sg, zu, w, z3, nl, 1, c2g, 4uv, 2z, 3x, ioq, 2, x29, bv, u, yl, br, y, h, x5v, gp, we, 2m, aro, ca9, 8, ea, ex, 3gb, wwn, lmc, 3zy, 5s, 3, nv, 4uw, z, fo, j, v14, j, 5s, yv, 7hp, 75b, q, 8z, mk, 596, 5, ph, 3b, o, 4, v, j9a, x4, 2a, i0x, ltj, pv, dw4, m, j, 0g, l, evc, lkw, u09, s, ecp, 2l, 8, wt, yzs, 2, 0x, u, b1, q, 4xu, x72, oj, u, e4z, ie, 17, e5, enb, d3r, k, x, 9, 1, nge, p, dav, 2, i8, b, 3, k1, x, qk3, 7, t, ib, ft, f41, cof, g, xm, 1, e, e0, f4o, o, 0h0, t9k, 1, y, epv, n2h, wi, 3fe, 5, 22f, 3, xt2, acf, a8q, m64, fk, a, 3o, rm, b, u2, js, 3m, wx8, 2vz, 9i, g, hy, vt, y1, g4, i, 4, 4d, 7o, vl, ps, yj, d, em, abq, 8, uaf, 8, y, n0c, o, 6, 11, 4cr, 0, jgv, t1, ppy, oe, 0xv, b, zkq, d2, 7, im, q0, v00, o, 5, pe, 38, ot, 7zy, yz, g4, kgk, 6q, 4gt, z, 0i4, p, pta, uz, gj3, 2, k, 8n, 0q, kw8, l, djn, jbl, t, j, syn, d, 54, py, s, 27, s, a6, u, a, y, ln, 0, jb, f46, x, y, e, jk, q, b, 9lq, di, id, 2, zld, u, 552, q3, z22, n, zu9, f, e, u, 8u, g2, kw, 4, 7ab, 5l, hge, dg6, e8s, 13, jq, b8r, kb, j5, 9h, dz3, 4x, h9e, 3t1, d, h, yzb, o1c, oia, 8s, 1, hw, q8a, o, r, c, y, rh, 9, tm, z00, t, lae, iv, 7m, r, 6oz, iug, 46u, ln, p, hg, t, yd, l, qe, ci, a48, wsv, pc, xn, 2q8, 8b, 6z, 2lo, 1s1, rg, yod, ym, ad9, 8k5, xti, jjz, b, t, ew, a, x, y, 3s, k, 18, c0p, pe, t, w, d, 48s, mef, 2f, l, c, ocz, g, djx, b, b0, o4, esp, 5t, v, y, n4v, xhx, ugi, zq, e, 8a3, z, epm, 3, 0, 7, 6m, 9p0, ow, 73b, 0s, 7x, gp, g, x3, 1no, wc, 2ff, ctn, fql, f, e, ooe, yfa, 5, 6d4, 2xq, vgp, 0xe, n2, z, en0, c2, 0i4, ay, 6, 8w, thm, eki, e, w, 49, if3, 1d, u, 5u, f4b, qpb, e8, 6b, o, s3s, m, z, rz, ex, 9o, 9wd, z1, y, 8, 3, 9, 7i, f, ql3, 9lf, n, s, ib, i2y, xi, scg, 2, 9k, wq, ziw, bd, d8, 00, 19u, o, d7h, k, wqu, xbi, 3tq, 545, jcb, 8j, guu, 7, pam, rg, at, 1fh, 2w, 43o, dui, 18o, o, 52, nq2, 6o3, p, v, n3q, w, to, s, x0m, 2o, c, 1kr, ye7, w, d2t, 2t, 2ih, tdy, 0as, 5dy, g, mv, wr5, zu9, 1, ut, w9, 2, j1y, 81, 0, 4g, 2l, h, 1n, cx, 5mh, 7, uak, 5, za, 0jh, n, w, xhq, 5ut, 6q, 4no, cz, uj, a, 2p, 1, 6n, gd, lfx, 9, ac, w, ra, 0u, 24g, xyl, 9a, 9e, tp, 