Nghiên cứu kỹ lưỡng, làm rõ các quy định có tính đặc thù của lực lượng phòng thủ dân sự

Chiều 22/9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) Dự án Luật Phòng thủ dân sự.
Chương trình Công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đến năm 2025 Làm rõ phạm vi điều chỉnh dự thảo Luật Phòng thủ dân sự, tránh chồng chéo với hệ thống pháp luật hiện hành Dự án Luật Phòng thủ dân sự xác định các biện pháp, cơ chế phòng thủ dân sự khi xảy ra tình trạng khẩn cấp
Nghiên cứu kỹ lưỡng, làm rõ các quy định có tính đặc thù của lực lượng phòng thủ dân sự
Toàn cảnh phiên họp

Cần thiết ban hành Luật Phòng thủ dân sự

Trình bày Tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nêu rõ, việc xây dựng Dự án Luật Phòng thủ dân sự là nhằm tạo khung pháp lý chung nhất cho việc phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng, chống, khắc phục thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh nhằm bảo vệ cao nhất tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân, nâng cao hiệu quả pháp lý của hệ thống pháp luật về phòng thủ dân sự.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa và bảo đảm tính chủ động trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ người dân, cơ quan, tổ chức, bảo vệ môi trường. Nâng cao năng lực về phòng thủ dân sự, góp phần làm giảm thiểu thiệt hại do thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh gây ra; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và từng bước hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Nội dung Dự án Luật quy định chi tiết về nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự; chính sách của Nhà nước về phòng thủ dân sự; đánh giá mức độ rủi ro về thảm hoạ, sự cố; khoa học và công nghệ trong phòng thủ dân sự; hợp tác quốc tế trong phòng thủ dân sự; các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục các dạng thảm họa, sự cố; chiến lược quốc gia về phòng thủ dân sự; kế hoạch về phòng thủ dân sự; hệ thống công trình phòng thủ dân sự.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Về cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, lực lượng phòng thủ dân sự, Dự án Luật quy định cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự là tổ chức phối hợp liên ngành về phòng thủ dân sự. Cơ quan chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.

Việc hợp nhất này cũng được thực hiện tương ứng với cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự ở cấp bộ, ngành Trung ương và các cấp địa phương. Dự thảo Luật giao “Chính phủ quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự; cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự cấp bộ, ngành; cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương”.

Thẩm tra sơ bộ Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Uỷ ban tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phòng thủ dân sự. Hồ sơ dự án Luật được Chính phủ chuẩn bị cơ bản đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, báo cáo rà soát văn bản cần chỉ rõ những nội dung quy định chưa thống nhất, thiếu hoặc chồng chéo để quy định trong dự thảo Luật.

Thường trực Uỷ ban cũng đánh giá, bố cục của dự thảo Luật được xây dựng cơ bản hợp lý, nhưng đề nghị cần bám sát khái niệm “phòng thủ dân sự” để thiết kế thêm một số nội dung cho phù hợp, thống nhất, bảo đảm cân đối giữa các nội dung lớn, giữa các chương, mục và nghiên cứu bổ sung, làm rõ thêm các quy định về phân công, quan hệ phối hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra

Đối với vấn đề phân loại cấp độ phòng thủ dân sự và thẩm quyền ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, việc phân loại cấp độ phòng thủ dân sự là nội dung quan trọng, nhưng quy định này chưa rõ mối quan hệ với các cấp độ, sự cố, rủi ro cụ thể tại các luật chuyên ngành; việc quy định căn cứ xác định cấp độ phòng thủ dân sự chưa có cơ sở, tiêu chí cụ thể, khó áp dụng; quy định mức độ gây thiệt hại chưa cụ thể, cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để khi có tình huống xảy ra sẽ kích hoạt ngay các biện pháp phòng thủ dân sự tương ứng.

Bên cạnh đó, về thẩm quyền ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự, việc dự thảo Luật giao thẩm quyền cho các chủ thể cho ban bố, bãi bỏ các cấp độ phòng thủ dân sự cần được nghiên cứu kỹ vì thẩm quyền trong công tác quản lý, điều hành của các chủ thể này đã được pháp luật quy định; đồng thời nội dung này cũng chưa thống nhất về thẩm quyền xác định cấp độ, mức độ sự cố tại một số luật, do đó cần được tiếp tục nghiên cứu, quy định chặt chẽ.

