Thể chế hoá đầy đủ quy định tại Luật Đất đai năm 2024

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024, Ths.Nguyễn Văn Đỉnh - Chuyên gia pháp lý bất động sản đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát quy định về Tổ chức phát triển quỹ đất, đảm bảo thể chế hoá đầy đủ quy định tại Điều 115 Luật Đất đai 2024.
Quốc hội khóa XV thông qua Luật Đất đai năm 2024 tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5
Quốc hội khóa XV thông qua Luật Đất đai năm 2024 tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5

Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 05 ngày 18/01/2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Luật này với 16 chương và 260 điều thay thế Luật Đất đai năm 2013 nhằm tiếp tục thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013; Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 16/06/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Ngày 05/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg phân công các Bộ, ngành chuẩn bị nội dung quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chuẩn bị 06 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Đây là các văn bản quan trọng, tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, môi trường đầu tư của nước ta.

Đề nghị chỉ quy định đất để kinh doanh “cơ sở lưu trú, dịch vụ cho người chơi gôn” là đất đất thương, mại dịch vụ

Đề cập tới quy định về phân loại đất tại Điều 5 dự thảo Nghị định, Ths.Nguyễn Văn Đỉnh - Chuyên gia pháp lý bất động sản cho biết, điểm đ khoản 4, điểm c khoản 5 Điều 5 dự thảo Nghị định quy định: “đ) Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao là đất xây dựng các công trình phục vụ thể dục thể thao do Nhà nước thành lập hoặc cho phép hoạt động gồm khu liên hợp thể thao, trung tâm thể thao, sân vận động, đường gôn của sân gôn, sân tập trong sân gôn và hệ thống cây xanh, mặt nước, cảnh quan của sân gôn...”; “c) Đất thương mại, dịch vụ là đất xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại; công trình, hạng mục công trình phục vụ cho việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, kinh doanh sân gôn (trừ phần đường gôn của sân gôn, sân tập trong sân gôn và hệ thống cây xanh, mặt nước, cảnh quan, các công trình phụ trợ phục vụ cho việc quản lý, vận hành sân gôn) và cơ sở lưu trú cho người chơi gôn...”

Theo chuyên gia, dự án sân golf gồm nhiều hạng mục có chức năng, tính chất sử dụng đất khác nhau. Thực tế, dự án có một số nhà điều hành, nhà kho, khu đón tiếp... để phục vụ trực tiếp cho việc quản lý, vận hành, khai thác sân golf nên cần phân loại là đất thể dục thể thao để đúng tính chất sử dụng đất, nếu phân loại là đất thương, mại dịch vụ sẽ không đúng tính chất và làm tăng nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư. Do đó, đề nghị điều chỉnh, chỉ quy định đất để kinh doanh “cơ sở lưu trú, dịch vụ cho người chơi gôn” mới là đất đất thương, mại dịch vụ; còn đất “công trình, hạng mục công trình phục vụ cho việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, kinh doanh sân gôn” phân loại vào loại “đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao” tương tự như đất “đường gôn của sân gôn”.

Ths.Nguyễn Văn Đỉnh - Chuyên gia pháp lý bất động sản
Ths.Nguyễn Văn Đỉnh - Chuyên gia pháp lý bất động sản

Liên quan tới nhận quyền sử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai, chuyên gia Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng, Điều 10 dự thảo Nghị định nhằm quy định chi tiết Điều 28 Luật Đất đai 2024: "3. Đối với khu vực hạn chế tiếp cận đất đai thì việc nhận quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện theo trình tự, thủ tục do Chính phủ quy định”. Như vậy chỉ giao Chính phủ quy định chi tiết việc nhận quyền sử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai. Tuy nhiên, Điều 10 dự thảo quy định cả việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai có thể chưa thực sự phù hợp.

Bên cạnh đó, quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan tại điểm b khoản 4 là chung chung, có thể không xác định được phải lấy ý kiến những Bộ nào, đề nghị chỉ quy định việc lấy ý kiến Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Đối với các bộ, ngành khác, nếu có các quy hoạch chuyên ngành liên quan thì đã có sự đánh giá phù hợp quy hoạch trong giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư. Do đó, chuyên gia đề nghị sửa điểm b khoản 4 Điều 10 dự thảo Nghị định như sau: "b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý kiến Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả kết quả giải quyết bằng văn bản.”

