Cần bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động của hợp tác xã

Theo Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp Phấn đấu đến 2025, cả nước có hơn 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Cần bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động của hợp tác xã
Cần bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động của hợp tác xã

Từ khi Hội nghị Trung ương 5 khóa IX ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, đến nay, kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có một bước phát triển mới. Nghị quyết xác định cần phải củng cố những hợp tác xã hiện có và tiếp tục phát triển rộng rãi kinh tế hợp tác xã với nhiều hình thức, quy mô, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực, các địa bàn và đề ra mục tiêu đến năm 2010 đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện nay, có tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong GDP của nền kinh tế, đồng thời, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế tập thể.

Các quan điểm của Nghị quyết Trung ương được thể chế hóa thành luật pháp, cơ chế chính sách của Nhà nước. Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Hợp tác xã năm 2003 thay thế cho Luật Hợp tác xã năm 1996, xác định hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật; xác định rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất và thành viên hợp tác xã. Đồng thời, Luật Hợp tác xã năm 2003 cũng xác định rõ hơn, đúng và đầy đủ hơn nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã, xã viên hợp tác xã, về quản lý nhà nước và những chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã.

Nhiều chính sách của Nhà nước để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã hoạt động, phát triển đã được triển khai thực hiện, như: chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý hợp tác xã và các kiến thức cần thiết cho xã viên hợp tác xã; chính sách đất đai, tạo điều kiện để hợp tác xã có đất xây dựng văn phòng, nhà xưởng, các cơ sở hạ tầng khác; chính sách thuế, tín dụng để miễn giảm thuế, tạo điều kiện cho hợp tác xã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng của Nhà nước, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển; chính sách hỗ trợ ứng dụng, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công cho các hợp tác xã;...

Tiếp đó, để đáp ứng yêu cầu tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong tình hình mới, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Hợp tác xã 2012, với nhiều điểm mới, thể hiện rõ hơn bản chất, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã; làm rõ sự khác biệt giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội từ thiện; những điều kiện để trở thành thành viên hợp tác xã; quy định đầy đủ hơn quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã;... Để triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã 2012, Chính phủ đã ban hành 4 Nghị định và lồng ghép nội dung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nhiều nghị định khác; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 chỉ thị, 10 quyết định; các Bộ, ngành Trung ương đã ban hành 21 thông tư, nhiều hướng dẫn.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Luật Hợp tác xã 2012 đã thể chế hóa các chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tiếp cận gần hơn với bản chất, giá trị nguyên tắc của Hợp tác xã trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật Hợp tác xã năm 2012 bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn.

Mới đây, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận và đã thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới về "tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" - Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Theo đó, tại Nghị quyết cũng đã đưa ra những nội dung mới, định hướng lớn, mang tính chất dài hạn và những mục tiêu cụ thể, lượng hóa cho từng giai đoạn để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, tại Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 30/8/2922, Chính phủ thống nhất sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi toàn diện Luật Hợp tác xã hiện hành nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW; khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập của Luật Hợp tác xã năm 2012, hoàn thiện thể chế thuận lợi, tạo động lực cho sự phát triển các Tổ chức kinh tế hợp tác, giữ bản chất hợp tác của kinh tế hợp tác, Hợp tác xã.

Đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Hợp tác xã, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, trong lần sửa đổi này, dự luật cần bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ số trong tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã.

