Toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ hai

Ngày 16/12/2023 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm xin trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Xây dựng bộ TCCS cho các sản phẩm thiên nhiên - vai trò Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp Th.S, Nhà báo Nguyễn Viết Hưng làm Phó Chủ tịch Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ II.
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ II.

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-BNV ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và các quy định hiện hành về hội, được sự đồng ý của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 16/12/2023 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ Bộ Nội vụ và Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng một số khách mời đến từ các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương và các hội, hiệp hội liên quan.

Tham dự Đại hội có 160 trên tổng số 400 hội viên theo danh sách triệu tập, đại diện cho các nhà khoa học, các nhà quản lý và đội ngũ doanh nhân, đại diện cho các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên trên phạm vi cả nước.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2018; Báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Ban Kiểm tra; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội khóa I: Báo cáo tài chính của Hội nhiệm kỳ 2019 - 2023. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua dự thảo Điều lệ Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 61 người, Ban Kiểm tra gồm 05 người. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội khóa II đã bầu Ban Thường vụ gồm 17 người, gồm Chủ tịch Hội, 08 Phó Chủ tịch Hội, Tổng Thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra Hội và các Ủy viên Ban Thường vụ. GS.TS. Phạm Văn Thiêm, Chủ tịch Hội khóa I được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2018.

Đại hội quyết nghị:

PGS.TS. Cung Thị Tố Quỳnh được phân công trình bày Dự thảo Nghị quyết.
PGS.TS Cung Thị Tố Quỳnh được phân công trình bày Dự thảo Nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, hoạt động của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam tập trung vào các nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu sau:

1. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng thực chất, hiệu quả, phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình và trình độ chuyên môn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội, cùng với việc nâng cao trách nhiệm, năng lực của các ban tham mưu, giúp việc chủ chốt như: Văn phòng Hội, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Truyền thông và Phát triển hội viên, Ban Xây dựng và Phát triển tiêu chuẩn sản phẩm thiên nhiên, Ban Sản xuất, Dịch vụ và Hỗ trợ doanh nghiệp, Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc củng cố, tăng cường năng lực hoạt động của Ban Kiểm tra Hội. Nghiên cứu, xem xét việc thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại các ban có nhiệm vụ tương đồng, thành lập thêm hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số ban theo yêu cầu của thực tiễn phát triển.

2. Chú trọng công tác phát triển hội viên, đặc biệt là các hội viên tổ chức (các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp), mở rộng đội ngũ hội viên liên kết và hội viên danh dự. củng cố đội ngũ hội viên có nhiệt tình, tâm huyết theo hướng hài hoà về chất lượng và số lượng, bình đẳng về quyền lợi và trách nhiệm, ổn định về lâu dài. Thúc đẩy việc thành lập các chi hội, tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ chuyên môn mạnh và tại các vùng miền, địa phương có thể mạnh về sản phẩm thiên nhiên, đồng thời thành lập các phân hội theo từng lĩnh vực chuyên môn sâu. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu đạt quy mô ít nhất 600 hội viên tham gia ổn định, thành lập được ít nhất 06 chi hội, phân hội trên địa bàn cả nước. Khi điều kiện cho phép có thể thành lập thêm 3 - 5 tổ chức có pháp nhân trực thuộc Hội.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn nghề nghiệp có tính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam trên cơ sở thế mạnh của Hội, như: Dược liệu, tinh dầu, hoá mỹ phẩm, chăm sóc sức khoẻ, phân tích, kiểm định, đánh giá chất lượng; tiếp tục phát huy các hoạt động đã có kinh nghiệm và đạt kết quả bước đầu tốt như: Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hoá có liên quan; tư vấn công nghệ và đào tạo chuyên gia; tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề,... Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 3 - 5 chương trình, dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm do Hội chủ trì hoặc phối hợp chủ trì; có 2 - 3 sản phẩm hàng hoá mang thương hiệu của Hội; tổ chức được 5 - 6 hội thảo khoa học, trong đó có ít nhất 02 hội thảo quốc tế.

4. Tăng cường trao đổi, kết nối, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Hội giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tích cực củng cố, mở rộng hợp tác với các hiệp hội, hội, các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Hội. Chú trọng xây dựng các mối quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức khoa học, doanh nghiệp nước ngoài trong khu vực và trên thế giới.