Nghiên cứu kỹ lưỡng, làm rõ các quy định có tính đặc thù của lực lượng phòng thủ dân sự

Tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về các nội dung như phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, sự tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự, các dạng thảm họa, sự cố và đánh giá mức độ rủi ro về thảm hoạ, sự cố, phân loại cấp độ phòng thủ dân sự và thẩm quyền ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự, trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng thủ dân sự…

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng cần nghiên cứu thêm để đảm bảo sự hài hòa, tương thích giữa các luật khi áp dụng trong thực tiễn
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng cần nghiên cứu thêm để đảm bảo sự hài hòa, tương thích giữa các luật khi áp dụng trong thực tiễn

Phát biểu ý kiến vào một số nội dung cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao Cơ quan soạn thảo đã kịp thời chỉnh lý nhiều nội dung của Dự án Luật; Báo cáo thẩm tra đã làm rõ nhiều nội dung đồng bộ, thống nhất với các luật hiện hành. Trong Dự luật đã bổ dung khái niêm về phòng thủ dân sự, tuy nhiên cần đưa khái niệm phòng thủ đất nước vào trong Dự luật để đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, tường minh khi áp dụng.

Quan tâm đến một số nội dung của Luật này có liên quan đến Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chỉ ra rằng, về vấn đề cấp độ phòng thủ dân thì Dự luật có đưa ra 4 cấp độ. Tuy nhiên, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm lại phân ra các cấp độ khác. Do vậy, cần nghiên cứu thêm để đảm bảo sự hài hòa, tương thích giữa các luật khi áp dụng trong thực tiễn.

Góp ý về Dự án Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, một số nội dung quy định cụ thể trong Dự án Luật này vẫn còn chưa thống nhất với các luật chuyên môn, cần rà soát kỹ để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Điều 21 về cấp độ phòng thủ dân sự hiện mới chỉ phân loại cấp độ theo lãnh thổ phòng thủ, việc sử dụng từ ngữ còn chưa đảm bảo tính chính xác, tính bao quát cho các trường hợp, chưa tính đến các trường hợp đặc biệt, đề nghị cần rà soát, nghiên cứu lại việc phân loại cấp độ phòng thủ dân sự, đảm bảo tính khả thi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp

Cho ý kiến về dự án Luật này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc xây dựng dự án Luật Phòng thủ dân sự, đặc biệt là trong việc bổ sung, chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022. Đến nay, cơ bản hồ sơ dự án Luật đã tương đối đạt yêu cầu để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, một trong những thuận lợi trong xây dựng dự án Luật Phòng thủ dân sự là cơ sở chính trị đã được xác lập vững chắc, dựa trên các văn kiện của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị, chủ trương chính sách đã rõ, vấn đề cần giải quyết là về khía cạnh kỹ thuật lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với cách tiếp cận đúng đắn, việc xây dựng Luật Phòng thủ dân sự sẽ góp phần thống nhất các quy định của pháp luật liên quan đến các tình trạng khẩn cấp, phòng thủ dân sự, đảm bảo không mâu thuẫn với các luật chuyên ngành trong ứng phó thiên tai, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, sự cố an ninh… Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát để đảm bảo phạm vi của Dự án Luật bao trùm toàn bộ các lĩnh vực, các trường hợp, không để lại khoảng trống pháp luật, đồng thời tạo cơ chế thống nhất về nhận thức, về lãnh đạo, về chỉ huy trong phòng thủ dân sự.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đầu tư nghiên cứu nội dung quy định về thiết chế, cơ cấu, tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy trong công tác phòng thủ dân sự. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cần tạo lập ra một thiết chế chỉ huy chung, vẫn giữ các nhánh về phòng chống thiên tai; ứng phó sự cố, thiên tai; tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh; phòng cháy chữa cháy. Các Bộ ngành có trách nhiệm quản lý nhà nước về các nhánh này cần tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Dự án Luật cần tận dụng những quy định sẵn có trong các luật chuyên ngành, những điều đang vận hành tốt, được thực tế kiểm nghiệm; cần khái quát, luật hóa các điểm liên quan đến cơ cấu, cơ chế, tổ chức, chỉ huy, làm cơ sở để triển khai trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh yêu cầu dự thảo Luật này cần quy định chung nhất, quy định có tính đặc thù của lực lượng phòng thủ dân sự mà các luật khác chưa quy định; luật hóa những hoạt động thực tiễn thời gian qua nhưng chưa được quy định trong các điều luật khác; về áp dụng pháp luật, ưu tiên áp dụng pháp luật chuyên ngành.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4.

