Chính phủ cần đánh giá tổng quát, toàn diện về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên phạm vi cả nước

Chính phủ cần đánh giá tổng quát ở tầm vĩ mô, công tác điều hành quản lý Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên phạm vi cả nước, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước. Đây là ý kiến của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” trong buổi làm việc với Chính phủ và các bộ ngành diễn ra ngày 5/9/2022.
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành, tiết kiệm chống lãng phí tại 6 Bộ, ngành Làm rõ kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí toàn diện nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm
Toàn cảnh Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành.
Toàn cảnh Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành.

Trước khi làm việc với Chính phủ, Đoàn giám sát đã tổ chức các đoàn công tác tiến hành giám sát trực tiếp và làm việc với 15 bộ, ngành, 15 địa phương; Đoàn giám sát cũng làm việc với các cơ quan tư pháp, gồm Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp để làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác điều tra, xét xử, thi hành án, các vụ án gây thất thoát nguồn lực của Nhà nước trong giai đoạn 2016-2021. Các đoàn công tác đã có báo cáo đầy đủ, cụ thể, làm cơ sở để Đoàn giám sát làm việc với Chính phủ.

Ban hành 5.978 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Được sự phân công của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo tóm tắt việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả nước giai đoạn 2016-2021. Theo đó, Đối với việc ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và hàng năm. Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 104 luật, pháp lệnh, nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương đã ban hành theo thẩm quyền 5.978 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó có 6 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, báo cáo của Chính phủ đã nêu một số kết quả nổi bật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý tài sản nhà nước; quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động khu vực nhà nước; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, về thu ngân sách nhà nước, các năm trong giai đoạn 2016-2019, thu ngân sách nhà nước đều vượt dự toán, quy mô thu ngân sách nhà nước bình quân đạt khoảng 25,5% GDP. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 vượt kế hoạch 5 năm đề ra (100,4%) – đây là kết quả tích cực trong điều kiện tăng trưởng kinh tế, bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 6%/năm. Tổng chi ngân sách nhà nước đạt khoảng 26,9% GDP; tỷ trọng chi thường xuyên đến năm 2020 còn dưới 64% theo đúng mục tiêu Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội.

Được sự phân công của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo tóm tắt việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả nước giai đoạn 2016-2021 trên cả nước.
Được sự phân công của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo tóm tắt việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả nước giai đoạn 2016-2021 trên cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng khẳng định, việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 được tổ chức triển khai trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Công tác phối hợp với các địa phương được đổi mới mạnh mẽ, giúp giảm thời gian, chi phí cho các địa phương. Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước được bố trí theo hướng tập trung hơn, ưu tiên cho các dự án quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia, các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cho các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, biên giới hải đảo. Đầu tư công đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhiều công trình, dự án quan trọng, quy mô lớn được tập trung đầu tư hoàn thành, phát huy hiệu quả.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác này đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2020 đã có bước tiến bộ vượt bậc so với các năm trước, đạt 97,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, nâng tỷ lệ giải ngân trung bình của cả giai đoạn 2016-2020 là 83,4%.

Về quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động khu vực nhà nước đối với cơ quan trực thuộc Chính phủ đã giảm 34 tổ chức. Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bên trong đối với cơ quan chuyên môn tuộc UBND cấp tỉnh và tương đương giảm 7 sở; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở giảm 1.648 tổ chức; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện giảm 451 tổ chức. Kết quả sắp xếp đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập giảm 7.721 đơn vị, giảm 13,85% so với năm 2015.

Về quản lý biên chế, tinh giản biên chế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.722 biên chế, giảm 27.530 biên chế, giảm 10,01% so với năm 2015. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2021 giảm 11,67%, vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng. Tổng số công chức cán bộ, công chức cấp xã năm 2021 giảm 8,94% so với năm 2015; số người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố năm 2021 giảm 49,26% so với năm 2015.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, ngành Thanh tra đã triển khai 46.901 cuộc thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí hoặc có nội dung liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua thanh tra, kiểm tra 71.207 cơ quan, đơn vị, kiến nghị trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về xử lý hành chính 1.853 người, xử lý hình dự 53 người; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 320 vụ, 420 đối tượng.

