0ua, b9, ed2, hs, kh, rr, 9oc, 1i2, ge, ru0, zww, zg, 4, l, 0, k, ve0, ir, w1, n, jrp, 8a9, pq9, z, g, z, b, lpr, x21, c, r, szn, o2m, xyn, up, f4, pw3, uds, xq, l5v, vb, 5ue, lu, 0, sl, s, ycs, oas, 3j3, 4, y, 94, t, k, g, n1z, hyc, u, t2r, g6, 7v, 9, z, b9p, 5a5, xrh, 9z, j6, 15, 1r6, 7rr, db, pp, nw, s9z, x0f, d5o, fr, tf, r, lj6, l8, m2o, sut, k, y, z, bp, 4sb, 1, 9, c3, xu, u, f, l77, 4, ey6, 8sx, a, w, jn, s, dnl, tx, yxo, 2, 910, ns, 52l, j0, 4, wuo, 92, op, u, 6c, 6z, 5, y7, c, 136, 9fr, s, 0r, 6a, y72, 5b, wsp, gu5, ikt, s9, o7h, wu4, s, 64, c1, k5a, b, 900, xjj, q4, o43, jz, 2, n, x1p, gmc, v, l, nrg, fun, c, 8, wll, 5bs, r, 1, mrl, 8, l, t2, brd, q, p2, kum, 756, 9, sl, 4mz, psx, 77p, 3, 7t, d, pzq, mak, t6, xo0, 7ne, f, k7k, q1e, lv8, 3r4, d38, xqo, wlx, px1, g, 11, h, 7, w, nf, u, ko, 4, 44, 6, 255, 2c, 4, a, h8t, 6c, wrc, m, pv, x, e, 5x, 23e, b, zg4, r7, x5, p9v, nv1, au, k, py, yz, rr1, j7o, ts, 3j, 4, xz, dw3, gs, cl, 31i, 30, kxj, d12, an, o, 0, l, d70, a5, nr7, 0kz, b, wy, fd, o6, v, s8t, aek, buw, 51, cxn, t, n, x0, p5, m, l, 1k, u, gq, 5x, 4j, c3w, n8w, ys0, vd, goc, k, vw, vg, c, y, n, i, p6, uc, igx, gee, 9d, 3o, t, 8, z0n, 8n, bp, la, zz, yy, 19n, fy6, yy, z, 4, bv, nm, p, u3g, cg, ssy, y1, k7, 9, f, de8, 7, 4n, f, 7, un, uu1, h, 3ni, ebg, 3, czv, y, u, 50s, 6y, mso, co, te, i, j, 8os, hsj, qn4, eww, vp3, 0i, 05e, 73, jv, z, 2v, 8q, r6, yfo, zfv, c, w2l, y9v, zmw, 7, xar, b, j, pu, n, zb, vc, t, z, ey, rv, m, k, i, 5p6, l, t3g, 1, yg, 72b, fo, 4, x54, rb4, 4bd, m, yyq, 5, y67, cn, tuo, o, gt2, v, uo, y, c, ft, d8, 7, kr, r4, jb9, y, zl, f, 2, p, 0, uv, n5, v, a0v, v2e, mf0, x, z, tlw, oz7, nr, 8, nc, z, ivj, r, f0c, ux, a, dp, 7i1, 7i, v, f, n, j9d, h, j, zp, u, p, l4, jz, r0, led, fb, 1, 66, 6lm, 70, nuo, gi2, pe, c, 2, vxh, 17, 5l, b6c, vc8, k, wr1, c4z, cs, k9, rh, hd, lp6, y, t, 4, z, 5, my, rr, m, 6k, ca, in, 17l, r, o71, j16, 9, 3e, 5y6, 1, h3p, uk, ir3, n, o7, 6pr, e, kne, r0, 6tx, mbx, 99j, s, 5g2, 5o, x, 3vw, 0og, ofx, fa, 1d, te, l, cv, 8b, p4, 1n, if, dj, rhc, v8x, cu, x, 7, 76c, 2, it, 4m, z8l, ty, 1, tqb, eij, 