Phân công nhiệm vụ Thường trực và các Ủy viên Ban Thường vụ Hội VNPS

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Thường vụ Hội khoa học Hội Khoa học các sản phẩm thiên Việt Nam (VNPS) đã tổ chức cuộc họp Phân công nhiệm vụ khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cuộc họp có sự tham dự của GS.TS Phạm Văn Thiêm - Chủ tịch VNPS; GS.TS Phạm Quốc Long - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VNPS; GS.TS Thái Hoàng – Phó Chủ tịch VNPS; GS.TS Phan Đình Tuấn - Phó chủ tịch VNPS; GS.TS Phạm Quang Trung - Phó chủ tịch VNPS; DS. Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch VNPS;LS. Phạm Lộc Ninh - Phó chủ tịch VNPS; TS. Trần Hồng Hà - Phó Chủ tịch VNPS; Ths.NB Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch VNPS cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Hội.

Tại cuộc họp, Thường vụ Hội VNPS đã thông qua phân công nhiệm vụ của Thường trực và các Ủy viên Ban Thường vụ Hội VNPS khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phân công nhiệm vụ Thường trực và các Ủy viên Ban Thường vụ Hội VNPS
Hội khoa học Hội Khoa học các sản phẩm thiên Việt Nam tổ chức cuộc họp Phân công nhiệm vụ Thường trực và các Ủy viên Ban Thường vụ Hội khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

NHIỆM VỤ CỦA THƯỜNG VỤ HỘI

Theo đó, Chủ tịch Phạm Văn Thiêm:Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội; điều hành mọi hoạt động của Hội để triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội và nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội.

Ký ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý và hoạt động của Hội; các nghị quyết sau khi đã được Đại hội, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội thông qua; Ký các quyết định kết nạp hội viên tổ chức, công nhận hội viên danh dự và hội viên liên kết.

Là chủ tài khoản thứ nhất của Hội; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ và quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội; Trong trường hợp vắng mặt, Chủ tịch Hội có thể uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch.

Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Phạm Quốc Long: Giúp Chủ tịch Hội điều hành các hoạt động hằng ngày của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội và được ủy quyền điều hành các công việc của Hội khi Chủ tịch Hội vắng mặt; Trực tiếp chỉ đạo công việc của các Phó Tổng Thư ký và phụ trách mọi hoạt động của Văn phòng Hội.

Chuẩn bị nội dung các hội nghị của Ban Chấp hành Hội; định kỳ báo cáo Chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội về các hoạt động của Hội; lập báo cáo hằng năm, báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội; quản lý tài liệu, tài sản và tài chính của Hội.

Ký các quyết định kết nạp hội viên cá nhân, các báo cáo định kỳ, đột xuất của Hội; Là người phát ngôn chính thức của Hội; Là người được ủy quyền chủ tài khoản của Hội, ký duyệt các hồ sơ dự toán, chứng từ chi tiêu, thanh quyết toán; ký các văn bản, báo cáo về tài chính theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Phó Chủ tịch Thái Hoàng: Phụ trách công tác tư vấn, nghiên cứu - triển khai, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; trực tiếp đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Hội.

Phó Chủ tịch Trần Hồng Hà: Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của Hội, kiêm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức. Chỉ đạo công tác tham mưu thành lập và quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, điều lệ/quy chế tổ chức và hoạt động của các ban, đơn vị, chi hội, phân hội, cơ quan đại diện trực thuộc Hội; tham mưu đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm và quản lý cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp phó các ban, đơn vị trở lên.

Phó Chủ tịch Phạm Lộc Ninh: Phụ trách công tác kiểm tra và pháp chế của Hội, kiêm giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra. Chỉ đạo công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và công tác pháp chế. Đồng thời, trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất, cũng như các nhiệm vụ liên quan đến pháp chế khi có yêu cầu.

Phân công nhiệm vụ Thường trực và các Ủy viên Ban Thường vụ Hội VNPS

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hoàng: Phụ trách Khối doanh nghiệp, công tác phát triển thị trường, quan hệ và hỗ trợ doanh nghiệp, kiêm giữ chức Trưởng Ban Phát triển kinh tế. Chỉ đạo công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ về theo dõi, định hướng, hướng dẫn, kết nối, phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Hội và các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển thị trường sản phẩm thiên nhiên.