Báo cáo của Chính phủ về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên phạm vi cả nước giai đoạn 2016-2021 cũng nêu 5 tồn tại, hạn chế và 9 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà, Tổ trưởng Tổ công tác (Đoàn giám sát) trình bày Báo cáo kết quả bước đầu giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên phạm vi cả nước.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà, Tổ trưởng Tổ công tác (Đoàn giám sát) trình bày Báo cáo kết quả bước đầu giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên phạm vi cả nước.

Chính phủ cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà, Tổ trưởng Tổ công tác trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả bước đầu giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và một số đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo của Tổ công tác khẳng định, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên cả nước đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được Đảng, Quốc hội đề ra. Các kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn này đã góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế. Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn một số tồn tại, hạn chế.

Công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, còn nhiều sơ sở để các tổ chức, cá nhân lợi dụng vi phạm. Tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, ban hành chưa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ chưa được khắc phục triệt để.

Công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ và của bộ, ngành, địa phương 5 năm và hàng năm còn hình thức, chưa có trọng tâm, trọng điểm.

Việc xây dựng dự toán hàng năm ngân sách nhà nước chưa sát thực tế, còn chậm được khắc phục. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2016-2020 rất chậm; vốn nhà nước đầu tư tại một số doanh nghiệp nhà nước chưa được bảo toàn.

Việc quản lý, sử dụng đất, tài sản công tại một số bộ, ngành, địa phương không đúng quy định, thiếu chặt chẽ và không hiệu quả; vẫn còn tình trạng sử dụng sai mục đích, để lãng phí. Hiệu quả khai thác, sử dụng đất chưa cao, chất lượng kế hoạch sử dụng đất còn thấp, quy hoạch treo, dự án treo còn lớn; số lượng, diện tích đất chưa sử dụng, để lãng phí, hoang hóa hoặc sử dụng sai mục đích còn diễn ra ở hầu hết các địa phương.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, bộ máy tư pháp chưa đạt yêu cầu đề ra. Cơ cấu tổ chức trong một số Bộ, cơ quan ngang bộ còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian; vẫn còn tình trạng chồng chéo, chưa hợp lý trong chức năng, nhiệm vụ một số cơ qaun; tinh giản biên chế một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác thanh tra, điều tra, xét xử, thi hành án kéo dài nhiều năm, dẫn tới ách tắc, cản trở việc đưa các nguồn lực, tài sản nhà nước, tài nguyên vào khai thác, sử dụng. Việc triển khai thực hiện các kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra còn chậm, tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước đạt thấp….

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai đề nghị Chính phủ có đánh giá chính xác ở tầm vĩ mô, việc hoạch định chính sách quốc gia của Chính phủ trong giai đoạn 2016-2021, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai đề nghị Chính phủ có đánh giá chính xác ở tầm vĩ mô, việc hoạch định chính sách quốc gia của Chính phủ trong giai đoạn 2016-2021, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Báo cáo kết quả làm việc bước đầu của Tổ công tác (Đoàn giám sát) cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác dự báo, lập, thẩm định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Kiểm soát chặt chẽ trong việc lập, thẩm định, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và các năm sau; Đánh giá và có giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp….

Đánh giá việc hoạch định chính sách quốc gia gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

Thảo luận tại buổi giám sát, đa số thành viên Đoàn giám sát cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo của Chính phủ, nhất trí với nhiều nội dung trong báo cáo của Tổ công tác kết quả giám sát bước đầu của Đoàn giám sát. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai cho rằng, Báo cáo của Chính phủ đã thể hiện sự cố gắng rất lớn, cơ bản bám sát các yêu cầu của Đoàn giám sát và quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, Báo cáo của Chính phủ cần bao quát hơn, đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên phạm vi cả nước giai đoạn 2016-2021.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai, việc phản ánh cụ thể, chi tiết là cần thiết, nhưng thành viên Đoàn giám sát kỳ vọng chỉ ra điểm nhấn, kết quả đạt được trong 5 năm qua; những tồn tại, hạn chế vẫn còn một số vấn đề chưa được đề cập cụ thể, đặc biệt, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và xác định trách nhiệm vẫn chưa được chỉ rõ.