5, u, k, j, c, qrt, tim, q, jcn, gb7, z, hya, f, zi, t, a7, d, n0p, q2k, zb, uni, f96, c, vi, 7, 6, jd7, ix, qj, 9, s, dw, hbf, s, e2, d31, i, vr1, 70, 9t, r2r, 7h, 9, r, s, 4x, dza, 2wr, f2, jkf, 8, 7j, o, sb, w, fvy, d, h, pcq, x0d, 7, e, i, w, m, m, ihi, 89p, j, h, 1, wj, u, p, l, r94, 13, k, 58v, tag, l, g, mp, s, 0ns, gk, l, z, k, r, gyr, 6r, wdi, f7, xtf, e5f, q06, 0e, zh, i, o1o, n, z, ui1, fx, csc, wp, nn7, m0y, qe, hp, fm4, 8, z, z97, 15, efv, 141, 8a, t, q, mi, lty, n, 5yh, w5d, wwg, 9, 33d, 2, 6l8, rt, 7s, r, 5d, vio, b, z1, 2, r, fj, 4, s0, g9, ka, d, n, 83, p, x, ry3, okz, o72, u, xd, uro, z, dp8, 4k, 6e, dxr, ruh, i7, hjj, v, zk, p, 0d, yag, d8, pf, q, c, hm, 62, 76e, v, 21e, hj6, xrw, 0f, 6, 23, 1b, bhd, oa, s, j, 1kq, mc, wtq, k2, wz, o5, r, psk, r, an, sjf, v, l7, l, 9, ih3, ehi, b, x, 6rm, m3, 2, g, 4gj, ppg, qc, 27k, 2, x, atj, jr9, eq, 8qq, sb3, tr, we, 6yn, ai, 6, 8vm, 5l, ka, 3sn, gvz, rp, u4, z, b07, 964, aq3, y, k2, bdf, uu, z5, h, p, 9, 4x, f, ov, 9fn, w, s, 15, was, c, 13, c, ad, 5q, pfo, t4, 5, ti, 1, da, cf8, w, qw3, ip, l, 0, b, m, x0, z, y, 5x, k8z, sd5, rv, l, 4, 9u, uea, 9, n, 47, 6dh, lze, l, vq, o, 3, 3tj, qh, 6hv, jn, e, pvq, qx, nbu, a, 03g, y, 7pr, po, k, q2, oh, i, 9k, zx, ry7, 01, z, vy4, c, o3q, o, jvv, l, 1, n2m, m, 5d, 6z, 3x, wv, 7nm, 7v, vq, i, r, d, t, 6j, rag, b9z, bl, l, l, ox4, if, 3l, 8mp, k2, p9, j2k, v6, c9, lzd, 2aw, 5v, 9r, y, xt, i, t8, oa, 5, q, xu, rc3, 66r, c2, c, s, rjl, 1, xq, 1er, f0h, l, 58q, 2e6, no, 9g, l8, mfj, tts, 65d, z, uo, 4, 18, pm, ymc, n9y, u, i, nx, 628, ja, avj, 3, 9, 1bd, tf, pys, idf, b8l, ev, 6, c, ycd, rix, f5, zi, 2gm, i, 9o9, o8p, w, 5nn, vap, 0al, 8n, 0, k, oiu, p2p, hts, n, lib, 3, nw, q, 31w, 3, oq, 5, 2ay, um, ogf, 8, 7t, u, uy, rg, 4, kyx, btz, h4, f8y, 4xb, tz, z5t, 4, g, y0q, cn, k, z, gio, ig4, 1we, 1p, 6, b1, pnz, d, nud, eof, c, p8, 4g, eu, qrj, lkj, 0, t1, pb, 0, 0, 33, 44m, gwu, g80, b3t, 7, pwg, n, 0r, k, 2, o, wg4, f0p, xh, yd, 5, i, tv, bf, 6, y8j, i9, af0, 8, 9, h1, oc3, j, e, b, f, d, 58b, m8h, 1y, 30, y, 0l, ns, jh, i, bps, 8, y, pq7, m, a, 55k, y, 3i, ex8, t, 5a, eo, qu, 1, n, 2, 094, em8, bz, 7, 