Cần bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động của hợp tác xã

Theo PGS.TS Bùi Thị Lý, Viện trưởng Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế, Luật Hợp tác xã cần bổ sung những quy định về ứng dụng công nghệ số trong tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, như xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, các nền tảng số, đào tạo nguồn nhân lực, kỹ năng về công nghệ số cho cán bộ, người lao động, sử dụng công nghệ số trong quản lý tài chính, tài sản, quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý nhân sự, điều hành sản xuất kinh doanh, làm việc qua mạng, tổ chức hội nghị trực tuyến, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của hợp tác xã, ký kết hợp đồng, mua bán, thanh toán qua hệ thống mạng, xây dựng cơ sở dữ liệu số của hợp tác xã, …

Cùng quan điểm, TS.Vũ Quang Huy, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng cho rằng, Luật Hợp tác xã cần bổ sung những quy định về ứng dụng công nghệ số, chuyển đối số trong tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã, như xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, các nền tảng số, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng về công nghệ số cho thành viên, người lao động trong Hợp tác xã để sử dụng công nghệ số trong quản lý tài chính, tài sản, quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý nhân sự, điều hành sản xuất kinh doanh, làm việc qua mạng, tổ chức hội nghị trực tuyến, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của hợp tác xã, ký kết hợp đồng, mua bán, thanh toán qua hệ thống mạng, xây dựng cơ sở dữ liệu số của hợp tác xã,…

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, lần sửa đổi này, Luật Hợp tác xã cần chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách nhất quán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX hình thành, phát triển, tham gia hội nhập quốc tế. Tăng cường năng lực, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương về kinh tế hợp tác và HTX. Rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi các Luật liên quan (Luật Đất đại, Luật Thuế), tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các thành p hần kinh tế dễ dàng thành lập, tham gia, phát triển, rút khỏi các loại hình kinh tế tập thể, cho phù hợp với xu thế phát triển Hợp tác xã quốc tế và tình hình thực tế của Việt Nam trong mỗi giai đoạn phát triển./.

Minh Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Kế hoạch quốc gia loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon

Kế hoạch quốc gia loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 ban hành Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.
Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 11/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV khai mạc phiên họp thứ 34.
Thay đổi thời gian phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê

Thay đổi thời gian phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê

Tại Nghị định số 62/2024/NĐ-CP, Chính phủ đã thay đổi lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê trung ương.
Quốc hội quyết định giám sát tối cao về bảo vệ môi trường

Quốc hội quyết định giám sát tối cao về bảo vệ môi trường

Quốc hội quyết định sẽ giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.
Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Với 463/465 (đạt tỷ lệ 95,07%) đại biểu tham gia tán thành Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
ĐBQH thống nhất cao việc Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh

ĐBQH thống nhất cao việc Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh

Đại biểu Quốc hội thống nhất với sự cần thiết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh và nhất trí cao với việc Quốc hội ra Nghị quyết ngay tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.
Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2024/NĐ-CP ngày 6/6/2024 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.
Nhất trí đề xuất Quốc hội phê chuẩn Văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh

Nhất trí đề xuất Quốc hội phê chuẩn Văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh

Ủy ban Đối ngoại nhất trí đề xuất Quốc hội phê chuẩn Văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Vương quốc Anh gia nhập CPTPP, Việt Nam có lợi gì?

Vương quốc Anh gia nhập CPTPP, Việt Nam có lợi gì?

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác kinh tế quốc tế và quan hệ hợp tác song phương với Vương quốc Anh
Xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia

Xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra hoạt động livestream bán hàng

Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra hoạt động livestream bán hàng

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng; trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, nhận hoa hồng từ việc quảng cáo, bán hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Ông Chu Quốc Thịnh được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Ông Chu Quốc Thịnh được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Chiều ngày 7/6, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho TS.DS. Chu Quốc Thịnh.
Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Chiều 6/6, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Chiều 6/6, với đại đa số đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đồn Biên phòng Trà Cổ: Vững lòng dân, căng mình chiến đấu

Đồn Biên phòng Trà Cổ: Vững lòng dân, căng mình chiến đấu

Không gì mạnh bằng “lòng dân”, những năm qua, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ luôn bồi đắp quân dân, tạo cơ sở vững chắc để chiến đấu với kẻ thù trên mọi mặt trận. Từ đó lập nên nhiều chiến công, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng “phên dậu” Tổ quốc.
Chuyển rác thành tài nguyên, xây dựng kinh tế tuần hoàn

