chuyến tàu chở khách từ bờ ra đảo có điểm đi/đến là Đà Nẵng, trừ trường hợp đặc biệt.

Quyết định này có hiệu lực trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 28/7.
Ngọc Hà

Có thể bạn quan tâm

Bộ GTVT kiến nghị mở lại chuyến bay thương mại quốc tế từ đầu tháng 8/2020

Bộ GTVT kiến nghị mở lại chuyến bay thương mại quốc tế từ đầu tháng 8/2020

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương phương án tổ chức các chuyến bay quốc tế thường lệ với tần suất 1 chuyến/tuần/điểm đến ...
15/07/2020 03:04
Bộ GTVT tạm dừng xét lập hãng bay mới

Bộ GTVT tạm dừng xét lập hãng bay mới

Bộ GTVT đề xuất với Thủ tướng việc thành lập hãng hàng không mới sẽ được xem xét sau thời điểm thị trường hàng không phục hồi ...
12/05/2020 11:31
Hỏa tốc: Bộ GTVT

Hỏa tốc: Bộ GTVT "lệnh" dừng toàn bộ xe chở khách đến/đi từ Hà Nội, TP.HCM

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản hỏa tốc yêu dừng toàn bộ xe hợp đồng trên 9 chỗ đi/đến Hà Nội, TP.HCM ...
30/03/2020 05:57

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06