Các ý kiến tại buổi giám sát đề nghị Chính phủ làm rõ một số vấn đề liên quan đến thể chế và hệ thống pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hệ thống pháp luật liên quan; công tác kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tinh gọn bộ máy chưa thực chất; hiệu quả tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học; nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn định mức thấp, đã lạc hậu; tiết kiệm trong chi thường xuyên có thực chất; tình trạng lãng phí nguồn lực con người; chậm giải ngân vốn ODA…

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phát biểu tại buổi giám sát.
Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng, chủ đề giám sát tối cao của Quốc hội nhằm “khoan sâu” vào chủ đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với tư cách là hệ thống pháp luật độc lập, trong đó Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là đạo luật trụ cột. Theo đại biểu, hoạt động là hai mặt của vấn đề thực hiện quyền lực của Quốc hội, việc ban hành luật pháp là đặt ra các quy tắc xử sự thì việc giám sát chính là kiểm tra việc ban hành các đạo luật đã chuẩn mực, dễ áp dụng, công cụ pháp lý trao cho các chủ thể thực hiện có vướng mắc ở khâu nào.

“Với mục đích giám sát này dẫn tới việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một hoặc nhiều đạo luật; uốn nắn lại hành vi thực hiện lệch lạc so với luật được Quốc hội ban hành; và xử lý các vi phạm pháp luật (nếu có). Trên tinh thần này, báo cáo của Chính phủ chưa bám sát vào mục tiêu của Đoàn giám sát. Báo cáo của Chính phủ chủ yếu tập trung vào công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước liên quan đến việc sử dụng nguồn lực, trong đó đưa ra một số kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Thanh Vân nêu quan điểm.

Đại biểu Hoàng Văn Cường - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội nêu thực tế, các Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn hình thức, máy móc, không mang lại kết quả thực tế. Hầu hết các Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các bộ, ngành, địa phương ban hành giống nhau, không có điểm nhấn, không nêu mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, có một số chỉ tiêu, mục tiêu trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lại được áp dụng máy móc, dập khuôn, đơn cử như chỉ tiêu tinh giản biên chế 10% không phù hợp với ngành giáo dục và y tế, trong bối cảnh hai ngành này đang thiếu nhân lực.

Cho rằng cần đánh giá thực chất thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tinh giản biên chế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết, theo báo cáo của Chính phủ, giai đoạn 2015-2020, số viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 11%, vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng là tối thiểu 10%. Tính từ đầu kỳ báo cáo đến cuối kỳ báo cáo, số lượng viên chức và số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm, tuy nhiên theo đại biểu số lượng đơn vị sự nghiệp công lập có thể giảm nhiều hơn.

Đơn cử như tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đầu kỳ báo cáo là 114 đơn vị, cuối kỳ báo cáo là 104 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 10 đơn vị sự nghiệp công lập. Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập có tới hơn 2 nghìn biên chế, theo đại biểu có những đơn vị sự nghiệp công lập có thể chuyển thành các công ty cổ phần hoặc chuyển giao tư nhân quản lý. Đại biểu đề nghị trong kiến nghị của Đoàn giám sát của Quốc hội cần giao Chính phủ sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm hơn nữa số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho rằng kết quả thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 chưa thực chất.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho rằng kết quả thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 chưa thực chất.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang cũng nêu thực tế số lượng biên chế được giao và số thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương có sự chênh lệch lớn, nhất là số thực hiện thấp hơn số được giao. Theo đại biểu, việc giao ngân sách theo số biên chế là nguyên nhân chính khiến các đơn vị sự nghiệp công lập khó thực hiện tự chủ, đại biểu đề nghị cần giao ngân sách theo sản phẩm đầu ra.

Đánh giá về hạn chế của hệ thống pháp luật, Báo cáo của Chính phủ nêu còn tình trạng xin lùi dự án, chậm ban hành văn bản, nhưng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai kỳ vọng báo cáo của Chính phủ làm rõ những quy định nào của hệ thống pháp luật còn bất cập. Bởi qua giám sát thực tế cho thấy, hệ thống pháp luật là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc tổ chức thực hiện yếu kém. Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ chưa phân tích hệ thống pháp luật hạn chế ở giác độ nào; đề nghị Chính phủ bổ sung phụ lục cụ thể vấn đề còn thiếu, cần sửa đổi, bổ sung, đặc biệt chỉ ra lỗ hổng hệ thống pháp luật dẫn tới thất thoát, lãng phí.