Thể chế hoá đầy đủ quy định tại Luật Đất đai năm 2024

Đề cập tới quy định về Tổ chức phát triển quỹ đất, Ths.Nguyễn Văn Đỉnh chỉ rõ, Điều 115 Luật Đất đai 2024 giao: “3. Chính phủ quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, hoạt động, cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất” nhưng Điều 13 dự thảo Nghị định chỉ quy định về “Trung tâm phát triển quỹ đất” trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, không quy định về “Tổ chức phát triển quỹ đất” là quá hẹp, chưa thể chế hóa đầy đủ nội dung được giao tại Điều 115 Luật Đất đai 2024.

Chuyên gia nêu rõ, quy định tại dự thảo dẫn đến chỉ có duy nhất 01 mô hình Tổ chức phát triển quỹ đất, không quy định các mô hình khác đã được thảo luận trong quá trình soạn thảo Luật Đất đai 2024. Hơn nữa, nếu Tổ chức phát triển quỹ đất chỉ có duy nhất 01 mô hình hoạt động thì không cần thiết sử dụng thuật ngữ “Tổ chức phát triển quỹ đất” mà nên dùng trực tiếp thuật ngữ “Trung tâm phát triển quỹ đất”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát quy định về Tổ chức phát triển quỹ đất, đảm bảo thể chế đầy đủ quy định tại Điều 115 Luật Đất đai 2024.

Đối với trường hợp bất khả kháng áp dụng tại khoản 9 Điều 81 Luật Đất đai (Điều 32 dự thảo Nghị định), chuyên gia đề nghị bổ sung điểm đ: "đ, Các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định”, tương tự quy định tại Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP để dự phòng các tình huống phát sinh, cần có cơ chế để xử lý nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích cho người sử dụng đất trong những tình huống người sử dụng đất không có lỗi nhưng không thể triển khai được dự án đúng tiến độ vì nguyên nhân khách quan."

Ngoài ra, đề nghị cân nhắc bổ sung thêm các trường hợp bất khả kháng như: đảo chính, đình công, cấm vận, một số trường hợp thay đổi chính sách của Chính phủ, thay đổi quy định của pháp luật có ảnh hưởng lớn; trường hợp có sự thay đổi quy hoạch, kế hoạch..., thay đổi địa giới hành chính ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của chủ đầu tư./.

Quốc hội đã chính thức thông qua dự Luật Đất đai sửa đổi Quốc hội đã chính thức thông qua dự Luật Đất đai sửa đổi
Luật Đất đai (sửa đổi) có tác động đến giá bán bất động sản? Luật Đất đai (sửa đổi) có tác động đến giá bán bất động sản?
Luật Đất đai (sửa đổi): Tạo thuận lợi cho Việt kiều sở hữu nhà ở Việt Nam Luật Đất đai (sửa đổi): Tạo thuận lợi cho Việt kiều sở hữu nhà ở Việt Nam
Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024 Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024
Minh Thành

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII

Tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sáng ngày 16/5/2024 tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét, kỷ luật cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Cần khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai pháp luật về PCCC và CNCH

Cần khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai pháp luật về PCCC và CNCH

Cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, nhấn mạnh: Đây là dự án Luật rất quan trọng, có tác động lớn đến đời sống Nhân dân và doanh nghiệp, do đó đề nghị cần nghiên cứu, rà soát một cách kỹ lưỡng để khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai pháp luật về PCCC và CNCH, đồng thời phải có những đổi mới, sửa đổi phù hợp, khả thi gắn với đời sống kinh tế của người dân.
Chính phủ đồng ý cho mua điện gió Trường Sơn tại Lào

Chính phủ đồng ý cho mua điện gió Trường Sơn tại Lào

Chính Phủ vừa chấp thuận đề nghị của Bộ Công Thương tại đề xuất về việc nhập điện gió từ Lào về Việt Nam ở dự án nhà máy điện gió Trường Sơn, cũng như chủ trương đầu tư lưới điện đấu nối.
Xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp

Xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp.
Tăng trưởng kinh tế đang phục hồi tích cực

Tăng trưởng kinh tế đang phục hồi tích cực

GDP Quý I/2024 ước tăng 5,66% so với cùng kỳ năm 2023, cao nhất trong Quý I từ năm 2020 đến nay và vượt kịch bản tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
Thúc đẩy "tri thức hoá nông dân", phát triển kinh tế nông thôn bền vững

Thúc đẩy "tri thức hoá nông dân", phát triển kinh tế nông thôn bền vững

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc có đủ năng lực, điều kiện để thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, là hạt nhân thúc đẩy quá trình "tri thức hoá nông dân"; giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong truyền nghề, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ nông dân.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tại Phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại

Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại

Đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, tương đương với các nước có nghề cá phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Đắk Lắk : Tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho hộ nghèo

Đắk Lắk : Tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho hộ nghèo

Ngày 10/5/2024, tại buôn Klat C, xã Ea Drông, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào DTTS trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà ở giai đoạn 1 cho hộ nghèo tại một số xã, phường của thị xã Buôn Hồ.
Kiên quyết không để thiếu điện trong thời gian cao điểm nắng nóng

Kiên quyết không để thiếu điện trong thời gian cao điểm nắng nóng

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Kiên quyết không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; sẵn sàng phương án cung ứng, huy động tất cả các nguồn điện có thể, chủ động trong trường hợp cần thiết để bảo đảm cung cấp điện, ứng phó với các kịch bản có thể xảy ra, nhất là thời gian cao điểm nắng nóng.
Samsung sẽ đầu tư 1 tỷ USD mỗi năm vào Việt Nam

Samsung sẽ đầu tư 1 tỷ USD mỗi năm vào Việt Nam

Thông tin được đưa ra tại buổi tiếp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với ông Park Hark Kyu, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Samsung, chiều ngày 9/5.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra 12 “từ khóa” trong phát triển Đồng bằng sông Hồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra 12 “từ khóa” trong phát triển Đồng bằng sông Hồng

Tại Hội nghị lần thứ ba của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai Quy hoạch vùng và phát triển, liên kết vùng thời gian tới, với 12 "từ khóa" quan trọng: Truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững.
“3 tăng cường”, “5 đẩy mạnh” trong chuyển đổi số

“3 tăng cường”, “5 đẩy mạnh” trong chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; với tinh thần "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Quyết tâm phấn đấu cao nhất để tiếp tục lập nên những kỳ tích "Điện Biên Phủ mới"*

Quyết tâm phấn đấu cao nhất để tiếp tục lập nên những kỳ tích "Điện Biên Phủ mới"*

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm trân trọng giới thiệu Diễn văn do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024).
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

7h45 sáng 7/5, lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ bắt đầu diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Chiêm ngưỡng bức tranh Panorama - tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng bức tranh Panorama - tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người dân Hà Nội được chiêm ngưỡng bức tranh Panorama tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm từ ngày 3-7/5.
Cầu truyền hình Dưới lá cờ Quyết Thắng - bức tranh toàn cảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Cầu truyền hình Dưới lá cờ Quyết Thắng - bức tranh toàn cảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Với thời lượng hơn 120 phút, cầu truyền hình Dưới lá cờ Quyết Thắng đưa khán giả quay trở lại năm tháng hào hùng với những ký ức không thể nào quên của một thời bom đạn. Những dấu mốc quan trọng của 70 năm trước được thể hiện thông qua sự kết hợp giữa những trải nghiệm hiện tại và hồi tưởng quá khứ, giữa nghệ thuật và phân tích, đánh giá.
Đề xuất tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông

Đề xuất tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền.
Tích cực, chủ động chuẩn bị cho thực hiện cải cách tiền lương

Tích cực, chủ động chuẩn bị cho thực hiện cải cách tiền lương

Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số các cơ quan liên quan tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương.
Phát triển điện mặt trời mái nhà không phục vụ cho mục đích kinh doanh, mua bán điện

Phát triển điện mặt trời mái nhà không phục vụ cho mục đích kinh doanh, mua bán điện

Phát triển nguồn điện tập trung vào tận dụng điện mặt trời mái nhà trên các công trình xây dựng, đồng thời khuyến khích phải tự sản, tự tiêu dùng tại chỗ chứ không phục vụ cho mục đích kinh doanh, mua bán điện.
Phấn đấu đến 2030, vùng trung du và miền núi phía Bắc có thu nhập trung bình cao

Phấn đấu đến 2030, vùng trung du và miền núi phía Bắc có thu nhập trung bình cao

Phấn đấu đến năm 2030, vùng trung du và miền núi phía Bắc trở thành vùng có thu nhập trung bình cao, một số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước, tiệm cận với ngưỡng thu nhập cao.
Đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7

Đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7

Bộ LĐTB&XH đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 29,2% (từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng), từ ngày 1/7/2024.
Thủ tướng yêu cầu thanh tra, kiểm tra ngay thị trường vàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thủ tướng yêu cầu thanh tra, kiểm tra ngay thị trường vàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng…
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
bidv3
phu-dien-2
Phiên bản di động