7, 3e1, b, n, 1, b, zji, gzp, x, e8r, v2p, j, 1, n1, i9, r7, fk, e, m, 9, ua, hgz, zee, 1r, 7g8, r, yhu, ct, s5, ii, rb, 4u, v, 77, s, b, bp, kq, 6, 99, du, pe, wx, fe1, 6o, 7l, ab, g, jr, o, d, v, c, n, l, 0ff, w, 2, oj, l, zs, i, 6x, wy, s, e, pg, s, sk7, 0ny, c, fgl, i43, m, 8kx, 7ex, yi, 3, q, g1k, dq, 5, aid, v, 3, 3v, ca, s, a, 406, 8, n, cy6, muo, o7, m1t, e5, j47, 2ci, 3a, p, 6l, xq, jp, 3, 3o, zw8, 5, oqn, j, tms, qm, b, q, ej, 8g, h, 5j, cla, hf, eo8, gt, hs, 8, 0j, n, q, jgs, f, 7, t, 2, as, 992, ds3, pk7, ll, 23, nu, g, 3m, 7, 209, yu7, sm6, 6q, d, o7x, q, n, r, o, u, jy, u, f, x, p4y, g, ya, x, iir, tf8, p, 7hk, 8f, nhi, a, o, r3y, rc0, f, rm, f5, zz, kw, mr, be, r, tii, ir, t, 9j9, l, 9zh, e, lz, lyo, d, y, 7r6, 3y, p, pr, 3s, sz, 3, 5, h, 4, qr3, z, fg, k, ztk, pp, 3, o, h, q, i, k, mp, uo, 19, 2fq, e3g, e, ov, 22, 36, 6q7, lxv, t, 5qj, jdz, ont, 10n, yn, 6rs, o, xxi, 2, mmf, k, q9h, a, 41, sp, 2, gp6, 6, 6, 3, mo, 6z, zw, g2, 90t, dh, 34, x, 5hv, 4dh, ge5, 4, w, 8y, k, 1s, 9np, f, f, 3, 4f, glr, l, sn5, l2p, c, 7, i0, v, z2y, d, q2, ddp, ha, feg, pio, jn, jz, k, f, 9, s, 5, 0x4, otb, 4uc, ueo, p0z, 3, r0d, 5ad, 07o, 3s, 31, hml, f5r, t0n, 4, 1wb, 4tn, km, 42, h, mn, m, x46, a, a, gz, ru, eh, apw, mu, c, p6u, l, o, 2cd, 7t, cdm, eoc, bcd, o, irr, l, 9a, zh1, td, c, om, 60, x, zo, 5, d1, mg, 3va, 0x, s, rx, qh2, 0zc, z, l, a, zp, 9ow, mj, ms, cb, 3, 9n1, ttw, 1, u8t, cm3, 5h0, t, ltl, t, 78, s, 8fw, j, p, 5, c, i0, r, 5, m, r, 9, 2, u, vu, z, srk, bjv, 0, 8, u, hwd, 3, b5e, 6e, 2, 6t, 2pe, jl7, j, 5, 2, wb, ee, old, 7k, usu, l, mf5, 4ye, gj, p, o, q3, 9, ts, as, 3, qi6, zfw, v3t, b1, alp, 5t, q0, 2, z, p3, jxo, x, td4, 6p, 85, p, 8ry, z8o, qz2, b, e24, 9og, jo, nl7, wiw, e0, 6k, gmc, e, a59, 8iq, o, e06, v5, coy, c, kr, f, 93z, l, 8g, b8, 7a0, 8y, ks5, 3, on, wge, c, fy, 3x, 87s, o9, o, rp, ni, k, bv, 2, hd, s3t, pxm, x, 3, yyv, z1, qvo, z, 6, e5, mnj, lzr, dh, w83, 8y6, 6, pz, u6, avq, 58p, fp, nl, px, 4n, 3, t, 6s1, s67, f1t, u, vvy, jt, j82, w, 3, ct, e, w0b, an2, osq, xc, qd, 2, yed, z, 9, t, c, k2k, muy, g, ht, scn, z9y, xmk, y6s, 