Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Thảo luận về dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, các đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo luật sau khi được tiếp thu, giải trình chỉnh lý đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra trong việc sửa đổi luật, bảo đảm chất lượng, thể chế hóa đầy đủ chủ trương mới của Đảng, phù hợp với các cam kết quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
Hội nghị ĐBQH chuyên trách: Thảo luận 4 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2022 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Sửa đổi, bổ sung 103 điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 103 điều của Luật Sở hữu trí tuệ (tăng 10 điều so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2), có 12 điều chỉ sửa đổi, bổ sung về kỹ thuật , bãi bỏ một số quy định tại 05 điều. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá, Luật Hải quan, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 đã đáp ứng được mục tiêu đề ra trong việc sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, bảo đảm chất lượng, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, phù hợp với các cam kết quốc tế theo Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và các điều ước quốc tế khác có liên quan mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Về giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 86 và Điều 86a của Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo khoản 38 và khoản 39 Điều 1 của dự thảo Luật), tiếp thu ý kiến đa số đại biểu Quốc hội, nội dung này được chỉnh lý như sau:

Thứ nhất, đối với phần sở hữu công nghiệp và phần giống cây trồng: dự thảo Luật đã quy định việc giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước một cách tự động và không bồi hoàn cho tổ chức chủ trì (Điều 86a, Điều 164); đồng thời xác định cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa Nhà nước, tác giả và tổ chức chủ trì nhằm đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Thứ hai, đối với đề nghị mở rộng giao quyền đăng ký cho tổ chức chủ trì với một số đối tượng của quyền tác giả, do tính đặc thù của đối tượng quyền tác giả, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thông lệ quốc tế, dự thảo Luật không mở rộng giao quyền đăng ký đối với một số đối tượng của quyền tác giả. Đối với các chương trình, phần mềm máy tính gắn liền với các thiết bị, máy móc được bảo hộ dưới dạng sáng chế, thiết kế bố trí để vận hành các thiết bị, máy móc đó thì có thể áp dụng cơ chế chuyển giao quyền sở hữu đối với sáng chế, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách nhà nước.

Thứ ba, để bảo đảm kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, dự thảo Luật đã bổ sung khoản 6 vào Điều 139, sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 4 Điều 194 theo hướng: Quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam.

Thứ tư, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 41 và Điều 43 của Luật Khoa học và Công nghệ, khoản 4 Điều 105 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Về thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (Điều 211 của Luật Sở hữu trí tuệ). Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành phương án không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; một số ý kiến tán thành thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này và đề nghị quy định lộ trình thực hiện. Tiếp thu ý kiến đa số đại biểu Quốc hội, nội dung này xin được giữ như quy định của Luật hiện hành.

Toàn cảnh Phiên họp sáng 28/3 của đại biểu Quốc hội chuyên trách
Toàn cảnh Phiên họp sáng 28/3 của đại biểu Quốc hội chuyên trách

Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản thống nhất với sự cần thiết bổ sung quy định này.

Tuy nhiên, về nội dung cụ thể Chính phủ đề nghị bổ sung trong dự thảo Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy quy định “Việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca theo quy định của pháp luật;” là nguyên tắc chung trong áp dụng pháp luật, hơn nữa cũng không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ nên đề nghị không bổ sung vào Điều 7.

Do đó, xin ghi nhận một phần ý kiến của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau: “2. Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.”.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng cho biết một số vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến: Giới hạn quyền tác giả và giới hạn quyền liên quan; Trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian; Về kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi đăng ký ra nước ngoài; Về điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; Về tính mới của giống cây trồng; Về hạn chế quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng; …

Thống nhất với những nội dung lớn của dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý

Để bảo đảm chất lượng của dự án Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến chú trọng vào các nội dung sau: (1) Về giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; (2) Về thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; (3) Việc bổ sung quy định về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca trong Luật Sở hữu trí tuệ lần này; (4) Về nội dung cụ thể hóa các nhóm vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu đối với giống cây trồng; (5) Xử lý về kỹ thuật lập pháp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa dự thảo Luật này và các Luật Hải quan, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Giá…

Thảo luận tại hội nghị, đa số ý kiến đại biểu cho rằng, đây là dự án Luật khó, chuyên môn sâu. Việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật đã được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở xem xét, đánh giá toàn diện tác động của chính sách, bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Đồng thời, các đại biểu cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với nhiều nội dung cơ bản tại báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ của Ủy ban Pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương đồng tình với nhiều nội dung tại báo cáo tiếp thu, chỉnh lý đồng thời kiến nghị bổ sung vào quy định tại Khoản 1, Điểm g, Điều 25 dự thảo Luật
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương đồng tình với nhiều nội dung tại báo cáo tiếp thu, chỉnh lý đồng thời kiến nghị bổ sung vào quy định tại Khoản 1, Điểm g, Điều 25 dự thảo Luật