Chuyển rác thành tài nguyên, xây dựng kinh tế tuần hoàn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng Luật Bảo vệ môi trường 2020 là hết sức toàn diện, đầy đủ và cụ thể. Từ 01/01/2025 đòi hỏi có sự chuẩn bị thật kỹ nhận thức của toàn dân và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đặc biệt là địa phương về xác định chuyển rác thành tài nguyên, xây dựng kinh tế tuần hoàn, tuyệt đối không sử dụng phương án chôn lấp rác.
Cần chiến lược tổng thể ngăn chặn hạn hán, xâm nhập mặn

Cần chiến lược tổng thể ngăn chặn hạn hán, xâm nhập mặn

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng “chúng ta không phải là một quốc gia dư thừa nước, do vậy cần có cách tiếp cận ngắn hạn, vừa dài hạn, vừa có chiến lược tổng thể để chuyển đổi trạng thái nông nghiệp, từ tưới tràn, tưới xả sang tưới nhỏ giọt…”
Đại biểu Quốc hội chất vấn livestream bán hàng thu trăm tỷ/ngày là thật hay ảo?

Đại biểu Quốc hội chất vấn livestream bán hàng thu trăm tỷ/ngày là thật hay ảo?

Dẫn thông tin về việc livestream bán hàng trên mạng xã hội, một ngày có thể thu hàng chục tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết thông tin trên có thật hay ảo?
Kiến nghị Chính phủ quyết liệt thực hiện các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn

Kiến nghị Chính phủ quyết liệt thực hiện các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn

Trước tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng khắc nghiệt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của người dân, các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần có giải pháp cấp bách và lâu dài; quyết liệt thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành để hạn chế và ứng phó với tình trạng với hạn hán, xâm nhập mặn…
Đưa giám sát môi trường vào giám sát tối cao là “đúng thời điểm” và “trúng vấn đề”

Đưa giám sát môi trường vào giám sát tối cao là “đúng thời điểm” và “trúng vấn đề”

Nhiều đại biểu đề nghị Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.
Quy định mới về trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng

Quy định mới về trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng

Chính phủ ban hành Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, trong đó quy định trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng. Nghị định 58/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/7/2024.
Tăng cường các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp

Tăng cường các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp

Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp đối với nền kinh tế, các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn để có những quyết sách kịp thời ngay tại kỳ họp này nhằm tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động.
Nhiều chính sách hỗ trợ đối với rừng sản xuất

Nhiều chính sách hỗ trợ đối với rừng sản xuất

Tại Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, Chính phủ nêu rõ quy định về chính sách hỗ trợ đối với rừng sản xuất.
Đề nghị giảm thời gian đóng BHXH còn 15 năm, đảm bảo cuộc sống về già cho người lao động

Đề nghị giảm thời gian đóng BHXH còn 15 năm, đảm bảo cuộc sống về già cho người lao động

Đại biểu Võ Mạnh Sơn - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn 15 năm, đảm bảo cuộc sống về già cho người lao động.
Quốc hội "chốt" 4 nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 7

Quốc hội "chốt" 4 nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 7

Từ ngày 4 - 6/6/2024, tư lệnh các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kiểm toán và Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.
Đề nghị quan tâm việc điều chỉnh tăng tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức

Đề nghị quan tâm việc điều chỉnh tăng tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức

Đại biểu Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện các văn bản hướng dẫn chế độ chính sách cho người hưởng lương, đảm bảo thực hiện đồng bộ ngay từ ngày 1/7/2024...
Không nên chuyển hộ kinh doanh sang nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Không nên chuyển hộ kinh doanh sang nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đại biểu Quốc hội cho rằng, không nên chuyển nhóm đối tượng hộ kinh doanh sang bảo hiểm xã hội bắt buộc mà vẫn giữ nhóm đối tượng này thuộc đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bởi vì nhóm đối tượng hoàn toàn có thể tự chủ về thu nhập thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
bidv3
phu-dien-2
Phiên bản di động