Phó Chủ tịch Phan Đình Tuấn: Phụ trách công tác phát triển các chi hội, phân hội trên địa bàn các tỉnh phía Nam, là đại diện Thường trực Hội tại phía Nam, trực tiếp chỉ đạo cơ quan đại diện của Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh (được thành lập khi có đủ điều kiện).

Phó Chủ tịch Phạm Quang Trung: Phụ trách công tác quản lý và phát triển hội viên, kiêm giữ chức Trưởng Ban Công tác hội viên. Chỉ đạo công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý và phát triển hội viên, cả hội viên cá nhân và hội viên tổ chức, bao gồm cả nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xét kết nạp hội viên chính thức và xét công nhận hội viên liên kết, hội viên danh dự.

Đồng thời, phối hợp với Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Quốc Long trong công tác hành chính, tổng hợp và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Hội (trước mắt, kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Hội cho đến khi kiện toàn chính thức nhân sự Chánh Văn phòng Hội).

Phó Chủ tịch Nguyễn Viết Hưng: Phụ trách công tác thông tin, truyền thông của Hội, kiêm giữ chức Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông. Chỉ đạo công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ về thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Hội và các hoạt động của Hội. Đồng thời, trực tiếp tổ chức quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của Hội.

NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

GS.TS. Nguyễn Mạnh Cường: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Hội. Phối hợp với GS.TS. Thái Hoàng trong công tác tư vấn, nghiên cứu - triển khai, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

GS.TS. Trần Đình Thắng: Phụ trách công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng sản phẩm thiên nhiên và phát triển các chi hội, phân hội trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Minh: Trưởng Ban Nghiên cứu - Triển khai, phụ trách công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn về công tác nghiên cứu - triển khai, phát triển và ứng dụng sản phẩm thiên nhiên.

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú: Trưởng Ban Đào tạo, phụ trách công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực.

PGS.TS. Chu Kỳ Sơn: Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, phụ trách công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội và trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội.

TS. Trần Đăng Ninh: Trưởng Ban Tiêu chuẩn, phụ trách công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển tiêu chuẩn và đánh giá, công nhận chất lượng sản phẩm thiên nhiên.

PGS.TS. Phạm Anh Tuấn: Phụ trách công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng sản phẩm thiên nhiên trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển các chi hội, phân hội trên địa bàn các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng.

PGS.TS. Bùi Quang Thuật: Phụ trách công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng sản phẩm thiên nhiên trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và phát triển các chi hội, phân hội trong các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thực phẩm.

GS.TS. Trần Thị Thu Hà: Phụ trách công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng sản phẩm thiên nhiên trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và phát triển các chi hội, phân hội trên địa bàn các tỉnh thuộc vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm ra mắt Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ tại Thanh Hóa Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm ra mắt Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ tại Thanh Hóa
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và những hoạt động nổi bật trong năm 2023 Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và những hoạt động nổi bật trong năm 2023
Lê Quyên

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm trao quà Tết cho người già neo đơn, tàn tật, chất độc màu da cam

Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm trao quà Tết cho người già neo đơn, tàn tật, chất độc màu da cam

Đại diện Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm cùng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lifestyle Việt Nam đã trao quà Tết cho người già neo đơn, tàn tật, chất độc màu da cam ở thôn Vạn Thắng, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Những sự kiện tiêu biểu của Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm năm 2023

Những sự kiện tiêu biểu của Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm năm 2023

Bằng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, trong năm 2023, Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho cơ quan chủ quản, tạo sức lan tỏa tích cực tới bạn đọc cũng như thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện xã hội. Những thành quả, điểm sáng đó là niềm vui, niềm tự hào đồng thời cũng là động lực cho những người làm báo tại Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm trong năm qua và những năm tiếp theo.
Quản lý, xác nhận sản phẩm thiên nhiên

Quản lý, xác nhận sản phẩm thiên nhiên

Sản phẩm thiên nhiên là sản phẩm có một hoặc nhiều thành phần thiên nhiên. Thành phần thiên nhiên là thành phần được tạo ra từ toàn bộ hoặc một phần của sinh vật (thực vật, động vật, vi sinh vật, tảo, nấm) và khoáng có trong tự nhiên.
Toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ hai

Toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ hai

Ngày 16/12/2023 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm xin trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Công nghệ sau thu hoạch trong bảo quản, chế biến các SPTN

Công nghệ sau thu hoạch trong bảo quản, chế biến các SPTN

Mục tiêu đến năm 2030: Ngành công nghiệp chế biến nông sản Việt Nam phấn đấu đứng trong tốp 10 nước hàng đầu thế giới; Việt Nam là một trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới và logistics của thương mại nông sản toàn cầu.
Một số vấn đề về nghiên cứu thuốc từ dược liệu

Một số vấn đề về nghiên cứu thuốc từ dược liệu

Hiện nay, cả nước có hàng trăm cơ sở sản xuất thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong đó có nhiều cơ sở sản xuất qui mô công nghiệp, đạt tiêu chuẩn WHO-GMP, sử dụng trên 300 loại dược liệu khác nhau với khoảng 80 loại dược liệu được dùng phổ biến.
Cơ hội và thách thức phát triển chuỗi giá trị sản phẩm thiên nhiên Nông- Lâm- Thuỷ sản

Cơ hội và thách thức phát triển chuỗi giá trị sản phẩm thiên nhiên Nông- Lâm- Thuỷ sản

Nguồn gốc của sản phẩm Nông - Lâm - Thuỷ sản truyền thống là từ nguyên liệu thiên nhiên.
Xây dựng bộ TCCS cho các sản phẩm thiên nhiên - vai trò Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Xây dựng bộ TCCS cho các sản phẩm thiên nhiên - vai trò Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Thiên nhiên là cái nôi tạo nên sự sống con người, và loài người cũng nhờ thiên nhiên mà tồn tại và phát triển, đây là mối quan hệ hữu cơ gắn bó mật thiết có từ thửa khai sinh lập địa của loài người.
Quản lý thực phẩm chức năng – Định hướng trong thời gian tới

Quản lý thực phẩm chức năng – Định hướng trong thời gian tới

Thực phẩm chức năng (TPCN) là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học.
Chi hội Báo chí trung ương tại Thanh Hoá trao quà cho học sinh nghèo huyện Bá Thước

Chi hội Báo chí trung ương tại Thanh Hoá trao quà cho học sinh nghèo huyện Bá Thước

Ngày 22/11/2023, Chi hội Nhà báo các Cơ quan Báo chí Trung ương tại Thanh Hóa phối hợp cùng UBND huyện Bá Thước đã tổ chức chương trình sinh hoạt, kết hợp trao yêu thương, tặng 25 chiếc xe đạp và 1.000 cuốn vở cho các em học sinh nghèo trên địa bàn.
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm chúc mừng Học viện Phụ nữ Việt Nam nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm chúc mừng Học viện Phụ nữ Việt Nam nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), sáng 20/11 đại diện Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.
TS. Đỗ Duy Phi tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Tinh Dầu-Hương liệu-Mỹ phẩm Việt Nam

TS. Đỗ Duy Phi tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Tinh Dầu-Hương liệu-Mỹ phẩm Việt Nam

Ngày 11/11/2023, tại TP. Hà Nội, Hiệp hội Tinh Dầu-Hương liệu-Mỹ phẩm Việt Nam (VOCA) tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V (2023-2028). Qua Đại hội lần này, Đoàn Chủ tịch và Thư ký đã tiếp nhận nhiều báo cáo và tham luận của các đại biểu trên cả nước về dự.
Hội nghị Ban chấp hành Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam thông qua nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Ban chấp hành Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sáng ngày 24/10/2023, tại Viện Thực phẩm chức năng (Khu công nghệ cao Hòa Lạc – Hà Nội), Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) đã tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam khoá I, nhiệm kỳ 2019-2023. Tiến tới Đại Hội khoá II nhiệm kỳ 2023-2028.
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm cùng Tập đoàn GELEXIMCO trao nhà, sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm cùng Tập đoàn GELEXIMCO trao nhà, sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái

Sáng ngày 13/10 vừa qua, Hội Cựu thanh niên xung phong, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm cùng Tập đoàn GELEXIMCO đã tổ chức chương trình trao nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm cho hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn.
Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm gặp mặt sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đến kiến tập

Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm gặp mặt sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đến kiến tập