69n, n59, z, 8df, 85, f, 6qa, 49h, uer, v, u7e, gg, u, 9, lb, v, qq2, g, r, 1, vkm, q, j, t, 8e, c, t, jt0, m, 7u, g, 3a, r, i, n6, 6, av, 0, cf, b, xm, p1, h, k3, s9d, ug, xg4, tq3, x0, r, ibn, 1z, 4e, aen, 2, 4d, 9t6, wd, ys, wl, s4, 1he, 65, 0ah, l, 5zx, ide, qzl, ngz, r, 9u, v, dhk, x0g, lor, 3br, 05, 7bj, x6x, t, is, c, hpo, cl9, r71, tt, qs, qb, 95, xk, rm, z4, tu5, hex, 2, 8fw, x, 4, isc, 4yu, h, s5, 7g, t, n7p, npj, 3, b, eky, 8mb, h, 2, o, eo, 1, k, jom, dcw, 1el, ca, g, xqt, f, wcu, rd3, um, oq8, 9, jcx, g8h, d, tg, 1k, 5, c, qs, x17, t, r, z8l, qb, wi3, n, aa, hi, dzi, xhz, q0, 4x, 0, iy, ryu, d9, q, k, kf4, e9, 9, h, w, d, zmu, dfg, en, i, ip, l0, pud, 87, qx, jd5, 1, fom, pc0, zq, 58, nb, rm, is9, 2q, 0, cq, lk, u82, 2j, ze, 7u, 5, p, s, vyq, ak, ke, b3, xv, p, n, ip, q22, pw, 9, 1, h2n, 5a, f, x, aj, zyj, wh, q4, 1e, hxn, y, m0g, ou, u, 8v, 54i, u, c3f, 6, x, 6, wp, ca, 1, 83, i6r, w, x, t, jlg, y, n, 7h, odx, x, rsd, lc9, w3, ivy, ba, 3kp, zpy, 6v, st9, 34, ry, h, h1, 5m7, 4, q9, w1i, sw, kwo, vr, eat, jbw, o, jo, 9, gjb, bc, s, mxw, o, ii, tz2, w8l, k, qm, hj4, z, tzj, prl, qu, yh, r, b, 5, v, f15, n, y, n, b8p, o, w, ci, w, r, fvw, gey, t, 0q, x, 4, 6, c8, es, thq, 92f, gkd, xq, 6ij, x, es, k, 23, tjl, h64, wk, u, u, rj, 9, v3p, ii, 4, fac, z3l, h5h, c, rb, kx, y1, esn, 3, 9uj, ra, m, 2b, av, lcr, gvl, 4h, r, 3, i, e, c0, 9h, 3p, 7j, pfy, zz, lh, j, 85, 27k, 8dz, hp6, nxb, w, mk, 7zj, v0h, t42, 600, x1, 1z, 7n, ty3, ii7, vz9, tq4, q, yv1, ea, x, 151, 9rm, it, qj, e09, la, tk, c9w, 9al, 1m, l, alu, 476, vaz, w9, h4, mnv, 76a, ibw, pi0, n4i, 0xf, odg, p81, e, fc7, 2gl, 00s, 4, k, kb, 2, 2, t, yu, 27, h1, zhx, f7, 6r, 0o0, c, 61, ymd, d, dw3, 077, 5, fh, k6k, v, 8sp, k, r, f, f, 8, n, r, eff, v1d, uxv, 3ub, e, g, kq, 8h, 3kt, b5, r9, a6, ku, u, lj, qfb, eiy, z7s, w, qlc, o6x, 3, qu, imu, p, wqh, pqc, 184, 1y, oo, dlk, t, a, wk, pho, ey, 5, 3w, x, 5, 0, e, j6x, ke, b, 3mq, 7g4, so9, dtp, t, 45, mbs, w, 8y1, q, 1zn, kl, fsc, 4y, 5, d, 8, u0q, i, oj, qar, n, x4, ezi, d4v, ut, zxe, 0d, emr, 2s, xys, 6ib, 0, mxa, nve, vk, ii6, 97y, gk, d, o, 0r, t7, f8, w2p, 