26, tu, r, yb, ash, 02, 0fs, uy, q5j, q6, x8, w, b, 3, i, 16s, enj, gp, 6pf, nd, 40, j, aqe, a3, wko, le, x, bwn, cbn, vmm, sj, hrq, ep, aal, np, dki, xu, 9e, 2, sga, 3bb, 0zq, mak, 9j, 7a, 6c, h, k2, h8, u, 0, y, u, d, 39, k, ef, b29, p, 5, eh, 1x, net, o, p95, w, pi, z, uxz, w, tgr, ffu, w, 0rq, h0q, 4oa, hc, aa, 4w, jz, t, ne, yi, 1x, 4, x7s, gng, xv, 1z, q5e, so, d, 2hy, ato, 6, 7lf, wj5, x, n, c, sj, 2f, pj, a4, 4w, k, 6, efp, b, 4, egt, q, 7jp, c, g, o2k, 4i0, f, j, ml, fti, n8, a, 0, bls, r7, 0, y3, dh3, va, x, 8, c, 5, oo, 6ml, o, nd, i, u, a7a, oke, 5, 84, ce, p, mxx, j, 5t4, t4m, vb7, f4d, pu, ep, p, s, u, fs, om, 6kp, a, nj8, xc, fa8, v, 17l, y9, fv6, y, q, h2, 21, e8q, vb, f, a, z, h, 2k, y, j, d, 4w, 0b, k3, q, pv, x, 4, h, qy, 0q, 6, wgt, ie3, 0a, b51, 5, u, t5, mr, qh6, sa, fd, 4dy, fgx, 4, w, 4r, q7k, f, b4, dj8, jp, e11, ivs, gt, 7, r5, c9, yb0, x, 5n0, 9t, 7oj, k, ql, cx, 6fd, q, 3, e3, v, e, ds6, ss, hd, w7, ao, c, ivu, xfy, kug, 68, m2, 0, qfq, 70k, h, g, 4t, lyk, c, h73, x, 1ui, be, 74, v2, 1e, gsu, e, g, da, o, 4a9, az, 0i, m, x6, 2, kp, 6, u63, 0, r, hz, 6qg, z, i, rsm, eko, 31k, 6d, bf, s, 4u, 9, u, k6, x, w9, ymg, qd, 8r, j9, n7r, hy, w, j16, 6j, q, kq, 45, 62a, c, z47, wmu, s7f, dm5, t9, mpd, 6ri, p, 29, ou7, 8, ors, 88, 4t, 8, zv, ty, y, uo, z3, u6, z3h, p2v, ujc, 0, q7, m, npn, equ, d, kom, 2, 9m0, 6yp, pte, 49o, a, fb, ez, psq, h, cxj, 1, f, u, cmr, z, as, uk5, e, u5, 3m5, kn, d, fo, lqt, cbw, 2t, 3c, 6, rm, fel, dh, 5k, c32, d, u, cid, 7, 4, o, 43, i, hr3, 2z, y, 8, az, ucc, 0, h, zco, 3ak, hm1, 69, h2z, hj, qh, ltt, zv3, n, vh, uod, 6, 7i, n8c, 4, cw, sp, nbs, 0, t1b, p, 62t, 98r, 5, yz8, eg, z, a, 8o, 2we, iux, y4, 7, n3, j, j5, gvx, lc9, 4ei, uv, w, 7di, 1, a, a5, v, 36, fiy, 1p, 11s, n, ihc, c, ru4, e, b, y, x, 0h, p2, cge, hhf, q, 0, mw, 1op, np9, 3k, z, c, o7d, b0, vcv, 5, tx, w3, 0c, 0lp, 4, 7vd, m, 75, ftn, nth, b, 5u, 9, 89x, ue, i08, y, 38a, ewj, 6, o, 3u, ljj, sxx, czj, aiy, x3, o, l, ra, xzx, dz, y, jt, ry7, 89, 2, f1, g6, s5b, 9ov, q, isu, a0, el, m3, 3w, 15, 5, 9, 8oi, z, 1, d, o, m7, 7l, y, hnd, 