5. Làm tốt công tác truyền thông, xây dựng và vận hành hiệu quả Trang Thông tin điện tử của Hội. Quản lý và tạo điều kiện để Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm làm tốt nhiệm vụ của cơ quan báo chí trực thuộc Hội, phản ánh kịp thời và đầy đủ các hoạt động của Hội, là kênh thông tin quan trọng để Hội định hướng chính sách, chương trình hoạt động, nắm bắt các nhu cầu thực tiễn của các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp. Nghiên cứu để biên soạn và xuất bản một số ấn phẩm khoa học chuyên đề của Hội.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu nêu trên, Hội tập trung vào các giải pháp như sau:

1. Nắm vững và chấp hành nghiêm chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động của Hội đồng thời, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của các cơ quan, bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết của hội viên và người dân, doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển lĩnh vực sản phẩm thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về tôn chỉ, mục đích của Hội, tiếp tục tập hợp, thu hút các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên và các lĩnh vực liên quan tham gia làm thành viên chính thức hoặc thành viên liên kết của Hội. Thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội.

3. Phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, mối quan hệ của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Hội, đi đối với đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thể mạnh của từng hội viên. Có cơ chế, chính sách phủ hợp, hài hòa về trách nhiệm và quyền lợi, hợp tác và chia sẻ lợi ích trong hoạt động của Hội và các tổ chức trực thuộc.

4. Khai thác, vận động tăng cường nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất nhằm mở rộng các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp. Nghiên cứu việc hình thành quỹ hỗ trợ đầu tư cho phát triển và ứng dụng các sản phẩm thiên nhiên do Hội chủ quản.

5. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ Hội. Xây dựng và thực hiện đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) theo đúng Điều lệ Hội và các quy định của pháp luật.

Đại hội giao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể hằng năm, định kỳ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.

Đại hội bày tỏ sự tin tưởng thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và sự sát cánh, đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp trong nước và quốc tế để Hội thực sự trở thành ngôi nhà chung của các tổ chức, cá nhân vì sự phát triển nhanh và bền vững của lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên, thiết thực phục vụ con người, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm tới./.

Hội nghị khoa học Quốc gia Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tự nhiên và Ứng dụng CNSH trong Nông- Lâm- Thuỷ sản và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Hội nghị khoa học Quốc gia Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tự nhiên và Ứng dụng CNSH trong Nông- Lâm- Thuỷ sản và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
Đoàn công tác của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam tham quan mô hình sản xuất Curcumin và mô hình Nông Lâm tiêu biểu Đoàn công tác của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam tham quan mô hình sản xuất Curcumin và mô hình Nông Lâm tiêu biểu
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
Ngọc Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Th.S, Nhà báo Nguyễn Viết Hưng làm Phó Chủ tịch Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Th.S, Nhà báo Nguyễn Viết Hưng làm Phó Chủ tịch Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Th.S, Nhà báo Nguyễn Viết Hưng - Tổng biên tập Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm đã được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam trong nhiệm kỳ mới này. Ngoài ra Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm và cá nhân Th.S, Nhà báo Nguyễn Viết Hưng cũng được nhận Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2019 – 2023.
Công nghệ sau thu hoạch trong bảo quản, chế biến các SPTN

Công nghệ sau thu hoạch trong bảo quản, chế biến các SPTN

Mục tiêu đến năm 2030: Ngành công nghiệp chế biến nông sản Việt Nam phấn đấu đứng trong tốp 10 nước hàng đầu thế giới; Việt Nam là một trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới và logistics của thương mại nông sản toàn cầu.
Một số vấn đề về nghiên cứu thuốc từ dược liệu

Một số vấn đề về nghiên cứu thuốc từ dược liệu

Hiện nay, cả nước có hàng trăm cơ sở sản xuất thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong đó có nhiều cơ sở sản xuất qui mô công nghiệp, đạt tiêu chuẩn WHO-GMP, sử dụng trên 300 loại dược liệu khác nhau với khoảng 80 loại dược liệu được dùng phổ biến.
Cơ hội và thách thức phát triển chuỗi giá trị sản phẩm thiên nhiên Nông- Lâm- Thuỷ sản

Cơ hội và thách thức phát triển chuỗi giá trị sản phẩm thiên nhiên Nông- Lâm- Thuỷ sản

Nguồn gốc của sản phẩm Nông - Lâm - Thuỷ sản truyền thống là từ nguyên liệu thiên nhiên.
Xây dựng bộ TCCS cho các sản phẩm thiên nhiên - vai trò Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Xây dựng bộ TCCS cho các sản phẩm thiên nhiên - vai trò Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Thiên nhiên là cái nôi tạo nên sự sống con người, và loài người cũng nhờ thiên nhiên mà tồn tại và phát triển, đây là mối quan hệ hữu cơ gắn bó mật thiết có từ thửa khai sinh lập địa của loài người.
Quản lý thực phẩm chức năng – Định hướng trong thời gian tới