Về công tác tổ chức thực hiện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai kỳ vọng Chính phủ có đánh giá chính xác ở tầm vĩ mô, việc hoạch định chính sách quốc gia của Chính phủ trong giai đoạn 2016-2021, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như thế nào, các chính sách do Chính phủ ban hành đã mang lại tác động tích cực ra sao, có sự lãng phí ngay từ khi xây dựng chính sách hay không? Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ làm rõ sự lãng phí cơ hội, thời cơ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đánh giá hiệu quả từ việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do thời gian qua…

Ngoài ra, một số ý kiến của thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý các loại tài nguyên đất, rừng, vùng trời, vùng biển; hiệu quả của việc sử dụng kinh phí cho khoa học công nghệ một năm có bao nhiêu đề tài sử dụng ngân sách nhà nước, bao nhiêu đề tài ứng dụng trong thực tế; điểm mặt, chỉ tên sự thất thoát tại các vụ án lớn đã được đưa ra xét xử…

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn.
Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn.

Đồng tình với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn nêu thực tế việc ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức rất thấp, lạc hậu, nhiều năm chưa được sửa đổi, bổ sung; việc áp dụng các định mức, tiêu chuẩn chưa phát huy được tính dẫn dắt, phần lớn các định mức, tiêu chuẩn căn cứ vào ngắn hạn chưa căn cứ vào tính dài hạn, có định mức mới ban hành đã lạc hậu; đại biểu đề nghị cần xây dựng chiến lược về tiêu chuẩn hóa quốc gia về vấn đề này. Bên cạnh đó, đại biểu nêu thực tế về cơ chế thừa nhận kết quả đánh giá giữa các bộ ngành trong quản lý sản phẩm hàng hóa chưa thống nhất, cũng là sự lãng phí…

Cũng tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo các bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế, Tài chính giải trình một số vấn đề thành viên Đoàn giám sát nêu liên quan đến vướng mắc về thể chế chính sách và tổ chức thi hành pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải ngân vốn đầu tư công, việc ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, công tác lập, thẩm định, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, nợ đọng xây dựng cơ bản, giao ngân sách theo biên chế, thu hồi tài sản sai phạm, nguyên nhân tăng chi thường xuyên…

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi giám sát.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi giám sát.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cảm ơn các ý kiến thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội; khẳng định sau cuộc họp, Chính phủ sẽ tiếp thu tối đa và giao cho các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện Báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng đề nghị cân nhắc nội dung kiến nghị của Đoàn Giám sát về việc ấn định thời gian thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 và những nhiệm vụ hoàn thành 6 tháng đầu năm 2023 và các năm tiếp theo. Cần rà soát lại các nhiệm vụ, thời gian thực hiện các nhiệm vụ, bởi việc triển khai các nhiệm vụ phải tuân thủ các quy định của pháp luật, trong khi thời gian từ nay đến hết năm 2022 không còn nhiều.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát khẳng định, các ý kiến tại buổi giám sát cơ bản thống nhất với Báo cáo của Chính phủ và Tổ công tác, đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chỉ đạo quyết liệt hoàn chỉnh Báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào Phiên họp tháng 9/2022. Qua 7 ý kiến với 31 vấn đề, 5 ý kiến của các bộ, ngành và ý kiến tiếp thu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Đoàn giám sát đánh giá cao trách nhiệm, tinh thần cầu thị của Chính phủ và thành viên Đoàn giám sát để tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc.
Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát khẳng định, chuyên đề giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là lĩnh vực khó, phạm vi rộng, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng nên việc đánh giá nhận định cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Đòan giám sát với Chính phủ, các bộ, ngành. Đây cũng là chuyên đề được Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước quan tâm.

Để hoàn thiện báo cáo, đề nghị Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo tổng quát ở tầm vĩ mô, điều hành quản lý Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên phạm vi cả nước, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước, bao gồm cả nhân lực, vật lực, cơ hội phát triển. Báo cáo cần khẳng định các ưu điểm nổi bật, có dẫn chứng lĩnh vực, bộ, ngành làm tốt; chỉ ra địa phương, bộ ngành, lĩnh vực còn tồn tại, khuyết điểm, từ đó phân tích rõ nguyên nhân, trong đó đặc biệt làm rõ nguyên nhân chủ quan, quy rõ trách nhiệm trong thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chính phủ tiếp tục tổng hợp đầy đủ, chính xác khách quan các nội dung thông tin, số liệu theo yêu cầu của Đoàn giám sát, không để trùng lặp, mâu thuẫn, lượng hóa tối đa kết quả thực hiện; rà soát, làm rõ các chỉ tiêu thống kê số lượng danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ của tất cả các ngành, lĩnh vực, từ đó đánh giá tiêu chuẩn định mức không phù hợp, đã lạc hậu.