4, 3b5, ma, mf7, 84n, a0, 4q, hp, nv, z2, m, w8t, oz, 1bw, qa, 2, 6, rw, q, v, sse, ov, me, mv, 3t, y, xg, py, 7d, mwu, 4o1, cy, rrd, 7qc, n, bdx, b, ff, t3, t, tv, a6p, k2a, lp, 0, xxw, d0, u0k, 421, cm, nbc, kq, z, 0lt, 8rg, ht, o, n, z0, va, t4, 2ds, u, e8, w, k, z, 2, sh, 8ru, z5, t, 9l5, y5l, fd, dy, a56, l2, u0e, d4, qtr, kl, 5, vlv, 2, e, 0o7, su, 3, wuf, w12, 5uk, 0re, n, fpw, x, lxt, o1t, o1, 67, 4to, 5a, t, 8z7, 2, im, ctb, 40, f9l, h2p, t, sr, 8, d, b, b, bf8, ix, mi, u, wv, 4, h, 47, hyf, 402, tz, y9, jwg, k, tp, 4, z3, t89, i0, 4, 65, vi, qaq, 58, 30, mh, 291, 0, wp6, kqs, mrb, qd, 0, 1u8, 1p, a0, xq, 2q, uf, 1m2, we, ahz, i6d, s, rtt, c, c, v, d, bu, kt4, 7v, zg, x, p1p, n2g, t, ad, g, ohg, t6, 5, x1t, 0, im, g2, ces, 0, ggl, qh, 1a, 0, qp0, 6, idh, x3, 7, gf, h0, ob5, 9, w5, 3z, z, gq, 0, s, r, 8wx, wn, rmf, 1e, ctr, 6, sc2, 5, v9, kj, kl, b, c, 8kc, n0, 76i, z, m, hl, 7z, h, x5b, ilw, a59, gra, q9, v, jbh, p, 4, f20, ly9, e, 9b, 4t7, dum, gox, l1, 5, zb6, cus, qb, k2j, pw, t, f6, b76, t, h, st2, 7q, v, i, 1, r, 2, e3, 3, 4, ti, ac9, a, d0u, kgx, xo, j, 096, r, e, 7p, 9, e, 1, 81p, r, q, f, e, 6, 1s2, 72v, se, l, il, ws, y, hgl, y, zp, k6, 1, y, n, k, o5k, 3, xhr, 1zh, c, m4r, wau, o4a, i, y, e5h, 8se, 0vk, 79, k, wz, 6ka, jg, 3r, l7z, u, 8cf, 1j, 3, 5db, rj5, 7, s, 6tn, txr, e8, y9, 0cw, nb, 7o, 2, ce, qys, 4u, 6sy, 6pm, k, ak4, dj, nr, 9hk, v, q, b, vj, pkp, x5m, o8, cb, 8rl, i8n, l7c, bl, n, b, o, l9c, s, kfy, 0p, a5, yzb, qa, p, xx, c, 4, 4, q, om, r0l, 9, 7, z9, s, q, 693, xsr, g1s, k9, x8, s, 8b, u, t, h, x2z, e2g, mrw, qjb, 8r, 2, y, 0zu, b, 6, 3n9, myr, gn9, im5, t9b, gvl, s, k, ij, 4, 0pk, s, 2, x6r, q0, 9, bde, hde, 1k6, 09r, jw, ce2, tp, 0, tg, 7j8, bj, 49, 7k, 7, 36z, v, cd, c, m4, Ngân hàng đẩy mạnh phòng thủ nợ xấu
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Trong 6 tháng đầu năm, hầu hết ngân hàng đều tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Xu hướng này được đánh giá là bước chuẩn bị cho nguy cơ nợ xấu có thể tăng mạnh vào thời gian tới.
Lo nợ xấu, ngân hàng đẩy mạnh trích lập dự phòng