Quản lý thực phẩm chức năng – Định hướng trong thời gian tới

Thực phẩm chức năng (TPCN) là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học.
Đoàn công tác của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam tham quan mô hình sản xuất Curcumin và mô hình Nông Lâm tiêu biểu

Đoàn công tác của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam tham quan mô hình sản xuất Curcumin và mô hình Nông Lâm tiêu biểu

Chiều ngày 25/11, đoàn công tác của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam đã đến tham quan mô hình sản xuất Curcumin của Công ty TNHH Dược liệu Fujico Việt Nam tại đường Đại Tráng, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Hội nghị khoa học Quốc gia Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tự nhiên và Ứng dụng CNSH trong Nông- Lâm- Thuỷ sản và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Hội nghị khoa học Quốc gia Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tự nhiên và Ứng dụng CNSH trong Nông- Lâm- Thuỷ sản và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Sáng ngày 25/11 tại Hà Nội, Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam phối hợp với Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cùng các Viện, Trường Đại học đã tổ chức Hội nghị khoa học Quốc gia “Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tự nhiên và Ứng dụng CNSH trong lĩnh vực Nông- Lâm- Thuỷ sản và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng”.
Chi hội Báo chí trung ương tại Thanh Hoá trao quà cho học sinh nghèo huyện Bá Thước

Chi hội Báo chí trung ương tại Thanh Hoá trao quà cho học sinh nghèo huyện Bá Thước

Ngày 22/11/2023, Chi hội Nhà báo các Cơ quan Báo chí Trung ương tại Thanh Hóa phối hợp cùng UBND huyện Bá Thước đã tổ chức chương trình sinh hoạt, kết hợp trao yêu thương, tặng 25 chiếc xe đạp và 1.000 cuốn vở cho các em học sinh nghèo trên địa bàn.
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm chúc mừng Học viện Phụ nữ Việt Nam nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm chúc mừng Học viện Phụ nữ Việt Nam nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), sáng 20/11 đại diện Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.
TS. Đỗ Duy Phi tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Tinh Dầu-Hương liệu-Mỹ phẩm Việt Nam

TS. Đỗ Duy Phi tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Tinh Dầu-Hương liệu-Mỹ phẩm Việt Nam

Ngày 11/11/2023, tại TP. Hà Nội, Hiệp hội Tinh Dầu-Hương liệu-Mỹ phẩm Việt Nam (VOCA) tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V (2023-2028). Qua Đại hội lần này, Đoàn Chủ tịch và Thư ký đã tiếp nhận nhiều báo cáo và tham luận của các đại biểu trên cả nước về dự.
Hội nghị Ban chấp hành Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam thông qua nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Ban chấp hành Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sáng ngày 24/10/2023, tại Viện Thực phẩm chức năng (Khu công nghệ cao Hòa Lạc – Hà Nội), Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) đã tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam khoá I, nhiệm kỳ 2019-2023. Tiến tới Đại Hội khoá II nhiệm kỳ 2023-2028.
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm cùng Tập đoàn GELEXIMCO trao nhà, sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm cùng Tập đoàn GELEXIMCO trao nhà, sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái

Sáng ngày 13/10 vừa qua, Hội Cựu thanh niên xung phong, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm cùng Tập đoàn GELEXIMCO đã tổ chức chương trình trao nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm cho hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn.
Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm gặp mặt sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đến kiến tập

Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm gặp mặt sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đến kiến tập

Chiều 21/08, tại tòa soạn TC Thương hiệu & Sản phẩm đã diễn ra buổi gặp mặt giữa Ban Biên tập Tạp chí với sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đến kiến tập tại tòa soạn.
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm ra mắt Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ tại Thanh Hóa

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm ra mắt Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ tại Thanh Hóa

Ngày 11/8, Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm đã tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ tại Thanh Hóa. Việc thành lập Văn phòng này là sự khẳng định định hướng phát triển bền vững, toàn diện, sâu rộng của Tạp chí, vừa là cánh tay nối dài, kết nối trong công tác tuyên truyền, báo chí... của Tòa soạn đối với Thanh Hóa nói riêng và các tỉnh khu vực Bắc trung Bộ nói chung.
Ra mắt Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tại Đắk Lắk