Trong đó, cần làm rõ một số nội dung như: về hồ sơ dự án Luật, cần bổ sung đánh giá tác động đối với các chính sách và quy định cụ thể được bổ sung trong dự thảo mới, nhất là những nội dung về tổ chức, nguồn lực, kinh phí, ngân sách…; tiếp tục nghiên cứu, rà soát nhằm thể chế đầy đủ Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, chuẩn hóa nguyên tắc phòng thủ dân sự, làm rõ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật với các luật chuyên ngành; thống nhất nội dung dự thảo Luật với quy định về phòng thủ dân sự tại Điều 13 Luật Quốc phòng, tránh mâu thuẫn, chồng chéo với phạm vi điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan; làm rõ các quy định về thảm họa, các dạng thảm hoạ, đánh giá mức độ rủi ro thảm hoạ sự cố, các cấp độ ban bố phòng thủ dân sự và cấp có thẩm quyền ban bố phòng thủ dân sự để không chồng chéo với các luật khác, bảo đảm tính khả thi.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Lời chúc của Bác Hồ năm mới Xuân Quý Mão 1963

Lời chúc của Bác Hồ năm mới Xuân Quý Mão 1963

Đây là Thiếp mừng năm mới Xuân Quý Mão 1963 cách đây 60 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng Báo Nhân Dân số ra ngày 1/1/1963.
Mùa Xuân nghĩ về Đảng

Mùa Xuân nghĩ về Đảng

Những ngày đầu Xuân, nghĩ về Đảng, về dân, trong tôi bộn bề bao suy nghĩ. Là người từng trải qua chiến tranh, đến thời hòa bình được chứng kiến bao thăng trầm của đất nước, tôi luôn mang trong mình khát vọng về cuộc sống giàu nhân nghĩa, yêu thương.
Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực từ năm 2023

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực từ năm 2023

Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.
Bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

Bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

Bảng lương công chức từ ngày 1/7/2023 theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.
Độc lập và hùng cường

Độc lập và hùng cường

Chưa bao giờ như hiện nay, không thể có một nền độc lập chân chính nếu quốc gia-dân tộc không có quyền tự quyết.
Xuân Quý Mão nhớ những năm mão trong cuộc đời Bác Hồ

Xuân Quý Mão nhớ những năm mão trong cuộc đời Bác Hồ

Vui đón xuân Quý Mão năm 2023, thắp nén nhang trên bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Bác Hồ, bâng khuâng nhớ những năm Mão đầy gian khổ, hy sinh vì dân, vì nước mà Người đã trải qua. Trừ những năm Mão khi tuổi thơ của Bác đã đi qua, đến:
Sức bật mùa Xuân

Sức bật mùa Xuân

Xuân Quý Mão đang về trên khắp mọi miền của Tổ quốc!
Xuân tiến bước

Xuân tiến bước

Đất nước mừng Đảng, mừng Xuân trong tâm thế thẳng tiến về phía trước, với một niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng tiên phong.
Xuân 2023 – Nghĩ về kỳ tích và nguồn cội!

Xuân 2023 – Nghĩ về kỳ tích và nguồn cội!

Xuân này, đất nước thật sự đã ra biển lớn! Ra biển lớn là lúc nhớ về… tất cả! Nhớ nguồn cội, nhớ lúc khó khăn gian khổ, nhưng cũng phải nhớ những điều đang diễn ra trong hiện tại và cả những điều sẽ diễn ra trong tương lai với tâm thế của người hiểu biết: Biết mình, biết người, biết việc…
Đầu năm Quý Mão 2023 mua gì cho may mắn suốt năm, tài lộc kéo đến ầm ầm?

Đầu năm Quý Mão 2023 mua gì cho may mắn suốt năm, tài lộc kéo đến ầm ầm?

Năm mới năm me, ai chả mong may mắn tài lộc đủ đầy. Đầu năm Quý Mão 2023 mua gì để có vận may? Cùng khám phá trong bài viết dưới đây nhé.
Cơ đồ, tiềm lực Việt Nam

Cơ đồ, tiềm lực Việt Nam

Xuân đã về trên tất cả các nẻo đường của Tổ quốc. Xuân đang mang đến muôn điều tốt đẹp sau những ngày đông lạnh lẽo. Chúng ta chào đón năm mới - Xuân Quý Mão 2023 và mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 93 tuổi (3/2/1930 - 3/2/2023) với nguồn nội lực được tích lũy căng tràn và niềm tin mạnh mẽ đất nước sẽ tiếp tục có bước chuyển mình vươn dậy cùng xuân mới, khẳng định vị thế và hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đúng vào thời khắc Giao thừa thiêng liêng đón Xuân mới Quý Mão 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi lời chúc Tết gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài, cùng bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới.
Lãnh đạo miền đất võ xuống đường lì xì Tết giữa đêm giao thừa

Lãnh đạo miền đất võ xuống đường lì xì Tết giữa đêm giao thừa

Đêm 30 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch huyện Tây Sơn (Bình Định) đã xuống đường thăm hỏi, động viên và lì xì cho các công nhân vệ sinh môi trường.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Hà Nội.
Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì vì tính mạng, sức khỏe nhân dân

Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì vì tính mạng, sức khỏe nhân dân

Sáng 30 Tết (21/1), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và dự Chương trình "Tết yêu thương – Tết sẻ chia" do Bệnh viện Việt Đức tổ chức.
Dập dìu trẩy hội, du xuân đến các lễ hội truyền thống khắp ba miền