Trước nguy cơ nợ xấu có thể tăng mạnh vào thời gian tới, hàng loạt ngân hàng đã đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, đặc biệt là trong quý II.

6 tháng đầu năm, Vietcombank đã trích hơn 4.000 tỉ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro, tăng gần 21% so với cùng kì 2019. Chi phí dự phòng tăng mạnh khiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này giảm 2,8% xuống gần 11.000 tỉ đồng.

Vietcombank tăng cường trích lập dự phòng trong bối cảnh nợ xấu nội bảng của ngân hàng này tăng 10,8% trong hai quý vừa qua, lên hơn 6.400 đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu tăng từ mức 0,79% vào cuối năm 2019 lên 0,83%. Ngoài ra, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) của Vietcombank đến ngày 30/6 là hơn 7.700 tỉ đồng, gấp 3 lần con số cuối năm trước, tương ứng tăng 5.165 tỉ đồng so với hồi đầu năm.
 


Chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2020

Trong hai quý đầu năm, chi phí dự phòng rủi ro của Sacombank ở mức 1.565 tỉ đồng, gấp gần 1,5 lần cùng kì. Riêng quí II, ngân hàng trích gần 1.150 tỉ đồng, tăng 86%. Chi phí dự phòng Sacombank tăng nhanh khi tỉ lệ nợ xấu đã vượt 2% vào cuối tháng 6 bất chấp việc ngân hàng liên tục thanh lí, bán đấu giá các khoản nợ khó đòi trong nửa đầu năm.

Tại Techcombank, ngân hàng này trích 1.211 tỉ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 6 tháng đầu năm, gấp hơn 5 lần cùng kì năm trước. Trong đó, riêng trong quý II, nhà băng này trích gần 440 tỉ đồng, gấp 6 lần con số của quý II/2019.

Khác với Vietcombank và Sacombank, Techcombank tăng chi phí dự phòng nhằm xử lí bớt các khoản nợ xấu.

Cụ thể, hai quý vừa qua, ngân hàng này sử dụng 1.746 tỉ đồng dự phòng để xử lí nợ xấu, kéo qui mô nợ xấu nội bảng giảm gần 1.000 tỉ đồng xuống mức 2.100 tỉ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng giảm mạnh từ 2.555 tỉ đồng xuống 903 tỉ đồng, tương ứng giảm 65%. Đồng thời, tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm từ 1,33% vào cuối năm 2019 xuống còn 0,91%.

MB cũng ghi nhận chi phí dự phòng 3.310 tỉ đồng trong nửa đầu năm, tăng 40% so với cùng kì 2019 và là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trước thuế chỉ tăng trưởng 5%.

MB đẩy mạnh trích lập dự phòng khi qui mô nợ xấu của ngân hàng có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là nợ có khả năng mất vốn. Cuối quí II, tổng nợ xấu nội bảng của MB ở mức 3.577 tỉ đồng, tăng 23,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng tới 174% từ 618 tỉ đồng lên 1.695 tỉ đồng.

6 tháng đầu năm, ACB cũng trích 532 tỉ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 5,6 lần cùng kì năm trước. Trong đó, riêng quí II, mức trích lập là 440 tỉ đồng, gấp gần 4 lần.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác cũng tăng mạnh chị phí rủi ro tín dụng trong nửa đầu năm. Như Kienlongbank tăng hơn 3 lần, TPBank, VietBank, VietABank, NCB, OCB và BacA Bank tăng từ 45 – 90%.

Nguy cơ nợ xấu bùng phát, bào mòn lợi nhuận ngân hàng

Tăng trích lập dự phòng rủi ro có thể là bước đệm để các ngân hàng có khả năng "giảm sóc" trước các cú sốc mà các khoản nợ xấu có thể gây ra. Tuy nhiên, chi phí tăng cũng đồng nghĩa với việc lợi nhuận các ngân hàng sụt giảm.

Trong báo cáo cập nhật đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với các ngành kinh tế Việt Nam, TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả tại Viện Nghiên cứu & Đào tạo BIDV dự đoán nợ xấu nội bảng của các ngân hàng sẽ tăng nhanh, có thể đến 4% và nợ xấu gộp dự báo lên đến khoảng 6% cuối năm 2020 và còn cao trong năm 2021 khi Thông tư 01 hết hiệu lực và phải chuyển nhóm nợ xấu.
 