Chiều 21/08, tại tòa soạn TC Thương hiệu & Sản phẩm đã diễn ra buổi gặp mặt giữa Ban Biên tập Tạp chí với sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đến kiến tập tại tòa soạn.
Ra mắt Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tại Đắk Lắk

Ra mắt Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tại Đắk Lắk

Ngày 10/7, Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm đã tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk. Việc thành lập Văn phòng này là sự khẳng định định hướng phát triển bền vững, toàn diện, sâu rộng của Tạp chí, vừa là cánh tay nối dài, kết nối trong công tác tuyên truyền, báo chí... của Tòa soạn đối với Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh khu vực Tây Nguyên nói chung.
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023) Lãnh đạo Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS), Lãnh đạo Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP) cùng các cơ quan, đơn vị đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm.
UBND phường Phúc La chúc mừng Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm nhân ngày 21/6

UBND phường Phúc La chúc mừng Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm nhân ngày 21/6

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), sáng 20/6, Lãnh đạo UBND phường Phúc La đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, BTV Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm (TH&SP).
Sắp diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản và chăm sóc sức khỏe cộng đồng lần thứ VIII”

Sắp diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản và chăm sóc sức khỏe cộng đồng lần thứ VIII”

Dự kiến vào cuối tháng 11/2023, Hội Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam phối hợp với Học Viện Nông nghiệp Việt Nam và một số cơ quan Viện, Hiệp hội ... đồng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản và chăm sóc sức khỏe cộng đồng lần thứ VIII”.
Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm gặp mặt sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đến thực tập

Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm gặp mặt sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đến thực tập

Thực hiện hoạt động thường niên của Tòa soạn, sáng ngày 8/5, tại Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm đã diễn ra buổi gặp mặt trực tiếp giữa Ban Biên tập Tạp chí với sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đến thực tập.
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tham dự "Ngày hội việc làm VTV College lần thứ 2 – 2023"

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tham dự "Ngày hội việc làm VTV College lần thứ 2 – 2023"

Ngày 22/4/2023, tại Trường Cao đẳng Truyền hình đã diễn ra “Ngày hội việc làm VTV College lần 2 – 2023”, với hơn 20 gian hàng tuyển dụng ở các vị trí việc làm thuộc các ngành/nghề báo chí, truyền thông, quay phim, kỹ thuật điện tử, du học…
Hiệp hội VATAP kỷ niệm 15 năm Ngày Thương hiệu Việt Nam

Hiệp hội VATAP kỷ niệm 15 năm Ngày Thương hiệu Việt Nam

Ngày 20/4/2023, tại Hà Nội, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4) nhằm tôn vinh và khẳng định thương hiệu Việt.
Chi bộ Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy phường Phúc La, chiều nay (3/4) Chi bộ Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Quyên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm phát động chương trình Bình chọn và công bố "Thương hiệu và Sản phẩm tin dùng" năm 2023

Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm phát động chương trình Bình chọn và công bố "Thương hiệu và Sản phẩm tin dùng" năm 2023

Ngày 27/2/2023, tại toà soạn Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm đã diễn ra Lễ phát động Chương trình Bình chọn và công bố “Thương hiệu và Sản phẩm tin dùng” năm 2023.
Bổ nhiệm Nhà báo Phạm Văn Hùng làm Phó Tổng thư ký Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

Bổ nhiệm Nhà báo Phạm Văn Hùng làm Phó Tổng thư ký Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

Ngày 13/2, tại Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm phía Nam – TP. HCM đã công bố Quyết định bổ nhiệm Nhà báo Phạm Văn Hùng làm Phó tổng thư ký tòa soạn.
TIN BUỒN

TIN BUỒN

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS); Hội Sinh lý Thực vật Việt Nam; Đại học Nông nghiệp Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Tạp chí Thương hiệu & Sản Phẩm phối hợp tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo"

Tạp chí Thương hiệu & Sản Phẩm phối hợp tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo"

Chiều ngày 16/01/2023 Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm đã phối hợp với phòng Lao động TB&XH, UBMTTQ, Hội chữ thập đỏ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trao tặng 60 suất quà Tết cho người nghèo do Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ "Vì tầm vóc Việt" tài trợ .
Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm Tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm Tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngày 12/1/2023, Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 12/01/2023, Công đoàn Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm (TH&SP) đã tổ chức thành công “Đại hội công đoàn Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028”.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
bidv3
phu-dien-2
Phiên bản di động