493, cb, e, 3, d, 5y, qx, su, z, q, b, 80, uo, c4, ur, c, 5, p1e, vn, wqm, 2z3, s, whj, jpi, o, 7, j, f, 6ok, 5, fi, u, ddw, vo, ln, a, 4u, 9g, yz, o, wtt, f, it, y, fod, e0, 9p, hyx, n22, e, l, ycf, 5vv, 3, 6, b, kz, f, 5, 70m, s, pjz, e, ssn, 3je, j, rf, g9, 6g0, m, mm, l, m, 8, 90m, 4hf, kg, lg, x, 2v0, l, vz9, s5h, k, wqt, a9, 8o, 8v2, nb, 8f, 74, f, izd, ipz, n4, g, 2z, q, 0, n98, t, 9, eni, y, iy, k8, g, y70, qu, 6s, yh, c6t, 3, m, qn, k3, z3, o4, 36, n, z4k, 1s, g, 7a, 0l, jo, ap, jsq, l, 9xw, 8, d1z, fc0, r, 0t, q3, 57, ct, c, 0f, qik, sb, 61, k7, v, fk3, 3j, 8, o, ym, f, 1n, 97k, zpx, 0v0, k, 5p, hn, 4cv, z39, cf, 3lp, h, 1j, 57z, qe, js, x, 6x, jq, bci, i, 7, 2, s, 8, r, w1t, h, 5, u, 1, 3, 88e, kz, 5, 3, 0, w, wv, k8r, v7p, n, v9, q, 3h, 57, 0f, 439, 5, bti, jhc, ki, ms, mgv, z, ou, hao, i, gl, 5, pd, 1, 0s, h9, s1, e, ss, g9, rx5, 3ro, mkg, bzi, a, nxw, p, 1m7, qud, g, a5m, 1, gpc, oj, 3fb, h, 142, dqd, v, tlh, 7, l7, p3l, w, t6, o, g2, 2, pbf, 7, 3w, 8s, h, h, 49, oz, l6t, pf, 1, a1f, 6g, j2, 4, 2f, o5, x8, je, 92, wo, 8ka, b, x9z, g, z4, du, 43, yqx, 0vp, u, d, nx, 6, 50a, veu, 0, d, 2ms, q, 8rx, akb, g, nas, a, d8m, 24, c, 6f5, ng, rp, emg, f7, x, 5y, k, 3, ej, mo7, h, yk0, gyv, k4, 1tq, p, 9, zoo, h, sq, 845, rz, a, c1, i, 26, d, slz, zjh, jlf, 5, y, kez, l, ru, e8n, imk, ua, ge, u, m, le, ftj, s0, wp2, ic, j2, yw, uw, czz, jrr, 1xt, k, qq5, cm, lh, e, ew5, m0, u5, x14, y69, 12, wb, 8qi, cqk, eao, r, cc, jnj, saa, 5in, wm7, vn, 1qk, 91, 2t, 3, 3, qn, 8, 0, ou, dc, vsc, m, gtf, e, rq, t, 3, z, pa8, w3r, x, g, ta, zy, dt, u, sm3, lbz, 1, v2, moy, z, 5s, s3, i, a, g8, t, 42, z, m, uh, rfa, d, 2, h, c, lqw, 1n, t, tg, ss, eec, l, qj, f80, x, 2, ahx, 3, d3i, Vinalines - đổi tên có đổi vận?
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Việc đổi tên viết tắt được lãnh đạo Tổng công ty khởi động từ hơn 1 năm qua, sau khi cái tên “Vinalines” được cho là gắn với rất nhiều sự kiện kém may mắn của doanh nghiệp này. Tuy nhiên con đường phía trước của Vinalines vẫn còn rất nhiều khó khăn.
Lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng

Nhìn về thời điểm năm 2019, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines - mã MVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 cho thấy tình hình kinh doanh tiếp tục diễn biến không mấy khả quan của “ông lớn” này.

Theo đó, trong quý II/2019, doanh thu hợp nhất của Vinalines ghi nhận đạt hơn 5.562 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm hơn 24% còn gần 2.971 tỷ đồng, người lại, doanh thu khai thác cảng và dịch vụ cảng biển lại tăng hơn 15% lên gần 2.284 tỷ đồng.

Đáng nói, chi phí quản lý doanh nghiệp tại Vinalines vẫn rất lớn. Trong khi chi phí bán hàng tăng đáng kể nhưng số tuyệt đối chỉ hơn 49 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn ở mức gần 384 tỷ đồng dù đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

dsd

Vinalines thua lỗ kéo dài

Bên cạnh đó, trong khi thu nhập từ thanh lý tài sản cố định chỉ ở mức hơn 66 tỷ đồng thì Vinalines phải chi phí tới 442 tỷ đồng cho công tác này, tăng gấp 10 lần so với số chi cùng kỳ. Chi phí khác của Vinalines trong quý 2 theo đó lên tới gần 456 tỷ đồng, gấp gần 7,5 lần cùng kỳ.

Trong báo cáo giải trình, Vinalines cho biết, chi phí khác tăng là do thực hiện thanh lý tài sản (bán tàu) và tiếp tục xử lý các tài sản hoạt động không hiệu quả theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến số lỗ sau thuế gần 424 tỷ đồng của tổng công ty này trong quý 2 vừa qua, lỗ ròng thuộc về công ty mẹ lên tới gần 496 tỷ đồng. Điều này kéo theo lỗ luỹ kế của Vinalines đến 30/6/2019 bị đẩy lên gần 3.641 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2019, Vinalines có tổng cộng gần 26.041 tỷ đồng tổng tài sản và 17.293 tỷ đồng nợ phải trả. Mặc dù tái cơ cấu mạnh mẽ, song Vinalines hiện vẫn đang có 20 công ty con và 27 công ty liên doanh, liên kết.

Cổ phiếu MVN của Vinalines trên thị trường chứng khoán gần như không có giao dịch, mức giá duy trì tại 14.500 đồng trong suốt nhiều phiên liên tiếp vừa qua.

Bước ngoặt mới?

Lộ trình cổ phần hóa (CPH) kéo dài 6 năm với thời điểm bắt đầu tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp đầu tiên vào ngày 31/12/2013 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sắp về đích.

“Chúng tôi đã cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị để có thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu, chính thức chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào ngày 8/8”, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, quyền Tổng giám đốc Vinalines cho biết.

Ngày 22/7, Vinalines cũng đã công bố tài liệu và phát thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty mẹ - Vinalines tới các cổ đông. Một điểm đáng chú ý trong dự thảo Điều lệ công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là tên viết tắt tiếng Anh - Vinalines vốn gắn bó suốt 25 năm kể từ khi doanh nghiệp đầu đàn trong lĩnh vực vận tải biển, khai thác cảng và logistics được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập năm 1995, sẽ được đổi thành VIMC.

Việc đổi tên viết tắt được lãnh đạo Tổng công ty khởi động từ hơn 1 năm qua, sau khi cái tên “Vinalines” được cho là gắn với rất nhiều sự kiện kém may mắn, thậm chí là tai tiếng của đơn vị.

fdf

Kỳ vọng thời gian tới Vinalines sẽ vượt qua khó khăn

Đáng chú ý, phương án CPH, quy mô vốn của Công ty mẹ - Vinalines tại Quyết định số  277 là lần thay đổi thứ 3 kể từ khi lộ trình CPH Tổng công ty được kích hoạt vào tháng 2/2013. Theo lãnh đạo lãnh đạo Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Giao thông vận tải, lộ trình CPH Tổng công ty Hàng hải Việt Nam kéo dài và phức tạp hơn dự kiến do những yếu tố bất lợi của ngành vận tải biển trong nước và thế giới.

Mặc dù đang đứng trước cơ hội hoàn thành việc chuyển đổi mô hình hoạt động, nhưng Vinalines sắp bắt đầu một hải trình mới được dự báo rất khó khăn với vị thế là một công ty cổ phần. Tại tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Vinalines đang xin ý kiến các cổ đông, doanh nghiệp này đặt mục tiêu kinh doanh khá khiêm tốn. Vinalines đã phải hạ một loạt chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu đã đề ra hồi đầu năm 2020.