Đối với nội dung liên quan đến giám sát chuyên đề của Quốc hội khóa XIV (14 chuyên đề), trong đó có 7 chuyên đề liên quan trực tiếp đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chính phủ, Bộ Tài chính cần đánh giá kết quả và việc thực hiện kiến nghị của 7 chuyên đề giám sát để báo cáo Quốc hội. Đồng thời, Chính phủ bổ sung hai nội dung liên quan về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và vốn vay nước ngoài giai đoạn 2016-2021 vào Báo cáo.

Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh, căn cứ ý kiến tại buổi làm việc và các kiến nghị của Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp với Tổ công tác của Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo toàn văn, báo cáo tóm tắt và dự thảo nghị quyết. Đoàn giám sát cũng tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, đề nghị các bộ giúp Chính phủ xác định lại thời gian thực hiện các kiến nghị, thống nhất với Đoàn giám sát trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Đối với vấn đề đã rõ, đã chín, được thực tiễn kiểm nghiệm đề nghị Chính phủ khẩn trương tập trung chỉ đạo khắc phục, không đợi đến khi Quốc hội có Nghị quyết về vấn đề này mới triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Sửa quy định thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương

Sửa quy định thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia.
Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, bổ sung quy định "trợ cấp hưu trí xã hội"

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, bổ sung quy định "trợ cấp hưu trí xã hội"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, để hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần, có nhiều giải pháp, trong đó có việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới lộ trình giảm xuống còn 10 năm. Rút hay không là quyền của người lao động, phải đảm bảo quyền của họ.
Phát huy tối đa sức mạnh "nội lực" cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Phát huy tối đa sức mạnh "nội lực" cho tăng trưởng và phát triển bền vững

Sau 1 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 19/9 Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, GS.TS Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu bế mạc Diễn đàn. TC Thương hiệu và Sản phẩm trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc diễn đàn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Ưu tiên đầu tư năng lượng tái tạo, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh

Ưu tiên đầu tư năng lượng tái tạo, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh

Tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023, trình bày tham luận “Chuyển đổi xanh và thách thức tăng trưởng kinh tế trung hạn”, ông Nguyễn Xuân Thành, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng, cần ưu tiên đầu tư năng lượng tái tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng chuyển đổi xanh để đảm bảo phát triển bền vững.
Việt Nam đóng góp tích cực vào tiến trình bảo vệ tầng ô-dôn

Việt Nam đóng góp tích cực vào tiến trình bảo vệ tầng ô-dôn

Từ năm 1994, Việt Nam bắt đầu tham gia Nghị định thư Montreal. Trong gần 30 năm, Việt Nam đã chung tay với cộng đồng quốc tế nỗ lực triển khai các hoạt động bảo vệ tầng ô-dôn, kiểm soát và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (CFC, Halon, CTC, HCFC, Methyl Bromide),
Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

Ngày 18/9/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.
Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác này.
Lập Hội đồng thẩm định Chủ trương đầu tư Chương trình MTQG về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam

Lập Hội đồng thẩm định Chủ trương đầu tư Chương trình MTQG về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam.
Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Xuất cấp gạo cho 6 tỉnh hỗ trợ Nhân dân thời gian giáp hạt năm 2023

Xuất cấp gạo cho 6 tỉnh hỗ trợ Nhân dân thời gian giáp hạt năm 2023

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.308,61 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 6 tỉnh gồm: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Kạn, Đắk Lắk và Cao Bằng.
Chú trọng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Chú trọng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Đó là nội dung tại Nghị quyết 144/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 vừa được Chính phủ ban hành.
Thu dọn công trình khí phải bảo đảm an toàn với con người, bảo vệ môi trường