“Báo cáo đã tiếp khá đầy đủ các ý kiến hợp lý của các vị đại biểu Quốc hội và giải trình thuyết phục nhiều vấn đề đại biểu nêu. Về kỹ thuật soạn thảo văn bản, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để chỉnh lý, hoàn thiện văn bản…”, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho biết.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đại biểu cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đối với quốc kỳ, quốc huy, quốc ca. Thống nhất với sự cần thiết bổ sung quy định này, đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội cho rằng, quy định việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca theo quy định của pháp luật là nguyên tắc chung trong áp dụng pháp luật, hơn nữa cũng không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ nên đề nghị không bổ sung vào Điều 7.

Do đó, đại biểu thống nhất quy định như tại dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý theo hướng “Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.” (khoản 2, Điều 7).

Liên quan đến nội dung về thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (Điều 211 của Luật Sở hữu trí tuệ), đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đề nghị không nên thu hẹp hoàn toàn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà cần có sự phân loại cụ thể. Đối với những vụ việc, vấn đề lớn; trường hợp tái diễn, tranh chấp thì bắt buộc phải xử lý tại Tòa án. Tuy nhiên, đối với những vi phạm nhỏ thì có thể áp dụng xử phạt vi phạm hành chính.

“Việc xử lý các tranh chấp về sở hữu công nghiệp, vừa qua trong nền kinh tế của chúng ta đang trong quá trình phát triển, mức độ quan tâm xã hội chưa nhiều, mặc dù nhiều doanh nghiệp nhiều cá nhân thấy rằng sở hữu công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp có vi phạm tuy nhiên quá trình đề nghị, đưa ra tòa án xử lý chưa nhiều.

Bên cạnh đó, trong quá trình hội nhập, chúng ta không chỉ sử dụng sản phẩm trong nước, mà còn rất nhiều sản phẩm nước ngoài. Do đó, phải tuân thủ quy định của pháp luật quốc tế liên quan đến điều khoản này. Nếu chỉ thực hiện theo biện pháp hành chính thì nhiều trường hợp không đủ sức răn đe. Vì vậy, nếu không có biện pháp xử lý mạnh hơn thì tình trạng này sẽ vẫn xảy ra…”, đại biểu Nguyễn Lâm Thành nêu quan điểm.

Đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình
Đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình

Cũng liên quan đến nội dung này, đại biểu Đồng Ngọc Ba, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định cho rằng, phương án hiện nay rất xác đáng bởi vì các vi phạm về sở hữu trí tuệ có thể là vi phạm trong các giao dịch dân sự, nhưng cũng có thể là các vi phạm xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước. Việc này cần phải phân biệt rất rõ, không nên thuần túy cho rằng vi phạm về sở hữu trí tuệ chỉ là phát sinh tranh chấp dân sự.

“Giữ nguyên như hiện hành là có cơ sở cả về mặt lý thuyết, cũng như về mặt thực tiễn và nhất là thực tiễn Việt Nam và cũng không mâu thuẫn gì với vấn đề chúng ta vừa có xử lý hành chính, lại vừa có giải quyết tranh chấp bằng cơ chế dân sự tại tòa án.”, đại biểu Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo đại biểu về mặt thực tiễn, hiện nay nếu chúng ta giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ cơ bản bằng cơ chế Tòa án, không có xử lý hành chính hay là xử lý ở phạm vi hẹp thì sẽ dẫn đến quá tải cho hệ thống Tòa án về vấn đề này.

“Quá tải cả về số lượng công việc cũng như chúng ta phải nhìn nhận một thực tế là năng lực, sự chuẩn bị về điều kiện chuyên môn của Tòa án để giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ chưa phải đã là tốt trong điều kiện chúng ta cũng chưa có một Tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ.”, đại biểu lưu ý.