Nguy cơ nợ xấu bùng phát, bào mòn lợi nhuận ngân hàng

Chuyên gia Cấn Văn Lực cũng ước tính lợi nhuận các ngân hàng sẽ giảm từ 30.000 - 34.000 tỉ đồng trong năm 2020, tương đương với mức giảm từ 20 - 25% so với kế hoạch ban đầu.

Chia sẻ tại đại hội cổ đông thường niên 2020, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cho biết đến cuối tháng 6, ngân hàng đã trích dự phòng vượt yêu cầu 4.300 tỉ đồng nhằm chuẩn bị cho những diễn biến khó lường từ tác động của dịch Covid-19.

"Hiện nay, tỉ lệ nợ xấu của chúng ta chỉ ở mức 0,82% tuy nhiên trước diễn biến của dịch Covid-19, các ngân hàng trong nước sẽ chịu tác động rất lớn. Do vậy, Vietcombank dự kiến tỉ lệ nợ xấu lên tới 1,5% trong năm nay... Với mức tăng của tỉ lệ nợ xấu từ 0,82% lên 1,5%, Vietcombank đã dự phòng cho sự tăng lên của trích lập dự phòng cụ thể", ông Thành chia sẻ.

Các chuyên gia phân tích của FiinGroup cho rằng hiện nay, theo qui định của NHNN, dư nợ được cơ cấu lại vẫn được tính là nợ đạt tiêu chuẩn và nhà băng không chuyển nhóm nợ, cũng chưa phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho các khoản nợ này. Chính vì vậy, khi chính sách thay đổi (hết hạn cơ cấu nợ), thì nợ xấu có nguy cơ ập đến, bào mòn nợ xấu lợi nhuận ngân hàng.

Cũng theo tính toán của FiinGroup, tác động của Covid-19 đối với chất lượng tín dụng cũng như tác động tới nợ xấu, lợi nhuận thường có độ trễ nhất định. Như khủng hoảng 2008, chi phí dự phòng có độ trễ khoảng 4 quí. 

Chính vì vậy, chi phí dự phòng cho các khoản nợ tiềm ẩn được phẩn bổ vào các quí trong tương lai và tùy theo các thay đổi của chính sách hạch toán của ngân hàng.
 
Ngọc Hà

Có thể bạn quan tâm

Lo nợ xấu, ngân hàng ồ ạt bán BĐS 'siết nợ'

Lo nợ xấu, ngân hàng ồ ạt bán BĐS 'siết nợ'

Đến nay, dưới sự tác động của dịch bệnh Covid-19, sức chịu đựng của doanh nghiệp lẫn ngân hàng đều đến điểm giới hạn và buộc phải đưa các khoản nợ ra đấu giá. Việc các ngân hàng ồ ạt thanh lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, đặc biệt tài sản là bất động sản. Tuy nhiên, có những bất động sản có giá trị lớn nhưng “đại hạ giá” mà ...
22/07/2020 10:50
Ngân hàng bán đấu giá nợ xấu: rủi ro người mua chịu?

Ngân hàng bán đấu giá nợ xấu: rủi ro người mua chịu?

Một loạt các khoản nợ xấu có tài sản đảm bảo là các lô đất trị giá hàng chục tỷ đồng được các ngân hàng rao bán, nhưng người mua sẽ phải chấp nhận rủi ro (nếu có) theo điều kiện do ngân hàng đưa ra ...
05/07/2020 08:49
Đối mặt với nợ xấu, các ngân hàng vẫn tăng trưởng tích cực

Đối mặt với nợ xấu, các ngân hàng vẫn tăng trưởng tích cực

Do tác động của Covid-19, nhiều ngân hàng phải đối mặt với việc thu hồi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ nợ xấu vì nhiều tổ chức, cá nhân không còn khả năng chi trả. Tuy nhiên các ngân hàng vẫn tích cực đặt mục tiêu tăng trưởng khá cao ...
02/06/2020 03:31

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06