Dập dìu trẩy hội, du xuân đến các lễ hội truyền thống khắp ba miền

Từ Bắc chí Nam, cứ vào đầu xuân năm mới người dân mỗi vùng miền lại nô nức tổ chức lễ hội dựa trên đời sống, sản xuất, văn hóa và những sự tích riêng. Đó là những nét đẹp vô giá về tinh thần, tâm linh, mang theo nhiều nguyện cầu, mong ước.
Lễ hội Cổ Loa "ghi danh" vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Cổ Loa "ghi danh" vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Cổ Loa năm nay diễn ra vào ngày 26 đến 27/1 (tức mùng 5 và mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão).
Đắk Lắk: Hủy bắn pháo hoa ở nhiều địa phương đêm Giao thừa

Đắk Lắk: Hủy bắn pháo hoa ở nhiều địa phương đêm Giao thừa

Các tỉnh ở Tây Nguyên huy động xã hội hóa để mua pháo hoa bắn đêm Giao thừa Mừng xuân Quý Mão 2023, trong đó tỉnh Đắk Lắk có nhiều địa phương bị hủy vì sản lượng pháo cung cấp không đủ, duy nhất cho một điểm bắn tại TP.Buôn Ma Thuột.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 20/1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 20/1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố Thủ tướng Chính phủ

Sáng 20/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và thăm hỏi, chúc Tết gia đình, thân nhân các đồng chí.
Toàn văn chúc Tết của Tổng Bí thư gửi đến lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Toàn văn chúc Tết của Tổng Bí thư gửi đến lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, cán bộ lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Xuân Quý Mão

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Xuân Quý Mão

Nhân dịp Xuân mới Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), sáng 19/1 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.
Hơn 6,5 triệu người lao động được chăm lo Tết

Hơn 6,5 triệu người lao động được chăm lo Tết

Tính đến ngày 17/1, đã có hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn với tổng nguồn kinh phí trên 4.441 tỷ đồng.
Xuất cấp gạo cho 7 tỉnh dịp Tết Quý Mão và giáp hạt năm 2023

Xuất cấp gạo cho 7 tỉnh dịp Tết Quý Mão và giáp hạt năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 18/1/2023 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 tỉnh: Bình Phước, Hà Giang, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Gia Lai dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.
Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Bộ Chính trị phân công bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân đón chào năm mới, Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão 2023, sáng 18/1 (27 tháng Chạp), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chúc Tết gia đình, dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của cố Thủ tướng, nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Thủ đô Hà Nội.
Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc

Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc

Với kết quả biểu quyết 465/482 (chiếm 93,75%) đại biểu tán thành, chiều nay Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.
Lễ hội Đền Đông Cuông được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Đền Đông Cuông được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 73/QĐ-BVHTTDL về việc đưa Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Xem thêm

Tin đọc nhiều

Trồng loại cây sâm quý đến nỗi nhổ lên bán rễ gần nửa triệu/kg

Chuối Fohla giá trị thế nào mà một doanh nghiệp vừa xuất khẩu 1.100 container?

Làm chuyện ngược đời lên rừng trồng sim ai ngờ thành triệu phú

Nuôi con bay giỏi như chim, ăn thức ăn rẻ tiền, tưởng nuôi chơi ai ngờ thu hàng trăm triệu

Bonsai sung Mỹ vừa có cây đẹp để ngắm ra trái ngọt thưởng thức quanh năm

Tắc kè khổng lồ giá tiền tỷ, sống trường thọ hay tiền mất tật mang?

Không cần tạo ra những siêu phẩm, lão nông vẫn thu tiền tỷ từ cây ổi

Loại nấm gì mà mọc nhanh như thổi bán 200 nghìn đồng/kg doanh nghiệp đặt hàng trước?

Giá nông sản hôm nay (29/1): Giá cà phê khởi sắc sát ngưỡng 43.000 đồng/kg, hồ tiêu suy giảm chờ động lực mới

Dù lạnh đến mấy loài hoa có hương thơm quyến rũ này vẫn bung nở

Nuôi loài vịt sặc sỡ nông dân phấn khởi vì bán giá cao lại được hỗ trợ đủ thứ

Trà làm từ phân sâu bướm, nghe kinh dị nhưng hương vị vô cùng tinh tế

Giá heo hơi hôm nay (29/1) khép lại một tuần lặng sóng chờ lực đẩy từ thị trường

Trồng dâu tây bằng công nghệ IoT có gì hay mà cho năng suất 36 tấn/ha, nhà nông thu nhập 10 tỷ mỗi năm

Cây dại xưa nhổ vứt đi, nay "lên đời" thành đặc sản 120.000 đồng/kg, nhà nào trồng cũng khá giả

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv-1
partner-vingroup
bimland
novaland
hung-thinh
intracom-2
Phiên bản di động