Ngoài ra, tại hội nghị, một số ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả; rà soát lại quy định về điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; quy định về chính sách của Nhà nước đối với sở hữu trí tuệ cần đảm bảo tính khả thi; quy định về tác giả và đồng tác giả;…

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt giải trình tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt giải trình tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH

Thay mặt Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt ghi nhận những góp ý tâm huyết, xác đáng, có giá tri của các vị đại biểu Quốc hội đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu tất cả các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Trong đó, có nhiều ý kiến trao đổi rất sâu sắc về những nội dung thảo luận về giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; về thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ,…

Đối với các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, góp ý sửa đổi điều kiện hành nghề và kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Ban soạn thảo sẽ tổng hợp đầy đủ và báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

“Đây là dự án luật khó, phức tạp, có tính chuyên môn sâu do đó trong quá trình tiếp thu, giải trình, không thể tránh khỏi thiếu sót, cơ quan soạn thảco sẽ tiếp tục làm việc, xin ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý đối với các ý kiến góp ý của các vị đại biểu Quốc hội tại hội nghị và có giải trình cụ thể khi Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy định tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV”, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kết luận nội dung làm việc
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kết luận nội dung làm việc

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, qua các ý kiến phát biểu, các vị đại biểu Quốc hội đều đánh giá cao tinh thần làm việc cầu thị, trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo và sự phối hợp của các cơ quan có liên quan dưới sự chỉ đạo khẩn trương, sâu sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, các ý kiến cũng cho rằng, dự thảo luật sau khi được tiếp thu, giải trình chỉnh lý đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra trong việc sửa đổi luật, bảo đảm chất lượng, thể chế hóa đầy đủ chủ trương mới của Đảng, phù hợp với các cam kết quốc tế, đáp ứng ưu cầu của thực tiễn và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, các ý kiến phát biểu về cơ bản nhất trí với những nội dung lớn của dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý và phát biểu đã gắn vào trọng tâm các nhóm vấn đề Chủ tịch Đoàn gợi ý thảo luận. Bên cạnh đó, các ý kiến phát biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, đề nghị cân nhắc chỉnh lý, làm rõ thêm một số vấn đề cụ thể trong một số điều khoản và chỉnh lý về mặt kỹ thuật văn bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức tổng hợp đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận, xây dựng báo cáo gửi các vị đại biểu Quốc hội đồng thời gửi báo cáo tới các cơ quan có liên quan để nghiên cứu tiếp thu giải trình và hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến của các đoàn Đại biểu Quốc hội, ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật cùng các tài liệu có liên quan trình Quốc hội thảo luận và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Sáng cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)./.

Minh Kiệt

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Quy định việc quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Quy định việc quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 788/QĐ-TTg ngày 29/6/2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hội đồng).
Thủ tướng: Đại dương đang đứng trước nhiều thách thức chưa từng có

Thủ tướng: Đại dương đang đứng trước nhiều thách thức chưa từng có

Phát biểu tại cầu truyền hình trực tiếp "Khát vọng Đại dương xanh", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh biển và đại dương đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống chưa từng có, cần khẩn trương thiết lập và triển khai cơ chế hợp tác khu vực, toàn cầu để bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên biển bền vững một cách thực chất, hiệu quả. Thủ tướng khẳng định cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong vấn đề này.
Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 773/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Giải quyết dứt điểm tình trạng “xôi đỗ” trong giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Giải quyết dứt điểm tình trạng “xôi đỗ” trong giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Ngày 27/6/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản 188/TB-VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Thủ tướng khẳng định cam kết mạnh mẽ về cải thiện môi trường đầu tư, mong các nhà đầu tư “đã nói là làm” khi lựa chọn Việt Nam

Thủ tướng khẳng định cam kết mạnh mẽ về cải thiện môi trường đầu tư, mong các nhà đầu tư “đã nói là làm” khi lựa chọn Việt Nam

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cam kết mạnh mẽ về xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng và minh bạch, công khai, đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam và Đà Nẵng trên tinh thần “chân thành, tin cậy và trách nhiệm”, “đã nói là làm, đã làm là hiệu quả”, luôn “tự hào và vinh dự” khi lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư, cùng nhau chiến thắng, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.
Hoa Kỳ gia hạn cung cấp thông tin điều tra tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam

Hoa Kỳ gia hạn cung cấp thông tin điều tra tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) gia hạn thời gian nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện điều tra xem xét phạm vi sản phẩm với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam.
Thủ tướng: Quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân với trách nhiệm cao nhất

Thủ tướng: Quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân với trách nhiệm cao nhất

Chiều ngày 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế và bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế.
Hàn Quốc gia hạn điều tra chống bán phá giá ống đồng đúc từ Việt Nam

Hàn Quốc gia hạn điều tra chống bán phá giá ống đồng đúc từ Việt Nam

Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) tiếp tục gia hạn điều tra thêm 2 tháng đối với vụ việc điều tra chống bán phá giá sản phẩm ống đồng đúc có mã HS 7411.10.0000 có xuất xứ từ Việt Nam.
Gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8%

Gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8%

Nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT xuống 8% Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
richy-nho
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv
vietjet-2
agribank
partner-vingroup
bimland
novaland
hung-thinh
intracom-2
Phiên bản di động