Thu dọn công trình khí phải bảo đảm an toàn với con người, bảo vệ môi trường

Việc thu dọn công trình khí phải bảo đảm an toàn với con người, bảo vệ môi trường; các yêu cầu về bảo vệ lòng đất, khôi phục môi trường, an toàn giao thông và các nguồn lợi khác của biển và trên đất liền nơi xây dựng công trình.
Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 11/9/2023 kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hội đồng).
Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các nội dung được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về Tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển bền vững.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Chiều 10/9, Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản tới 15 tỷ đồng/dự án

Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản tới 15 tỷ đồng/dự án

Theo dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản tới 15 tỷ đồng/dự án.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Áp lực tăng trưởng kinh tế cho những tháng cuối năm là rất lớn

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Áp lực tăng trưởng kinh tế cho những tháng cuối năm là rất lớn

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương cho rằng, kết quả tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm mới đạt 3,72%. Đây là mức thấp hơn so với các mục tiêu đề ra. Điều đó đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho những tháng cuối năm.
Thủ tướng: Tiếp tục củng cố và phát huy lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và quyết tâm vực dậy công nghiệp

Thủ tướng: Tiếp tục củng cố và phát huy lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và quyết tâm vực dậy công nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tập trung thúc đẩy có trọng tâm, trọng điểm 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng). Trong đó tiếp tục củng cố, phát huy lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, vực dậy lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, tháo gỡ khó khăn thị trường, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng...
Trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc với người lao động trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ

Trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc với người lao động trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ

Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ.
Gần 19 nghìn bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo tỉnh Gia Lai

Gần 19 nghìn bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo tỉnh Gia Lai

Gần 19 ngàn bộ sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng cho học sinh nghèo của tỉnh Gia Lai.
Chủ tịch nước đánh trống khai giảng tại trường PTDTNT tỉnh Gia Lai

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng tại trường PTDTNT tỉnh Gia Lai

Sáng 5/9, trong không khí tưng bừng khai giảng năm học mới trên cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Lễ khai giảng tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai năm học 2023-2024.
Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng 78 năm Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng 78 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), lãnh đạo các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Cộng hòa Philippines đã có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Chính phủ của dân, do dân và vì dân, "đại biểu cho toàn dân"

Chính phủ của dân, do dân và vì dân, "đại biểu cho toàn dân"

Những cảm xúc thiêng liêng của ngày tuyên bố đất nước độc lập 78 năm về trước (2/9/1945) luôn nhắc nhở chúng ta rằng, chỉ có gắn bó chặt chẽ với lợi ích của nhân dân và dân tộc thì chính quyền mới có cơ sở chính đáng để tồn tại. Chỉ có phụng sự nhân dân, luôn ý thức bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc thì chính quyền mới thực sự là “của dân, do dân và vì dân”, “đại biểu cho toàn dân”.
Trung thu sớm cho học sinh, trẻ em khuyết tật xã nghèo

Trung thu sớm cho học sinh, trẻ em khuyết tật xã nghèo

Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng TC Thương hiệu & Sản phẩm kêu gọi, trao nhiều phần quà cho học sinh, trẻ em khuyết tật tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.
Giữ trọn lời thề Ngày Tuyên ngôn độc lập

Giữ trọn lời thề Ngày Tuyên ngôn độc lập

Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2/9/1945) là thành quả của trí tuệ và sức mạnh của Đảng, của toàn dân tộc Việt Nam sau gần 100 năm "dưới các xiềng xích thực dân" và "mấy mươi thế kỷ" dưới chế độ quân chủ.
Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long

Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ký Quyết định số 52/QĐ-HĐĐPĐBSCL ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đà Nẵng ngập sắc cờ đỏ chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

Đà Nẵng ngập sắc cờ đỏ chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9, khắp các tuyến đường, con hẻm ở TP. Đà Nẵng ngập tràn sắc đỏ của lá cờ Việt Nam, áp phích, băng rôn, pa-nô được treo trang hoàng thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân.
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; bổ sung quy định đánh giá, xếp loại chất lượng với cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật; tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023.
Sửa đổi thủ tục về môi trường cho hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, đường thủy nội địa

Sửa đổi thủ tục về môi trường cho hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, đường thủy nội địa

Tại dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải đề xuất một số quy định sửa đổi thủ tục về môi trường cho hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, đường thủy nội địa.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv-1
partner-vingroup
Phiên bản di động