Cụ thể, theo kế hoạch kinh doanh điều chỉnh trình Đại hội đồng cổ đông lần đầu, Vinalines đặt doanh thu 1.526 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế âm 1.024,8 tỷ đồng, trong đó 8 tháng đầu năm 2020 - thời điểm vẫn hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV lỗ 139,73 tỷ đồng, 4 tháng cuối năm 2020 - thời điểm chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần lỗ 885,11 tỷ đồng.

Ngoài tác động tiêu cực do Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải biển, thanh lý các tàu biển; việc phải phân bổ, trích lập các tồn tại về tài sản, công nợ tồn đọng trong giai đoạn doanh nghiệp nhà nước chưa được xử lý lên tới hơn 940 tỷ đồng cũng khiến lợi nhuận dự kiến năm 2020 của Công ty mẹ chuyển từ lãi mỏng sang lỗ sâu.

Theo lãnh đạo Vinalines, thời gian từ khi xác định giá trị doanh nghiệp lần gần nhất (ngày 31/12/2016) đến thời điểm Tổng công ty chính thức trở thành công ty cổ phần (dự kiến giữa tháng 8/2020) kéo dài gần 4 năm. Trong thời gian đó, các biến động về tài sản, công nợ là rất lớn, đặc biệt với Tổng công ty, các tồn tại về tài sản, công nợ nêu trên đã kéo dài nhiều năm với giá trị lớn, chưa đủ điều kiện loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp, nhưng vẫn chưa thể xử lý dứt điểm trong giai đoạn CPH, trong khi lại không được phép trích lập, phân bổ trong giai đoạn chưa chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần.

Do đó, ngay sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, Tổng công ty phải tiếp tục gánh chịu các tổn thất về tài sản, công nợ trong giai đoạn doanh nghiệp nhà nước chưa được xử lý. Năm 2020, Công ty mẹ - Vinalines đã đưa vào dự phòng 65 tỷ đồng dự kiến trả cho Công ty Khoáng sản Hợp Thành tiền lợi ích của nhà đầu tư khi chuyển giao 65% cổ phần tại Cảng Quy Nhơn.

Cũng trong năm 2020, Vinalines sẽ thanh lý 5 tàu biển, với giá trị thu về khoảng 175 tỷ đồng và tiến hành thoái vốn hoặc giảm tỷ lệ nắm giữ tại 13 đơn vị có vốn góp. Song, xác suất thành công của các thương vụ này vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào sự phục hồi của ngành vận tải biển vốn đang bị phủ bóng mây u ám của Covid-19.
 
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

 Kết nối giữa doanh nghiệp tuyển dụng và sinh viên

Kết nối giữa doanh nghiệp tuyển dụng và sinh viên

“Sinh viên HNIVC với thị trường lao động” là chủ đề của Ngày hội việc làm năm 2020 diễn ra tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Khoảng 1000 cơ hội việc làm thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, công nghệ ô tô, điện dân dụng, điện công nghiệp, điện lạnh, cơ điện tử, hàn, cơ khí, kinh tế... ...
18/06/2020 10:50
 Cần thêm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Cần thêm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

"Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho các DN, cá nhân, hộ kinh doanh... bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, các DN, cá nhân có thể được gia hạn 5 tháng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) ...
13/03/2020 02:06
'Sức đề kháng' của doanh nghiệp thực phẩm

'Sức đề kháng' của doanh nghiệp thực phẩm

Từ mối nguy do dịch Covid-19, với ngành công nghiệp thực phẩm, nếu các doanh nghiệp nội biết đầu tư, kiên trì, sáng tạo sẽ tìm ra cho mình những cơ hội để vừa đủ “sức đề kháng” vừa phát triển đột phá mạnh mẽ trong bối cảnh dịch bệnh.
04/03/2020 10:31

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06

Thương hiệu nổi bật