Ra mắt Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tại Đắk Lắk

Ngày 10/7, Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm đã tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk. Việc thành lập Văn phòng này là sự khẳng định định hướng phát triển bền vững, toàn diện, sâu rộng của Tạp chí, vừa là cánh tay nối dài, kết nối trong công tác tuyên truyền, báo chí... của Tòa soạn đối với Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh khu vực Tây Nguyên nói chung.
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023) Lãnh đạo Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS), Lãnh đạo Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP) cùng các cơ quan, đơn vị đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm.
UBND phường Phúc La chúc mừng Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm nhân ngày 21/6

UBND phường Phúc La chúc mừng Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm nhân ngày 21/6

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), sáng 20/6, Lãnh đạo UBND phường Phúc La đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, BTV Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm (TH&SP).
Sắp diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản và chăm sóc sức khỏe cộng đồng lần thứ VIII”

Sắp diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản và chăm sóc sức khỏe cộng đồng lần thứ VIII”

Dự kiến vào cuối tháng 11/2023, Hội Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam phối hợp với Học Viện Nông nghiệp Việt Nam và một số cơ quan Viện, Hiệp hội ... đồng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản và chăm sóc sức khỏe cộng đồng lần thứ VIII”.
Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm gặp mặt sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đến thực tập

Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm gặp mặt sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đến thực tập

Thực hiện hoạt động thường niên của Tòa soạn, sáng ngày 8/5, tại Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm đã diễn ra buổi gặp mặt trực tiếp giữa Ban Biên tập Tạp chí với sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đến thực tập.
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tham dự "Ngày hội việc làm VTV College lần thứ 2 – 2023"

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tham dự "Ngày hội việc làm VTV College lần thứ 2 – 2023"

Ngày 22/4/2023, tại Trường Cao đẳng Truyền hình đã diễn ra “Ngày hội việc làm VTV College lần 2 – 2023”, với hơn 20 gian hàng tuyển dụng ở các vị trí việc làm thuộc các ngành/nghề báo chí, truyền thông, quay phim, kỹ thuật điện tử, du học…
Hiệp hội VATAP kỷ niệm 15 năm Ngày Thương hiệu Việt Nam

Hiệp hội VATAP kỷ niệm 15 năm Ngày Thương hiệu Việt Nam

Ngày 20/4/2023, tại Hà Nội, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4) nhằm tôn vinh và khẳng định thương hiệu Việt.
Chi bộ Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy phường Phúc La, chiều nay (3/4) Chi bộ Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Quyên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm phát động chương trình Bình chọn và công bố "Thương hiệu và Sản phẩm tin dùng" năm 2023

Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm phát động chương trình Bình chọn và công bố "Thương hiệu và Sản phẩm tin dùng" năm 2023

Ngày 27/2/2023, tại toà soạn Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm đã diễn ra Lễ phát động Chương trình Bình chọn và công bố “Thương hiệu và Sản phẩm tin dùng” năm 2023.
Bổ nhiệm Nhà báo Phạm Văn Hùng làm Phó Tổng thư ký Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

Bổ nhiệm Nhà báo Phạm Văn Hùng làm Phó Tổng thư ký Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

Ngày 13/2, tại Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm phía Nam – TP. HCM đã công bố Quyết định bổ nhiệm Nhà báo Phạm Văn Hùng làm Phó tổng thư ký tòa soạn.
TIN BUỒN

TIN BUỒN

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS); Hội Sinh lý Thực vật Việt Nam; Đại học Nông nghiệp Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Tạp chí Thương hiệu & Sản Phẩm phối hợp tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo"

Tạp chí Thương hiệu & Sản Phẩm phối hợp tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo"

Chiều ngày 16/01/2023 Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm đã phối hợp với phòng Lao động TB&XH, UBMTTQ, Hội chữ thập đỏ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trao tặng 60 suất quà Tết cho người nghèo do Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ "Vì tầm vóc Việt" tài trợ .
Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm Tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm Tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngày 12/1/2023, Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 12/01/2023, Công đoàn Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm (TH&SP) đã tổ chức thành công “Đại hội công đoàn Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028”.
Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và những hoạt động nổi bật trong năm 2022

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và những hoạt động nổi bật trong năm 2022

Năm 2022 là năm sau đại dịch Covid-19 với nhiều khó khăn thách thức của cả nước nói chung và lĩnh vực khoa học công nghệ nói riêng. Nhưng với tinh thần chủ động, tích cực, dưới sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa cho một năm bản lề trong sự phát triển của Hội.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
bidv3
phu-dien-2
Phiên bản di động